قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305477
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۸ ۱۸:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

واکنش سازمان غذا و دارو به ادعای وجود اختلال در ورود دستگاه‌های رادیوتراپی به کشور

واکنشسازمانغذاوداروبهادعایوجوداختلالدروروددستگاه‌هایرادیوتراپیبهکشور

 

مدیرگروهتصویربرداریادارهکلتجهیزاتپزشکیسازمانغذاوداروبهموضوعوجوداختلالدروروددستگاه‌هایرادیوتراپیبهکشوربهدلیلتحریم‌هاواکنشنشانداد

بهگزارشوبدابهنقلازخبرگزازیایلنا،مجتبینجفی،مدیرگروهتصویربرداریادارهکلتجهیزاتپزشکیسازمانغذاودارودرواکنشبهاظهاراتدبیرانجمنرادیوتراپیمبنیبراینکهبهدلیلتحریم‌هاوروددستگاه‌هایجدیدرادیوتراپیبااختلالمواجهشده‌است،گفتدرحالحاضرهیچمشکلخاصیدرخصوصوارداتتجهیزاترادیوتراپیوجودنداردوشرکت‌هایواردکننده،دستگاه‌هایموردنیازرابرایمراکزیمانندبنیادبیماری‌هایخاصواردمی‌کنند

ویبابیاناینکهوارداتدستگاه‌هایشتاب‌دهندهوتجهیزاتدرحوزهرادیوتراپیمانندگذشتهدرحالانجاماست،تصریحکرددرحالحاضرازطرفشرکت‌هاینمایندهدرخواستوجودداردوایندستگاه‌هاواردمی‌شود،البتهمشکلاتیدرخصوصتامینارزنیزوجوددارد،امادرحدبحراننیست

ویادامهداددرحالحاضربرایقطعاتیدکیایندستگاه‌هاارزدولتییعنیدلارتوماناختصاصدادهمی‌شودوبرایخریدکاملدستگاه‌هانیزازارزنیماییاستفادهمی‌شودوبراساسنیازمراکز،شرکت‌هایتامینکننده،ایندستگاه‌هاراواردمی‌کنند

مدیرگروهتصویربرداریادارهکلتجهیزاتپزشکیدربارهتاثیرتحریم‌هابروارداتدستگاه‌هاوتجهیزاتپزشکیگفتگرچهتحریم‌هاییکطرفهبررویتبادلاتمالیهمهمواردازجملهحوزهتجهیزاتداروتاثیرگذاربودهاست،امادرحالحاضرازنظرتامیندستگاه‌هایرادیوتراپیبامشکلیمواجهنیستیم۲۰۳

پنجشنبه٩خرداد١٣٩٨١٧٢٤شمارهخبر١٩١٠٤٨تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top