قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305493
تاریخ انتشار: جمعه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ ۰۳:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

دومین جلسه ویدیو کنفراس - بسیج ملی فشار خون - برگزار شد

باحضورمعاونپرستاریوشورایهماهنگیپرستاریدانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشور؛

دومینجلسهویدیوکنفراسبسیجملیفشارخونبرگزارشد

 

معاونپرستاریوزیربهداشتدردومینجلسهویدیوکنفرانسبسیجملیفشارخونباشورایهماهنگیپرستاریدانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشورضمنتشریحفعالیتهایشورایراهبریکمپینملیفشارخوندروزارتبهداشت،برنقشویژهپرستاراندراینطرحتاکیدکرد

بهگزارشوبدا،دکترمریمحضرتیدردومینجلسهویدیوکنفرانسباشورایهماهنگیپرستاریدانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشورمدیرانپرستاری،روسایدانشکدههایپرستاریدولتیوآزاد،روسایهیاتمدیرههاینظامپرستاری،نمایندگانپرستارینیروهایمسلح،تامیناجتماعی،بخشهایخصوصیدانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشورضمنتشریحوظایفپرستاراندرکمپینبسیجملیفشارخون،براستفادهازتوان،نقشوپتانسیلپرستارانبرایاجرایبهتراینطرحملیتاکیدکرد 

معاونپرستاریبااشارهبهاهمیتاندازهگیریصحیحفشارخونگفتکلاسهایساعتهتوجیهیآموزشی،فیلمهایآموزشیوپروتکلنحوهگرفتنفشارخونصحیح؛جهتایجادهماهنگیدراختیارکلیهپرستارانشرکتکنندهدرطرحقراردادهمیشود 

دکترحضرتیباتاکیدبردسترسبودنایستگاههایفشارخوندربیمارستانهاوسطحشهرگفتبایدتبلیغاتدرسطحدانشگاههابهنحویباشدکهشاهدحضورحداکثریمردمدراینطرحبرایاندازهگیریفشارخونباشیم 

معاونوزیربهداشتضمناشارهبهتدوینشاخصهاییبرایبررسیمشارکتپرستارانواثربخشیفعالیتآناندراینطرحگفتشاخصهاییازقبیلتعدادپرستارانمشارکتکنندهدرطرح،تعدادشیفتکاریحضورپرستاراندرطرح،موردهایجدیدفشارخونکهشناساییمیشوند،تعدادافرادیکهآموزشمیبینندوتعدادافرادیکهارجاعدادهمیشوندوحتیتعداددانشجویانمشارکتکنندهدرطرحوتعدادمصاحبههایرادیوییوتلویزیونیجزشاخصهایمدنظرماست

دکترحضرتیگفتمدیرانپرستاری،روزانهفعالیتهایدانشگاههایخوددرکمپینملیفشارخونراگزارشدهند 

ویبااشارهبهاجرایکمپینملیفشارخونبالادرکشور،گفتاساتید،دانشجویانوپرسنلپرستاریباآگاهیازنقشمهمیکهدرراستایارتقاسلامتجامعهدارندمثلهمیشهبااحساسمسئولیتوحساسیت وباهمکاریسایرگروهاینظامسلامتانشاءللهبرگزریندیگریبرتاریخپرافتخارخوداضافهخواهندکرد

ویضمنتشکرازهمهگروههایپرستاری،دانشگاههایآزاد،بیمارستانهایخصوصی،مراکزمشاورهوخدماتپرستاریدرمنزلکههماهنگباشورایهماهنگیپرستاریدراجرایاینطرحملیمشارکتدارندقدردانیوسپاسگزاریکرد

دکترحضرتیافزودپرستاران،درکلینیکهایبیماریهایغیرواگیرکهدربیمارستانراهاندازیخواهدشد،دربیشازکلینیکهایتخصصی،درمراکزمشاورهوخدماتپرستاریدرمنزلوپایگاههایسیارکهدرکشورایجادخواهدشد،بهصورتهرپرستاریکشیفت دراینطرحارائهخدمتمیکنند

ویافزودامروزوظیفهداریمتاباتعیینفشارخون،ارایهآموزش،آگاهسازیوحساسکردنجامعهدرکنترل،مراقبتومدیریتفشارخون،جامعهراازاینعاملپرخطرکهبهعنوانقاتلخاموشازآنیادمیشود ودرصدجمعیتنیزدچارآنهستندآگاهکنیمودراینارتباطبسیجملیفشارخونبالاتشکیلشدهاست

دکترحضرتیباتاکیدبراستفادهازتمامظرفیتدانشگاههابرایاجرایصحیحاینطرح،ازشورایهماهنگیپرستاریدانشگاههاخواستتابهنحومطلوبیدراینزمینهبهمردمجهتحضورحداکثریدراینطرحاطلاعرسانیشودگفتنیاستدرپایاننشست،مدیرانپرستاریسوالاتوپیشنهاداتمختلفیدرزمینهسامانهثبتاطلاعاتخوداظهاریونحوهحضوردانشجویاندرطرحداشتندکهبحثوبررسیشدودرپایاندکترحضرتی،معاونپرستاریازمدیرانپرستاریخواستکهبرنامهمنظمخودراباذکراسامیپرستارانشرکتکنندهدرطرحدرقالبشیفتصبحوعصربرایکلینیکغیرواگیرمستقردربیمارستان؛کلینیکتخصصیوپایگاههایسیارجهتگرفتننامکاربریوکلمهعبوربهمعاونتبهداشتیدردانشگاههایخودتحویلدهند۲۰۳

پنجشنبه٩خرداد١٣٩٨١١٣٣شمارهخبر١٩١٠٤٣تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top