آخرین اخبار

کد خبر: 305493
تاریخ انتشار: جمعه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ ۰۳:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

دومین جلسه ویدیو کنفراس - بسیج ملی فشار خون - برگزار شد

باحضورمعاونپرستاریوشورایهماهنگیپرستاریدانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشور؛

دومینجلسهویدیوکنفراسبسیجملیفشارخونبرگزارشد

 

معاونپرستاریوزیربهداشتدردومینجلسهویدیوکنفرانسبسیجملیفشارخونباشورایهماهنگیپرستاریدانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشورضمنتشریحفعالیتهایشورایراهبریکمپینملیفشارخوندروزارتبهداشت،برنقشویژهپرستاراندراینطرحتاکیدکرد

بهگزارشوبدا،دکترمریمحضرتیدردومینجلسهویدیوکنفرانسباشورایهماهنگیپرستاریدانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشورمدیرانپرستاری،روسایدانشکدههایپرستاریدولتیوآزاد،روسایهیاتمدیرههاینظامپرستاری،نمایندگانپرستارینیروهایمسلح،تامیناجتماعی،بخشهایخصوصیدانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشورضمنتشریحوظایفپرستاراندرکمپینبسیجملیفشارخون،براستفادهازتوان،نقشوپتانسیلپرستارانبرایاجرایبهتراینطرحملیتاکیدکرد 

معاونپرستاریبااشارهبهاهمیتاندازهگیریصحیحفشارخونگفتکلاسهایساعتهتوجیهیآموزشی،فیلمهایآموزشیوپروتکلنحوهگرفتنفشارخونصحیح؛جهتایجادهماهنگیدراختیارکلیهپرستارانشرکتکنندهدرطرحقراردادهمیشود 

دکترحضرتیباتاکیدبردسترسبودنایستگاههایفشارخوندربیمارستانهاوسطحشهرگفتبایدتبلیغاتدرسطحدانشگاههابهنحویباشدکهشاهدحضورحداکثریمردمدراینطرحبرایاندازهگیریفشارخونباشیم 

معاونوزیربهداشتضمناشارهبهتدوینشاخصهاییبرایبررسیمشارکتپرستارانواثربخشیفعالیتآناندراینطرحگفتشاخصهاییازقبیلتعدادپرستارانمشارکتکنندهدرطرح،تعدادشیفتکاریحضورپرستاراندرطرح،موردهایجدیدفشارخونکهشناساییمیشوند،تعدادافرادیکهآموزشمیبینندوتعدادافرادیکهارجاعدادهمیشوندوحتیتعداددانشجویانمشارکتکنندهدرطرحوتعدادمصاحبههایرادیوییوتلویزیونیجزشاخصهایمدنظرماست

دکترحضرتیگفتمدیرانپرستاری،روزانهفعالیتهایدانشگاههایخوددرکمپینملیفشارخونراگزارشدهند 

ویبااشارهبهاجرایکمپینملیفشارخونبالادرکشور،گفتاساتید،دانشجویانوپرسنلپرستاریباآگاهیازنقشمهمیکهدرراستایارتقاسلامتجامعهدارندمثلهمیشهبااحساسمسئولیتوحساسیت وباهمکاریسایرگروهاینظامسلامتانشاءللهبرگزریندیگریبرتاریخپرافتخارخوداضافهخواهندکرد

ویضمنتشکرازهمهگروههایپرستاری،دانشگاههایآزاد،بیمارستانهایخصوصی،مراکزمشاورهوخدماتپرستاریدرمنزلکههماهنگباشورایهماهنگیپرستاریدراجرایاینطرحملیمشارکتدارندقدردانیوسپاسگزاریکرد

دکترحضرتیافزودپرستاران،درکلینیکهایبیماریهایغیرواگیرکهدربیمارستانراهاندازیخواهدشد،دربیشازکلینیکهایتخصصی،درمراکزمشاورهوخدماتپرستاریدرمنزلوپایگاههایسیارکهدرکشورایجادخواهدشد،بهصورتهرپرستاریکشیفت دراینطرحارائهخدمتمیکنند

ویافزودامروزوظیفهداریمتاباتعیینفشارخون،ارایهآموزش،آگاهسازیوحساسکردنجامعهدرکنترل،مراقبتومدیریتفشارخون،جامعهراازاینعاملپرخطرکهبهعنوانقاتلخاموشازآنیادمیشود ودرصدجمعیتنیزدچارآنهستندآگاهکنیمودراینارتباطبسیجملیفشارخونبالاتشکیلشدهاست

دکترحضرتیباتاکیدبراستفادهازتمامظرفیتدانشگاههابرایاجرایصحیحاینطرح،ازشورایهماهنگیپرستاریدانشگاههاخواستتابهنحومطلوبیدراینزمینهبهمردمجهتحضورحداکثریدراینطرحاطلاعرسانیشودگفتنیاستدرپایاننشست،مدیرانپرستاریسوالاتوپیشنهاداتمختلفیدرزمینهسامانهثبتاطلاعاتخوداظهاریونحوهحضوردانشجویاندرطرحداشتندکهبحثوبررسیشدودرپایاندکترحضرتی،معاونپرستاریازمدیرانپرستاریخواستکهبرنامهمنظمخودراباذکراسامیپرستارانشرکتکنندهدرطرحدرقالبشیفتصبحوعصربرایکلینیکغیرواگیرمستقردربیمارستان؛کلینیکتخصصیوپایگاههایسیارجهتگرفتننامکاربریوکلمهعبوربهمعاونتبهداشتیدردانشگاههایخودتحویلدهند۲۰۳

پنجشنبه٩خرداد١٣٩٨١١٣٣شمارهخبر١٩١٠٤٣تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top