کد خبر: 305495
تاریخ انتشار: جمعه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

ضرورت تولید نان های صنعتی - در نان های صنعتی می توان کنترل بهتری بر میزان نمک مصرفی انجام داد

ضرورتتولیدنانهایصنعتیدرنانهایصنعتیمیتوانکنترلبهتریبرمیزاننمکمصرفیانجامداد


معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتراهکاراصلیکاهشنمکدرنانها،بازنگریبرکیفیتگندموآردیاتولیدنانهایصنعتیاست

دکترعلیرضارییسیدرگفتوگوباوبدا،درخصوصشورینانهابهعنوانقوتغالبایرانیان،تصریحکردیکیازراهکارهایعملیبرایکنترلوکاهشمصرفنمک،ایناستکهنمکمصرفیقوتغالبمردمکاهشپیداکنداینموضوعراهکاریاستکهدرکشورهایدنیانیزعملیاتیشدهاست

ویافزوددرکشورمانیزیکیازغذاهاییکهمصرفزیادیدارد،ناناستدراینراستا،یکیازبهترینراهکارها،رفتنبهسویتولیدنانهایصنعتیاست؛چراکهدرنانهایصنعتیمیتوانکنترلبهتریبرمیزاننمکمصرفیانجامداد

معاونبهداشتوزارتبهداشتتصریحکردمتاسفانهدرکشورمانانهایسنتیطرفدارزیادیدارداینموضوعایرادندارد،امامشکلاینجااستکهکنترلنمکدرتولیدنانهایسنتیبسیارسختاستازطرفی،بهگفتهصنفنانواییها،بهدلیلنامناسببودنکیفیتآردها،مجبوربهاستفادهازنمکبیشتربرایفرآوریخمیرنانهستند

دکتررییسیبیانکرددراینزمینهنظارتهاوکنترلهایبسیاریازسویمعاونتبهداشتوغذاوداروانجاممیشودبانانواییهایمتخلفبرخوردشدهوتعدادیازآنهانیزپلمپشدهاندامااینبرخوردها،راهکاراصلیموضوعنیست،بلکهراهکاراصلیکاهشنمکدرنانها،بازنگریبرکیفیتگندموآردیاتولیدنانهایصنعتیاست

پنجشنبه٩خرداد١٣٩٨٠٨٢٩شمارهخبر١٩١٠٢٨تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top