قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305495
تاریخ انتشار: جمعه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

ضرورت تولید نان های صنعتی - در نان های صنعتی می توان کنترل بهتری بر میزان نمک مصرفی انجام داد

ضرورتتولیدنانهایصنعتیدرنانهایصنعتیمیتوانکنترلبهتریبرمیزاننمکمصرفیانجامداد


معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتراهکاراصلیکاهشنمکدرنانها،بازنگریبرکیفیتگندموآردیاتولیدنانهایصنعتیاست

دکترعلیرضارییسیدرگفتوگوباوبدا،درخصوصشورینانهابهعنوانقوتغالبایرانیان،تصریحکردیکیازراهکارهایعملیبرایکنترلوکاهشمصرفنمک،ایناستکهنمکمصرفیقوتغالبمردمکاهشپیداکنداینموضوعراهکاریاستکهدرکشورهایدنیانیزعملیاتیشدهاست

ویافزوددرکشورمانیزیکیازغذاهاییکهمصرفزیادیدارد،ناناستدراینراستا،یکیازبهترینراهکارها،رفتنبهسویتولیدنانهایصنعتیاست؛چراکهدرنانهایصنعتیمیتوانکنترلبهتریبرمیزاننمکمصرفیانجامداد

معاونبهداشتوزارتبهداشتتصریحکردمتاسفانهدرکشورمانانهایسنتیطرفدارزیادیدارداینموضوعایرادندارد،امامشکلاینجااستکهکنترلنمکدرتولیدنانهایسنتیبسیارسختاستازطرفی،بهگفتهصنفنانواییها،بهدلیلنامناسببودنکیفیتآردها،مجبوربهاستفادهازنمکبیشتربرایفرآوریخمیرنانهستند

دکتررییسیبیانکرددراینزمینهنظارتهاوکنترلهایبسیاریازسویمعاونتبهداشتوغذاوداروانجاممیشودبانانواییهایمتخلفبرخوردشدهوتعدادیازآنهانیزپلمپشدهاندامااینبرخوردها،راهکاراصلیموضوعنیست،بلکهراهکاراصلیکاهشنمکدرنانها،بازنگریبرکیفیتگندموآردیاتولیدنانهایصنعتیاست

پنجشنبه٩خرداد١٣٩٨٠٨٢٩شمارهخبر١٩١٠٢٨تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top