آخرین اخبار

کد خبر: 305504
تاریخ انتشار: جمعه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

لزوم بازنگری در بسته خدمات بیمه سلامت

مدیرکلدفترمدیریتخدماتتخصصیسازمانبیمهسلامتعنوانکرد


مدیرکلدفترمدیریتخدماتتخصصیسازمانبیمهسلامتبرلزومبازنگریدربستهخدماتبیمهپایهسلامتبهمنظورتحتپوششقراردادنداروهایضروریتاکیدکرد

بهگزارشوبدا،دکترحنانحاجمحمودیبرضرورتبازنگریدربستهخدماتبیمهپایهسلامتتاکیدکردوگفتبعدازدردستورکارقرارگرفتناصلاحکدینگدرسازمانبیمهسلامتوبررسیهزاروداروومقایسهآنباکدسازمانغذاودارو،بستهخدمتیدراینبخشبهقلمداروکاهشیافت؛چراکهدربستهفعلیحدودداروتولیدنمی‌شودویاقیمت‌گذارینشدهاست

ویادامهدادهمچنینبخشیازداروهایموجودچندانموردمصرفقرارنمی‌گیرندوبههمیندلیللازماستکهاینداروهاازلیستبستهخارجشدهوبهجایآنداروهایضروریازجملهداروهایخوراکیبیماراندیابتیپوششدادهشوند

مدیرکلدفترخدماتتخصصیسازمانبیمهسلامتبهسامانهتاییددارواشارهکردوگفتمابررویدارویپرهزینهاولتمرکزکردیمازدارواول،البتهتنهاداروکهمراجعاتزیادیدارند،دراینسامانهالزاماثبتنمی‌شوندوسایرداروهابراساسپرونده‌ایکهبرایبیمارانتشکیلشدهونوعبیماریوراهنماهایبالینیگایدلاینهامربوطهدراختیاربیمارانقرارمی‌گیرند

دکترحاجمحمودیهمچنینبیانکردسازمانبیمهسلامتدرسالتقریباهزارو میلیاردتومانبابتداروهزینهکردهاستکهحدودهزارومیلیاردتومانازاینداروهامربوطبهبخشسرپاییبودهاست

ویافزودقبلازسالکهقراربودیارانهداروبهبیمهسلامتمنتقلشود،آنتی‌بیوتیک‌هاییمانندسفکسیموکواموکسیکلاوویامتفورمینجزوداروهایپرهزینهسازمانبودندولیوقتییارانهداروبهمیزانمیلیاردبهسازمانهایبیمهگرمنتقلشد،توزیعداروهاتفاوتپیداکردبهطوریکهانسولین‌هایقلمیاولیندارویپرهزینهسازمانراتشکیلمیدهددرنهایتبایدگفتکهتغییررویکردپزشکانبرایتجویزدارودرتغییرترکیبداروییسازمانبسیارموثربودهاست

چهارشنبه٨خرداد١٣٩٨١١٤١شمارهخبر١٩١٠١٠تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top