قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305504
تاریخ انتشار: جمعه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

لزوم بازنگری در بسته خدمات بیمه سلامت

مدیرکلدفترمدیریتخدماتتخصصیسازمانبیمهسلامتعنوانکرد


مدیرکلدفترمدیریتخدماتتخصصیسازمانبیمهسلامتبرلزومبازنگریدربستهخدماتبیمهپایهسلامتبهمنظورتحتپوششقراردادنداروهایضروریتاکیدکرد

بهگزارشوبدا،دکترحنانحاجمحمودیبرضرورتبازنگریدربستهخدماتبیمهپایهسلامتتاکیدکردوگفتبعدازدردستورکارقرارگرفتناصلاحکدینگدرسازمانبیمهسلامتوبررسیهزاروداروومقایسهآنباکدسازمانغذاودارو،بستهخدمتیدراینبخشبهقلمداروکاهشیافت؛چراکهدربستهفعلیحدودداروتولیدنمی‌شودویاقیمت‌گذارینشدهاست

ویادامهدادهمچنینبخشیازداروهایموجودچندانموردمصرفقرارنمی‌گیرندوبههمیندلیللازماستکهاینداروهاازلیستبستهخارجشدهوبهجایآنداروهایضروریازجملهداروهایخوراکیبیماراندیابتیپوششدادهشوند

مدیرکلدفترخدماتتخصصیسازمانبیمهسلامتبهسامانهتاییددارواشارهکردوگفتمابررویدارویپرهزینهاولتمرکزکردیمازدارواول،البتهتنهاداروکهمراجعاتزیادیدارند،دراینسامانهالزاماثبتنمی‌شوندوسایرداروهابراساسپرونده‌ایکهبرایبیمارانتشکیلشدهونوعبیماریوراهنماهایبالینیگایدلاینهامربوطهدراختیاربیمارانقرارمی‌گیرند

دکترحاجمحمودیهمچنینبیانکردسازمانبیمهسلامتدرسالتقریباهزارو میلیاردتومانبابتداروهزینهکردهاستکهحدودهزارومیلیاردتومانازاینداروهامربوطبهبخشسرپاییبودهاست

ویافزودقبلازسالکهقراربودیارانهداروبهبیمهسلامتمنتقلشود،آنتی‌بیوتیک‌هاییمانندسفکسیموکواموکسیکلاوویامتفورمینجزوداروهایپرهزینهسازمانبودندولیوقتییارانهداروبهمیزانمیلیاردبهسازمانهایبیمهگرمنتقلشد،توزیعداروهاتفاوتپیداکردبهطوریکهانسولین‌هایقلمیاولیندارویپرهزینهسازمانراتشکیلمیدهددرنهایتبایدگفتکهتغییررویکردپزشکانبرایتجویزدارودرتغییرترکیبداروییسازمانبسیارموثربودهاست

چهارشنبه٨خرداد١٣٩٨١١٤١شمارهخبر١٩١٠١٠تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top