قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305511
تاریخ انتشار: جمعه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ ۱۴:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

روز قدس، یادگار امام خمینی (ره) است - راهپیمایی روز قدس در تقویت روحیه مقاومت در منطقه تاثیر خواهد داشت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزیربهداشتدرحاشیهراهپیماییروزقدس

روزقدس،یادگارامامخمینیرهاستراهپیماییروزقدسدرتقویتروحیهمقاومتدرمنطقهتاثیرخواهدداشت

 

 

وزیربهداشتدرحاشیهمراسمراهپیماییروزقدس،روزقدسرایادگاریازامامخمینیرحمهاللهعلیهدردفاعازمردمشریففلسطینعنوانکردوگفتامیدواریمبتوانیمبهعنوانیارویاورمردمفلسطین،صدایمردمجهانرادرحمایتازمردممظلومفلسطیندرآوریم

بهگزارشوبدا،دکترسعیدنمکیباتاکیدبراینکهراهپیماییروزقدسدرتقویتروحیهمقاومتدرمنطقهوبخصوصمردممظلومفلسطینتاثیرخواهدداشت،گفتامیدواریممردمفلسطینروزیازاسارتوبهنوعیاشغالگریرژیمصهیونیستیرهاشود

ویدرپاسخبهسوالیمبنیبرتاثیرراهپیماییروزقدسدرمعاملهقرنگفتقطعااینهمبستگیمیانمردم،درتقویتروحیهمقاومتمنطقهایومقاومتجدیدربرابردسیسههایطراحیشدهبهمنظوربهزانودرآوردنمردممنطقهبویژهمردمایرانعزیزنیزتاثیرخواهدداشت

نسخهچاپيارسالبهدوست

جمعه١٠خرداد١٣٩٨١٢٢٦شمارهخبر١٩١٠٥٠تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top