آخرین اخبار

کد خبر: 305511
تاریخ انتشار: جمعه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ ۱۴:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

روز قدس، یادگار امام خمینی (ره) است - راهپیمایی روز قدس در تقویت روحیه مقاومت در منطقه تاثیر خواهد داشت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزیربهداشتدرحاشیهراهپیماییروزقدس

روزقدس،یادگارامامخمینیرهاستراهپیماییروزقدسدرتقویتروحیهمقاومتدرمنطقهتاثیرخواهدداشت

 

 

وزیربهداشتدرحاشیهمراسمراهپیماییروزقدس،روزقدسرایادگاریازامامخمینیرحمهاللهعلیهدردفاعازمردمشریففلسطینعنوانکردوگفتامیدواریمبتوانیمبهعنوانیارویاورمردمفلسطین،صدایمردمجهانرادرحمایتازمردممظلومفلسطیندرآوریم

بهگزارشوبدا،دکترسعیدنمکیباتاکیدبراینکهراهپیماییروزقدسدرتقویتروحیهمقاومتدرمنطقهوبخصوصمردممظلومفلسطینتاثیرخواهدداشت،گفتامیدواریممردمفلسطینروزیازاسارتوبهنوعیاشغالگریرژیمصهیونیستیرهاشود

ویدرپاسخبهسوالیمبنیبرتاثیرراهپیماییروزقدسدرمعاملهقرنگفتقطعااینهمبستگیمیانمردم،درتقویتروحیهمقاومتمنطقهایومقاومتجدیدربرابردسیسههایطراحیشدهبهمنظوربهزانودرآوردنمردممنطقهبویژهمردمایرانعزیزنیزتاثیرخواهدداشت

نسخهچاپيارسالبهدوست

جمعه١٠خرداد١٣٩٨١٢٢٦شمارهخبر١٩١٠٥٠تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top