قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305556
تاریخ انتشار: شنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

ضرورت مشارکت های بین بخشی برای مقابله با بیماری های غیرواگیر

وزیربهداشتدرنشستشورایهماهنگیروسایمراکزروابطعمومیواطلاعرسانیدستگاههایاجراییعنوانکرد

ضرورتمشارکتهایبینبخشیبرایمقابلهبابیماریهایغیرواگیر

وزیربهداشتگفتدربسیجملیکنترلفشارخون،درصددهستیمکهبامشارکتهایبینبخشی،مردمراباعاملخطرفشارخونآشناکردهوباشناساییمواردجدیدمبتلابهفشارخون،مردمرادرخصوصشیوههایکنترلوپیشگیریازابتلابهفشارخونآگاهکنیم

 

 

بهگزارشوبدا،دکترسعیدنمکیدرنشستشورایهماهنگیروسایمراکزروابطعمومیواطلاعرسانیدستگاههایاجراییکشور،بااشارهبهدستاوردهایبسیارمطلوبحوزهسلامتبعدازپیروزیانقلاباسلامی،اظهارکرددرآنزمان،باپوششواکسیناسیون،مراقبتاززنانباردار،ترویجتغذیهنوزادباشیرمادر،توسعهشبکهبهداشتیودرمانیکشوروایجادزیرساختهایآن،بهشاخصهایخوبیدرحوزهسلامتدستیافتیم،تاجاییکهمرگومیرنوزادان،کودکانزیریکسالوزیرپنجسال،مادرانبارداروزنانبهدلیلعوارضبارداریوزایمان،بهیکدهمسالهایقبلازانقلابرسید؛همچنین،پوشششبکهبهداشتیودرمانیدراقصینقاطکشور،بهدرصدوپوششواکسیناسیوننیزبهدرصدافزایشپیداکرد 

 

وزیربهداشتبیانکرددرسالهایبعدازپیروزیانقلاباسلامیتعداددانشگاههایعلومپزشکی،اساتیدوهمچنین،پروژههایپژوهشیوتحقیقاتیدرحوزهسلامتباافزایشکیفیوکمیمطلوبیمواجهشد،بهطوریکهدرعرصهبینالمللینیزدرخشید 

 

دکترنمکیگفتدردولتدکترروحانی،باتلاشدستاندکارانحوزهسلامت،یکدستاوردبسیارمهمتحتعنوانطرحتحولنظامسلامتشکلگرفت،ایندستاورددرچندعرصهتحولاتبیشتریراایجادکردکهکاهشپرداختیازجیببیماربهخصوصدرهزینههایبستری،توسعهزیرساختهاینظامسلامت،افزایشتختهایبیمارستانیوتوسعهبخشهایتخصصیوفوقتخصصیدرفازاولطرح،ازجملهآناست 

 

وزیربهداشتبابیاناینکهدرفازاولاجرایطرحتحولنظامسلامت،بهتقویتوتوسعهبخشدرمانتوجهقابلتوجهیشد،گفتآنچهنیازبودبهآنبپردازیم،اولویتپیشگیریبردرمانواولویتدرمانسرپاییبردرمانبستریبودکهدرفازدومطرحتحولسلامتبهآنمیپردازیم 

 

دکترنمکیخاطرنشانکرداگردرسالهایبعدازپیروزیانقلاباسلامیتوانستیمبردرمانبیماریهایواگیردار،کهعاملاصلیمرگومیرکودکانوگروههایآسیبپذیربود،توفیقحاصلکنیم،بهایندلیلبودکهبیماریمهلکمسریقابلپیشگیریباواکسنراباصرفهزینهدلاربهازاییکدورهکاملواکسیناسیوندرگرانترینشرایط،مدیریتکردیماماامروزه،گرفتاربیماریهایغیرواگیرهستیمکهدرمانآنها،هزینههایهنگفتیرابهکشورونظامسلامتواردمیکند 

 

وزیربهداشتتصریحکرددرمقابلهبابیماریهایواگیردار،پروسهواکسیناسیون،کنترلومراقبت،همگیتوسطوزارتبهداشتانجاممیشد،امادرموردبیماریهایغیرواگیر،وزارتبهداشتایفاگرگسترهمحدودیازاقداماتاستبنابرایندرحوزهمقابلهبابیماریهایغیرواگیر،نیازمندمشارکتبینبخشیوسیعیهستیمتاشیوهزندگیمردمرااصلاحکنیم،اصلاحسبکزندگیمردمنیزبایدازمدارسوازسنینپایینآغازشودلذا،نقشتمامیدستگاههاورسانههابسیارتاثیرگذاراست 

 

دکترنمکیعنوانکردطبقآمار،ازهزارمرگدرسال،حدودهزارمرگبهبیماریهایغیرواگیروهزارمرگنیزبهدلیلفشارخونبالایابیماریهایناشیازفشارخون،رخدادهاست 

 

وزیربهداشتفشارخونراقاتلخاموشتوصیفکردوافزودقاتلیخاموشترومهلکترازفشارخونبالاوجودنداردوایندرشرایطیاستکهحداقلدرصدازمبتلایانبهفشارخونبالا،ازاینموضوعاطلاعیندارندوزمانیکهدچاربیماریمزمنکلیوییاسکتهمغزیوقلبیمیشوند،اطلاعپیدامیکنندکهدیراستبههمیندلیل،کنترلفشارخونرابهعنواننخستیناولویتمقابلهبابیماریهایغیرواگیرمعرفیکردیم

 

دکترنمکیبابیاناینکهدرصدازبیمارانمبتلابهفشارخونبالا،تحتکنترلودرمانمناسبقرارندارند،گفتطبقبرآوردها،درحالحاضر،حدودمیلیونبیمارمبتلابهپرفشاریخوندرکشورداریم

 

وزیربهداشتبااشارهبهبرگزاریبسیجملیکنترلفشارخوندرکشور،تصریحکرددربسیجملیکنترلفشارخون،درصددهستیمکهبامشارکتهایبینبخشی،مردمراباعاملخطرفشارخونآشناکردهوباشناساییمواردجدیدمبتلابهفشارخون،مردمرادرخصوصشیوههایکنترلوپیشگیریازابتلابهفشارخونآگاهکنیم

 

دکترنمکیبابیاناینکهانتظارمیروددربسیجملیکنترلفشارخونحدودمیلیونبیمارمبتلابهفشارخونبالاشناساییشود،اظهارکردمیزانمصرفنمکدرایران،دوبرابرکشورهایدیگراستدرایرانحدودگرمومیانگینمصرفنمککشورهایدیگر،حدودگرماستالبتهذائقههرکشوری،بستگیبهتاریخچهآنملتداردایران،کشوریپرآفتاباستوبالطبع،مردمتعریقبیشتریدارند،بنابراینباازدستدادنسدیم،برایتامینآن،بدننیازمندمصرفنمکوخوراکیهایشورمیشودکهدرگذشتهپدرانمابامصرفغذاهایشورآنراجبرانمیکردند؛ایندرشرایطیاستکهامروزه،فرزندانسایهنشینماذائقهنیاکانخودراآموختهاند 

 

وزیربهداشتبیانکردنمیتوانگفتکهمردمنمکدانهاراازسفرهخودحذفکنند،بلکهبایدسعیکنند،فقطدرصدازنمکمصرفیخودراکاهشدهنددراینراستا،توجهومساعدتزنانخانهدار،رستورانهاونانواییهابسیارراهگشاخواهدبود 

 

دکترنمکیخطاببهروسایمراکزروابطعمومیواطلاعرسانیدستگاههایاجراییکشور،گفتازشمامیخواهیمدردستگاههاودرسطحملی،کمککنیدکهبتوانیماینقاتلخاموشرامغلوبکردهودراینزمینه،بهنتایجمطلوبیدستپیداکنیم

 

وزیربهداشتدرپایانتاکیدکردبعدازبرگزاریبسیجملیکنترلفشارخون،مبحثسلامتروان،دیابت،بهداشتسالمندانوسایرموضوعاتدردستورکاروزارتبهداشتقراردارددرواقعبهدنبالکیفیکردنخدماتدرنظامسلامتوتمرکزبرمقولهپیشگیریبااولویتبیماریهایغیرواگیر،هستیمامیدوارمایننشستآغازیمبارکازیکهمکاریبینبخشیباشدتاکیدمیکنم،بندهوزیربهداشتتماممردمایرانهستموهدفیجزبرقراریعدالتدرسلامتودسترسیتماممردمایرانبهامکاناتسلامت،ندارم

شنبه١١خرداد١٣٩٨١٥٤٨شمارهخبر١٩١١٢٩تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top