آخرین اخبار

کد خبر: 305586
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

انتصاب رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت

انتصابرییسمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشت

وزیربهداشتدرحکمیدکترکیانوشجهانپورسرپرستمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشترابهعنوانرییساینمرکز،منصوبکرد

بهگزارشوبدا،متناینحکمبهشرحزیراست

جنابآقایدکترکیانوشجهانپور

سرپرستمحترممرکزروابطعمومیواطلاع‌رسانی

باتوجهبهتعهد،شایستگیوسوابقارزندهجناب‌عالی،بدین‌وسیلهبه‌عنوانرئیسمرکزروابطعمومیواطلاع‌رسانیمنصوبمیشویدامیداستبااستعانتازخداوندسبحان،تبعیتازمنشوراخلاقیوسیاست‌هایدولتتدبیروامیدوباپیرویازآموزه‌هایدینیوبابهره‌گیریازدستاوردهایعلمی،برایتقویتپاسخگوییبهمردموخدمت‌گیرندگانوتکریمآنانکوششنمودهوباتعاملمستمربارسانه‌‌ها،امراطلاع‌رسانی،اطلاع‌یابیوارتقافرهنگعمومیوسوادسلامتجامعهراتقویتکنید

ضروریاستباتوجهبهتوسعهارتباطباکارکنانواصلاحفرایندهای‌کاری،زمینهشکوفاییوبهبودوضعیتروابطعمومیرادردانشگاه‌هایعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانی،معاونت‌ها،سازمان‌هاودیگرمراکزتابعهمهیاسازید

توفیقجناب‌عالیرادرخدمتبهنظاممقدسجمهوریاسلامیایرانومردمشریفایراناسلامیآرزومندم

دکترسعیدنمکی

 

شنبه١١خرداد١٣٩٨١٨٢٧شمارهخبر١٩١١٣٢تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top