قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305586
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

انتصاب رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت

انتصابرییسمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشت

وزیربهداشتدرحکمیدکترکیانوشجهانپورسرپرستمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشترابهعنوانرییساینمرکز،منصوبکرد

بهگزارشوبدا،متناینحکمبهشرحزیراست

جنابآقایدکترکیانوشجهانپور

سرپرستمحترممرکزروابطعمومیواطلاع‌رسانی

باتوجهبهتعهد،شایستگیوسوابقارزندهجناب‌عالی،بدین‌وسیلهبه‌عنوانرئیسمرکزروابطعمومیواطلاع‌رسانیمنصوبمیشویدامیداستبااستعانتازخداوندسبحان،تبعیتازمنشوراخلاقیوسیاست‌هایدولتتدبیروامیدوباپیرویازآموزه‌هایدینیوبابهره‌گیریازدستاوردهایعلمی،برایتقویتپاسخگوییبهمردموخدمت‌گیرندگانوتکریمآنانکوششنمودهوباتعاملمستمربارسانه‌‌ها،امراطلاع‌رسانی،اطلاع‌یابیوارتقافرهنگعمومیوسوادسلامتجامعهراتقویتکنید

ضروریاستباتوجهبهتوسعهارتباطباکارکنانواصلاحفرایندهای‌کاری،زمینهشکوفاییوبهبودوضعیتروابطعمومیرادردانشگاه‌هایعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانی،معاونت‌ها،سازمان‌هاودیگرمراکزتابعهمهیاسازید

توفیقجناب‌عالیرادرخدمتبهنظاممقدسجمهوریاسلامیایرانومردمشریفایراناسلامیآرزومندم

دکترسعیدنمکی

 

شنبه١١خرداد١٣٩٨١٨٢٧شمارهخبر١٩١١٣٢تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top