قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305699
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ ۰۲:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

اعضای شورای مشورتی دارو و تجهیزات پزشکی کشور منصوب شدند

اعضایشورایمشورتیدارووتجهیزاتپزشکیکشورمنصوبشدند

وزیربهداشتدراحکامیجداگانه،اعضایشورایمشورتیدارووتجهیزاتپزشکیکشوررامنصوبکرد 

بهگزارشوبدا،وزیربهداشتدرایناحکامبااشارهبهسیاستهایجدیدمدیریتیدرنحوهادارهسازمانغذاوداروواعتقادبهنقشتاثیرگذارکلیهذینفعانوصاحبنظرانعرصهدارووتجهیزاتپزشکیدرادارههرچهبهترامورمربوطه،ابزارامیدواریکردهکهباهمدلی،همفکریوهمافزائیهرچهبیشتربتوانیمباحفظمنافعملیوپایبندیبهحمایتازمردمنیازمندوبالطفبیکرانپروردگارازاینبرههپیچیدهتاریخینیزسرافرازبگذریم

 

متنایناحکامبهشرحزیراست 

 

جنابآقایدکتراحمدشیبانیرییسمحترمسندیکایتولیدکنندگانداروهایانسانی

جنابآقایناصرریاحیرییسمحترمسندیکایواردکنندگاندارو

جنابآقایمهندسفرامرزاختراعیرییسمحترمسندیکایتولیدکنندگانمواداولیهداروئی

جنابآقایدکترفریدونمهبودیرییسمحترمانجمنتولیدکنندگانوصادرکنندگانمحصولاتبیوتکنولوژی

جنابآقایدکترمحمدباقرضیاءرییسمحترمانجمنداروسازانایران

جنابآقایدکترعباسکبریائیزادهرییسمحترماتحادیهتولیدکنندگانمکملهایداروئیوغذائی

جنابآقایدکترابوالحسناحمدیانیعضومحترمهیئتعلمیدانشگاه

جنابآقایدکترسیدحمیدخوئیدبیرمحترمعلمیانجمنداروسازان

جنابآقایدکترغلامرضااصغریدبیرمحترمشورایآموزشداروسازیوتخصصیوزارتبهداشت

جنابآقایدکترمجیدزجاجیمدیرعاملمحترمشرکتپخشفردروس

جنابآقایامیرآبادیانرییسمحترمهیئتمدیرهانجمنهایمهندسیپزشکی

جنابآقایصانعیرییسمحترماتحادیهواردکنندگانتجهیزاتپزشکی

 

باتوجهبهسیاستهایجدیدمدیریتیدرنحوهادارهسازمانغذاوداروواعتقادبهنقشتاثیرگذارکلیهذینفعانوصاحبنظرانعرصهدارووتجهیزاتپزشکیدرادارههرچهبهترامورمربوطهبدینوسیلهجنابعالیبعنوانعضوشورایمشورتیدارووتجهیزاتپزشکیکشورمنصوبمیشویدامیداستباهمدلی،همفکریوهمافزائیهرچهبیشتربتوانیمباحفظمنافعملیوپایبندیبهحمایتازمردمنیازمندوبالطفبیکرانپروردگارازاینبرههپیچیدهتاریخینیزسرافرازبگذریم

تقاضامیشوددرجلساتماهیانهشورایمشورتیکهباحضوراینجانببادعوتقبلیدرمحلسازمانغذاوداروتشکیلخواهدشدشخصاًشرکتفرمائید

توفیقوسربلندیجنابعالیراازخداوندبزرگمسئلتدارم

سهشنبه١٤خرداد١٣٩٨١٦٠٣شمارهخبر١٩١٢٧٢تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top