قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305724
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

میزان نمک مصرفی در ایران، دو تا سه برابر کشورهای دیگر است

میزاننمکمصرفیدرایران،دوتاسهبرابرکشورهایدیگراست

 

معاونکلوزارتبهداشتگفتدرحالحاضر،حدودمیلیونبیمارمبتلابهپرفشاریخوندرکشورداریمکهحداقلدرصدازمبتلایان،ازاینموضوعبیاطلاعند

بهگزارشوبدا،دکترایرجحریرچی،معاونکلوزارتبهداشتباحضوردرویژهبرنامهجشنرمضانشبکهپنجسیماضمنتبریکفرارسیدنعیدسعیدفطر،درخصوصعاداتغذاییبعدازماهمبارکرمضان،اظهاركردبعدازماهمبارکرمضان،بایدرژیمغذاییمتعادل،متنوعوباچربیکماستفادهشودوبهفعالیتبدنیکافیروزانهنیزتوجهکافیشود 

 

سبكزندگينادرستوعاداتغذاييغلط

ویدرادامهافزودمتاسفانهسبکزندگیامروزیبهسمتغربیشدنرفتهوازسبکزندگیایرانیاسلامیفاصلهگرفتهاست،چراکهفعالیتبدنیکاهشداشتهومصرفغذاهایشور،پرچربوفرآوریشدهافزایشداشتهاست

معاونکلوزارتبهداشت،اصلاحعاداترفتاریوغذایینامناسبمانند،عدمتحرک،دریافتغذاهایپرچربوپرکالری،عدمدریافتفیبرهامیوههاوسبزیهایتازه،مصرفغذاهایکنسرویوفرآوریشده،دریافتفستفودهاوغیرهبهمنظوردستیابیبهوزنسالموسلامتیراالزامیدانست

دکترحریرچیدرخصوصبرخیموفقیتهاودستاوردهایسالاخیردرکنترلبیماریهایواگیروعفونی،تصريحكرددرگذشتهسالانههزارمرگدرنوزادانبهدلیلابتلابهکزازوهزارمرگهمبهدلیلابتلابهاسهالداشتیمکهخوشبختانهباواکسیناسیونتوانستیماينموضوعراکنترلکنیموامیدبهزندگیراافزایشدهیم

معاونکلوزارتبهداشتبيانكرددرحالحاضربهدلیلافزایشطولعمر،بیماریهایدورانپیرینیزافزايشپیداکردهاستوبهدلیلتغییرسبکزندگی،بیماریهایغیرواگیرمانندسرطان،دیابتوآلزایمرنیزافزایشداشتهاستويخاطرنشانكردسالانههزارمرگبهدلیلابتلابهبیماریهایغیرواگیروهزارمرگنیزبهدلیلپرفشاریخونیاهمانقاتلخاموشرخميدهد

 

تمركزوزارتبهداشتبرسياستگذاريهادرمقولهپيشگيري

دکترحریرچیدربخشدیگریازسخنانخودبااشارهبهبسیجملیکنترلفشارخون،گفتعمدهسیاستهایوزارتبهداشت،بهپیشگیریازبیماریهااختصاصدارد،ایناولینباراستکهدردنیایکجمعیتمیلیوننفری،تحتپوششیکیازمقولههایقابلتاثیردرنظامسلامت،قرارمیگیرند

 

ابتلاي١٥ميليوننفردركشوربهفشارخونبالا

ویبااشارهبهاینکه،طبقبرآوردها،درحالحاضر،حدودمیلیونبیمارمبتلابهپرفشاریخوندرکشورداریم،افزودحداقلتادرصدازمبتلایانبهفشارخونبالا،ازاینموضوعاطلاعیندارندوزمانیکهدچاربیماریمزمنکلیوییاسکتهمغزیوقلبیمیشوند،اطلاعپیدامیکنند

بهگفتهمعاونکلوزارتبهداشت،میزانمصرفنمکدرایران،دوتاسهبرابرکشورهایدیگراستکهعمدتاازمصرففستفودونانمصرفینشأتميگيردوبایدبرنامهريزيبررويكاهشمصرفنمكباهدفآگاهسازيجامعهوتغييررفتارهايغذاييدرسطحخانوادهانجامشود

 

هشداردرخصوصمصرفنمكدريا

ویجایگزینکردننمکدریابهجاینمکمصرفییدداررانادرستتلقيكردوافرودنمکدریایدنداردوحاویفلزاتسنگینبودهکهبرایسلامتیمضراست

 

کنترلفشارخون،گامموثریدرنیلبهاهدافسندملیکنترلوپیشگیریازبیماریهایغیرواگیراست

معاونکلوزارتبهداشتتصریحکردکنترلفشارخون،بهعنوانیکیازمهمترینعواملخطردرابتلابهبیماریهایغیرواگیر،گامموثریدرنیلبهاهدافسندملیکنترلوپیشگیریازبیماریهایغیرواگیراست

 

ضرورتاصلاحسبكزندگيباافزايشتحركبدنيوتغذيهسالم

دكترحريرچيدرپايانتاكيدكردبااصلاحسبکزندگیمیتوانفعالیتبدنیراجایگزینکمتحرکیومصرفسبزیجات،غلاتومیوههارانیزجایگزینغذاهایچربوپرنمکكرد،همچنين،بایدسعيكنيم،دروهلهاولباخودکنترلیوغربالگریاولیه،ازبروزبیماریابتلابهفشارخونبالا،جلوگیریكنيم

چهارشنبه١٥خرداد١٣٩٨٠٨٣٠شمارهخبر١٩١٢٧٧تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top