آخرین اخبار

کد خبر: 305741
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

مشارکت 4 هزار و 320 نفر شیفت پرستاری در فاز عملیاتی بسیج ملی کنترل فشار خون

مدیردفترپرستاریدانشگاهعلومپزشکیزاهدانخبرداد

مشارکتهزارونفرشیفتپرستاریدرفازعملیاتیبسیجملیکنترلفشارخون


مدیردفترپرستاریدانشگاهعلومپزشکیزاهدانازمشارکتپرستاراندانشگاهعلومپزشکیزاهداندرقالبهزارونفرشیفتدرفازعملیاتیبسیجملیکنترلفشارخونخبرداد

بهگزارشوبدا،خانمشهنازکیخابابیاناینمطلبگفتدراجرایمرحلهعملیاتیبسیجملیکنترلفشارخون،پرستارآموزشدیدهدرپایگاهبیمارستانی،پایگاهثابتدرکلینیکهایویژهدانشگاه،پایگاهسیاردرمحلنمازجمعه،نمازعیدسعیدفطرودیگرمکانهایاجتماعاتمردمی،آمادهحضورفعالدراینمرحلههستند

ویادامهداداینپرستاراندرگروههایدووسهنفرهعلاوهبرکنترلفشارخونمراجعین،آموزشهایلازمرادرزمینهخودمراقبتیومدیریتفشارخونبالاارائهخواهندکرد

ویاضافهکردمرکزمشاورهومراقبتپرستاریدرمنزلنیز،آمادهکنترلوثبتفشارخونهماستانیهایگرامیهستند

 گفتنیاست،مرحلهعملیاتیبسیجملیکنترلفشارخونهمزمانباعیدسعیدفطردراستانسیستانوبلوچستانآغازخواهدشد

دوشنبه١٣خرداد١٣٩٨٠٩٠٥شمارهخبر١٩١٢٣٢تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top