قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305741
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

مشارکت 4 هزار و 320 نفر شیفت پرستاری در فاز عملیاتی بسیج ملی کنترل فشار خون

مدیردفترپرستاریدانشگاهعلومپزشکیزاهدانخبرداد

مشارکتهزارونفرشیفتپرستاریدرفازعملیاتیبسیجملیکنترلفشارخون


مدیردفترپرستاریدانشگاهعلومپزشکیزاهدانازمشارکتپرستاراندانشگاهعلومپزشکیزاهداندرقالبهزارونفرشیفتدرفازعملیاتیبسیجملیکنترلفشارخونخبرداد

بهگزارشوبدا،خانمشهنازکیخابابیاناینمطلبگفتدراجرایمرحلهعملیاتیبسیجملیکنترلفشارخون،پرستارآموزشدیدهدرپایگاهبیمارستانی،پایگاهثابتدرکلینیکهایویژهدانشگاه،پایگاهسیاردرمحلنمازجمعه،نمازعیدسعیدفطرودیگرمکانهایاجتماعاتمردمی،آمادهحضورفعالدراینمرحلههستند

ویادامهداداینپرستاراندرگروههایدووسهنفرهعلاوهبرکنترلفشارخونمراجعین،آموزشهایلازمرادرزمینهخودمراقبتیومدیریتفشارخونبالاارائهخواهندکرد

ویاضافهکردمرکزمشاورهومراقبتپرستاریدرمنزلنیز،آمادهکنترلوثبتفشارخونهماستانیهایگرامیهستند

 گفتنیاست،مرحلهعملیاتیبسیجملیکنترلفشارخونهمزمانباعیدسعیدفطردراستانسیستانوبلوچستانآغازخواهدشد

دوشنبه١٣خرداد١٣٩٨٠٩٠٥شمارهخبر١٩١٢٣٢تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top