قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305755
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

بیماری فشار خون بالا برای کشور و مردم تبعات و هزینه های زیادی دارد

بیماریفشارخونبالابرایکشورومردمتبعاتوهزینههایزیادیدارد

نمایندهمردمکرمانشاهدرمجلسشورایاسلامیضمنتقدیرازوزیرووزارتبهداشتبهدلیلراهاندازیبسیجملیکنترلفشارخون،گفتمتاسفانهوضعیتفشارخونبالادربینمردمچندانمناسبنیستوبخشزیادیازمردمازوجودبیماریپرفشاریخونخودودرنهایتمرگخاموشخوداطلاعیندارند

دکترسیدقاسمجاسمیدرگفتگوباخبرنگاروبدا،اظهارداشتطرحبسیجملیکنترلفشارخونهمانندطرحواکسیناسیونفلجاطفالاستکهدرکشوربسیجیراهاندازیودرآنزمانبیماریفلجاطفالهمهفرزندانکشورباکمکسازمانبسیج،ریشهکنشدامابیماریفشارخونبالانیزبرایکشورومردمتبعاتوهزینههایزیادیدارد

ویافزودباتوجهبهاینکهخطرسکتههایقلبیومغزیدربیمارانپرفشاریخونافزایشداشتهوتبعاتآنبرایجامعه،خانوادهونظامسلامتاست،بنابراینپیشگیریازابتلابهفشارخونبالا،لازموضروریاستوپیشنهادمیکنمکهتبلیغاتوسیعیبرایآگاهیمردمازاینبیماریانجامشود

عضوکمیسیونامنیتملیمجلسخاطرنشانکردبیماریپرفشاریخونقابلکنترلاستواگرکسیمطلعشودکهمبتلابهاینبیماریاستمیتواندباتغییررفتارغذاییمانندکاهشمصرفنمک،گوشتقرمزوچربیها،افزایشتحرکبدنیومصرفداروهایلازم،زندگیخوبوراحتیداشتهباشد

نمایندهمردمکرمانشاهدرمجلس،نقشمشارکتبینبخشیدرموفقیتطرحبسیجملیفشارخونراضروریدانستوگفتدولتمیتواندبودجهموردنیازاینگونهطرحهاراتامینکند،اگرچهبودجهزیادیشایدموردنیازنباشداماهماهنگیواتحادوهمسوییبیندستگاههایمختلفبایدتقویتشودالبتهاگرنیازباشددولتمیتواندلایحهایبهمجلسارائهدهدتاازاینگونهطرحها،حمایتشودچونمجلس،ازبطنمردمبودهوحامیچنینطرحهایبزرگوارزشمندیاست

پنجشنبه١٦خرداد١٣٩٨١٢٢٢شمارهخبر١٩١٢٣٧تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top