قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305789
تاریخ انتشار: جمعه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

آغاز فاز اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون از شنبه، در سراسر کشور

معاونبهداشتوزارتبهداشتدرجلسههماهنگیبسیجملیکنترلفشارخونخبرداد

آغازفازاجراییبسیجملیکنترلفشارخونازشنبه،درسراسرکشور


معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتمرحلهاطلاعرسانیوآگاهیبخشیبسیجملیکنترلفشارخونبسیارمطلوبپیشرفتهاستوازروزشنبه،فازاجراییآنآغازخواهدشد

بهگزارشوبدا،دکترعلیرضارییسیدرجلسههماهنگیبسیجملیکنترلفشارخونکهباحضوروزیربهداشتوازطریقبرقراریارتباطویدئوییباروسایدانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشوربرگزارشد،بیانکردراهاندازیبسیجملیکنترلفشارخون،همدلیوعزمجدیرادرتمامیدستاندارکاراننظامسلامتدرستادودانشگاه،ایجادکردهاست

ویبابیاناینکهمرحلهاطلاعرسانیوآگاهیبخشیاینبسیجملیبسیارمطلوبپیشرفتهاست،افزودروابطعمومیدانشگاههایعلومپزشکیدرزمینهاطلاعرسانیوآگاهسازیمردم،بهخوبیعملکردهاندهمچنین،مشارکتسایرنهادهادراستانهانیزتاکنونمطلوببودهاست

دکتررییسیبابیاناینکه ازشنبه،خرداد،واردفازاجراییاینطرحملیخواهیمشد،گفتدردوهفتهایکهگذشت،مبحثحساسسازی،آگاهیرسانی،آمادگی،تدویندستورالعملهاواستانداردها،تدوینشیوهنامهنظارتیوتدویندستورالعملاجرایی،پیگیریشد

ویگفتبراساسبرآوردها،درصدازمردمکشورازبیماریفشارخونخوداطلاعینداشتهوحتی،نیمیازافرادیکهازفشارخونخودمطلعهستندنیز،فشارخونخودراکنترلنکردهوبهدنبالدرماننیستندبههمیندلیل،بسیجملیکنترلفشارخونآغازشدهاست
 
شناساییمیلیوننفربیماردچارفشارخوندراینطرحملی
 
معاونبهداشتوزارتبهداشتاظهارامیدواریکردبراساسآمار،درکشورحدودمیلیوننفرجمعیتبالایسالداریموچنانچهمیلیوننفرازآنهادرطرحملیکنترلفشارخونموردسنجشقرارگیرند،پیشبینیمیشود،حداقلمیلیوننفربیماردچارفشارخونراشناساییکردهوحدودیکمیلیوننفرازآنهاتحتدرمانومراقبتهایثانویهفشارخونقرارگیرند

جمعه١٧خرداد١٣٩٨١٥٣٠شمارهخبر١٩١٢٧٩تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top