آخرین اخبار

کد خبر: 305804
تاریخ انتشار: شنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

پرفشاری خون در کشور شیوع زیادی دارد

 

 

عضوهیاترییسهکمیسیونامنیتملیمجلسگفتباتلاشهایوزارتبهداشت،کشورازگرفتاریبیماریهایواگیرنجاتیافتهامابیماریهایغیرواگیر،گرفتاریبزرگنظامسلامتایرانواکثرکشورهایدنیااستکهدلیلآنسبکزندگیورژیمغذایینامناسباست 

 

دکترمحمدجوادجمالینوبندگانیدرگفتگوباخبرنگاروبدا،اظهارداشتبیماریهایقلبیوعروقیعلتعمدهمرگومیرمردمایرانهستندوپرفشاریخوندرکشورشیوعزیادیداردوتاسفبیشترازایناستکهبسیاریازافرادازبیماریفشارخونبالایخودآگاهیندارندواینبیماریسالهایزیادیبهفردآسیبواردمیکندوچونفردازآنآگاهیندارد،درجهتدرمانخوداقدامنمیکند

 

نمایندهمردمفسادرمجلسشورایاسلامیبااشارهبهعوارضسنگینفشارخونبالابرایبیمارانوجامعه،یادآورشدفردیکهدرسنتاسالقراردارد،اگربهواسطهپرفشاریخوندچارسکتهمغزیشود،نهتنهادیگرنمیتواندبرایخانوادهوجامعهمفیدباشدبلکهچندیننفرنیزگرفتارویخواهندبودوهزینههایسنگینیبهمردمونظامسلامتواردمیشود

 

ویخاطرنشانکردطرحبسیجملیکنترلفشارخونکهتوسطوزارتبهداشتدرکشوراجرامیشود،بسیاربجاوپسندیدهاستوبایدهمهدستگاههاباوزارتبهداشتدرجهتموفقیتاینطرح،نهایتهمکاریراداشتهباشندهمانگونهکهدرطرحواکسیناسیونفلجاطفالدیدیم،بسیجهمگانیبهخوبیپاسخدادبنابراینهمهدستگاههابایدبهوزارتبهداشتکمککنند

 

عضوهیاترییسهکمیسیونامنیتملیمجلسبااشارهبهسوابقبهداشتیدکترنمکیدرطولدهههایگذشته،گفتحضوردکترنمکیدروزارتبهداشت،فرصتمغتنمیاستتاویرویکردبهداشتمحورانهرادروزارتبهداشتشکوفاکندواگریکریالدرحوزهبهداشتهزینهکنیم،نیازینیستکهدههاریالدرحوزهدرمانهزینهکنیم 

 

دکترجمالینوبندگانیضمنتقدیرازوزارتبهداشتبهدلیلتوجهبهپیشگیریازبیماریهابهویژهکنترلفشارخونودیابت،گفتاینبیماریهامیتوانندعوارضزیادیرادرنواحیمختلفبدنازجملهچشم،کلیه،عروق،پاواندامهابرایبیمارانبههمراهداشتهباشندوبهعنواننمونهیکبیماردیابتیعلاوهبراینکهازچرخهکاروتولیدممکناستخارجشود،هزینههاییرابهکشوروخانوادهتحمیلمیکند 

 

ویتاکیدکردطرحهایبهداشتیبرخلافطرحهایدرمانیممکناستزودبازدهنباشندامامهمایناستکهبهفکرسلامتوپیشگیریازبیماریهاباشیمومردمنیزمتوجهمیشوندکهاگریکطرحبهداشتیخوبرادرکشوراجراکنیم،اثراتآندربلندمدت،بهترازافتتاحدههاطرحدرمانیوبیمارستاناست

جمعه١٧خرداد١٣٩٨١٣٥٦شمارهخبر١٩١٢٤٤تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top