قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305804
تاریخ انتشار: شنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

پرفشاری خون در کشور شیوع زیادی دارد

 

 

عضوهیاترییسهکمیسیونامنیتملیمجلسگفتباتلاشهایوزارتبهداشت،کشورازگرفتاریبیماریهایواگیرنجاتیافتهامابیماریهایغیرواگیر،گرفتاریبزرگنظامسلامتایرانواکثرکشورهایدنیااستکهدلیلآنسبکزندگیورژیمغذایینامناسباست 

 

دکترمحمدجوادجمالینوبندگانیدرگفتگوباخبرنگاروبدا،اظهارداشتبیماریهایقلبیوعروقیعلتعمدهمرگومیرمردمایرانهستندوپرفشاریخوندرکشورشیوعزیادیداردوتاسفبیشترازایناستکهبسیاریازافرادازبیماریفشارخونبالایخودآگاهیندارندواینبیماریسالهایزیادیبهفردآسیبواردمیکندوچونفردازآنآگاهیندارد،درجهتدرمانخوداقدامنمیکند

 

نمایندهمردمفسادرمجلسشورایاسلامیبااشارهبهعوارضسنگینفشارخونبالابرایبیمارانوجامعه،یادآورشدفردیکهدرسنتاسالقراردارد،اگربهواسطهپرفشاریخوندچارسکتهمغزیشود،نهتنهادیگرنمیتواندبرایخانوادهوجامعهمفیدباشدبلکهچندیننفرنیزگرفتارویخواهندبودوهزینههایسنگینیبهمردمونظامسلامتواردمیشود

 

ویخاطرنشانکردطرحبسیجملیکنترلفشارخونکهتوسطوزارتبهداشتدرکشوراجرامیشود،بسیاربجاوپسندیدهاستوبایدهمهدستگاههاباوزارتبهداشتدرجهتموفقیتاینطرح،نهایتهمکاریراداشتهباشندهمانگونهکهدرطرحواکسیناسیونفلجاطفالدیدیم،بسیجهمگانیبهخوبیپاسخدادبنابراینهمهدستگاههابایدبهوزارتبهداشتکمککنند

 

عضوهیاترییسهکمیسیونامنیتملیمجلسبااشارهبهسوابقبهداشتیدکترنمکیدرطولدهههایگذشته،گفتحضوردکترنمکیدروزارتبهداشت،فرصتمغتنمیاستتاویرویکردبهداشتمحورانهرادروزارتبهداشتشکوفاکندواگریکریالدرحوزهبهداشتهزینهکنیم،نیازینیستکهدههاریالدرحوزهدرمانهزینهکنیم 

 

دکترجمالینوبندگانیضمنتقدیرازوزارتبهداشتبهدلیلتوجهبهپیشگیریازبیماریهابهویژهکنترلفشارخونودیابت،گفتاینبیماریهامیتوانندعوارضزیادیرادرنواحیمختلفبدنازجملهچشم،کلیه،عروق،پاواندامهابرایبیمارانبههمراهداشتهباشندوبهعنواننمونهیکبیماردیابتیعلاوهبراینکهازچرخهکاروتولیدممکناستخارجشود،هزینههاییرابهکشوروخانوادهتحمیلمیکند 

 

ویتاکیدکردطرحهایبهداشتیبرخلافطرحهایدرمانیممکناستزودبازدهنباشندامامهمایناستکهبهفکرسلامتوپیشگیریازبیماریهاباشیمومردمنیزمتوجهمیشوندکهاگریکطرحبهداشتیخوبرادرکشوراجراکنیم،اثراتآندربلندمدت،بهترازافتتاحدههاطرحدرمانیوبیمارستاناست

جمعه١٧خرداد١٣٩٨١٣٥٦شمارهخبر١٩١٢٤٤تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top