قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305900
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

کنترل فشار خون رانندگان تاکسی در طرح بسیج ملی فشار خون - تبلیغات گسترده دیداری در تاکسی‌های سطح شهر اصفهان انجام می‌شود تا شهروندان نسبت به حضور در این طرح ترغیب شوند

مدیرعاملسازمانمدیریتونظارتبرتاکسیرانیشهرداریاصفهانخبرداد

کنترلفشارخونرانندگانتاکسیدرطرحبسیجملیفشارخونتبلیغاتگستردهدیداریدرتاکسی‌هایسطحشهراصفهانانجاممی‌شودتاشهرونداننسبتبهحضوردراینطرحترغیبشوند

 

 

مدیرعاملسازمانمدیریتونظارتبرتاکسیرانیشهرداریاصفهانگفتدرطرحبسیجملیکنترلفشارخونکهاز۱۵خردادماهبهمدتیکماهبرگزارمی‌شود،رانندگانناوگانتاکسیرانیشهرداریاصفهاننیزشرکتخواهندکرد

 

بهگزارشوبدابهنقلازایمنا،هادیمنوچهریبااعلاماینخبرافزودطرحبسیجملیکنترلفشارخونباشعار"فشارخون؛بدانیمواقدامکنیم"باهدفمشارکتنهادهایمدنیوفرهنگیدرعرصهاطلاع‌رسانیوحساس‌سازیجامعهبهمنظورکاهشاینبیماریمهلکاز۱۵خردادتا١۵تیرماه٩٨اجرامی‌شود

 

ویافزودباتعاملبینکمیسیونبهداشتوسلامتشورایشهر،سازمانتاکسیرانیشهرداریاصفهانودانشگاهعلومپزشکیاصفهان،تبلیغاتگستردهدیداریدرتاکسی‌هایسطحشهرانجاممی‌شودتاشهرونداننسبتبهحضوردراینطرحترغیبشوند

 

مدیرعاملسازمانمدیریتونظارتبرتاکسیرانیشهرداریاصفهانخاطرنشانکردرانندگانناوگانتحتپوششسازمانتاکسیرانیبه‌صورتویژهوجداگانهموردتستفشارخونقرارمی‌گیرند

 

منوچهریگفتباتوجهبهاینکههدفازاجرایبسیجملیفشارخون،افزایشآگاهیمردمنسبتبهخطراتفشارخونبالاعنوانشدهاست،امیدواریمبااجرایاینطرحشاهد‌کنترلبهتراینبیماریدرمیانشهروندانورانندگانباشیم

دوشنبه٢٠خرداد١٣٩٨١٢٢٣شمارهخبر١٩١٤٤٧تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top