آخرین اخبار

کد خبر: 305900
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

کنترل فشار خون رانندگان تاکسی در طرح بسیج ملی فشار خون - تبلیغات گسترده دیداری در تاکسی‌های سطح شهر اصفهان انجام می‌شود تا شهروندان نسبت به حضور در این طرح ترغیب شوند

مدیرعاملسازمانمدیریتونظارتبرتاکسیرانیشهرداریاصفهانخبرداد

کنترلفشارخونرانندگانتاکسیدرطرحبسیجملیفشارخونتبلیغاتگستردهدیداریدرتاکسی‌هایسطحشهراصفهانانجاممی‌شودتاشهرونداننسبتبهحضوردراینطرحترغیبشوند

 

 

مدیرعاملسازمانمدیریتونظارتبرتاکسیرانیشهرداریاصفهانگفتدرطرحبسیجملیکنترلفشارخونکهاز۱۵خردادماهبهمدتیکماهبرگزارمی‌شود،رانندگانناوگانتاکسیرانیشهرداریاصفهاننیزشرکتخواهندکرد

 

بهگزارشوبدابهنقلازایمنا،هادیمنوچهریبااعلاماینخبرافزودطرحبسیجملیکنترلفشارخونباشعار"فشارخون؛بدانیمواقدامکنیم"باهدفمشارکتنهادهایمدنیوفرهنگیدرعرصهاطلاع‌رسانیوحساس‌سازیجامعهبهمنظورکاهشاینبیماریمهلکاز۱۵خردادتا١۵تیرماه٩٨اجرامی‌شود

 

ویافزودباتعاملبینکمیسیونبهداشتوسلامتشورایشهر،سازمانتاکسیرانیشهرداریاصفهانودانشگاهعلومپزشکیاصفهان،تبلیغاتگستردهدیداریدرتاکسی‌هایسطحشهرانجاممی‌شودتاشهرونداننسبتبهحضوردراینطرحترغیبشوند

 

مدیرعاملسازمانمدیریتونظارتبرتاکسیرانیشهرداریاصفهانخاطرنشانکردرانندگانناوگانتحتپوششسازمانتاکسیرانیبه‌صورتویژهوجداگانهموردتستفشارخونقرارمی‌گیرند

 

منوچهریگفتباتوجهبهاینکههدفازاجرایبسیجملیفشارخون،افزایشآگاهیمردمنسبتبهخطراتفشارخونبالاعنوانشدهاست،امیدواریمبااجرایاینطرحشاهد‌کنترلبهتراینبیماریدرمیانشهروندانورانندگانباشیم

دوشنبه٢٠خرداد١٣٩٨١٢٢٣شمارهخبر١٩١٤٤٧تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top