قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305957
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ۰۱:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

انتخاب سبک زندگی سالم، راهکاری برای کنترل فشار خون

انتخابسبکزندگیسالم،راهکاریبرایکنترلفشارخون


امامجمعهسبزوارگفتتغذیهمناسب،اجتنابازمصرفدخانیات،کنترلمصرفنمکوپرداختنبهفعالیت‏هایبدنی،عمدهراهکارهایمقابلهبافشارخوناست

بهگزارشوبدا،حجتالاسلاموالمسلمینغلامرضامقیسهباتاکیدبرانتخابسبکزندگیسالمبهعنوانمهمترینراهکارکنترلفشارخوناظهارکردبیماریفشارخونارتباطمستقیمیباسبکزندگیوانتخابشیوهزندگیسالمدارد

ویافزوددرسالهاياخیرباماشينيوصنعتيشدنجوامع،الگویبیماریهاازبیماریهایواگیربهغیرواگیرتغییریافتهودرصدمبتلایانبهبیماریهاییمانندفشارخون،افزایشیافتهاست

امامجمعهسبزواربابیاناینکهتوجهجدیبهکنترلفشارخونبالاامریضروریاست،ادامهدادتغذیهمناسب،اجتنابازمصرفدخانیات،کنترلمصرفنمکوپرداختنبهفعالیت‏هایبدنی،ازجملهراهکارهایمقابلهبافشارخوناست

حجتالاسلاممقیسهبااشارهبهاینکهفشارخونبالا،شایع‌ترینعلتسکتهمغزیوبیماری‌هایقلبیاستاضافهکردباافزایشسن،خطرابتلابهاینبیماری،افزایشمییابدوتشخیصاینبیماریواین‏کهچهزمانیودرچهشرایطیبهسراغانسانمی‏آید،یکیازمهمترینمواردپیشگیریازابتلابهآناست

ویبابیاناینکهبسیجملیکنترلفشارخونبالاباشعارفشارخون،بدانیمواقدامکنیمیکحرکتعظیمعمومیدرسطحکشوراست،تاکیدکردهمکاریومشارکتعموممردمومسئولین،تمامنهادهاوادارت درراستایتحققاهدافاینکمپین،امریبسیارمهموضروریاست

گفتنیاست،حجتالاسلاموالمسلمینغلامرضامقیسهضمنتشکروحمایتازاقداماتدانشگاهعلومپزشکیسبزوارازعموممردمدعوتکردتاباحضوردرخانههایبهداشت،پایگاههایسلامتومراکزجامعسلامتشهریوروستاییدراجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخونهمکاریلازمراداشتهباشند

سهشنبه٢١خرداد١٣٩٨١٤٤٦شمارهخبر١٩١٥٤٣تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top