کد خبر: 305957
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ۰۱:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

انتخاب سبک زندگی سالم، راهکاری برای کنترل فشار خون

انتخابسبکزندگیسالم،راهکاریبرایکنترلفشارخون


امامجمعهسبزوارگفتتغذیهمناسب،اجتنابازمصرفدخانیات،کنترلمصرفنمکوپرداختنبهفعالیت‏هایبدنی،عمدهراهکارهایمقابلهبافشارخوناست

بهگزارشوبدا،حجتالاسلاموالمسلمینغلامرضامقیسهباتاکیدبرانتخابسبکزندگیسالمبهعنوانمهمترینراهکارکنترلفشارخوناظهارکردبیماریفشارخونارتباطمستقیمیباسبکزندگیوانتخابشیوهزندگیسالمدارد

ویافزوددرسالهاياخیرباماشينيوصنعتيشدنجوامع،الگویبیماریهاازبیماریهایواگیربهغیرواگیرتغییریافتهودرصدمبتلایانبهبیماریهاییمانندفشارخون،افزایشیافتهاست

امامجمعهسبزواربابیاناینکهتوجهجدیبهکنترلفشارخونبالاامریضروریاست،ادامهدادتغذیهمناسب،اجتنابازمصرفدخانیات،کنترلمصرفنمکوپرداختنبهفعالیت‏هایبدنی،ازجملهراهکارهایمقابلهبافشارخوناست

حجتالاسلاممقیسهبااشارهبهاینکهفشارخونبالا،شایع‌ترینعلتسکتهمغزیوبیماری‌هایقلبیاستاضافهکردباافزایشسن،خطرابتلابهاینبیماری،افزایشمییابدوتشخیصاینبیماریواین‏کهچهزمانیودرچهشرایطیبهسراغانسانمی‏آید،یکیازمهمترینمواردپیشگیریازابتلابهآناست

ویبابیاناینکهبسیجملیکنترلفشارخونبالاباشعارفشارخون،بدانیمواقدامکنیمیکحرکتعظیمعمومیدرسطحکشوراست،تاکیدکردهمکاریومشارکتعموممردمومسئولین،تمامنهادهاوادارت درراستایتحققاهدافاینکمپین،امریبسیارمهموضروریاست

گفتنیاست،حجتالاسلاموالمسلمینغلامرضامقیسهضمنتشکروحمایتازاقداماتدانشگاهعلومپزشکیسبزوارازعموممردمدعوتکردتاباحضوردرخانههایبهداشت،پایگاههایسلامتومراکزجامعسلامتشهریوروستاییدراجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخونهمکاریلازمراداشتهباشند

سهشنبه٢١خرداد١٣٩٨١٤٤٦شمارهخبر١٩١٥٤٣تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top