قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305964
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ۰۷:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

مسابقه عکاسی ثبت لحظه های بسیج ملی کنترل فشار خون برگزار می شود

مسابقهعکاسیثبتلحظههایبسیجملیکنترلفشارخونبرگزارمیشود

 

 

 همزمانبابرگزاریبسیجملیکنترلفشارخونمسابقهعکاسیثبتلحظههاازتاریخخردادتاتیرماه،توسطگروهآموزشوارتقایسلامتمعاونتبهداشتدانشگاهعلومپزشکیتهرانبرگزارمی‌شود

 

بهگزارشوبدا،دراینمسابقهبهتعدادیازبهترینعکس‌هایارسالیازمراحلآموزشواندازه‌گیریفشارخون،جوایزیتعلقمی‌گیردتمامکارکنانوداوطلبانمستقردرایستگاه‌هایدائموموقتکهبهعنوانکاربراجرایبسیجملیکنترلفشارخونتعریفشده‌اندودرمراکزخدماتجامعسلامت،پایگاه‌هاوخانه‌هایبهداشت،بیمارستان‌هاوایستگاه‌هایسیارمشغولارائهخدمتویاآموزشواطلاع‌رسانیبهخدمتگیرندگانمی‌باشند،می‌توانندتاتاریختیرماهعکس‌هایخودراازطرقزیربهگروهآموزشوارتقایسلامتمعاونتبهداشتدانشگاهعلومپزشکیتهرانارسالکنند 

 

الفنشانیایمیل                                       

بارسالبهآیدیسفیرانسلامتتهراندرشبکه‌هایاجتماعی            

 

براساساینگزارشعکس‌هامی‌تواندازطرقمختلفدوربین،گوشیهمراهوتبلتتهیهوارسالشودهرشرکتکننده،حداکثرعکسمرتبطباموضوعرامی‌تواندارسالکند

 

ذکرمشخصاتکاملارسالکنندهنامونامخانوادگی،کدملی،آخرینمدرکتحصیلی،شمارهتماسهمراهوثابت،محلخدمت،سمت،معاونتمربوطهضروریاستتوضیحمختصرحداکثرخطراجعبهعکسیاعکس‌هایارسالیوذکرمشخصاتکاملازجملهعنوانبرنامه،نامایستگاه،تاریخوآدرسمحلتهیهعکس،همراهعکسارسالشودهمچنینمسئولیتهماهنگیبامسئولینسازمانیمربوطهوکسبرضایتازافرادیکهعکسآنهاتهیهشده،باارسالکنندهاست

سهشنبه٢١خرداد١٣٩٨١٤١٧شمارهخبر١٩١٥٤٥تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 1
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top