کد خبر: 305964
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ۰۷:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

مسابقه عکاسی ثبت لحظه های بسیج ملی کنترل فشار خون برگزار می شود

مسابقهعکاسیثبتلحظههایبسیجملیکنترلفشارخونبرگزارمیشود

 

 

 همزمانبابرگزاریبسیجملیکنترلفشارخونمسابقهعکاسیثبتلحظههاازتاریخخردادتاتیرماه،توسطگروهآموزشوارتقایسلامتمعاونتبهداشتدانشگاهعلومپزشکیتهرانبرگزارمی‌شود

 

بهگزارشوبدا،دراینمسابقهبهتعدادیازبهترینعکس‌هایارسالیازمراحلآموزشواندازه‌گیریفشارخون،جوایزیتعلقمی‌گیردتمامکارکنانوداوطلبانمستقردرایستگاه‌هایدائموموقتکهبهعنوانکاربراجرایبسیجملیکنترلفشارخونتعریفشده‌اندودرمراکزخدماتجامعسلامت،پایگاه‌هاوخانه‌هایبهداشت،بیمارستان‌هاوایستگاه‌هایسیارمشغولارائهخدمتویاآموزشواطلاع‌رسانیبهخدمتگیرندگانمی‌باشند،می‌توانندتاتاریختیرماهعکس‌هایخودراازطرقزیربهگروهآموزشوارتقایسلامتمعاونتبهداشتدانشگاهعلومپزشکیتهرانارسالکنند 

 

الفنشانیایمیل                                       

بارسالبهآیدیسفیرانسلامتتهراندرشبکه‌هایاجتماعی            

 

براساساینگزارشعکس‌هامی‌تواندازطرقمختلفدوربین،گوشیهمراهوتبلتتهیهوارسالشودهرشرکتکننده،حداکثرعکسمرتبطباموضوعرامی‌تواندارسالکند

 

ذکرمشخصاتکاملارسالکنندهنامونامخانوادگی،کدملی،آخرینمدرکتحصیلی،شمارهتماسهمراهوثابت،محلخدمت،سمت،معاونتمربوطهضروریاستتوضیحمختصرحداکثرخطراجعبهعکسیاعکس‌هایارسالیوذکرمشخصاتکاملازجملهعنوانبرنامه،نامایستگاه،تاریخوآدرسمحلتهیهعکس،همراهعکسارسالشودهمچنینمسئولیتهماهنگیبامسئولینسازمانیمربوطهوکسبرضایتازافرادیکهعکسآنهاتهیهشده،باارسالکنندهاست

سهشنبه٢١خرداد١٣٩٨١٤١٧شمارهخبر١٩١٥٤٥تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 1
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top