قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305966
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

دعوت امام جمعه شیراز از آحاد مردم، برای پیوستن به بسیج ملی کنترل فشارخون

دعوتامامجمعهشیرازازآحادمردم،برایپیوستنبهبسیجملیکنترلفشارخون


 نمایندهولیفقیهدراستانفارسوامامجمعهشیراز،ازآحادمردماستانفارسدعوتکردتاباهدفارتقایسلامتخودوجامعه،بهبسیجملیکنترلفشارخونپیوستهوفشارخونخودرااندازهگیریکنند

 
بهگزارشوبدا،آیتالله«لطفاللهدژکام»بااشارهبهاهمیتفشارخوندرسلامتجامعه،گفتمسالهفشارخونریشهتاریخیدارد،درگذشتهبهجایاندازهگیریفشارخوننبضافرادگرفتهمیشدوازرویضرباننبضافراد،علتبیشتربیماریهامحرزمیشد

آیتالهدژکامدرادامهمردمرابهورزشکردنوفعالیتبدنیفراخواندوافزوداندازهگیریبهموقعفشارخونافرادمیتواندضمنتأمینسلامتاعضایجامعه،ازمرگهایناگهانیجلوگیریوسکتههایمغزیوقلبیراکاهشدهد

 
نمایندهولیفقیهدراستانفارسوامامجمعهشیراز،ضمندعوتبهمشارکتمردمدربسیجملیکنترلفشارخون،ازتمامیدستگاههایاجراییدرسطحاستانفارسنیزخواستتاهمکاریهایلازمرابرایهرچهبهتراجراشدناینطرحدرتمامینقاطاستانفارسراداشتهباشند

۵۰درصدمرگومیردرکشورو۴۷درصددراستانفارسبهدلیلفشارخونبالا

رییسکارگروهاطلاعرسانیبسیجملیکنترلفشارخوندردانشگاهعلومپزشکیشیرازنیزدرایندیداربابیاناینکهنزدیکبه۵۰درصدمرگومیردرکشوربهدلیلفشارخونبالاست،گفتبراساسآمارهاعامل۴۷درصدمرگومیردراستانفارسنیزفشارخونبالاشناختهشدهاست

 
دکتر«سیدروحاللهحسینی»ادامهدادباابلاغوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،بهدلیلآماربالایمبتلایانبهفشارخونبالادرکشور،شرایطلازمبرایارائهخدماتسلامتواجرایبسیجملیکنترلفشارخوندرسراسراستانهافراهمشد

دکترحسینیازنمایندهولیفقیهدراستانوامامجمعهشیراز،بهپاسدعوتازمردماستانفارسبرایمشارکتدراینبسیجهمگانیتقدیرکرد

دراینمراسم،امامجمعهشیراز،باسنجشمیزانفشارخونخودبهاینبسیجملیپیوست

دکتر«سیدروحااللهحسینی»سرپرستروابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیشیراز،دکتر«فریبامرادی»رییسگروهپیشگیریومبارزهبابیماریهایغیرواگیرمعاونتبهداشتیدانشگاه،دکتر«احمدرضازاده»رییسمرکزبهداشتشهدایوالفجرنیزدراینمراسمحضورداشتند۱۰۶

سهشنبه٢١خرداد١٣٩٨١٠٣٠شمارهخبر١٩١٤٩١تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 1
مخالفم - 1

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top