قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305978
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

تاکید بر نقش زنان در مدیریت سبک تغذیه خانواده

معصومهابتکارضمنپیوستنبهکمپینفشارخونعنوانکرد

معاونامورزنانوخانوادهریاستجمهوریگفتزناندرزمینهارتقایسلامتفرزندانوهمسرشان،نقشمحوریدارندواینزنانهستندکهمیتوانندبامدیریتصحیح،سبکزندگیوفرهنگسلامترادرخانوادهارتقابخشند

دکترمعصومهابتکارهمزمانبااجرایبسیجملیکنترلفشارخوندرسراسرکشور،ضمنپیوستنبهاینپویشملیدرگفتوگوباوبدا،درخصوصضرورتتوجهبهفشارخونبهعنوانیکریسکفاکتوربسیارمهم،اظهارکردجایخرسندیاستکهتوفیقمشارکتدراینپویشملیکهاقدامیارزشمندازسویوزارتبهداشتمحسوبمیشود،رادارم

ویافزوددرمقطعیاززمان،توجهبهمقولهدرمانبسیارموردتاکیدقرارگرفتهبود،امادرحالحاضر،موضوعپیشگیریازاولویتهایاصلیوزارتبهداشتمحسوبمیشودلذا،جادارد،ازدکترنمکی،وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیکهرویکردیپیشگیرانهداشتهونسبتبهمقولهبهداشت،پیشگیریازبیماریهاوسبکزندگیاهتمامویژهدارند،تشکرکنمباراهاندازیاینکمپین،یکگامبهسویپیشگیریپیشرفتهوازمشارکتهایمردمیدراینزمینهنیزبهرهمندمیشویم

ابتکارباتاکیدبرنقشموثرزناندرارتقایسلامتخانواده،تصریحکردزناندرزمینهارتقایسلامتفرزندانوهمسرشان،نقشمحوریدارندواینزنانهستندکهمیتوانندبامدیریتصحیح،سبکزندگیوفرهنگسلامترادرخانوادهارتقابخشند

ویافزودامروزه،مصرففستفودها،کنسروهاوغذاهایآمادهرواجزیادیپیداکردهاست،میزاننمکدرایننوعغذاهابسیاربالابودهوفردرابهسمتافزایشفشارخونسوقمیدهدبنابراین،زنانبانقشتاثیرگذاریکهدارند،میتوانندسبکتغذیهخانوادهرانیزمدیریتکنند

ویگفتبیشازدرصدازافرادیکهبهفشارخونمبتلاهستند،ازاینمشکلآگاهیندارنددراینراستا،بازهممیتوانبهنقشموثرزناناشارهکرد؛چراکهزنانمیتواننددرافزایشاینآگاهیوبالابردنسوادسلامتخانوادهپیشگامباشند

اجرایطرحگفتوگویملیخانواده

دکترابتکاربابیاناینکهحفظنشاط،کاهشتنشوافزایششادکامیدرخانواده،بابرقراریارتباطموثراعضایخانوادهبایکدیگرمیسرمیشود،بیانکرددرحالحاضر،طرحیتحتعنوانطرحگفتوگویملیخانوادهدرحالاجرااستکهبهمهارتهایارتباطیدرونخانوادهواصلاحسبکزندگیمیپردازد،تاخانوادههاباتقویتارتباطاتخوددرونخانواده،تنشهاراکاهشدهندهمچنین،بخشیازگفتوگوهایخانوادگینیزمیتوانبهمباحثسلامت،سبکزندگیسالموبرقراریمناسباتسالمدرونخانوادهوبرقراریمناسباتعاطفیمثبتبهمنظورکاهشتنشهاوافزایشسوادسلامتاختصاصپیداکند

ویباتاکیدبرتاثیرمستقیمکیفیتوسبکزندگیسالمدرافزایشسلامتاعضایخانواده،بیانکردمتاسفانهامروزه،باسبکزندگینشستهوبیتحرکدرمنزلومحلکارمواجهشدهایموضرورتداردکهبهفعالیتبدنیوورزش،توجهبیشتریکردهوآنراجزوضروریاتروزمرهتلقیکنیمبایدتوجهشودکهکودکانوفرزندانما،ازرفتاروعاداتوالدینالگوبرداریمیکنند،بنابراین،چنانچهرفتارهایمثبتیهمچون،ورزش،طبیعتگردیوتغذیهمناسبرادرخانوادهالگوقراردهیم،کودکاننیزآموزشخواهنددیددرموضوعکاهشریسکفاکتورهایبیماریهایغیرواگیرمانندفشارخوننیزآموزشعاداتصحیحدرخانواده،نقشموثریایفامیکند

معاونامورزنانوخانوادهریاستجمهوریاظهارکردامروزهباصنعتیشدنجوامعوگسترششهرنشینی،ارتباطمردمباطبیعتدچاراختلالشدهاستواینموضوعبرشاخصهایسلامتتاثیردارددربسیاریازکشورهایجهان،درمانگران،پیادهرویدرطبیعترابهعنوانیکرژیمدرمانی،توصیهمیکنندوتاثیراینموضوعرادرکاهشتنشوتنظیمفشارخونثابتکردهاندبنابراین،سبکزندگیشهریبایداصلاحشود؛چراکهروستاییانفعالیتبدنیبهتریداشتهوباطبیعتارتباطبهتریدارند،امابهدلیلاینکهدرصدجمعیتکشوربهسمتشهرهاوحاشیهشهرهاحرکتکردهاند،بایدبرسبکزندگیسالمبامشارکتفعالزنانوسایراعضایخانوادهتاکیدبیشتریشود

ضرورتافزایشتحرکبدنیدرزنان

ویدرخصوصضرورتافزایشتحرکبدنیدرزنان،گفتزنانبایدبرورزشکردنواصلاحسبکزندگیتوجهبیشتریکننددراصلاحسبکزندگی،برتغذیهصحیح،تحرکبدنیوافزایشآگاهیواطلاعاتدقیقوعلمیدرخصوصسلامتیوعواملایجادکنندهبیماریهاازجملهفشارخون،تاکیدمیشود؛چراکهمتاسفانهدرفضاهایمجازیوشبکههایاجتماعیاطلاعاتمختلفیردوبدلمیشود،کهمبنایعلمیندارد،بنابراین،مردمبایداطلاعاتدقیقرادرخصوصمباحثسلامتی،ازمنابععلمیازجملهوزارتبهداشتکسبکنند

بیتوجهیبهروان،بهجسمآسیبمیرساند

ویخاطرنشانکردبایدتوجهشودکهورزشکردنوایجادنشاطدرخانوادهیکضرورتمحسوبمیشودوخانوادههابایدبرایخودشکوفاییتلاشکنندانساندوبعدجسمانیوروانیدارد،بیتوجهیبهروان،بهجسمآسیبمیرساندبحثبیماریهایروانتنیدردنیانیزمطرحاستبنابراین،نوعنگرشانسانبهآیندهوامیدواربودن،میتوانددرکاهشمشکلاترواننیزموثرباشد

دکترابتکارادامهداددرمعاونتزنانوخانواده،یکیازرویکردها،توجهبهسلامتزناناستدراینزمینه،همکاریهایبسیارخوبیهمباوزارتبهداشتداریمهمچنین،تفاهمنامههاوطرحهایمشترکیرادنبالمیکنیموامیدواریمکهدرزمینههایمختلفهمچوناصلاحسبکزندگینیزاینهمکاریهاتداومپیداکند 

رفتارهایصحیحوبسیاریازپارامترهایسلامتدردورانکودکیشکلمیگیرد

ویافزودیکیازموضوعاتیکهاهمیتزیادیدارد،ورزشبانواناستورزشکردنوحفظسلامتی،ارتباطزیادیبایکدیگردارنددرمقاطعیبهدلیلکمبودبودجه،درسورزشدرمقطعابتداییازبرنامههایآموزشوپرورشحذفشدهبوداینموضوعبرایدختران،تاثیراتنامطلوبتریرادرپیداشت؛چراکهپسرانبههرحالجنبوجوشوفعالیتبدنیدارندبنابراین،بانشستهاوجلساتیکهباوزیرآموزشوپرورشوقتبرگزارکردیم،اینموضوعپیگیریشدودورههایآموزشیتربیتبدنیبرایمعلمانبرگزارشدتابستانسالگذشته،هزارمعلماینآموزشهارادریافتکردندوورزشابتداییبهاکثرمدارسابتداییدرسطحکشوربازگشتاینموضوعاهمیتبسیاریدارد،زیرا،رفتارهایصحیحوبسیاریازپارامترهایسلامتدردورانکودکیشکلمیگیرد،یکیازدلایلچاقیواضافهوزندرکودکانوهمچنینبزرگسالان،ناشیازرفتارهایدورانکودکیاست

محدودیتفضاهایورزشیبرایبانوان

ابتکاربیانکردخوشبختانه،وزارتورزشوجوانانبهمقولهورزشبانوانوورزشهایهمگانیدخترانتوجهزیادیدارد،اماباتوجهبهمباحثشاخصهایعدالتجنسیتیکهموضوععدالتدردسترسیبهخدماتیمانندورزشراشاملمیشود،بانوانایرانی،کماکاندردسترسیبهسالنهایورزشیمخصوصادرشهرستانها،کمبودهایجدیدارندودخترانمحدودیتهایبیشتریبرایاینموضوعدارند

ویادامهداداقدامدیگریکهباوزارتورزشوجوانانآغازکردیم،بررسیفضاهایورزشیدرمدارسدخترانهازلحاظامکانفعالیتهایورزشیومناسبسازیآنهااست؛چراکهبرایدختراندشواراستکهباروپوشومقنعهبهفعالیتهایورزشیبپردازندوبهدلیلاعتقاداتوضوابطیکهوجوددارد،رسیدگیبهاینموضوعاهمیتبسیاریداردمعتقدهستم،برایاینکهجامعهسالمیداشتهباشیم،بایدفضاهایورزشیمناسبیفراهمکنیم

حمایتازپارکهایبانوان

معاونامورزنانوخانوادهریاستجمهوریتاکیدکردحمایتازپارکهایبانوانیکیازاقداماتیاستکهمیتوانددرراستایفراهمسازیامکانفعالیتبدنیبرایبانوانموثرباشداینپارکهافضاهایویژهایدارندکهبانوانمیتوانندباسهولتبیشتریازآفتاباستفادهکنندامروزه،کمبودویتامین،کلسیمومشکلاتاسکلتیازجملهمشکلاتجسمیاستکهمیتواندسلامتیزنانراتهدیدکندبنابراین،اینپارکها،فضاییرافراهممیکنندتابانوانبتوانندورزشکنندوازآفتاباستفادهکننددربسیاریازشهرهایبزرگایناقدامآغازشدهاست،اماضرورتداردکهدرشهرهایدیگرنیزگسترشپیداکند

چهارشنبه٢٢خرداد١٣٩٨١٢٣٣شمارهخبر١٩١٥٩٩تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top