قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305985
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

تحریم های ظالمانه فرصتی را برای تولید کنندگان داخلی فراهم آورده است تا با افزایش کیفیت تولیدات خود، نیاز کشور را تامین کنند

معاونپرستاریوزارتبهداشتدرمراسمرونماییازدستگاههمودیالیزنسل۵توليدداخلدرنمایشگاهایرانهلث

تحریمهایظالمانهفرصتیرابرایتولیدکنندگانداخلیفراهمآوردهاستتاباافزایشکیفیتتولیداتخود،نیازکشورراتامینکنند

 
معاونپرستاریوزارتبهداشتبابیاناینکهمراقبت‌هایپرستاریمهمتریننقشرادردرمانبیماراندیالیزیدارد،گفتتلاشمی‌کنیمبافراهمکردنتجهیزاتوامکاناتلازم،آسایشروانیرابرایبیمارانفراهمکنیم

بهگزارشوبدا،دکترمریمحضرتیباحضور دربيستودوميننمایشگاهبينالملليتجهیزاتپزشکیایرانهلث،ازدستگاههمودیالیزنسل۵ایرانیرونماییکردهوبيانكردبایدتجهیزاتوامکاناتیبرایبیماراندياليزيفراهمشودکهجزدیالیز،درددیگریرامتحملنشوندوتلاشمی‌کنیمبافراهمکردنتجهیزاتوامکاناتلازم،آسایشروانیرابرایبیمارانفراهمکنیم

ویباتاكيدبراینکهمراقبت‌هایپرستارینقشمهميدردرمانبیماراندیالیزیدارد،افزودالبتهتوصیهوهدفنخستمابرپیشگیری،متمرکزاستبرايمثال،یکگلودردچرکیمیتواندموجباینشودکهبهکلیههاآسیببرسدکهباآموزشهایلازممیتوانازآنپیشگیریکرد

دکترحضرتیبااشارهبهاجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخوندرکشور،تصريحكرديكيازدلایلاجرایاینطرح،پیشگیریازبروزبیماری‌هاازجملهنارساييهايكليويودیالیزيشدنبيماراناستکهدرکنارحساسکردنجامعهبهحفظسلامتشان،ازتحمیلهزینههایگزافبردولتنیزجلوگیریمیکند

معاونپرستاریوزارتبهداشتدرپایاناظهاركردتحریمهایظالمانهفرصتیرابرایتولیدکنندگانداخلیفراهمآوردهاستکهباافزایشکیفیتتولیداتخود،نیازکشورراتامینکنند

چهارشنبه٢٢خرداد١٣٩٨١٦٢٩شمارهخبر١٩١٦٣٣تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 1
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top