قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305987
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ۱۹:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

فاز عملیاتی سازی بسیج ملی فشار خون تا 15 تیرماه

دکترحریرچیگفتفازعملیاتیبسیجملیفشارخونبافعالیتهزارخانهبهداشت،مرکزجامعخدماتسلامتوبیمارستاندولتیوخصوصیتاتیرادامهدارد

بهگزارشوبدا،دکترایرجحریرچیدربرنامهگفتگویویژهشبکهپنجسیمادرخصوصاجرایبسیجملیفشارخوندرسراسرکشوربااشارهبهاینکهطبقبرآوردهادرحالحاضر،حدودمیلیونبیمارمبتلابهپرفشاریخوندرکشورداریم،گفتحداقلدرصدازمبتلایانبهفشارخونبالا،ازاینموضوعاطلاعیندارندوزمانیکهدچاربیماریمزمنکلیوییاسکتهمغزیوقلبیمیشوند،اطلاعپیدامیکنندکهدیراست

ویدرادامهافزوددرحالحاضردرصدازافرادبالایسال،فشارخونبالایدارندچنانچههمینافرادبهسنینتاسالبرسند،یکسومجمعیتپرفشارکشورراتشکیلمیدهندهمچنیناگراینافرادبهسنینتاسالبرسندنیزنیمیازجمعیتپرفشارکشوربودهودرصورترسیدنآنهابه سنینتاسال،درصدجمعیتپرفشارکشوروسنینبالایسالنیزدرصدجمعیتفشارخونبالایکشورراتشکیلخواهندداد

معاونکلوزارتبهداشتخاطرنشانکردطبقآمار،ازهزارمرگدرسال،حدودهزارمرگبهبیماریهایغیرواگیروهزارمرگنیزبهدلیلفشارخونبالایابیماریهایناشیازفشارخون،رخدادهاست

بهگفتهدکترحریرچی،عوارضفشارخونبیشترشاملسردردهایناگهانی،اختلالاتعصبی،اختلالاتبینایی،سرگیجه،مشکلاتقلبیودرددرناحیهقلبوتپشقلباست،امافشارخونهیچعلامتمشخصینداردوبهعنوانقاتلخاموشنامیدهمیشود،انتظارداریمکهمردمفشارخونراجدیبگیرندتابتوانیمشاهدکاهشچشمگیرفشارخونبالادرکشورباشیم

ویدرخصوصمیزاننمکمصرفیدرایرانگفتمتاسفانهمصرفنمکدرکشورما،دوبرابرکشورهایدیگراستدرایرانحدودگرمومیانگینمصرفنمککشورهایدیگر،حدودگرماستکاهشحدودگرمنمکدریافتیروزانهباعثکاهشدرصدیسکتهمغزیوکاهشدرصدیبیماریعروقکرونرمیشود،بنابراینضروریاستکهبرنامهريزيبررويكاهشمصرفنمكباهدفآگاهسازيجامعهوتغييررفتارهايغذاييدرسطحخانوادهانجامشود

معاونکلوزارتبهداشتدرخصوصبازهزمانیاجرایبسیجملیفشارخوندرکشورگفتاینپویشملیدومرحلهدارددرفازنخست،بهاطلاعرسانی،حساسسازیمردم،آگاهیبخشیوهماهنگیباسایردستگاههاپرداختهمیشود،اینفازازاردیبهشتآغازشدهوتاخردادماهادامهداشتوفازدومنیزبهاجراوعملیاتیسازیاینطرحدراقصینقاطکشوراختصاصداردکهازخردادماهتاتیرماهسالجاریادامهدارد

دکترحریرچیدرادامهتصریحکردحدودهزارخانهبهداشت،پایگاهومرکزجامعخدماتسلامتشهریوروستایی،کلینیکویژهوبیمارستاندولتیوخصوصیدرکشوربهاینطرحکمکمیکنندوسامانهخوداظهاریفشارخوننیزبرایسهولتدردسترسیمردمراهاندازیشدکهپسازورودوثبتاطلاعاتتوسطمردم،پیامکیحاویاطلاعاتمربوطبهفشارخونبرایآنهاارسالمیشودواینمراقبتهاوتوصیههانیزادامهپیداخواهدکردودرپروندهالکترونیکسلامتافرادکهتاکنونبرایمیلیوننفرایجادشدهاست،ثبتمیشود

ویدرادامهافزودمتاسفانهسبکزندگیامروزیبهسمتغربیشدنرفتهوازسبکزندگیایرانیاسلامیفاصلهگرفتهاست؛چراکهفعالیتبدنیکاهشداشتهومصرفغذاهایشور،پرچربوفرآوریشدهافزایشداشتهاست

دكترحريرچيدرپايانتاكيدكردبااصلاحسبکزندگیمیتوانفعالیتبدنیراجایگزینکمتحرکیومصرفسبزیجات،غلاتومیوههارانیزجایگزینغذاهایچربوپرنمکكرد،همچنينبایدسعيكنيمدروهلهاولباخودکنترلیوغربالگریاولیه،ازبروزبیماریابتلابهفشارخونبالا،جلوگیریكنيم

چهارشنبه٢٢خرداد١٣٩٨١٤٥٧شمارهخبر١٩١٦٢٩تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top