قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 306131
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

موثرترین راه برای مبارزه با دخانیات، مطالبه‌ گری مردم است

معاونبهداشتوزارتبهداشتدرنشستخبریهفتهملیبدوندخانیات

موثرترینراهبرایمبارزهبادخانیات،مطالبه‌گریمردماست

معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتباوجودتحریم‌هایظالمانهآمریکا،بهسیگارارزدولتیاختصاصدادهمیشودو١۶میلیوندلارارزدولتی۴٢٠٠تومانیبهکاغذسیگاردادهاند،درحالیکهمابرایارزدولتیداروبایدچانهزنیکنیم

 

بهگزارشوبدا،دکترعلیرضارییسیدرنشستخبریهفتهملیبدوندخانیات،اظهارکردموضوعمبارزهبادخانیات،موضوعمهمیاست،امادرحقیقت،مانیزدراینموردگله‌مندهستیمازنشستخبریسالگذشتهتاکنون،رویدادیااقدامجدیدیدرموردمبارزهبادخانیاتانجامنشدهاست،بهدلیلآنکهاراده‌جدیدیهمبرایمبارزهبادخانیاتوجودندارد،مافیایقویدرحوزهدخانیاتدرکشوروجودداردکهازهراقدامسازندهایجلوگیریمیکندایندرحالیاستکههمیشهآمارمرگومیرناشیازمواددخانیرامی‌دهیموهمگیمی‌دانیمکهاستعمالسیگارمضراستوهیچکسهمبهفرزندشتوصیهنمی‌کندکهسیگارمصرفکند

 

فشارخونبالاازعوارضسیگار

 

معاونبهداشتوزارتبهداشتباتاکیدبرنقشموثررسانههادراطلاعرسانیموضوعاتسلامت،بیانکردبایدازرسانههابهدلیلجدیتوتلاشهایشاندرمقولهاطلاعرسانیبسیجملیکنترلفشارخون،قدردانیکنمتاکنوناینطرحعالیپیشرفتهاستومیتوانگفت،نقطهقوتاینبسیج،مبحثاطلاعرسانیقویبودهاست

 

خطرخروجقهوه‌خانه‌هاازشمولاماکنعمومی

 

دکتررییسیبابیاناینکه«اماکنبدوندخانیات،حقشهروندیاست»بهعنوانشعارملیهفتهمبارزهبادخانیاتانتخابشدهاست،گفتمتاسفانهاینحقراازمامی‌گیرندوباارائهاستفساریهای،درتلاشهستنداماکنیمانندقهوه‌خانههاراازشمولاماکنعمومیخارجکنندجالباستبدانید،اگراستفساریهخروجقهوه‌خانهازشمولاماکنعمومیازمجلسرأیبیاورد،می‌توانندبرایفرارازدستبازرسانبهداشتقلیاندرمحلعرضهکنندودراینصورتوزارتبهداشتبراینظارتبرسلامتموادغذاییهمبایدحکمقضاییبگیردوازطرفیدوددستدومبرایافرادیکهحتیقلیانیاسیگارنکشندوبهقهوهخانهمراجعهمیکنند،مضرخواهدبوددرواقع،ایناستفساریهراهفراریازنظارتهایبهداشتیاستچنانچهاستفساریهتصویبشوند،قهوههاخانههابهمثابهمنازلشخصیمحسوبشدهوعملاهیچگونهنظارتیبرآنهانخواهدبود 

 

مردممطالبهکنند

 

ویادامهدادسازمانبهداشتجهانیشعارهفتهمبارزهبادخانیاترااجازهندهیددخانیاتنفسشمارابگیردانتخابکردهاستاگربخواهیمبرایتحققاینشعارموفقشویم،موثرترینراهمطالبه‌گریمردماست 

 

تنباکوهایمعسل،مصداقتبلیغ

 

دکتررییسیتصریحکردمرورتاریخیاقداماتوزارتبهداشتدرزمینهمبارزهبادخانیات،نشاندهندهعزممادراینزمینهاستدرسال٩٣،مصوبهایتحتعنوانممنوعیتکاربردعطروطعمبهعنوانمصادیقتبلیغاتمواددخانی،ابلاغشد،اینمصوبهتاسالبررسیوآزمایششدوثابتشدکهاینموادمضرهستند،تااینکهدرسالازوزارتصنعت،معدنوتجارتدرخواستشدتاتولیدووارداتاینمحصولاتممنوعشودوزارتصنعت،معدنوتجارتاینمصوبهرادرسالابلاغکرد،امادرعرضیکهفته،ازدیوانعدالتدستورموقتاخذشدکهاینمصوبهاجرانشود؛چراکهانجمنیتشکیلشدهبودتاازتولیدمواددخانیحمایتکندوباشکایتاینانجمنازوزارتصنعت،اینمصوبهلغوشددرسال،وزارتبهداشتمجددادراینزمینهشکایتکردودرآبانماه٩۶دیوانعدالتاداریرایدادکهتنباکوهایمعسلمصادیقتبلیغاستوازآنزمانتاکنونهیچاتفاقینیفتادهاستوایننشانقدرتمافیایموادمخدراستوبعدانتظارداریمکهیککارشناسبهداشتمحیط برودقلیانهارابشکندوبادخانیاتمبارزهکند

 

اختصاصارزدولتیونیماییبرایسیگار

 

ویبابیاناینکهسنمصرفقلیانبهخصوصدردخترانپایینآمدهومردمبهصورتخانوادگیازقلیاناستفادهمیکنند،گفتموضوعیکهعلیرغمتحریم‌هایظالمانهآمریکا،باآنمقابلهمیکنیم،بحثتخصیصارزبهدارووتجهیزاتپزشکیاستوشایدباورتاننشودکهبهسیگارارزدولتیمی‌دهندو١۶میلیوندلارارزدولتی۴٢٠٠تومانیبهکاغذسیگاراختصاصدادهاند،درحالیکهمابرایارزدولتیداروبایدچانهزنیکنیم 

 

ویگفتدرکشورما،سالانهحدودهزارمیلیاردتومانخرجخریدسیگارمیشودهزینههایسلامتتحمیلشدهبهسیستمدرمانی،سالانهحدودهزارمیلیاردتومانبودهوبااحتسابناتوانیهایایجادشده،ازکارافتادگیومسائلاجتماعی،اینرقمبهبیشازهزارمیلیاردتومانمیرسد 

 

دکتررییسیافزودمتاسفانهبهجایدارووتجهیزاتپزشکی،ارزنیماییرابهوارداتتوتونمی‌دهندو١٧٠میلیوندلاربرایوارداتتوتونارزنیماییتخصیصپیداکردوعلیرغمتحریم،درزمینهسیگارتحریمنیستیموبرترینبرندهایسیگارمی‌توانندحتیجلویوزارتبهداشتشعبهبزنند 

 

فروشنخیِسیگارممنوعشود

 

معاونبهداشتوزارتبهداشتبابیاناینکهمالیاتبرمواددخانیبایدافزایشپیداکند،گفتبهترینراهبرایمبارزهبادخانیاتایناستکهنخفروشیسیگاربایدممنوعشود؛چراکهنخفروشیسیگار،سنومیزانمصرفراافزایشمی‌دهدبیشتردکه‌هاجلویدانشگاه‌هاومدارسسیگارمی‌فروشند،درحالیکهفروشسیگاردردکه‌هاممنوعاستودرسوپرمارکت‌هاهمبراساسقانونفروشسیگاربهافرادزیر١٨سالممنوعاستاماکنیکهقراربودمجوزفروشمواددخانیداشتهباشند،هزارمرکزبود،اماتاکنونفقطهزارمرکزمجوزدریافتکردهاند 

 

ویدرخصوصآمارمرگومیرناشیازمصرفمواددخانیگفتدرکشورماسالانهتاهزارمرگدراثرمصرفدخانیاترخمیدهدبهعبارتی،بهازایهریکمیلیوننخسیگار،یکمرگمحاسبهمیشودکهبامصرفسالانهتامیلیاردنخسیگاردرکشور،تاهزارمرگاتفاقمیافتد

شنبه٢٥خرداد١٣٩٨١٣٣٢شمارهخبر١٩١٧٠٢تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top