آخرین اخبار

کد خبر: 306131
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

موثرترین راه برای مبارزه با دخانیات، مطالبه‌ گری مردم است

معاونبهداشتوزارتبهداشتدرنشستخبریهفتهملیبدوندخانیات

موثرترینراهبرایمبارزهبادخانیات،مطالبه‌گریمردماست

معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتباوجودتحریم‌هایظالمانهآمریکا،بهسیگارارزدولتیاختصاصدادهمیشودو١۶میلیوندلارارزدولتی۴٢٠٠تومانیبهکاغذسیگاردادهاند،درحالیکهمابرایارزدولتیداروبایدچانهزنیکنیم

 

بهگزارشوبدا،دکترعلیرضارییسیدرنشستخبریهفتهملیبدوندخانیات،اظهارکردموضوعمبارزهبادخانیات،موضوعمهمیاست،امادرحقیقت،مانیزدراینموردگله‌مندهستیمازنشستخبریسالگذشتهتاکنون،رویدادیااقدامجدیدیدرموردمبارزهبادخانیاتانجامنشدهاست،بهدلیلآنکهاراده‌جدیدیهمبرایمبارزهبادخانیاتوجودندارد،مافیایقویدرحوزهدخانیاتدرکشوروجودداردکهازهراقدامسازندهایجلوگیریمیکندایندرحالیاستکههمیشهآمارمرگومیرناشیازمواددخانیرامی‌دهیموهمگیمی‌دانیمکهاستعمالسیگارمضراستوهیچکسهمبهفرزندشتوصیهنمی‌کندکهسیگارمصرفکند

 

فشارخونبالاازعوارضسیگار

 

معاونبهداشتوزارتبهداشتباتاکیدبرنقشموثررسانههادراطلاعرسانیموضوعاتسلامت،بیانکردبایدازرسانههابهدلیلجدیتوتلاشهایشاندرمقولهاطلاعرسانیبسیجملیکنترلفشارخون،قدردانیکنمتاکنوناینطرحعالیپیشرفتهاستومیتوانگفت،نقطهقوتاینبسیج،مبحثاطلاعرسانیقویبودهاست

 

خطرخروجقهوه‌خانه‌هاازشمولاماکنعمومی

 

دکتررییسیبابیاناینکه«اماکنبدوندخانیات،حقشهروندیاست»بهعنوانشعارملیهفتهمبارزهبادخانیاتانتخابشدهاست،گفتمتاسفانهاینحقراازمامی‌گیرندوباارائهاستفساریهای،درتلاشهستنداماکنیمانندقهوه‌خانههاراازشمولاماکنعمومیخارجکنندجالباستبدانید،اگراستفساریهخروجقهوه‌خانهازشمولاماکنعمومیازمجلسرأیبیاورد،می‌توانندبرایفرارازدستبازرسانبهداشتقلیاندرمحلعرضهکنندودراینصورتوزارتبهداشتبراینظارتبرسلامتموادغذاییهمبایدحکمقضاییبگیردوازطرفیدوددستدومبرایافرادیکهحتیقلیانیاسیگارنکشندوبهقهوهخانهمراجعهمیکنند،مضرخواهدبوددرواقع،ایناستفساریهراهفراریازنظارتهایبهداشتیاستچنانچهاستفساریهتصویبشوند،قهوههاخانههابهمثابهمنازلشخصیمحسوبشدهوعملاهیچگونهنظارتیبرآنهانخواهدبود 

 

مردممطالبهکنند

 

ویادامهدادسازمانبهداشتجهانیشعارهفتهمبارزهبادخانیاترااجازهندهیددخانیاتنفسشمارابگیردانتخابکردهاستاگربخواهیمبرایتحققاینشعارموفقشویم،موثرترینراهمطالبه‌گریمردماست 

 

تنباکوهایمعسل،مصداقتبلیغ

 

دکتررییسیتصریحکردمرورتاریخیاقداماتوزارتبهداشتدرزمینهمبارزهبادخانیات،نشاندهندهعزممادراینزمینهاستدرسال٩٣،مصوبهایتحتعنوانممنوعیتکاربردعطروطعمبهعنوانمصادیقتبلیغاتمواددخانی،ابلاغشد،اینمصوبهتاسالبررسیوآزمایششدوثابتشدکهاینموادمضرهستند،تااینکهدرسالازوزارتصنعت،معدنوتجارتدرخواستشدتاتولیدووارداتاینمحصولاتممنوعشودوزارتصنعت،معدنوتجارتاینمصوبهرادرسالابلاغکرد،امادرعرضیکهفته،ازدیوانعدالتدستورموقتاخذشدکهاینمصوبهاجرانشود؛چراکهانجمنیتشکیلشدهبودتاازتولیدمواددخانیحمایتکندوباشکایتاینانجمنازوزارتصنعت،اینمصوبهلغوشددرسال،وزارتبهداشتمجددادراینزمینهشکایتکردودرآبانماه٩۶دیوانعدالتاداریرایدادکهتنباکوهایمعسلمصادیقتبلیغاستوازآنزمانتاکنونهیچاتفاقینیفتادهاستوایننشانقدرتمافیایموادمخدراستوبعدانتظارداریمکهیککارشناسبهداشتمحیط برودقلیانهارابشکندوبادخانیاتمبارزهکند

 

اختصاصارزدولتیونیماییبرایسیگار

 

ویبابیاناینکهسنمصرفقلیانبهخصوصدردخترانپایینآمدهومردمبهصورتخانوادگیازقلیاناستفادهمیکنند،گفتموضوعیکهعلیرغمتحریم‌هایظالمانهآمریکا،باآنمقابلهمیکنیم،بحثتخصیصارزبهدارووتجهیزاتپزشکیاستوشایدباورتاننشودکهبهسیگارارزدولتیمی‌دهندو١۶میلیوندلارارزدولتی۴٢٠٠تومانیبهکاغذسیگاراختصاصدادهاند،درحالیکهمابرایارزدولتیداروبایدچانهزنیکنیم 

 

ویگفتدرکشورما،سالانهحدودهزارمیلیاردتومانخرجخریدسیگارمیشودهزینههایسلامتتحمیلشدهبهسیستمدرمانی،سالانهحدودهزارمیلیاردتومانبودهوبااحتسابناتوانیهایایجادشده،ازکارافتادگیومسائلاجتماعی،اینرقمبهبیشازهزارمیلیاردتومانمیرسد 

 

دکتررییسیافزودمتاسفانهبهجایدارووتجهیزاتپزشکی،ارزنیماییرابهوارداتتوتونمی‌دهندو١٧٠میلیوندلاربرایوارداتتوتونارزنیماییتخصیصپیداکردوعلیرغمتحریم،درزمینهسیگارتحریمنیستیموبرترینبرندهایسیگارمی‌توانندحتیجلویوزارتبهداشتشعبهبزنند 

 

فروشنخیِسیگارممنوعشود

 

معاونبهداشتوزارتبهداشتبابیاناینکهمالیاتبرمواددخانیبایدافزایشپیداکند،گفتبهترینراهبرایمبارزهبادخانیاتایناستکهنخفروشیسیگاربایدممنوعشود؛چراکهنخفروشیسیگار،سنومیزانمصرفراافزایشمی‌دهدبیشتردکه‌هاجلویدانشگاه‌هاومدارسسیگارمی‌فروشند،درحالیکهفروشسیگاردردکه‌هاممنوعاستودرسوپرمارکت‌هاهمبراساسقانونفروشسیگاربهافرادزیر١٨سالممنوعاستاماکنیکهقراربودمجوزفروشمواددخانیداشتهباشند،هزارمرکزبود،اماتاکنونفقطهزارمرکزمجوزدریافتکردهاند 

 

ویدرخصوصآمارمرگومیرناشیازمصرفمواددخانیگفتدرکشورماسالانهتاهزارمرگدراثرمصرفدخانیاترخمیدهدبهعبارتی،بهازایهریکمیلیوننخسیگار،یکمرگمحاسبهمیشودکهبامصرفسالانهتامیلیاردنخسیگاردرکشور،تاهزارمرگاتفاقمیافتد

شنبه٢٥خرداد١٣٩٨١٣٣٢شمارهخبر١٩١٧٠٢تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top