آخرین اخبار

کد خبر: 306147
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

استقرار پرونده الکترونیک سلامت، منجر به ارائه بهتر خدمات به شهروندان می شود

درگفتوگوبامعاونفناوریونوآوریوزارتارتباطاتوفناوریاطلاعاتمطرحشد

استقرارپروندهالکترونیکسلامت،منجربهارائهبهترخدماتبهشهروندانمیشود


معاونفناوریونوآوریوزارتارتباطاتوفناوریاطلاعاتگفتبرایارائهخدمتمطلوبدرمانیبهشهرونداندرهرنقطهایازایران،بهبسترالکترونیکینیازداشتیمتامردمبامراجعهبهشبکهدرمانی،براساساطلاعاتدقیق،بتواندخدماتمناسبیدریافتکنند

مهندسنصراللهجهانگرد،درحاشیهبرگزاریششمينجلسهشورايسياستگذارينظامالكترونيكسلامتكشوردرگفتوگوباوبدادرخصوصاستقرارپروندهالکترونیکسلامت،اظهارکردخوشبختانهامروز،شاهدگذارازمراحلنهایی،نمایشتوانمندیواستقرارشبکهالکترونیکیسلامتکشورهستیم

ویافزوداستقرارپروندهالکترونیکسلامتبرایناساسشکلگرفتهکهبرایهریکازشهرونداندرکشوریکپروندهمستقلتشکیلدهیمتاتمامیاطلاعاتسلامتفردازقبلازتولدتازمانحیاتش،بهثبترسدبهاینترتیبخدماتیکهبهشهروندانارائهمیشود،ازکیفیتمطلوبتریبرخورداربودهورفاهدرزمینهسلامترافراهممیکند

معاونفناوریونوآوریوزارتارتباطاتوفناوریاطلاعاتتصریحکردازسویدیگر،بااستقرارپروندهالکترونیکسلامت،کیفیتوکمیتخدماتسلامتدرنظامدرماننیزمدیریتمیشود؛چراکهمقولهدرمان،یکیازدومولفهبسیارمهمدراقتصادکشورهامحسوبمیشودومردمانتظاردارندکهدولتهادراینخصوص،تصمیماتیاخذکنندکهبهنفعشهروندانبودهوموجبآسایشوتامینرفاهآنهاشودبهعبارتی،ضریبهزینهدرمانوضریبمالیاتدرسبدخانوار،دومولفهبسیارمهمدراقتصادکشورهامحسوبمیشوندبههمیندلیل،درهرکشوریدولتهادرخصوصهزینههایدرمانتدابیریمیاندیشند

ویادامهداددرایران،بنابرسیاستهایملی،تقریبابرایتماممردم،ازطریقبیمهها،پوششهایدرمانیفراهمشدهاستوچنانچهدرموردکیفیتوکمیتاینخدمات،مدیریتصحیحوجودنداشتهوباهوشمندیعملنکنیم،بهخسارتهایبیشترمنجرشدهوازارائهخدمتسالمبازمیمانیمبههمیندلیل،برایارائهخدمتمطلوبدرمانیبهشهرونداندرهرنقطهایازایران،بهبسترالکترونیکینیازداشتیمتامردمبامراجعهبهشبکهدرمانی،براساساطلاعاتدقیق،بتواندخدماتمناسبیدریافتکنندهمچنین،برایاینکهدرنظامارائهخدمات،ازارائهنامطلوبخدمات،هزینهبالاوبیعدالتیپیشگیریشود،استقراراینبسترالکترونیک،ضرورتداشتبنابراین،استقرارپروندهالکترونیکسلامت،بهنفعمردموسیاستگذاراناست

مهندسجهانگردبابیاناینکهپروندهالکترونیکسلامتبعدازسالهااقداماتپیچیدهوتلاش،بههدفنزدیکشدهواکنوندرشرایطبسیارخوبیقراردارد،عنوانکرددرحالحاضر،درآغازیکراهتکاملیقرارداریم؛چراکهبهتدریجمیتوانآنراکاملکردوتوسعهبخشید،اماآنچهمسلماست،اینکهمعماریاصلیکارشکلگرفتهاست

معاونفناوریونوآوریوزارتارتباطاتوفناوریاطلاعاتبیانکردبهتدریجباایجادتنوعخدمت،دسترسیبیشترمردموافزایشمیزانآمادگیمراکزبرایعرضهخدماتبهداشتیودرمانی،میتواندرنظامالکترونیکیارائهخدماتسلامت،بهنقطهبهینهرسید

مهندسجهانگرددرخصوصمزیتاستقرارپروندهالکترونیکسلامتبرایشهروندانبیانکردباپوششکاملپروندهالکترونیکسلامتدرسطحکشور،هرشهرونددرهرنقطهایکهبهمراکزدرمانیمراجعهکند،باارائهشمارهملیخودمیتواندخدماتبهداشتیودرمانیمناسبدریافتکنددراینمراکز،براساسپروندهالکترونیکسلامت،نوعپوششبیمهایبیمارمشخصشدهوخدماتمناسبباهزینهمناسبتعیینمیشود؛تابهگفتهمقاممعظمرهبری،امیدواریمروزیبرسد،تابیمارانبهجزرنجبیماری،رنجدیگرینداشتهباشد

يکشنبه٢٦خرداد١٣٩٨١١٤٠شمارهخبر١٩١٧٣٥تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top