قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 306147
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

استقرار پرونده الکترونیک سلامت، منجر به ارائه بهتر خدمات به شهروندان می شود

درگفتوگوبامعاونفناوریونوآوریوزارتارتباطاتوفناوریاطلاعاتمطرحشد

استقرارپروندهالکترونیکسلامت،منجربهارائهبهترخدماتبهشهروندانمیشود


معاونفناوریونوآوریوزارتارتباطاتوفناوریاطلاعاتگفتبرایارائهخدمتمطلوبدرمانیبهشهرونداندرهرنقطهایازایران،بهبسترالکترونیکینیازداشتیمتامردمبامراجعهبهشبکهدرمانی،براساساطلاعاتدقیق،بتواندخدماتمناسبیدریافتکنند

مهندسنصراللهجهانگرد،درحاشیهبرگزاریششمينجلسهشورايسياستگذارينظامالكترونيكسلامتكشوردرگفتوگوباوبدادرخصوصاستقرارپروندهالکترونیکسلامت،اظهارکردخوشبختانهامروز،شاهدگذارازمراحلنهایی،نمایشتوانمندیواستقرارشبکهالکترونیکیسلامتکشورهستیم

ویافزوداستقرارپروندهالکترونیکسلامتبرایناساسشکلگرفتهکهبرایهریکازشهرونداندرکشوریکپروندهمستقلتشکیلدهیمتاتمامیاطلاعاتسلامتفردازقبلازتولدتازمانحیاتش،بهثبترسدبهاینترتیبخدماتیکهبهشهروندانارائهمیشود،ازکیفیتمطلوبتریبرخورداربودهورفاهدرزمینهسلامترافراهممیکند

معاونفناوریونوآوریوزارتارتباطاتوفناوریاطلاعاتتصریحکردازسویدیگر،بااستقرارپروندهالکترونیکسلامت،کیفیتوکمیتخدماتسلامتدرنظامدرماننیزمدیریتمیشود؛چراکهمقولهدرمان،یکیازدومولفهبسیارمهمدراقتصادکشورهامحسوبمیشودومردمانتظاردارندکهدولتهادراینخصوص،تصمیماتیاخذکنندکهبهنفعشهروندانبودهوموجبآسایشوتامینرفاهآنهاشودبهعبارتی،ضریبهزینهدرمانوضریبمالیاتدرسبدخانوار،دومولفهبسیارمهمدراقتصادکشورهامحسوبمیشوندبههمیندلیل،درهرکشوریدولتهادرخصوصهزینههایدرمانتدابیریمیاندیشند

ویادامهداددرایران،بنابرسیاستهایملی،تقریبابرایتماممردم،ازطریقبیمهها،پوششهایدرمانیفراهمشدهاستوچنانچهدرموردکیفیتوکمیتاینخدمات،مدیریتصحیحوجودنداشتهوباهوشمندیعملنکنیم،بهخسارتهایبیشترمنجرشدهوازارائهخدمتسالمبازمیمانیمبههمیندلیل،برایارائهخدمتمطلوبدرمانیبهشهرونداندرهرنقطهایازایران،بهبسترالکترونیکینیازداشتیمتامردمبامراجعهبهشبکهدرمانی،براساساطلاعاتدقیق،بتواندخدماتمناسبیدریافتکنندهمچنین،برایاینکهدرنظامارائهخدمات،ازارائهنامطلوبخدمات،هزینهبالاوبیعدالتیپیشگیریشود،استقراراینبسترالکترونیک،ضرورتداشتبنابراین،استقرارپروندهالکترونیکسلامت،بهنفعمردموسیاستگذاراناست

مهندسجهانگردبابیاناینکهپروندهالکترونیکسلامتبعدازسالهااقداماتپیچیدهوتلاش،بههدفنزدیکشدهواکنوندرشرایطبسیارخوبیقراردارد،عنوانکرددرحالحاضر،درآغازیکراهتکاملیقرارداریم؛چراکهبهتدریجمیتوانآنراکاملکردوتوسعهبخشید،اماآنچهمسلماست،اینکهمعماریاصلیکارشکلگرفتهاست

معاونفناوریونوآوریوزارتارتباطاتوفناوریاطلاعاتبیانکردبهتدریجباایجادتنوعخدمت،دسترسیبیشترمردموافزایشمیزانآمادگیمراکزبرایعرضهخدماتبهداشتیودرمانی،میتواندرنظامالکترونیکیارائهخدماتسلامت،بهنقطهبهینهرسید

مهندسجهانگرددرخصوصمزیتاستقرارپروندهالکترونیکسلامتبرایشهروندانبیانکردباپوششکاملپروندهالکترونیکسلامتدرسطحکشور،هرشهرونددرهرنقطهایکهبهمراکزدرمانیمراجعهکند،باارائهشمارهملیخودمیتواندخدماتبهداشتیودرمانیمناسبدریافتکنددراینمراکز،براساسپروندهالکترونیکسلامت،نوعپوششبیمهایبیمارمشخصشدهوخدماتمناسبباهزینهمناسبتعیینمیشود؛تابهگفتهمقاممعظمرهبری،امیدواریمروزیبرسد،تابیمارانبهجزرنجبیماری،رنجدیگرینداشتهباشد

يکشنبه٢٦خرداد١٣٩٨١١٤٠شمارهخبر١٩١٧٣٥تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top