قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 306149
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

آزمون دکتری تخصصی پزشکی ۳۰ و ۳۱ خرداد برگزار می شود

آزموندکتریتخصصیپزشکی۳۰و۳۱خردادبرگزارمیشود

 

آزموندکتریتخصصیعلومپایهپزشکیوبهداشت،دندانپزشکیوداروسازیسال۹۸روزهای۳۰و۳۱خرداد۹۸برگزارمیشودوداوطلبانازدوشنبه۲۷خردادمیتوانندکارتورودبهجلسهآزمونرادریافتکنند

 

بهگزارشوبدابهنقلازایرنا،آزموندکتریتخصصیودکتریپژوهشیدر۶۴رشتهعلومپایهپزشکیوبهداشت،۲رشتهدندانپزشکیو۱۳رشتهداروسازیبرگزارمی‌شود

 

کارتورودبهجلسهآزموندکتریتخصصیودکتریپژوهشیرشته‌هایعلومپایهپزشکیوبهداشت،دندانپزشکیوداروسازیسال۹۸،از۲۷تا۲۹خرداددرسایتمرکزسنجشآموزشپزشکیدردسترسداوطلبانقرارمی‌گیردوداوطلبانبامراجعهبهسایتمی‌توانندکارتخودرادریافتکنند

 

زمانبرگزاریآزموندکتریتخصصیگروهعلومپزشکیسال۹۸بهمنظورکمکبهمتقاضیانشرکتدرآزموندکتریتخصصیساکندرمناطقدرگیرباسیلاخیرکهقراربودروزهای۱۲و۱۳اردیبهشتبرگزارشود،به۳۰و۳۱خردادماهسالجاریموکولشد

 

براساسبرنامهجدیدآزمون،آزمونکتبیتمامرشته‌هاییکهروز۱۲اردیبهشت۹۸برگزارمی‌شد،بهروزپنجشنبه۳۰خرداد۹۸وآزمونکتبیرشته‌هاییکهروز۱۳اردیبهشتبرگزارمی‌شدنیزبهروزجمعه۳۱خرداد۹۸منتقلشد

 

گفتنیاستآزموندکتریتخصصیودکتریپژوهشیرشته‌هایعلومپایه،بهداشتوتخصصی،داروسازیودندانپزشکیسالتحصیلی۹۹۹۸درمناطق۱۰گانهآزمایشیدرشهرهایتهران۲حوزهامتحانی،تبریز،اصفهان،شیراز،مشهد،اهواز،کرمان،زنجان،ساریوکرمانشاهبرگزارمی‌شود

يکشنبه٢٦خرداد١٣٩٨١١٣٠شمارهخبر١٩١٧٤١تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top