آخرین اخبار

کد خبر: 306149
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

آزمون دکتری تخصصی پزشکی ۳۰ و ۳۱ خرداد برگزار می شود

آزموندکتریتخصصیپزشکی۳۰و۳۱خردادبرگزارمیشود

 

آزموندکتریتخصصیعلومپایهپزشکیوبهداشت،دندانپزشکیوداروسازیسال۹۸روزهای۳۰و۳۱خرداد۹۸برگزارمیشودوداوطلبانازدوشنبه۲۷خردادمیتوانندکارتورودبهجلسهآزمونرادریافتکنند

 

بهگزارشوبدابهنقلازایرنا،آزموندکتریتخصصیودکتریپژوهشیدر۶۴رشتهعلومپایهپزشکیوبهداشت،۲رشتهدندانپزشکیو۱۳رشتهداروسازیبرگزارمی‌شود

 

کارتورودبهجلسهآزموندکتریتخصصیودکتریپژوهشیرشته‌هایعلومپایهپزشکیوبهداشت،دندانپزشکیوداروسازیسال۹۸،از۲۷تا۲۹خرداددرسایتمرکزسنجشآموزشپزشکیدردسترسداوطلبانقرارمی‌گیردوداوطلبانبامراجعهبهسایتمی‌توانندکارتخودرادریافتکنند

 

زمانبرگزاریآزموندکتریتخصصیگروهعلومپزشکیسال۹۸بهمنظورکمکبهمتقاضیانشرکتدرآزموندکتریتخصصیساکندرمناطقدرگیرباسیلاخیرکهقراربودروزهای۱۲و۱۳اردیبهشتبرگزارشود،به۳۰و۳۱خردادماهسالجاریموکولشد

 

براساسبرنامهجدیدآزمون،آزمونکتبیتمامرشته‌هاییکهروز۱۲اردیبهشت۹۸برگزارمی‌شد،بهروزپنجشنبه۳۰خرداد۹۸وآزمونکتبیرشته‌هاییکهروز۱۳اردیبهشتبرگزارمی‌شدنیزبهروزجمعه۳۱خرداد۹۸منتقلشد

 

گفتنیاستآزموندکتریتخصصیودکتریپژوهشیرشته‌هایعلومپایه،بهداشتوتخصصی،داروسازیودندانپزشکیسالتحصیلی۹۹۹۸درمناطق۱۰گانهآزمایشیدرشهرهایتهران۲حوزهامتحانی،تبریز،اصفهان،شیراز،مشهد،اهواز،کرمان،زنجان،ساریوکرمانشاهبرگزارمی‌شود

يکشنبه٢٦خرداد١٣٩٨١١٣٠شمارهخبر١٩١٧٤١تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top