قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 306168
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۲۳:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

داروهای تولید داخل مطابق با استاندارهای بین المللی هستند

معاونکلوزارتبهداشتدرگفتگویویژهشبکهخبرعنوانکرد

داروهایتولیدداخلمطابقبااستاندارهایبینالمللیهستند

معاونکلوزارتبهداشتگفتتبلیغاتمنفیکهدرخصوصکیفیتداروهایداخلیوهمچنینبرخیمشکلاتفرهنگیموجبافزایشتقاضابرایمصرفدارویخارجیمیشود

بهگزارشوبدا،دکترایرجحریرچیباحضوردربرنامهگفتگویویژهشبکهخبرباموضوعکیفیتوبستهبندیداروهایداخلیبااشارهبهاینکهدرحالحاضروسهدهمدرصدعددیبازارمصرفداروییودرصدارزشریالیراداروهایتولیدداخلیتشکیلمیدهند،گفتباقاطعیتوشفافیتاعلاممیکنمکهداروهایتولیدداخلمطابقبااستاندارهایبینالمللیهستندومردمشریفکشوربهدانشمندانایرانیکهفرزندانخودشانهستنداعتمادداشتهباشند

ویدرادامهافزودشرکتهایخارجیوواردکنندگانداروبهدلیلبهرهمندیازسودچندبرابریداروهایوارداتیوهمچنینتبلیغاتمنفیکهدرخصوصکیفیتداروهایداخلیبعضاصورتمیگیردبعلاوهبرخیمشکلاتفرهنگیکهداریمموجبافزایشتقاضابرایمصرفدارویخارجیمیشوند

معاونکلوزارتبهداشتتصریحکرددرحوزهداروسازیازنظرعلمیازجایگاهبالاییبرخوردارهستیموکشورهایهمسایهمثلعراق،آذربایجان،پاکستان،افغانستانولبناناعتمادبالایینسبتبهداروهایتولیدایراندارند

دکترحریرچیبااشارهبهاینکه،کارخانجاتداروییماسهبرابرظرفیتفعلیمصرفکشورتواناییتولیددارند،گفتاینپتانسیلخوبیاستکهمیتوانازآناستفادهکردضمناینکهصادراتداروعمدتاتوسطبخشخصوصیصورتمیگیردوبرخیشبهدولتیهاهمدرآنموثرهستند

ویدرادامهافزودهدفگیریماافزایشمیزانصاداراتنسبتبهوارداتدارواستاماگاهیبرخیرقبایخارجیبرایبهدستگرفتنبازارداروییدامپینگمیکنندیعنیدارورابهضررخودشانواردبازارکشورهایدیگرمیکنندتابازارانحصاریدستآنهاباشدکهالبتهملاحظاتسیاسینیزگاهیدرآنهانقشدارد

معاونکلوزارتبهداشت،راهنجاترابازاریابیمناسبدانستوگفتصادراتداروضمناینکهبرایکشورارزآوریبهدنبالدارد،دارایاصولوقواعدینیزهستبهگونهایکهبهحمایتسیاسیودولتوهمچنیننقدینگیووامنیازداردکهدراینخصوصهمدردورهقبلهمدردورهفعلیباتوجهبهتخصصشخصوزیردراینحوزهجلساتمتعددیباتولیدکنندگانداشتهوداریمکهبازاریابیمناسبیدراینحوزهداشتهباشندشایددردورهقبلعمدهسفرهایخارجیبههمینمنظورانجامشدهاست

ویبابیاناینکهاینکهدشمنانمامیگویندداروتحریمنیست،دروغمحضاست،گفتشرایطفعلیکشورازنظرارزوتحریمهابسیارخطیراستواتفاقاآنهاهمینمواردرانشانهگیریمیکنندکهبهآنتحریمدردناکگفتهمیشود

دکترحریرچیافزوددرحالحاضرباایجادقرارگاهیدرسازمانغذاودارودرتلاشهستیمکهچالشهارابهحداقلبرسانیمویکیازحمایتهایجدیدماازتولیدکنندگانداخلیداروایناستکهبههیچوجهاجازهوروددارویخارجیکهمشابهداخلیآنوجوددارد،دادهنمیشود

معاونکلوزارتبهداشتخاطرنشانکردمتاسفانهبرخیپزشکانبهدلیلمشکلاتفرهنگیوبرخینیزبهدلیلتقاضایالقایی،داروهایخارجیتجویزمیکنندکهالبتهاثباتاینموضوعکمیسختاستامااگررابطهمالیداروباتجویزکنندهثابتشودقوانینسختیداریمکهمنجربهابطالپروانهطبابتهممیشود

 

يکشنبه٢٦خرداد١٣٩٨١٩٣٥شمارهخبر١٩١٧٨١تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 1
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top