کد خبر: 306168
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۲۳:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

داروهای تولید داخل مطابق با استاندارهای بین المللی هستند

معاونکلوزارتبهداشتدرگفتگویویژهشبکهخبرعنوانکرد

داروهایتولیدداخلمطابقبااستاندارهایبینالمللیهستند

معاونکلوزارتبهداشتگفتتبلیغاتمنفیکهدرخصوصکیفیتداروهایداخلیوهمچنینبرخیمشکلاتفرهنگیموجبافزایشتقاضابرایمصرفدارویخارجیمیشود

بهگزارشوبدا،دکترایرجحریرچیباحضوردربرنامهگفتگویویژهشبکهخبرباموضوعکیفیتوبستهبندیداروهایداخلیبااشارهبهاینکهدرحالحاضروسهدهمدرصدعددیبازارمصرفداروییودرصدارزشریالیراداروهایتولیدداخلیتشکیلمیدهند،گفتباقاطعیتوشفافیتاعلاممیکنمکهداروهایتولیدداخلمطابقبااستاندارهایبینالمللیهستندومردمشریفکشوربهدانشمندانایرانیکهفرزندانخودشانهستنداعتمادداشتهباشند

ویدرادامهافزودشرکتهایخارجیوواردکنندگانداروبهدلیلبهرهمندیازسودچندبرابریداروهایوارداتیوهمچنینتبلیغاتمنفیکهدرخصوصکیفیتداروهایداخلیبعضاصورتمیگیردبعلاوهبرخیمشکلاتفرهنگیکهداریمموجبافزایشتقاضابرایمصرفدارویخارجیمیشوند

معاونکلوزارتبهداشتتصریحکرددرحوزهداروسازیازنظرعلمیازجایگاهبالاییبرخوردارهستیموکشورهایهمسایهمثلعراق،آذربایجان،پاکستان،افغانستانولبناناعتمادبالایینسبتبهداروهایتولیدایراندارند

دکترحریرچیبااشارهبهاینکه،کارخانجاتداروییماسهبرابرظرفیتفعلیمصرفکشورتواناییتولیددارند،گفتاینپتانسیلخوبیاستکهمیتوانازآناستفادهکردضمناینکهصادراتداروعمدتاتوسطبخشخصوصیصورتمیگیردوبرخیشبهدولتیهاهمدرآنموثرهستند

ویدرادامهافزودهدفگیریماافزایشمیزانصاداراتنسبتبهوارداتدارواستاماگاهیبرخیرقبایخارجیبرایبهدستگرفتنبازارداروییدامپینگمیکنندیعنیدارورابهضررخودشانواردبازارکشورهایدیگرمیکنندتابازارانحصاریدستآنهاباشدکهالبتهملاحظاتسیاسینیزگاهیدرآنهانقشدارد

معاونکلوزارتبهداشت،راهنجاترابازاریابیمناسبدانستوگفتصادراتداروضمناینکهبرایکشورارزآوریبهدنبالدارد،دارایاصولوقواعدینیزهستبهگونهایکهبهحمایتسیاسیودولتوهمچنیننقدینگیووامنیازداردکهدراینخصوصهمدردورهقبلهمدردورهفعلیباتوجهبهتخصصشخصوزیردراینحوزهجلساتمتعددیباتولیدکنندگانداشتهوداریمکهبازاریابیمناسبیدراینحوزهداشتهباشندشایددردورهقبلعمدهسفرهایخارجیبههمینمنظورانجامشدهاست

ویبابیاناینکهاینکهدشمنانمامیگویندداروتحریمنیست،دروغمحضاست،گفتشرایطفعلیکشورازنظرارزوتحریمهابسیارخطیراستواتفاقاآنهاهمینمواردرانشانهگیریمیکنندکهبهآنتحریمدردناکگفتهمیشود

دکترحریرچیافزوددرحالحاضرباایجادقرارگاهیدرسازمانغذاودارودرتلاشهستیمکهچالشهارابهحداقلبرسانیمویکیازحمایتهایجدیدماازتولیدکنندگانداخلیداروایناستکهبههیچوجهاجازهوروددارویخارجیکهمشابهداخلیآنوجوددارد،دادهنمیشود

معاونکلوزارتبهداشتخاطرنشانکردمتاسفانهبرخیپزشکانبهدلیلمشکلاتفرهنگیوبرخینیزبهدلیلتقاضایالقایی،داروهایخارجیتجویزمیکنندکهالبتهاثباتاینموضوعکمیسختاستامااگررابطهمالیداروباتجویزکنندهثابتشودقوانینسختیداریمکهمنجربهابطالپروانهطبابتهممیشود

 

يکشنبه٢٦خرداد١٣٩٨١٩٣٥شمارهخبر١٩١٧٨١تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 1
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top