کد خبر: 306177
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

وزیر بهداشت انتخاب دکتر نوبخت رییس جدید کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را تبریک گفت

وزیربهداشتانتخابدکترنوبخترییسجدیدکمیسیونبهداشتودرمانمجلسراتبریکگفت

وزیربهداشتدرپیامی،انتخابدکترعلینوبخترابهعنوانرییسکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورایاسلامی،تبریکگفت

بهگزارشوبدا،متناینپیامبهشرحزیراست

عزیزارجمندجنابآقایدکترعلینوبخت

بدینوسیلهانتخابحضرتعالیرابعنوانرئیسکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورایاسلامیازطرفنمایندگانارجمندمردمشریفتبریکعرضمینمایم

بدیهیاستحضورآنبرادردانشمند­،فرهیختهومجربکمکموثریدرهدایتوپیشبردبرنامههاینظامسلامتخواهدبود

توفیقروزافزونتانراازخداوندبزرگمسئلتدارم

يکشنبه٢٦خرداد١٣٩٨١٨١٧شمارهخبر١٩١٧٦٣تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top