قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 306191
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

پیر شدن جمعیت، بار مراجعات درمانی را افزایش می دهد

پیرشدنجمعیت،بارمراجعاتدرمانیراافزایشمیدهد


معاونکلوزارتبهداشتگفتتورمومشکلاتاقتصادیدرجامعهمنجربهکاهشبارمراجعاتمردمبهمراکزدرمانیمیشود

بهگزارشوبدا،دکترایرجحریرچیدرگفتگویزندهباشبکهرادیوییسلامتدرخصوصکاهشبارمراجعاتمردمبهمراکزدرمانیبهدلیلمشکلاتاقتصادیهشداددادوافزوددرسالدرکشورحدودتادرصدشاهدکاهشبارمراجعاتمردمبهمراکزدرمانیبودیمدرحالیکهاینرقمبایدسالانهتادرصدافزایشداشتهباشد

ویدرادامهبااشارهبهاینکهدرحالحاضر،نشانههایاندکیدرحدودتادرصدازکاهشبارمراجعاتدیدهمیشود،گفتامیدواریمباحمایتهایدولتومجلسکاهشبارمراجعاتقابلتوجهنباشدامادرهرصورتهشداریاست؛چراکهدراینزمینهتجربهکشورهایاروپایغربیدرسالوکشورهاییمثلتایلندومالزیدردهههستولذابایدهوشیارباشیموبااقداماتجهادیازبروزآن،جلوگیریکنیم

معاونکلوزارتبهداشتتصریحکرددرحوزهامکاناتبیمارستانیوخدماتسرپاییباتعرفهدولتیومناسباستطاعتمردمنسبتبهدورهقبلافزایشداشتیموایناقداماتشاملراهاندازیکلینیکویژه،هزارومطب،هزارتختبیمارستانیدربخشدولتیوازاینقبیلموارداستدرشرایطیکهمردمضعیفجامعهدرشرایطتورممجبورمیشوندهزینههایخودرابهمواردضروریترمثلخوراکمنتقلکنندوازبهداشتوآموزشبکاهند،سعیکردیمخدماتباتعرفهدولتیبهمردمارائهشودودراینحوزهدچارمشکلنشوند

دکترحریرچیدرادامهافزوددرخصوصکاهشبارمراجعات،نشانههایقابلتوجهیندیدیم،امابهدلیلتورمیکهازبهارسالگذشتهایجادشدهامیدواریمباتعرفهاقلدولتی،کمکبخشخیریهوحمایتهایمناسبدولتدرتخصیصارزکهسهممناسبیدریافتکردیموهمچنینکنترلقیمتدارووتجهیزاتپزشکی،بااقتصادمقاومتیوحمایتازتولیدملیکمترینآسیبمتوجهمردمشود

ویخاطرنشانکردبهدلیلاینکهجمعیتکشورمابهسمتپیریمیرودوطبیعتابارمراجعاتدرمانینیززیادمیشودالبتهتجربهسالهنیزنشاندادهکهدرشرایطعادیبایدافزایشبارمراجعاتداشتهباشیم،مگراینکهدلایلاقتصادیودیگرموارددراینحوزهنقشداشتهباشند 

معاونکلوزارتبهداشت،وجهخوشبینانهکاهشبارمراجعاتبهمراکزدرمانیرامستلزماجرایراهنماهایبالینی،تشکیلپروندهالکترونیکسلامتواجرایپزشکیخانوادهذکرکردوگفتدراینصورتمیتوانیمبگوییمکهدلیلکاهشبارمراجعاتکمتربیمارشدنمردماست

دکترحریرچیگفتهزینههایفقرزایسلامتمعمولامقطعیهستندوبراساسآمارقبلازاجرایطرحتحولسلامتجمعیتبودکهدرمقایسهباکشورهایدیگرچندانبالانبودکهبااقداماتیکهانجامشدهبهوالانبهنیمدرصدرسیدهوامیدواریمکهاینرقمبهصفربرسد

وی،مهمترینراهکاهشهزینههایفقرزایسلامتراکاهشپرداختیازجیبمردمهنگاممراجعهبهپزشکبیانکردوگفتهدفگیریمابراساسقانونبرنامهتوسعهششمکهسختگیرانهوایدهآلیستیاستازدرصدفعلیبهدرصدرسیدهاستوامیدواریمبتوانیمآنرابهزیردرصدبرسانیم

دوشنبه٢٧خرداد١٣٩٨٠٩٥٨شمارهخبر١٩١٧٩٨تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top