کد خبر: 306191
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

پیر شدن جمعیت، بار مراجعات درمانی را افزایش می دهد

پیرشدنجمعیت،بارمراجعاتدرمانیراافزایشمیدهد


معاونکلوزارتبهداشتگفتتورمومشکلاتاقتصادیدرجامعهمنجربهکاهشبارمراجعاتمردمبهمراکزدرمانیمیشود

بهگزارشوبدا،دکترایرجحریرچیدرگفتگویزندهباشبکهرادیوییسلامتدرخصوصکاهشبارمراجعاتمردمبهمراکزدرمانیبهدلیلمشکلاتاقتصادیهشداددادوافزوددرسالدرکشورحدودتادرصدشاهدکاهشبارمراجعاتمردمبهمراکزدرمانیبودیمدرحالیکهاینرقمبایدسالانهتادرصدافزایشداشتهباشد

ویدرادامهبااشارهبهاینکهدرحالحاضر،نشانههایاندکیدرحدودتادرصدازکاهشبارمراجعاتدیدهمیشود،گفتامیدواریمباحمایتهایدولتومجلسکاهشبارمراجعاتقابلتوجهنباشدامادرهرصورتهشداریاست؛چراکهدراینزمینهتجربهکشورهایاروپایغربیدرسالوکشورهاییمثلتایلندومالزیدردهههستولذابایدهوشیارباشیموبااقداماتجهادیازبروزآن،جلوگیریکنیم

معاونکلوزارتبهداشتتصریحکرددرحوزهامکاناتبیمارستانیوخدماتسرپاییباتعرفهدولتیومناسباستطاعتمردمنسبتبهدورهقبلافزایشداشتیموایناقداماتشاملراهاندازیکلینیکویژه،هزارومطب،هزارتختبیمارستانیدربخشدولتیوازاینقبیلموارداستدرشرایطیکهمردمضعیفجامعهدرشرایطتورممجبورمیشوندهزینههایخودرابهمواردضروریترمثلخوراکمنتقلکنندوازبهداشتوآموزشبکاهند،سعیکردیمخدماتباتعرفهدولتیبهمردمارائهشودودراینحوزهدچارمشکلنشوند

دکترحریرچیدرادامهافزوددرخصوصکاهشبارمراجعات،نشانههایقابلتوجهیندیدیم،امابهدلیلتورمیکهازبهارسالگذشتهایجادشدهامیدواریمباتعرفهاقلدولتی،کمکبخشخیریهوحمایتهایمناسبدولتدرتخصیصارزکهسهممناسبیدریافتکردیموهمچنینکنترلقیمتدارووتجهیزاتپزشکی،بااقتصادمقاومتیوحمایتازتولیدملیکمترینآسیبمتوجهمردمشود

ویخاطرنشانکردبهدلیلاینکهجمعیتکشورمابهسمتپیریمیرودوطبیعتابارمراجعاتدرمانینیززیادمیشودالبتهتجربهسالهنیزنشاندادهکهدرشرایطعادیبایدافزایشبارمراجعاتداشتهباشیم،مگراینکهدلایلاقتصادیودیگرموارددراینحوزهنقشداشتهباشند 

معاونکلوزارتبهداشت،وجهخوشبینانهکاهشبارمراجعاتبهمراکزدرمانیرامستلزماجرایراهنماهایبالینی،تشکیلپروندهالکترونیکسلامتواجرایپزشکیخانوادهذکرکردوگفتدراینصورتمیتوانیمبگوییمکهدلیلکاهشبارمراجعاتکمتربیمارشدنمردماست

دکترحریرچیگفتهزینههایفقرزایسلامتمعمولامقطعیهستندوبراساسآمارقبلازاجرایطرحتحولسلامتجمعیتبودکهدرمقایسهباکشورهایدیگرچندانبالانبودکهبااقداماتیکهانجامشدهبهوالانبهنیمدرصدرسیدهوامیدواریمکهاینرقمبهصفربرسد

وی،مهمترینراهکاهشهزینههایفقرزایسلامتراکاهشپرداختیازجیبمردمهنگاممراجعهبهپزشکبیانکردوگفتهدفگیریمابراساسقانونبرنامهتوسعهششمکهسختگیرانهوایدهآلیستیاستازدرصدفعلیبهدرصدرسیدهاستوامیدواریمبتوانیمآنرابهزیردرصدبرسانیم

دوشنبه٢٧خرداد١٣٩٨٠٩٥٨شمارهخبر١٩١٧٩٨تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top