قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 306193
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

صلاح و سلامت بيماران مدنظر قرار گيرد - از دستور وزير بهداشت تشكر مي كنيم

صلاحوسلامتبيمارانمدنظرقرارگيردازدستوروزيربهداشتتشكرميكنيم

 

دستوروزيربهداشتدرخصوصحمایتبیمهایداروهايبيمارانخاص،موردانتقادبرخيشركتهايداروييقرارگرفت،ايندرحالياستكهبرخيازبيماراننسبتبهبعضیمحصولاتداروییواکنشمطلوبنداشتهومصرفهمانداروبافرمولاسيونشرکتدیگریابرندباشرايطجسميبيمارسازگاراستواینموضوعدربیمارانخاصکهبصورتمزمنداروییرامصرفمیکنندگاهینمودبیشتریدارد

 

بهگزارشوبدا،"هردارويخارجيكهمشابهداخلداشتهودركشورتوليدشود،اجازهوارداتنخواهدداشت،مگردرشرايطخاصكهبيمارينسبتبهداروییعوارضوواكنشهايجسمينشاندهد،درآنصورتداروواردميشودتانيازآندستهازبيمارانخاصومزمنكهدچارعوارضداروهاميشوند،برطرفشود"اينمطلب،بخشيازسخنانوزيربهداشتدرتوضيحچگونگيحمايتازتوليدداخل،مقابلهبارانتدرحوزهدارووهمچنينحمايتازبيمارانخاصوصعبالعلاجاست 

 

يونسعرب،مديرعاملانجمنبیمارانتالاسمیايران،دراينبارهميگويددارويخوراكيبهنام"اكسجيد"كهقبلانوعخارجيآندركشوروجودداشت،بعدابهشکلقرصروکشدارواردایرانشدوشرکتتولیدکنندهخارجیآنبهوزارتبهداشتمتعهدشدتااینداروتاپایانسالواردایرانشودودرمقابل،تکنولوژیساختآنرانیزواردکنندوبعدازآن،تجهیزاتودستگاههایآنواردکشورشدواینداروهادرایرانساختهوبهدستبیمارانرسیداما،اينموضوعحائزاهميتاستكهعليرغمساختايندارودرداخلكشورودردسترسبودنآن،برخيبيمارانکماکاندچارمشكلشدهاند،چراكهبهنظرمیرسدبرخيبيمارانفقطبهيكنوعبرندسازگارهستند

 

ويادامهميدهدموافقتدكترنمكي،وزیربهداشتبادرخواستهزاربیمارتالاسمی،پزشکانوصاحبنظراندرحوزهتالاسمی،مبنیبراینکهدرصدازبیمارانبهبرخیازبرندهایداروییاعمازخوراکیوتزریقی،واکنشنشانمیدهندوضرورتداردکهدارویبرندقبلیراتهیهكنندتادچارعوارضگوارشیوجسمینشوند،قابلتقديراستبادستوردکترنمکی،دارويبرندخارجيبرايشماریازبیمارانتالاسمیکهحدودنفردرسطحکشورراشاملمیشود،واردميشود،ایناقدام،کاریانساندوستانهوشجاعانهمحسوبمیشودوازوزیربهداشتبهدلیلحمایتهمزمانازتولیدداخلوحقوقبیمارتشکرمیکنیم 

 

عربافزودبرخیازشرکتهایداخلینسبتبهاینموضوعانتقادکردندمبنیبراینکهوزیربهداشتحرفازحمایتازتولیدداخلمیزند،اماچرااینداروکهتولیدداخلدارد،ازخارجواردمیکندوتحتپوششبیمههمقراردادهاستاماتوجهیبهعوارض برخيبرندهابربعضیازبیمارانتالاسمیندارندبههميندليل،بعدازدستوروزيربهداشت،هجمهايغیرکارشناسانهراهافتادوايناقدامرا خلافسياستحمايتازتوليدداخلتلقيكردنددرحاليكههميشهبايدمنفعتوسلامتبيمارانمدنظرقرارگيردودغدغهشرایطاینبیمارانولوتعدادیاندکازسویوزیربهداشتاقدامیقابلتقدیراست٢٠٧

دوشنبه٢٧خرداد١٣٩٨١٠١٤شمارهخبر١٩١٨١٥تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top