قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 306200
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

ضرورتِ تدوین نقشه خطر در کشور - سیل، مهمترین مخاطره طبیعی

مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایاعنوانکرد

ضرورتِتدویننقشهخطردرکشورسیل،مهمترینمخاطرهطبیعی

 

 

دکترمحمداسماعیلمطلقدرسومینروزازنهمینکنگرهببنالمللیسلامتدرحوادثوبلایاباموضوع"سیلابغربوجنوبغربیکشوردرسال۱۳۹۸"ضمناشارهبهمخاطراتبلایادرجهان،بهمقایسهوقوعمخاطراتطبیعیدرایرانباجهانپرداختوگفتدربینهمهمخاطراتسیلازهمهمهمتراست

 

بهگزارشوبدا،مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایابااشارهبهخساراتسیلاخیروپیامدهایسلامتی،تلفاتانسانیوخساراتمالیمواردآمادگیدربرابرسیلوروشهایپیشگیریوکاهشخطروخساراتمربوطهراموردتحلیلقرارداد

 

دکترمطلق،وجودسامانهیکپارچهبهداشت"سیب"رانقطهقوتوزارتبهداشتدرسیلاخیردانستوگفتآمادگیبهموقعنیروها،گزارشدهیمستمر،حمایتهایوزیربهداشت،برگزاریمستمرجلسات،اقداماتپیشگیرانهبیماریهاومحیطدراینبحرانازنقاطقوتو همچنینتجهیزاتناکافی،تداخلوظایفسازمانهادرحینبحران،نبودزیرساختمناسب،گزارشدهیآنلاین،پایینبودندرکخطرجامعهنسبتبهمخاطراتموجودازنقاطضعفبودند

 

ویاظهارداشتبهمنظورارتقایعملکردمدیریتبحرانبهویژهدروزارتبهداشت،تغییردررویکردنظامسلامتبهرویکردپیشفعالوتجهیزمنابعهشداروآموزشجامعبههمهسطوح،تقویتزیرساختهایمدیریتخطرازجملهتدویننقشهخطر،تصویبچارتتشکیلاتیدفترمدیریتبلایادروزارتبهداشتودانشگاههاوایجادیکسیستماطلاعرسانیهماهنگومنسجمواصولیونیزتجهیزمنابعموردنیازدرمواقعبحرانبایدموردتوجهقرارگیرد

دوشنبه٢٧خرداد١٣٩٨١٤١٣شمارهخبر١٩١٨٥٥تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top