قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 306228
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

سنجش فشار خون بیش از پنج هزار بابلی و ارائه خدمات مشاوره ای

سنجشفشارخونبیشازپنجهزاربابلیوارائهخدماتمشاورهای

 
رییسدانشگاهعلومپزشکیبابلدرگزارشیدرخصوصاقداماتانجامشدهدرطرحشب،مسجد،ازبهره‌مندیبیشازهزارنفرازخدماتوسنجشفشارخونبیشازپنجهزاربابلیدراینطرحخبرداد

بهگزارشوبدا،دکترسیدفرزادجلالیبااعلاماینخبرافزوددانشگاهعلومپزشکیبابلطرحشب،مسجداعزامگروهپزشکیتخصصیوعمومیبهصورتکاملاداوطلبانههمراهباویزیترایگانوآموزشمطالببهداشتیدرمانیبهمساجدشهرستانبابلبهویژهمناطقمحرومدرشبهایماهمبارکرمضانرابرایاولینباردرکشوردرسالراهاندازیکرد

وی،هدفازاجرایاینطرحراویزیترایگانافرادمحرومروستاهاورضایتمندیقشرآسیبپذیرجامعه،حضورپزشکاندرفضایمسجددرماهمبارکرمضانوگسترشپیوندعلمومعنویت،گسترشروحیهجهادیوداوطلبانهدربینجامعهپزشکی،آموزشچهرهبهچهرهوارائهمطالبآموزشیویژهروزهدارانوبیماریهایشایع،ارائهخدمتصادقانهکادرپزشکیوحضورملموسمسئولینوپزشکاندربینمردمدانست

دکترجلالیخاطرنشانکردطرحشب،مسجدباهمکاریبسیارصمیمانهوجدیبسیججامعهپزشکیوباحضوربیشاز۲۰۰پزشکفوقتخصص،متخصص،پزشکعمومی،دندانپزشک،پرستاروماما،سخنرانآموزشسلامتوپیشگیری،خدماتدندانپزشکیسیار،ترویجزایمانطبیعی،فرزندآوری،سنجشفشارخون،قندخونوویزیتماماییانجامشد

رییسدانشگاهعلومپزشکیبابلبیانکرداینطرحدرسالبرایاولینباردرکشورباتعدادپزشکعمومی،متخصص،پرستارتوسطدانشگاهعلومپزشکیدربابلاجراشدودرسالبههمتبیشازپزشکمتخصصوفوقتخصص،پزشکعمومی،دندانپزشک،پرستار،ماماوسخنرانبهمنظورآموزشسلامتبرگزارشد

دکترجلالیادامهداداینطرحباحضورمتخصصانقلبوعروق،روماتولوژی،ریه،داخلیوگوارش،زنانوزایمان،پوست،ارتوپدی،اطفال،عفونی،جراحیعمومی،جراحیکلیهومجاریادراری،مغزواعصاب،روانپزشک،طبسنتی،طباورژانس،توانبخشیودندانپزشکبودهکهبیشازهزار نفرموردویزیترایگان،خدماتدندانپزشکی،تستفشارخونوقندخون،ویزیتماماییومددکاریقرارگرفتند

بهگفتهوی،سنجشفشارخوناهالیروستایکیدیگرازخدماتاینطرحبودهکهنتایجآندربسیجملیپایشفشارخونقابلاستفادهبودهوبرایناساس،فشارخونبیشازپنجهزاربابلیموردسنجشقرارگرفتهومشاورههایلازمتوسطکارشناساننیزارائهشدهاست

دکترجلالیافزوددرطرحشب،مسجدامسال،حضورمددکاراجتماعیجهتشناساییافرادکمتوانجسمیوذهنیروستاجهتانجامرایگانخدماتدندانپزشکیتحتبیهوشیدربیمارستانآیتاللهروحانیوشناساییافرادبالایسالفاقددندانجهتمعرفیبهدانشکدهدندانپزشکیبرایطرحرایگاندندانمصنوعیازنکاتقابلتوجهیاستکهبهعنوانخدمتیجدیددرطرحامسالبود

رییسدانشگاهعلومپزشکیبابلبااشارهبهانجامخدماتدندانپزشکیدرطرحامسال،گفتکلینیکسیاردندانپزشکیدانشگاهنیزبهصورتمستمردراینشبحضورفعالداشتوبهبیشازنفرخدماتدندانپزشکیشاملکشیدن،جرمگیری،پرکردنوخدماتیازاینقبیلارائهشد

دکترجلالیاظهارداشتیکیدیگرازنکاتقابلاهمیتدر اینطرح،بحثآموزشمحوربودنوارتقایسطحآگاهیمردمشهروروستادرموردپیشگیریازبیماریهایغیرواگیربودکهتوسطاعضایهیاتعلمیدانشگاهعلومپزشکیبابلوکارشناسانمربوطهاجراشد

ویافزوداینطرحدرشهرامیرکلاوبخشبابلکنارنیزباهمکاریدانشگاهعلومپزشکیبابلبامدیریتامامجمعههایامیرکلاومرزیکلاوسازمانهایمردمنهادانجامشدودرمجموع،امسا،بیشازروستاخدماترایگاندریافتکردند

رییسدانشگاهعلومپزشکیبابلدرپایاناظهارداشتدرشبلیالیقدرنیزیکتیمتخصصیوفوقتخصصیجهتانجامخدماترایگانبهمنطقهسیلزدهروستایرکنیکلاازتوابعشهرستانکیاکلااعزامشدوتوانستیمخدمتکوچکیبهاینمردمانشریفارائهکنیم

يکشنبه٢٦خرداد١٣٩٨١٢٤٥شمارهخبر١٩١٧٥٧تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top