کد خبر: 306228
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

سنجش فشار خون بیش از پنج هزار بابلی و ارائه خدمات مشاوره ای

سنجشفشارخونبیشازپنجهزاربابلیوارائهخدماتمشاورهای

 
رییسدانشگاهعلومپزشکیبابلدرگزارشیدرخصوصاقداماتانجامشدهدرطرحشب،مسجد،ازبهره‌مندیبیشازهزارنفرازخدماتوسنجشفشارخونبیشازپنجهزاربابلیدراینطرحخبرداد

بهگزارشوبدا،دکترسیدفرزادجلالیبااعلاماینخبرافزوددانشگاهعلومپزشکیبابلطرحشب،مسجداعزامگروهپزشکیتخصصیوعمومیبهصورتکاملاداوطلبانههمراهباویزیترایگانوآموزشمطالببهداشتیدرمانیبهمساجدشهرستانبابلبهویژهمناطقمحرومدرشبهایماهمبارکرمضانرابرایاولینباردرکشوردرسالراهاندازیکرد

وی،هدفازاجرایاینطرحراویزیترایگانافرادمحرومروستاهاورضایتمندیقشرآسیبپذیرجامعه،حضورپزشکاندرفضایمسجددرماهمبارکرمضانوگسترشپیوندعلمومعنویت،گسترشروحیهجهادیوداوطلبانهدربینجامعهپزشکی،آموزشچهرهبهچهرهوارائهمطالبآموزشیویژهروزهدارانوبیماریهایشایع،ارائهخدمتصادقانهکادرپزشکیوحضورملموسمسئولینوپزشکاندربینمردمدانست

دکترجلالیخاطرنشانکردطرحشب،مسجدباهمکاریبسیارصمیمانهوجدیبسیججامعهپزشکیوباحضوربیشاز۲۰۰پزشکفوقتخصص،متخصص،پزشکعمومی،دندانپزشک،پرستاروماما،سخنرانآموزشسلامتوپیشگیری،خدماتدندانپزشکیسیار،ترویجزایمانطبیعی،فرزندآوری،سنجشفشارخون،قندخونوویزیتماماییانجامشد

رییسدانشگاهعلومپزشکیبابلبیانکرداینطرحدرسالبرایاولینباردرکشورباتعدادپزشکعمومی،متخصص،پرستارتوسطدانشگاهعلومپزشکیدربابلاجراشدودرسالبههمتبیشازپزشکمتخصصوفوقتخصص،پزشکعمومی،دندانپزشک،پرستار،ماماوسخنرانبهمنظورآموزشسلامتبرگزارشد

دکترجلالیادامهداداینطرحباحضورمتخصصانقلبوعروق،روماتولوژی،ریه،داخلیوگوارش،زنانوزایمان،پوست،ارتوپدی،اطفال،عفونی،جراحیعمومی،جراحیکلیهومجاریادراری،مغزواعصاب،روانپزشک،طبسنتی،طباورژانس،توانبخشیودندانپزشکبودهکهبیشازهزار نفرموردویزیترایگان،خدماتدندانپزشکی،تستفشارخونوقندخون،ویزیتماماییومددکاریقرارگرفتند

بهگفتهوی،سنجشفشارخوناهالیروستایکیدیگرازخدماتاینطرحبودهکهنتایجآندربسیجملیپایشفشارخونقابلاستفادهبودهوبرایناساس،فشارخونبیشازپنجهزاربابلیموردسنجشقرارگرفتهومشاورههایلازمتوسطکارشناساننیزارائهشدهاست

دکترجلالیافزوددرطرحشب،مسجدامسال،حضورمددکاراجتماعیجهتشناساییافرادکمتوانجسمیوذهنیروستاجهتانجامرایگانخدماتدندانپزشکیتحتبیهوشیدربیمارستانآیتاللهروحانیوشناساییافرادبالایسالفاقددندانجهتمعرفیبهدانشکدهدندانپزشکیبرایطرحرایگاندندانمصنوعیازنکاتقابلتوجهیاستکهبهعنوانخدمتیجدیددرطرحامسالبود

رییسدانشگاهعلومپزشکیبابلبااشارهبهانجامخدماتدندانپزشکیدرطرحامسال،گفتکلینیکسیاردندانپزشکیدانشگاهنیزبهصورتمستمردراینشبحضورفعالداشتوبهبیشازنفرخدماتدندانپزشکیشاملکشیدن،جرمگیری،پرکردنوخدماتیازاینقبیلارائهشد

دکترجلالیاظهارداشتیکیدیگرازنکاتقابلاهمیتدر اینطرح،بحثآموزشمحوربودنوارتقایسطحآگاهیمردمشهروروستادرموردپیشگیریازبیماریهایغیرواگیربودکهتوسطاعضایهیاتعلمیدانشگاهعلومپزشکیبابلوکارشناسانمربوطهاجراشد

ویافزوداینطرحدرشهرامیرکلاوبخشبابلکنارنیزباهمکاریدانشگاهعلومپزشکیبابلبامدیریتامامجمعههایامیرکلاومرزیکلاوسازمانهایمردمنهادانجامشدودرمجموع،امسا،بیشازروستاخدماترایگاندریافتکردند

رییسدانشگاهعلومپزشکیبابلدرپایاناظهارداشتدرشبلیالیقدرنیزیکتیمتخصصیوفوقتخصصیجهتانجامخدماترایگانبهمنطقهسیلزدهروستایرکنیکلاازتوابعشهرستانکیاکلااعزامشدوتوانستیمخدمتکوچکیبهاینمردمانشریفارائهکنیم

يکشنبه٢٦خرداد١٣٩٨١٢٤٥شمارهخبر١٩١٧٥٧تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top