قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 306283
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۱۶:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

فعالیت بیش از ۱۰۰ مرکز خصوصی آمبولانس در کشور

رییسسازماناورژانسکشورگفتدرحالحاضر۱۰۰مرکزآمبولانسبخشخصوصیدرسطحکشورفعالیتمی‌کنند

 

بهگزارشوبدا؛دکترپیرحسینکولیوند،درنخستینهمایشمدیرانآمبولانس‌هایخصوصیکهدرشهریزدبرگزارشد،عنوانکرداینهمایشباهدفایجادهم‌افزاییبینخدماتبخشدولتیوخصوصیبرگزارشدهاست،تابتوانیمازظرفیتبخشخصوصیدرخصوصنگارشدستورالعمل‌هااستفادهکنیم

 

ویافزودامیدوارمازاینپسشاهدعملکردمنسجم‌تربخشخصوصیوبخشدولتیباشیموکیفیتخدماتراافزایشدهیم

 

دکترکولیوندبابیاناینکهدرشرایطکنونیبایدازمراکزبخشخصوصیاستفادهبهینهتریداشتهباشیم،تصریحکرداستفادهازظرفیتبخشخصوصیمنجربهافزایشکیفیتارائهخدماتخواهدشد

 

ویتصریحکرد‌درحالحاضر،بیشاز ۱۰۰مرکزآمبولانسبخشخصوصیدرسطحکشورفعالیتمی‌کنند

 

رییسسازماناورژانسکشوربابیاناینکهتعرفهبخشخصوصیواقعینیستوبایداصلاحشود،اظهارکردبخشخصوصیمالیات‌هایسنگینیپرداختمی‌کندکهمادراینزمینهپیگیری‌هایلازمراانجامخواهیمداد،همچنیناستفادهازتسهیلاتارزان‌قیمتیکیدیگرازدرخواست‌هایمراکزخصوصیآمبولانساستازطرفی،بهاینمراکزاستفادهازنیروهایمتخصصوماهربرایجابهجاییبیمارانتوصیهمی‌شود

چهارشنبه٢٩خرداد١٣٩٨١٥٣٦شمارهخبر١٩١٩٩٢تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top