قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 306332
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ۱۴:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

دست یابی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به پوشش صد در صد جمعیت مورد انتظار در بسیج کنترل فشار خون

دستیابیدانشگاهعلومپزشکیاستانسمنانبهپوششصددرصدجمعیتموردانتظاردربسیجکنترلفشارخون

دانشگاهعلومپزشکیاستانسمنانموفقبهسنجشفشارخونصددرصدجمعیتحدانتظارتحتپوششدانشگاهدراجرایپویشغربالگریفشارخونبالاشد

بهگزارشوبدا،دکتردانائیرییسدانشگاه علوم‌پزشکیسمنانضمنقدردانیاز تمامیمجریانبسیجملیکنترلفشارخونبالا،کسبموفقیتدستیابیبهپوششصددرصدیجمعیتحدانتظارتحتپوششايندانشگاهرابهجامعهدانشگاهیایندانشگاهبهویژهبهداشتیانومجریاناینبسیجملیتبریکگفت

دکتردانائیبااعلاماینخبربیانکردبرنامهبسيجمليكنترلفشارخونبهعنوانيكيازمهمترينمداخلاتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشكيدرکنترلبیماریهایغیرواگیردرایندانشگاههمزمانباسراسرکشورازاردیبهشتآغازوتاتیرماهادامهدارد

رییسدانشگاهعلومپزشکیاستانسمنان،بااشارهبهضرورتحفظوارتقايشاخصهايبهداشتي،گفتاثراتاینبسیجملیدرحفظوارتقايشاخصهايبهداشتيغيرقابلانكاراست

ویافزودبيشكتصميماتوفعاليتهايارزشمنديازايندستدرپيشبرداهدافكشوروبهالطبعدانشگاههادرامرسلامتجامعهمحسوسخواهدبود

دکتردانائیباقدردانیاززحماتمجریانبرنامهبسیجملیکنترلفشارخوندراستانسمنان،تصریحکردباتوکلبهخداوندمتعالوبههمتشبانهروزیمجریاناینبسیجملیوحمایتهایمسئولانعالیکشورواستان،ايندانشگاهموفقشدهاستازشروعبسيجمليكنترلفشارخونواندازهگيريفشارخونگروههدفاینبرنامه،تاكنونبرايبیشازنفرازگروههدفاینبرنامهسنجشفشـارخونراانجامدهد

رییسدانشگاهبیانداشتازابتدایاجرایاینبسیجملیوبههمتمجریاناینطرح،ایندانشگاهموفقبهغربالگریفشارخوندرصدازگروههـدفموردانتظارنفرازجمعيتبالايسالتحتپوششدانشگاهشدهاست

دکترداناییباابرازامیدواریپوششحداکثریکلجمعیتبالایسیسالتحتپوشش،زنانبارداروبیمارانکلیویمناطقتحتپوششدانشگاه،گفتخداراشاکرمبههمتهمکارانم،مشارکتمردمعزیزودستگاههایاجراییموفقشدهایمصددرصدجمعیتحدانتظاربالایسیسالراغربالگرینماییموانشاءاللهدرادامهاجرایاینبرنامهملیوبامشارکتحداکثریمردمعزیز،بتوانیمفشارخوندرصدبالاییازدویستوبیستوسههزارونفرازكلجمعيتبالايسالتحتپوششایندانشگاهراسنجشنماییم  

گفتنیاستبرنامهبسیجملیکنترلفشارخوندرچهارصدوپنجاهونهپایگاههایثابتوموقتشاملخانههایبهداشتکارگری،بیمارستانها،کلینیکها،مطبها،داروخانههاوعلاوهبرمراکزخدماتسلامتجامع،پایگاههایسلامتوخانههایبهداشت تاتیرماهادامهداردوهمهافرادبالایسیسال،زنانبارداروبیمارانکلیویدرهرسنیمیتوانندبامراجعهبهاینمراکزفشارخونخودراسنجشنمایندویانسبتبهسنجشفشارخونخودوثبتوخوداظهاریدرسامانهزیراقدامنمایند

پنجشنبه٣٠خرداد١٣٩٨١٢٤٣شمارهخبر١٩٢٠١٨تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 1
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top