آخرین اخبار

کد خبر: 306340
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ۱۸:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

پرونده الکترونیک سلامت هفته آینده با حضور رییس جمهور، رونمایی می شود

پروندهالکترونیکسلامتهفتهآیندهباحضوررییسجمهور،رونماییمیشود

وزیربهداشتبااشارهبهوضعیتشاخصهایبهداشتیقبلازانقلاباسلامی،گفتهمهمیدانندکهانقلاباسلامی،دستاوردهایگرانبهاییرابرایکشوربههمراهداشتوشایدبهجراتبتوانگفتکهیکیازعظیمترین،نفیسترینوگفتنیتریندستاوردهایجمهوریاسلامی،مربوطبهحوزهسلامتاست 

بهگزارشوبدا،دکترسعیدنمکیدرنشستشورایاداریشهرستانساوهاظهارداشتقبلازانقلاباسلامی،ازهرنوزدایکهمتولدمیشدند،حداقلنفربهیکسالگینمیرسدوحداقلزنبارداربهدلیلعوارضبارداریوحاملگی،ازبینمیرفتند،آنزمانپوششواکسیناسیونکشوردرصدوتعدادمراکزبهداشتیودرمانیروستایی،حداکثرمرکزبود،پزشکانخارجیدرکشورفعالیتداشتند

ویتصریحکردامروزدانشگاهودانشکدهعلومپزشکیدرکشور،تعدادزیادیپزشک،پرستار،ماماوسایرنیروهایحوزهسلامتراتربیتکردهومیکنندوشبکهبهداشتیودرمانیتقویتشدودرحالحاضرحداقلهزارخانهبهداشتدرکشورفعالاستوتوانستهایممرگومیرکودکان،زنانوگروههایآسیبپذیررابهکمترینحددربینکشورهایشرقمدیترانهبرسانیم

وزیربهداشتبهتوجهویژهدولتدهمویازدهمبهحوزهسلامت،یادآورشدخوشبختانهباایجادمنابعکافیبرایاجرایطرحتحولنظامسلامت،توانستیمزیرساختهایبهداشتیودرمانیرادرنقاطکمتربرخورداربهحداکثربرسانیمدراینطرح،پرداختهزینههایکمرشکنازجیببیمارانکاهشیافتوبرایماندگاریپزشکوتیمپزشکیدرمناطقکمتربرخوردار،برنامهریزیواقدامشدوبیمارانخاصوصعبالعلاج،موردحمایتبیشتریقرارگرفتند

دکترنمکیبابیاناینکهامروزفازدومطرحتحولنظامسلامترابااهدافتعیینشده،اجرامیکنیم،گفتماابتداازبستههایارزشمندطرحتحولنظامسلامتمانندتوسعهزیرساختهادرمناطقکمتربرخوردار،کاهشپرداختیازجیببیماران،حمایتازبیمارانخاصوصعبالعلاجوماندگاریتیمپزشکیدرمناطقمحرومحمایتمیکنیمودرکنارآنبهاستفادهمطلوبازظرفیتبخشخصوصیوایجادمشوقوانگیزهبرایماندگاریاختیاریونهاجباریبخشخصوصیدرمناطقمحرومنیزتوجهداریم

ویافزودیکیازکارهاییکهدرفازدومطرحتحولنظامسلامتدردستورکارقراردادیم،تقدمپیشگیریبردرمانوتقدمدرمانسرپاییبردرمانبستریاستدرسال،بیشازهزارموردمرگدرکشورثبتشدکههزارموردازآنمربوطبهبیماریهایغیرواگیر،هزارموردمستقیمابهدلیلفشارخونبالاوهزارموردنیزبهدلیلفشارخونبالاوعوارضآنشاملبیماریهاوسکتههایقلبیومغزیونارساییهایمزیمنکلیویبودهاستوراهینداریمبهجزاینکهبهبرنامههایپیشگیرانهبپردازیم

وزیربهداشتبااشارهبهاجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخون،یکیازدلایلاجرایاینطرحراعدمآگاهیحداقلدرصدازمردمازابتلابهاینبیماریعنوانکردوگفتتلاشمادرایندورهایناستکهچهکنیمکهمردمکمترنیازمندبستریشدندربخشهایسیسییووآیسییوشوندمنابعموردنیازبرایاجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخون،کمترازهزینهایجادتختبیمارستانیدرکشوراستامابرآوردکردهایمکهحداقلدومیلیوننفربیمارجدیدمبتلابهفشارخونبالاکشفکنیمتادرآیندهنیازمندخدماتبستریوپرهزینهنشوند

دکترنمکیازبیماریهایغیرواگیربهعنوانمهمترینچالشنظامسلامتایرانوکشورهایجهانیادکردوبیانداشتدیابت،بیماریهایقلبیوعروقی،سرطانها،فشارخونبالا،حوادثجادهایوروانپریشیازمهمترینبیماریهاوچالشهاینظامسلامتاستوکنترلوپیشگیریبرخلافبیماریهایواگیردار،ازعهدهوزارتبهداشتبهتنهاییبرنمیآیدونیازمندمشارکتبینبخشیاست 

ویخاطرنشانکردفازدومطرحتحولنظامسلامتبابیانیهگامدومانقلابکهیکیازسنجیدهترینوپختهتریناسنادبعدازانقلاباسلامیاست،همزمانشدهوهمهبایددرهمهعرصههادرکنارهمدیگرقرارگیریمچوندشمنانقسمخوردهزیادیداریمومیبینیمکهقایقهایایرانیبرایکمکبهکشتینفتکشآسیبدیدهاعزاممیشوندامابهمینگذاریمتهممیشویموهمهدشمنانماباهمدیگرمتحدمیشوندودراینبرههکهدشمنانماهمقسممیشوند،دوستاندروننظاماگرازهمدیگردورشوند،بهانقلابوکشورجفاکردهاند 

وزیربهداشتتاکیدکردامروزروزینیستکهاصولگراواصلاحطلبازهمدیگرفاصلهبگیرندودردرونحلقهنظام،بخواهیمتسویهحسابکنیمبلکهامروز،روزوحدتملیورفتنزیربیرقرهبریاستوهمهیکحرفبزنیمتااینکهدنیابداندکهازسویرهبری،رییسجمهور،روسایقوا،وزیر،نمایندهوفرمانداریکحرفبیرونمیآید 

بهگفتهدکترنمکیمشکلاتوکاستیهایدانشکدهعلومپزشکیساوهدرحوزهزیرساختها،تامینتجهیزاتوهمچنینکاهشزمانتعویقپرداختیحقوقومزایایپرسنلبرطرفخواهدشد 

ویبااشارهبهطلبهزارمیلیاردتومانیوزارتبهداشتازسازمانتامیناجتماعی،گفتشبعیدسالباهزارمیلیاردتومانکسریوطلبازخزانه،سالرابهپایانرساندیموتاآنزمانحدودهزارمیلیاردتومانازسازمانتامیناجتماعیباهزارمیلیاردتومانکسریبودجه،بهسالواردشدیمکهباسیلویرانگردراستانکشور،مصادفشدوخوشبختانهبالطفخداوهمکارانمانباعثحیرتسازمانجهانیبهداشتشدیمچونباچنینحجمیازآبگرفتگی،هیچموردیازاپیدمیثبتوگزارشنشدودرتاریخبهداشتدنیا،بیسابقهبودهاست 

وزیربهداشتدرپایانیادآورشدازابتدایسالوباوجودکسریبودجهسالگذشته،اماتکمیلپروندهالکترونیکسلامت،راهاندازیخانهبهداشتسیارعشایری،مدارسعاریازپوسیدگیدندانواجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخونرادردستورکارقراردادیموخوشبختانهپروندهالکترونیکسلامتباتلاشهمکارانمادروزارتبهداشتوارتباطاتبهسرانجامرسیدوهفتهآیندهباحضوررییسجمهور،رونماییمیشود

پنجشنبه٣٠خرداد١٣٩٨١٦٥٣شمارهخبر١٩٢٠٣٩تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top