قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 306340
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ۱۸:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

پرونده الکترونیک سلامت هفته آینده با حضور رییس جمهور، رونمایی می شود

پروندهالکترونیکسلامتهفتهآیندهباحضوررییسجمهور،رونماییمیشود

وزیربهداشتبااشارهبهوضعیتشاخصهایبهداشتیقبلازانقلاباسلامی،گفتهمهمیدانندکهانقلاباسلامی،دستاوردهایگرانبهاییرابرایکشوربههمراهداشتوشایدبهجراتبتوانگفتکهیکیازعظیمترین،نفیسترینوگفتنیتریندستاوردهایجمهوریاسلامی،مربوطبهحوزهسلامتاست 

بهگزارشوبدا،دکترسعیدنمکیدرنشستشورایاداریشهرستانساوهاظهارداشتقبلازانقلاباسلامی،ازهرنوزدایکهمتولدمیشدند،حداقلنفربهیکسالگینمیرسدوحداقلزنبارداربهدلیلعوارضبارداریوحاملگی،ازبینمیرفتند،آنزمانپوششواکسیناسیونکشوردرصدوتعدادمراکزبهداشتیودرمانیروستایی،حداکثرمرکزبود،پزشکانخارجیدرکشورفعالیتداشتند

ویتصریحکردامروزدانشگاهودانشکدهعلومپزشکیدرکشور،تعدادزیادیپزشک،پرستار،ماماوسایرنیروهایحوزهسلامتراتربیتکردهومیکنندوشبکهبهداشتیودرمانیتقویتشدودرحالحاضرحداقلهزارخانهبهداشتدرکشورفعالاستوتوانستهایممرگومیرکودکان،زنانوگروههایآسیبپذیررابهکمترینحددربینکشورهایشرقمدیترانهبرسانیم

وزیربهداشتبهتوجهویژهدولتدهمویازدهمبهحوزهسلامت،یادآورشدخوشبختانهباایجادمنابعکافیبرایاجرایطرحتحولنظامسلامت،توانستیمزیرساختهایبهداشتیودرمانیرادرنقاطکمتربرخورداربهحداکثربرسانیمدراینطرح،پرداختهزینههایکمرشکنازجیببیمارانکاهشیافتوبرایماندگاریپزشکوتیمپزشکیدرمناطقکمتربرخوردار،برنامهریزیواقدامشدوبیمارانخاصوصعبالعلاج،موردحمایتبیشتریقرارگرفتند

دکترنمکیبابیاناینکهامروزفازدومطرحتحولنظامسلامترابااهدافتعیینشده،اجرامیکنیم،گفتماابتداازبستههایارزشمندطرحتحولنظامسلامتمانندتوسعهزیرساختهادرمناطقکمتربرخوردار،کاهشپرداختیازجیببیماران،حمایتازبیمارانخاصوصعبالعلاجوماندگاریتیمپزشکیدرمناطقمحرومحمایتمیکنیمودرکنارآنبهاستفادهمطلوبازظرفیتبخشخصوصیوایجادمشوقوانگیزهبرایماندگاریاختیاریونهاجباریبخشخصوصیدرمناطقمحرومنیزتوجهداریم

ویافزودیکیازکارهاییکهدرفازدومطرحتحولنظامسلامتدردستورکارقراردادیم،تقدمپیشگیریبردرمانوتقدمدرمانسرپاییبردرمانبستریاستدرسال،بیشازهزارموردمرگدرکشورثبتشدکههزارموردازآنمربوطبهبیماریهایغیرواگیر،هزارموردمستقیمابهدلیلفشارخونبالاوهزارموردنیزبهدلیلفشارخونبالاوعوارضآنشاملبیماریهاوسکتههایقلبیومغزیونارساییهایمزیمنکلیویبودهاستوراهینداریمبهجزاینکهبهبرنامههایپیشگیرانهبپردازیم

وزیربهداشتبااشارهبهاجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخون،یکیازدلایلاجرایاینطرحراعدمآگاهیحداقلدرصدازمردمازابتلابهاینبیماریعنوانکردوگفتتلاشمادرایندورهایناستکهچهکنیمکهمردمکمترنیازمندبستریشدندربخشهایسیسییووآیسییوشوندمنابعموردنیازبرایاجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخون،کمترازهزینهایجادتختبیمارستانیدرکشوراستامابرآوردکردهایمکهحداقلدومیلیوننفربیمارجدیدمبتلابهفشارخونبالاکشفکنیمتادرآیندهنیازمندخدماتبستریوپرهزینهنشوند

دکترنمکیازبیماریهایغیرواگیربهعنوانمهمترینچالشنظامسلامتایرانوکشورهایجهانیادکردوبیانداشتدیابت،بیماریهایقلبیوعروقی،سرطانها،فشارخونبالا،حوادثجادهایوروانپریشیازمهمترینبیماریهاوچالشهاینظامسلامتاستوکنترلوپیشگیریبرخلافبیماریهایواگیردار،ازعهدهوزارتبهداشتبهتنهاییبرنمیآیدونیازمندمشارکتبینبخشیاست 

ویخاطرنشانکردفازدومطرحتحولنظامسلامتبابیانیهگامدومانقلابکهیکیازسنجیدهترینوپختهتریناسنادبعدازانقلاباسلامیاست،همزمانشدهوهمهبایددرهمهعرصههادرکنارهمدیگرقرارگیریمچوندشمنانقسمخوردهزیادیداریمومیبینیمکهقایقهایایرانیبرایکمکبهکشتینفتکشآسیبدیدهاعزاممیشوندامابهمینگذاریمتهممیشویموهمهدشمنانماباهمدیگرمتحدمیشوندودراینبرههکهدشمنانماهمقسممیشوند،دوستاندروننظاماگرازهمدیگردورشوند،بهانقلابوکشورجفاکردهاند 

وزیربهداشتتاکیدکردامروزروزینیستکهاصولگراواصلاحطلبازهمدیگرفاصلهبگیرندودردرونحلقهنظام،بخواهیمتسویهحسابکنیمبلکهامروز،روزوحدتملیورفتنزیربیرقرهبریاستوهمهیکحرفبزنیمتااینکهدنیابداندکهازسویرهبری،رییسجمهور،روسایقوا،وزیر،نمایندهوفرمانداریکحرفبیرونمیآید 

بهگفتهدکترنمکیمشکلاتوکاستیهایدانشکدهعلومپزشکیساوهدرحوزهزیرساختها،تامینتجهیزاتوهمچنینکاهشزمانتعویقپرداختیحقوقومزایایپرسنلبرطرفخواهدشد 

ویبااشارهبهطلبهزارمیلیاردتومانیوزارتبهداشتازسازمانتامیناجتماعی،گفتشبعیدسالباهزارمیلیاردتومانکسریوطلبازخزانه،سالرابهپایانرساندیموتاآنزمانحدودهزارمیلیاردتومانازسازمانتامیناجتماعیباهزارمیلیاردتومانکسریبودجه،بهسالواردشدیمکهباسیلویرانگردراستانکشور،مصادفشدوخوشبختانهبالطفخداوهمکارانمانباعثحیرتسازمانجهانیبهداشتشدیمچونباچنینحجمیازآبگرفتگی،هیچموردیازاپیدمیثبتوگزارشنشدودرتاریخبهداشتدنیا،بیسابقهبودهاست 

وزیربهداشتدرپایانیادآورشدازابتدایسالوباوجودکسریبودجهسالگذشته،اماتکمیلپروندهالکترونیکسلامت،راهاندازیخانهبهداشتسیارعشایری،مدارسعاریازپوسیدگیدندانواجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخونرادردستورکارقراردادیموخوشبختانهپروندهالکترونیکسلامتباتلاشهمکارانمادروزارتبهداشتوارتباطاتبهسرانجامرسیدوهفتهآیندهباحضوررییسجمهور،رونماییمیشود

پنجشنبه٣٠خرداد١٣٩٨١٦٥٣شمارهخبر١٩٢٠٣٩تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top