آخرین اخبار

کد خبر: 306413
تاریخ انتشار: شنبه, ۰۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

ضرورت همدلی دانشگاه های علوم پزشکی در ارائه بهتر خدمات بهداشت و درمانی به مردم

معاونکلوزارتبهداشتدرسفربهخراسانشمالیعنوانکرد

ضرورتهمدلیدانشگاههایعلومپزشکیدرارائهبهترخدماتبهداشتودرمانیبهمردم


دکترحریرچیگفتدرشرایطبحراناقتصادینقشدولتبایدپررنگترشودومدیریتخدمترسانیبهبیماراندراولویتقرارگیرد

بهگزارشوبدا،دکترایرجحریرچی،معاونکلوزارتبهداشتدرنشستباهیاترییسهدانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالیباتاکیدبهمسئولاندانشگاههایعلومپزشکیکشوربربرخورداریازاتحادومدیریتدرارائههرچهبهترخدماتبهداشتودرمانیبهمردم،گفتامروز،مدیریتجهادیوهمدلی،بیشازهردورهایدرارائهخدماتبادرنظرداشتنکاهشفشارهزینههایدرمانیبهمردمضرورتدارد

ویدرادامهازروسایدانشگاههایعلومپزشکیکشورخواستتامتناسبباشرایطهراستان،ضمنهمدلیوهمکاریمجموعهپرسنل،راهکارهایافزایشسرانهخدمتبهداشتیودرمانیبهمردمرابررسیکنند

دکترحریرچیدرادامهافزوددرشرایطبحراناقتصادینقشدولتبایدپررنگترشودومدیریتخدماترسانیبهبیماراندراولویتاست

ویگفتدردههتادرکشورمانمراجعهسالانهبهسیستمدرمانوبهداشتسهتاهفتدرصدرشدداشتهکهازدلایلآنمیتوانبهافزایشسنوپیریجمعیت،افزایشسواد،انتظاراتبالا،دسترسیبهتربهامکاناتاشارهکرد

معاونکلوزارتبهداشتدرپایانخاطرنشانکرددراینشرایطبایدروشهایارزانقیمتدرمانرابهمردمبهویژهاقشارضعیفومتوسطارائهداد

پرداختیازجیبمردمدرنظامسلامتبه۳۵درصدرسیدهاست

معاونکلوزارتبهداشتهمچنیندرآیینتکریمومعارفهدکترعلیحقبینودکترسیداحمدهاشمیرییسسابقوسرپرستجدیددانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالیگفتیکیازاهدافمهمنظامسلامت،محافظتمالیازمردمدربرابرهزینه‌هایناشیازبیماریاستکهدراینحوزهکاهشپرداختیازجیب٬ازدرصدبهدرصدرسیده‌است

دکترایرجحریرچیبااشارهبهاینکهانتظارداریمکهدرصدخدماتپزشکیدرداخلخراسانشمالیبهمردمارائهشود،افزودسببشرمندگیاستکهدرخراسانشمالیمردمبرایانجامعمل‌هایمتوسطویامتوسطبهبالابهاستان‌هایهمجوارمراجعهکنند  

معاونکلوزارتبهداشتتصریحکردبر‌اساسطرحپوششهمگانیسلامت،همهمردمبایدخدماتضروریپنج‌گانهرابدونتبعیضنژادی،جنسیتی،مکانیوبدونمخاطراتمالیدریافتکنند

دکترحریرچیبااشارهبهاهدافیکپارچهنظامسلامتخاطرنشانکردبدیهی‌ترینهدفنظامسلامت،افزایشسلامتمردمبامعیارهایافزایشطولعمر،افزایشامیدبهزندگیوکاهشمرگومیرزودرساستهمچنینمحافظتمالیازمردمدربرابرهزینه‌هایناشیازبیمارییکیدیگرازاهدافمهمنظامسلامتبهشمارمی‌رودکهدراینراستادرحوزهکاهشپرداختیازجیب٬ازدرصدبهدرصدرسیده‌ایم

ویبااشارهبههزینه‌هایکمرشکنوفقرزا٬افزوداگرخانواده‌ایدرصدهزینه‌هایخودراصرفبهداشتودرمانکند٬مطمئنابایدازدیگرهزینه‌هایخوددرزندگیبکاهدلذادراینراستاسرپرستدانشگاهعلومپزشکیدرخراسانشمالیبایدتکتکمردماستانرادربارهاینمعیارهارصدکند؛چراکهنبایدفردبیماردرخراسانشمالیبرایانجامعملبهخارجازاستانرجوعکند

معاونکلوزارتبهداشتدرادامهبابیاناینکهدرسالگذشتهبهطورمتوسطهرایرانیدرهرماهیکباربهمراکزبهداشتیمراجعهکردهاست،تصریحکردافزایشرضایتمندیوپاسخگوییبهمردموهمچنینارائهسلامتبیشترباهزینهکمترازدیگراهدافیاستکهبهصورتیکپارچهدرنظامسلامتدنبالمی‌شود

دکترحریرچیدرپایانخاطرنشانکرداستانیکهدارایدانشگاهودانشکدهاستنبایدواژهمحرومرایدکبکشدانتظارداریمباحذفواژهمحرومازخراسانشمالی،ایناستانازلحاظپزشکیبهیکیازاستان‌هایمطرحکشورتبدیلشود

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 1
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top