قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 306413
تاریخ انتشار: شنبه, ۰۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

ضرورت همدلی دانشگاه های علوم پزشکی در ارائه بهتر خدمات بهداشت و درمانی به مردم

معاونکلوزارتبهداشتدرسفربهخراسانشمالیعنوانکرد

ضرورتهمدلیدانشگاههایعلومپزشکیدرارائهبهترخدماتبهداشتودرمانیبهمردم


دکترحریرچیگفتدرشرایطبحراناقتصادینقشدولتبایدپررنگترشودومدیریتخدمترسانیبهبیماراندراولویتقرارگیرد

بهگزارشوبدا،دکترایرجحریرچی،معاونکلوزارتبهداشتدرنشستباهیاترییسهدانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالیباتاکیدبهمسئولاندانشگاههایعلومپزشکیکشوربربرخورداریازاتحادومدیریتدرارائههرچهبهترخدماتبهداشتودرمانیبهمردم،گفتامروز،مدیریتجهادیوهمدلی،بیشازهردورهایدرارائهخدماتبادرنظرداشتنکاهشفشارهزینههایدرمانیبهمردمضرورتدارد

ویدرادامهازروسایدانشگاههایعلومپزشکیکشورخواستتامتناسبباشرایطهراستان،ضمنهمدلیوهمکاریمجموعهپرسنل،راهکارهایافزایشسرانهخدمتبهداشتیودرمانیبهمردمرابررسیکنند

دکترحریرچیدرادامهافزوددرشرایطبحراناقتصادینقشدولتبایدپررنگترشودومدیریتخدماترسانیبهبیماراندراولویتاست

ویگفتدردههتادرکشورمانمراجعهسالانهبهسیستمدرمانوبهداشتسهتاهفتدرصدرشدداشتهکهازدلایلآنمیتوانبهافزایشسنوپیریجمعیت،افزایشسواد،انتظاراتبالا،دسترسیبهتربهامکاناتاشارهکرد

معاونکلوزارتبهداشتدرپایانخاطرنشانکرددراینشرایطبایدروشهایارزانقیمتدرمانرابهمردمبهویژهاقشارضعیفومتوسطارائهداد

پرداختیازجیبمردمدرنظامسلامتبه۳۵درصدرسیدهاست

معاونکلوزارتبهداشتهمچنیندرآیینتکریمومعارفهدکترعلیحقبینودکترسیداحمدهاشمیرییسسابقوسرپرستجدیددانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالیگفتیکیازاهدافمهمنظامسلامت،محافظتمالیازمردمدربرابرهزینه‌هایناشیازبیماریاستکهدراینحوزهکاهشپرداختیازجیب٬ازدرصدبهدرصدرسیده‌است

دکترایرجحریرچیبااشارهبهاینکهانتظارداریمکهدرصدخدماتپزشکیدرداخلخراسانشمالیبهمردمارائهشود،افزودسببشرمندگیاستکهدرخراسانشمالیمردمبرایانجامعمل‌هایمتوسطویامتوسطبهبالابهاستان‌هایهمجوارمراجعهکنند  

معاونکلوزارتبهداشتتصریحکردبر‌اساسطرحپوششهمگانیسلامت،همهمردمبایدخدماتضروریپنج‌گانهرابدونتبعیضنژادی،جنسیتی،مکانیوبدونمخاطراتمالیدریافتکنند

دکترحریرچیبااشارهبهاهدافیکپارچهنظامسلامتخاطرنشانکردبدیهی‌ترینهدفنظامسلامت،افزایشسلامتمردمبامعیارهایافزایشطولعمر،افزایشامیدبهزندگیوکاهشمرگومیرزودرساستهمچنینمحافظتمالیازمردمدربرابرهزینه‌هایناشیازبیمارییکیدیگرازاهدافمهمنظامسلامتبهشمارمی‌رودکهدراینراستادرحوزهکاهشپرداختیازجیب٬ازدرصدبهدرصدرسیده‌ایم

ویبااشارهبههزینه‌هایکمرشکنوفقرزا٬افزوداگرخانواده‌ایدرصدهزینه‌هایخودراصرفبهداشتودرمانکند٬مطمئنابایدازدیگرهزینه‌هایخوددرزندگیبکاهدلذادراینراستاسرپرستدانشگاهعلومپزشکیدرخراسانشمالیبایدتکتکمردماستانرادربارهاینمعیارهارصدکند؛چراکهنبایدفردبیماردرخراسانشمالیبرایانجامعملبهخارجازاستانرجوعکند

معاونکلوزارتبهداشتدرادامهبابیاناینکهدرسالگذشتهبهطورمتوسطهرایرانیدرهرماهیکباربهمراکزبهداشتیمراجعهکردهاست،تصریحکردافزایشرضایتمندیوپاسخگوییبهمردموهمچنینارائهسلامتبیشترباهزینهکمترازدیگراهدافیاستکهبهصورتیکپارچهدرنظامسلامتدنبالمی‌شود

دکترحریرچیدرپایانخاطرنشانکرداستانیکهدارایدانشگاهودانشکدهاستنبایدواژهمحرومرایدکبکشدانتظارداریمباحذفواژهمحرومازخراسانشمالی،ایناستانازلحاظپزشکیبهیکیازاستان‌هایمطرحکشورتبدیلشود

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 1
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top