قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 306420
تاریخ انتشار: شنبه, ۰۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۸:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

نشست مشترک مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری و اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت در کاشان برگزار شد - هماهنگی بیشتر این دو حوزه مورد تاکید معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت است

نشستمشترکمرکزتوسعهمدیریتوتحولاداریوادارهکلمنابعانسانیوزارتبهداشتدرکاشانبرگزارشدهماهنگیبیشترایندوحوزهموردتاکیدمعاونتوسعهمدیریتومنابعوزارتبهداشتاست

اولیننشستمشترکمرکزتوسعهمدیریتوتحولاداری،ادارهکلمنابعانسانیوزارتبهداشتدرمانوآموزشپزشکیومعاونتتوسعهمدیریتمنابعدانشگاهعلومپزشکیکاشانبرگزارشد

بهگزارشوبدا،درایننشستکهدرسالنشهداستادمرکزیدانشگاهعلومپزشکیکاشان ودرفضاییصمیمانهبرایبررسیمسائلمرتبطباتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیوارائهراهکارهایعملیبرگزارشد،رییسمرکزتوسعهوتحولاداریوزارتبهداشتگفت ایننشستبهشکلکنونی،برایاولین باربرگزارمیشودودرآن تلاشداریم مسائلوموضوعاتدوحوزهاستراتژیکتحولاداریومنابعانسانیدانشگاههاودانشکدههایعلومپزشکیکشوررابهصورتیکپارچهوتعاملیموردبررسیقراردهیم

دکتررحمتالهپاکدلافزودبرگزاریایننشستهامیتوانداینپیامرامنتقلمیکندکهدرشرایطجدیدوباتوجهبهتغییراتصورتگرفتهدرسیاست‌هاوبرنامه‌هایمعاونتتوسعهمدیریتومنابعوزارتخانه،ایجادتعاملویکپارچگیحداکثریدرتصمیمها،فرآیندهاوساختارتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیدرسطحستادوزارتبهداشتودانشگاهعلومپزشکیکشورموردنظراستکهبااینرویکردمیتوانیمشاهدکارآمدیواثربخشیبیشتروکاهشمسائلومشکلاتموجوددرسطحستادیوعملیاتیباشیم

ویسپسراهبردهاوسیاستهایجدیداینحوزهرابرشمردوتصریحکرد تأکید برمنطقیسازیومتعادلنمودنساختارهایسازمانیستادوزارتخانهودانشگاه‌هایعلومپزشکیکشور،مبتنیبرماموریتهاوالزاماتروزنظامسلامتکشورونظاماداریازرویکردهایاینمرکزاست

پاکدل افزودهوشمندسازیوکاربردهرچهوسیعترفناوریهایالکترونیکوسامانههایهوشمنددرارائهخدماتونظاممدیریتحوزهسلامت،الگوبرداریواستفادهازرویکردهاوفناوری‌هاینوینمدیریتیحاصلازتجربیاتملیدانشگاهیوهمچنینتجربیاتبینالمللیازدیگرموضوعهاییاستکهبرایعملیاتینمودنآن،برنامههایلازمتدوینشدهاست

رییسمرکزتوسعهمدیریتوتحولاداریوزارتبهداشتدرمانوآموزشپزشکی، تصریحکردمنطقیسازیساختارهایستادی،وتمرکزتوسعهساختارهایعملیاتیباتوجهبهنیازبهافزایشخدماتبهداشتیودرمانیکشوربرنامهدیگراینمرکزاستکهانتظارداریماینسیاستبتواندعلاوهبرافزایشچابکیوسرعتدرتصمیمگیریها،بهکاهشهزینههایغیرضروریبینجامد

وی درپایانبرگزاریایننشستهارادردانشگاههایعلومپزشکیکشورادامهدار عنوانکردکهمیتواندبهلحاظایجادفرصتمناسببرایآشناییدقیقوبی‌واسطهباموضوعاتومسائلدانشگاهها موثرباشدوافزود ارائهراهکارهایواقعیمتناسبباشرایطبومیهریکازدانشگاه‌هاوبیانتجربههاودیدگاههایارزشمندهمکاراندانشگاهی،ازدیگراهدافاینبازدیدهاخواهدبود
درادامهایننشست،مدیرکلمنابعانسانیوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی نیزاهمیتموضوعسرمایهانسانیدرنظامسلامت رابهعنوانکلیدیترینداراییوسرمایهبرایارائهخدماتمطلوببهمردمعنوانوافزودهدفاینسفرونشستتاکیدبرایجادهماهنگیوهمراستاییحوزهتوسعهمدیریتوتحولاداریوحوزهمنابعانسانیدرسطحستادیوعملیاتی است
دکترعلیابرازهافزود آمادگیهردوحوزهدرسیاستگذاری،برنامه‌ریزی،نظارتوپایشبهصورتتعاملیدرراستایتوسعهوتقویتمدیریتوسرمایهانسانینظامسلامتخواهدبودواینموضوعبایددردانشگاههایعلومپزشکیکشورنیزعملیاتیواجراشود
ویهمچنینبهاخذمجوزجذبنیرویانسانیازسازماناداریواستخدامیکشوروسازمانبرنامهوبودجهبهتعداد۱۰هزارنفراشارهکردواظهارامیدواریکرد کهدرسالجاریباتمهیداتفراهمشدهآزموناستخدامیبرگزاروتعدادموردنظربهنظامسلامتکشورافزودهشود
ابرازههمچنینبهسیاستجدیدوزارتبهداشتودرمانوآموزشپزشکیدرحوزهمنابعانسانینیزاشارهکردوگفتساماندهینیرویانسانیوتهیهنظامپرداختجدید،مبتنیبرشرایطروزکشور،کاهشاقلامپرداختیوبرقراریعدالتبیشتردرپرداختبهگروه‌هایمختلفبراساسسطحمسئولیتپیچیدگیوظایفوحساسیتشغلیازبرنامههایموردنظراستکهبهزودیاطلاعرسانیبیشتریدربارهآنصورتمیگیرد

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 1
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top