قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 306422
تاریخ انتشار: شنبه, ۰۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۹:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

انتصاب مشاور وزیر و مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت

انتصابمشاوروزیرومدیرکلدفترطبایرانیومکملوزارتبهداشت

وزیربهداشتدرحکمی،دکترمحمدرضاشمساردکانیرابهعنوانمشاورخودومدیرکلدفترطبایرانیومکملوزارتبهداشتمنصوبکرد

بهگزارشوبدا،دکترنمکیدراینحکمتکالیفوانتظاراتیازدکترشمساردکانیمطرحکردهکهمهمترینآنهاعبارتندازتشکیلکمیتهایملیباحضورصاحبنظراناینحوزهوتهیهوتدویننقشهراهمناسبیجهتاحیایجنبههایعلمیطبسنتیوراهکارهایخردمندانهدراستفادهآندرنظامسلامت،افزایشآگاهیدانشجویانباتعریفواحدهایآموزشیجهتآشنائیآنهابامکتوباتبازماندهازدانشمندانگذشتهعلومپزشکیکشور،حذفجنبههایخرافیوغیرعلمیبهرهبرداریازمواردتاثیرگذاروعالمانهطبسنتی،ادغاممواردموثروتائیدشدهطبسنتیدرنظامارائهخدمتوهمچنینساماندهیوضعموجودطبسنتی،تعییناستانداردوتائیدصلاحیتدستاندرکاراناینحوزهها

متناینحکمبهشرحزیراست

جنابآقایدکترمحمدرضاشمساردکانی

باتوجهبهسوابقعلمیواجرائیارزندهجنابعالیدرحوزهطبسنتی،بدینوسیلهبعنوانمشاوراینجانبومدیرکلدفترطبایرانیومکملدروزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیمنصوبمیشوید

امیداستبااتکالبهخداوندبزرگوبهرهگیریازتجربهودانشاندیشمنداندردانشگاههایعلومپزشکیودیگرمراکزعلمیوسازمانهایدولتیوغیردولتی،همچنینتجربهوراهکارهایدیگرکشورهایموفقدربهرهمندیازطبسنتیخویشوپیرویازمشیاعتدالدولتتدبیروامیددراینمسئولیتخطیرمویدباشد

اهممواردیکهانتظارمیرودبدانبپردازیمبشرحزیراست

علیرغمدیرینهعالمانهطبسنتیکشورمانوجایگاهشامخیکهدرکلیهاعصاربهخصوصدردورانطلاییتمدناسلامیدرعرصهجهانیداشتهایمامروزهدرتقابلوکشمکشمتعصبانهمیانخرافهگرایی،کجسلیقگیوپیروانواپسگراییازیکسوومتجددینمنکرعلموتمدنارزشمندسرزمینشانازسویدیگراینگوهرنفیسلگدمالوکمارزششدهاستبزرگترینهنرخردمندانهمادراینعصر،آشتیبیناندیشمندانکشوروتفاهمووفاقملیدراستفادهعالمانهوحکیمانهازاینابزارارزشمنداستلذاضروریاستتاباتشکیلکمیتهایملیباحضورصاحبنظراناینحوزهنقشهراهمناسبیجهتاحیایجنبههایعلمیطبسنتیوراهکارهایخردمندانهدراستفادهآندرنظامسلامتتهیهواجرانمائیم

آشناییدانشجویانرشتههایمختلفعلومپزشکیکشوربادیرینهگرانسنگودانشمندانصاحبنامگذشتهاینسرزمینضروریاستتعریفواحدهایآموزشیجهتآشناییدانشجویانبامکتوباتبازماندهازدانشمندانگذشتهعلومپزشکیکشوروبااستفادهازظرفیتاساتیدبرجستهدراینراستامیتواندعلاوهبرافزایشآگاهیدانشجویاندرتقویتغرورملیوتابآوریدربرابرهجمههایفرهنگیوبیخویشتنینسلنونیزموثرباشد

لازماستدرساختاربودجهریزیدانشگاههامنابعیجهتپژوهشدرجنبههایمختلفطبسنتیکشوردرنظرگرفتهشودتابابررسیعمیقوباتکیهبردستاوردهایعلمیوتحقیقاتیقابلقبولبرایمتخصصینواعضاءهیئتعلمیدانشگاههاوقابلارائهبهمدیرانکشورجنبههایخرافیوغیرعلمیحذفومواردتاثیرگذاروعالمانهموردبهرهبرداریقرارگیرد

باکاهشتاثیرپذیریشیوههاودرمانهایمدرندربیماریهایصعبالعلاجوبعضاعلاجناپذیرومایوسشدنبیمارانمبتلابهاینبیماریها،گرایشجامعهبهطبسنتیوطبجایگزینروبهافزایشاستلذاادغاممواردموثروتائیدشدهطبسنتیدرنظامارائهخدمتازخانهبهداشتبهعنوانسطحاولتا کلینیکهایتخصصیومراکزبیمارستانیبهعنوانسطوحدوموسومواختصاصفضاهایمناسببرایاینخدماتتحتنظرافرادمجربودورهدیدهدانشگاهیعلاوهبرکاهشبارمالینظامسلامتدردرمانهایگرانقیمتوبعضابیتاثیرازافتادندردمندانناآشنابهدامسودجویانحرفهاینیزجلوگیریخواهدنمود

ازآنجاکهعلاوهبرطبسنتیکشورمانراههاییبرایورودطبجایگزینازدیگرکشورهاهمچونطبسوزنی،رایحهدرمانی،ماساژدرمانیونیزفراهمشدهوهرروزدکانتازهایدرسودجوییغیرعالمانهبازمیشود،ضروریاستهرچهزودتردرکنارطبسنتی،اینمواردنیزساماندهیشوداینفعالیتمهم،همکاریمعاونتهایمختلفآموزشی،پژوهشی،بهداشتیودرمانیرامیطلبدتاضمنساماندهیوضعموجود،تعییناستانداردوتائیدصلاحیتدستاندرکاراناینحوزههادرموردآموزشدورههایتخصصیباهمکاریدانشگاههایمعتبرجهاننیزبرنامهریزیوتقاضایمردمتوسطافرادذیصلاحپاسخدادهشودشایدراهاندازیدانشگاهطبسنتیومکملباجمعآوریکلیهاساتیدصاحبنظرکشورراهکاریاساسیبرایرسیدنبهاینهدفمهمآموزشیباشد

توفیقآنبرادرارجمندراازخداوندبزرگمسئلتدارم

 

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top