قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 306430
تاریخ انتشار: شنبه, ۰۱ تیر ۱۳۹۸ ۲۳:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

فرهنگ را به معنی واقعی در کشور، تفسیر نکرده ایم - لزوم پرهیز از دوقطبی شدن و امنیتی شدن فضای دانشگاه ها

وزیربهداشتدرمراسمتکریمومعارفهمعاونفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشت

فرهنگرابهمعنیواقعیدرکشور،تفسیرنکردهایملزومپرهیزازدوقطبیشدنوامنیتیشدنفضایدانشگاهها

وزیربهداشتگفتدردورانقبلوبعدازانقلاباسلامی،شایدتنهاوزیریباشمکهتغییراتحداقلیدرسطحمعاونیناینوزارتخانهداشتمچونهمکارانزحمتکشودانشمندیدراینوزارتخانهمشغولبهخدمتهستندوبهجزدرمواردیاندک،احساسکردمکهنیازیبهتغییرتیممدیریتیوزارتبهداشتوجودندارد

 

بهگزارشوبدا،دکترسعیدنمکیدرمراسمتکریمومعارفهمعاونفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتاظهارداشتدرحوزهمعاونتدانشجوییفرهنگی،دکترفراهانیدرطولچندینسالگذشتهزحماتزیادیکشیدوتحولاتچشمگیریدراینحوزهایجادشد،امابهدلایلیبعدازچندماهبهجمعبندیرسیدیمکهتغییردراینمعاونت،اجتنابناپذیراست

 

ویتصریحکردخانمدکترلاریمعاونجدیدفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتهمیکیازهمکاراندلسوز،فهیموخردمندمااستکهدرحوزهمعاونتفرهنگیتجاربارزشمندیداردوکاملابهتفکراتوخطمشیاعتدالوپرهیزازافراطوتفریط،نزدیکاستوهموارهتلاشبندهاینبودهکهازاستانها،افرادبرگزیدهرادروزارتبهداشتبهکاربگیریم

 

وزیربهداشتازحوزهفرهنگبهعنوانیکیازحوزههایمظلوموحتیمغفولدرطولسالهایپسازانقلابیادکردوافزودفرهنگرابهمعنیواقعیدرکشور،معنانکردهایمفرهنگیککشورهمانندملاتبینآجرهایساختمانیککشوروباعثپیوندبخشهایمختلفاستودرکشوریباتفاوتهایاقلیمی،فرهنگیوتنوعخردهفرهنگها،مانندایران،بسیارمهماستکهبتوانیمباابزارفرهنگ،وحدتملیراتقویتکنیم

 

دکترنمکیخاطرنشانکردمتاسفانهتاکنونازمقولهفرهنگبرایمبارزهباهجمههایبیرونی،بهدرستیاستفادهنکردهایموبعضامراکزفرهنگیایجادکردهایمکهبیشترموجبگسستاجتماعیشدهاندمتاسفانهگاهیاحساسمیشوددانشگاههادچاربیخویشتنیمیشوندودانشجویانعلومپزشکیازدیرینهفرهنگیکشور،کماطلاعهستندوچهبساشناختبسیارخوبیازاندیشمندان خارجیدارنداماازاندیشهابنسینا،سعدی،حافظوفردوسیاطلاعچندانیندارند

 

ویاضافهکردبزرگانگذشتهکشوررابهجوانانامروزنمیشناسانیمواینظلمیاستکهبهایننسلمظلوم،روامیداریمعلمایتوسعهمعتقدندتوسعهدرکشورهاییکهدیرینهفرهنگیخودشانرانشناختهباشند،پایدارنخواهدبود

 

وزیربهداشتدربخشدیگریازسخنانخودتاکیدکردبایدببینیمچهکردهایمکهبرخیفرزندانونخبگانایرانیرابهراحتیازدستمیدهیموچرابرخیازنابتریندانشجویانما،هنوزمدرکخودرادریافتنکردهاند،پادررکابرفتنبهخارجازکشورهستند؟چراهرروزبانابتریناندیشههایاینسرزمین،بانکژنتیکدنیایپیشرفتهراتقویتمیکنیم؟چرااینافرادمیروند؟برایفرارایناندیشههاینابوبکراینکشور،چهکردهایم؟چراسیلفرارمغزهارادرکشورداریم؟طبیعتامقداریازآنبهکمبودامکاناتوزیرساختهابرمیگرددولیاینهمهماجرانیست

 

دکترنمکیافزودوقتیاستاددکترفاضلازآمریکابهایرانآمد،درحوزهپیونددرکشور،هیچزیرساختینداشتیماماعشق،ویرابهایرانکشاندوویتوانست،پیونداعضارادراینسرزمینتقویتکندواینکهبگوییمچونزیرساختهایلازمبراینخبگانوجودندارد،آنهادرکشورنمیمانند،لزومادرستنیستوآنچهدردلآنهاپرورشندادهایم،عشقناببهسرزمینیبنامایراناستوالبتههمهمامقصریاقاصرهستیمچوناسطورههایاینمردمراازدستدادهایم 

 

ویبابیاناینکههیچوقتساختمانبهمردمخدمتارائهنمیکند،گفتایننیرویانسانیماهروعاشقمردموسرزمینشاستکهبهخدمتمیکندوچرابایداینافرادراازدستبدهیم؟

 

وزیربهداشتبااشارهبهفضایدلمردگی،یاسورواننژندیکهگاهیدردانشگاههایکشورمشاهدهمیشود،یادآورشدچرادانشجویانما،افسردههستندوآمارآسیبهایاجتماعیدردانشگاههاافزایشپیدامیکند؟جایگاهمعاونتفرهنگیدردانشگاههاکجااست؟چقدرتوانستهبرایجادفضایروانیبانشاطوشادابدردانشگاهها،تاثیربگذارد؟ 

 

دکترنمکییکیازمشکلاتدانشگاههارامسائلمعیشتیورفاهیدانشگاهیانعنوانکردوگفتبرخیازدانشجویانبامشکلاتجدی،امرارمعاشمیکنندورزیدنتهاودستیاراندرشرایطبسیاردشواریزندگیمیکنندوگرفتاریهایمعیشتیزیادیدارندواگربخواهیمبهرزیدنتهاواینترنها،حداقلمعیشتیپرداختکنیم،تاثیریهمدرمنابععمومیوکلانکشورندارد 

 

وییادآورشددرمسائلفوقبرنامهبرایاینکهروحتکبعدیدردانشجویانتقویتوغولیکچشم،تربیتنشودکهبهجزکتابدرسی،چیزدیگریراندیدهاستچقدردردانشگاههاسرمایهگذاریکردهایم؟ابنسیناسالهجریبهدنیاآمدوتنهابعدازسالعمر،درسالفوتکردوازاوبهجزآثاریکهدرکتابخانهاصفهانبهدستغزنویانبهآتشکشیدهشد،دررشتههایمختلفازجملهموسیقی،فلسفه،حکمت،ادبیاتوطبآثارزیادیبهجاماندهاستاماامروزمتاسفانهنیروهایزیادتکبعدیتربیتمیکنیم،چقدرمیتوانیمدرتقویتجنبههایدرونینخبگاندانشگاههانقشداشتهباشیم؟چقدربرایایجادوتقویتزیرساختهایفرهنگیدردانشگاههامنابعووقتاختصاصدادهایموآیااصلابهحوزهفرهنگ،اعتقادداشتهایمیاخیر؟

 

وزیربهداشتتصریحکردمعاونتفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتمیتواندتاثیرگذاریزیادیدرجامعهمحورکردندانشگاههاداشتهباشدچونبیندانشگاههاوجامعه،دیوارهایبتنیکشیدهشدهوآموزشهایمامبتنیبرمولفههایاجتماعینیستوازمردمدوریموباآنهافاصلهداریم 

 

دکترنمکییادآورشدبحثهایمربوطبهسیاستهایجمعیتی،دغدغهمهممقاممعظمرهبریوبزرگاننظاماستوهمهدغدغهداریمکهجمعیتبهچهسمتیحرکتمیکندوچندمقالهدرموردجمعیتآیندهکشور،منتشرکردهایم؟معاونتفرهنگیودانشجوییمیتواندپیامهایدغدغههایفرهنگیرابهسایرمعاونتهاانتقالدهدتابرایآنبرنامهریزیواقدامشود

 

ویضمنتاکیدبرلزومپرهیزازدوقطبیشدنوامنیتیشدنفضایدانشگاهها،گفتامروزبایدسعیکنیمدیدگاههارابجایمنازعهومشاجره،بهمفاهمهرهنمونکنیمبهعنواننمونهوقتیزمانانتخاباتدرکشوراست،جریاناتسیاسیفعالمیشوند،یکیازنقشهایمعاونفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتایناستکهگفتمانمفاهمهرازیرخیمهانقلابحفظکندونگذارددانشجویان،ازاینخیمهخارجشوند 

 

وزیربهداشتتصریحکردازدورانبچگی،مباحثهومکالمهرادرستنیاموختهایمومیبینیمکهدرمیانبرخیبزرگانکشورهمدرتلویزیوندرمیزگردبعدازچندکلمهصحبت،فضابهسمتمشاجره،مجادلهومنازعهمیرودویادنگرفتهایمبههمدیگراحترامگذاشتهوبحثعلمیوکارشناسیکنیمکرسیهایآزاداندیشیکهموردتاکیدمقاممعظمرهبریاست،بایددردانشگاههاتقویتشودواجازهندهیمدانشجویان،ابزارسیاسیکاریبرخیافرادبیرونازمحیطدانشگاههاشوندکهصرفامیخواهندبرایانتخابات،رایجمعکنند

 

دکترنمکیاظهارداشتدانشگاهبایدزندهباشدوحیاتسیاسیداشتهباشدامادانشگاهنبایدمحلیبرایسیاسیکاریومغلطهشودودانشجونبایدابزارسیاسیبرخیافرادبرایجمعکردنرای،شودوضمننگهداریفضایزندهوپویایسیاسیدردانشگاهوپرهیزازمردگیسیاسیووادادگی،بایدمراقبتکنیمکهدانشگاهها،محلمنازعههایسیاسیوگروهینشودالبتهمدیراندانشگاهبایدتواناییادارهدانشگاههادرحوزهفرهنگبدونمداخلهسایرنیروهاراداشتهباشندونبایداجازهدهیمبهدلیلبرگزارییالغوآن،پاینیروهایغیرازمدیریتدانشگاههابهمحلدانشگاههابازشود

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top