قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 306432
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۰۲ تیر ۱۳۹۸ ۰۰:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

محویت اصلی کار ما، تکیه و عملی کردن بیانیه گام دوم انقلاب است

محویتاصلیکارما،تکیهوعملیکردنبیانیهگامدومانقلاباست

معاونجدیدفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتگفتدغدغههایفرهنگیدانشگاههاباعثشدکهبندهآگاهانهوعاشقانهوباارادهوامیدبرایمسئولیتجدیدبهوزارتبهداشتبیایم

بهگزارشوبدا،دکترسیماساداتلاریدرمراسمتکریمومعارفهمعاونفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتکهباحضوروزیربهداشتورییسنهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدردانشگاههادرستادوزارتبهداشتبرگزارشد،اظهارداشتبندهسالدردانشگاهعلومپزشکیهمدانفعالیتداشتموازحوزهبهداشتکارمراآغازکردمودردانشکدهدندانپزشکیدربخشرادیولوژیفکوصورت،مشغولبهتدریسبودماماهمیشهدغدغههایفرهنگیداشتموارتباطعاطفیوبسیارخوبیباهمکارانجوانودانشجویانداشتهامبعدازدوسالمدیریتفرهنگی،درسمتمعاونتفرهنگیایندانشگاه،خدمتکردم

ویتصریحکردوزیربهداشتدرحکمانتصاببنده،بهتفصیلانتظاراتخودرابیانکردوبندهسعیدارمکهباتکیهبراسنادبالادستیورعایتقوانینومقررات،دراینمعاونتکارکنمومحویتاصلیکارما،تکیهوعملیکردنبیانیهگامدومانقلاباستکهدراینبیانیه،دوموضوعاخلاقومعنویتوهمچنینسبکزندگیبهحوزهسلامتمرتبطاستچونوظیفهمارشدشعورمعنویووجداناخلاقیدردانشجویاناست

معاونجدیدفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتبابیاناینکهمتاسفانهازاخلاقومعنویت،قدریفاصلهگرفتهایم،افزودبایددانشجویانراباالگوهاییمانندشهیددکترچمرانودیگرقهرمانانکشورآشناکنیمتابجایاینکهمغزهافرارکنند،دیگراناحساسدغدغهداشتهباشندوبهایرانبازگردندومشکلاتکشورراحلکنند

دکترلاریخاطرنشانکرددرزمینهاخلاقومعنویتقطعابایدفعالیتهایقرآنیباسبکهایجدید،تقویتشوندوترغیبدانشجویانبهنمازیکیازمسائلمهمدردانشگاههااست

ویبااشارهبهتاکیدوزیربهداشتبرایجادفضاینشاطوشادابیدردانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشور،گفتتنهاچیزیکهدرشرایطکنونیبهماکمکمیکند،روحیهقویوامیدبهآیندهاستوآمدهایمکهبهفضایدانشگاههاامیدونشاطبدهیمودانشجویانرابهسمتتعقلگراییسوقدهیموکرسیهایآزاداندیشیرادردانشگاههاتقویتکنیم

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top