قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

دولت

Feed Link JS News
بهره برداری از طرح توسعه اورژانس و بخش مراقبت های ویژه کودکان بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان
۳ ساعت قبل

بهره برداری از طرح توسعه اورژانس و بخش مراقبت های ویژه کودکان بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان

باحضوروزیربهداشتانجامشد؛بهرهبرداریازطرحتوسعهاورژانسوبخشمراقبتهایویژهکودکانبیمارستانحضرتعلیابنابیطالب...
تاریخ: ۳ ساعت قبل
بازدید: 26
دسته بندی: دولت
نخستين رويداد استارت آپ مراقبت و سالمندي بهمن ماه برگزار مي شود
۳ ساعت قبل

نخستين رويداد استارت آپ مراقبت و سالمندي بهمن ماه برگزار مي شود

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه...
تاریخ: ۳ ساعت قبل
بازدید: 28
دسته بندی: دولت
كشف 20 قطعه هوبره قاچاق در - زيركوه -
۴ ساعت قبل

كشف 20 قطعه هوبره قاچاق در - زيركوه -

كشف 20 قطعه هوبره قاچاق...
تاریخ: ۴ ساعت قبل
بازدید: 38
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
​با حضور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ؛ مجتمع آموزشي فني و حرفه اي - تدبير - هرمزگان افتتاح شد
۸ ساعت قبل

​با حضور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ؛ مجتمع آموزشي فني و حرفه اي - تدبير - هرمزگان افتتاح شد

 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه...
تاریخ: ۸ ساعت قبل
بازدید: 62
دسته بندی: دولت
لذت کار کردن در نشاندن لبخند بر چهره مردم است
۹ ساعت قبل

لذت کار کردن در نشاندن لبخند بر چهره مردم است

وزیربهداشتدرمراسمافتتاحهمزمانپروژهبهداشتیدررفسنجان وزیربهداشتگفتهرفردیدرهرکجاوهرنظامیکهباشد،اگرمدیرو...
تاریخ: ۹ ساعت قبل
بازدید: 66
دسته بندی: دولت
دستگیری اعضای باند سارقان حرفه ای در شیراز
۱۰ ساعت قبل

دستگیری اعضای باند سارقان حرفه ای در شیراز

دستگیری اعضای باند سارقان...
تاریخ: ۱۰ ساعت قبل
بازدید: 67
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
همیشه کنار وزارت بهداشت و حامی ارتقای سلامت مردم کشور هستیم - طرح تحول سلامت از افتخارات دولت است
۱۳ ساعت قبل

همیشه کنار وزارت بهداشت و حامی ارتقای سلامت مردم کشور هستیم - طرح تحول سلامت از افتخارات دولت است

همیشهکناروزارتبهداشتوحامیارتقایسلامتمردمکشورهستیمطرحتحولسلامتازافتخاراتدولتاستنمایندهمردمرفسنجانوانا...
تاریخ: ۱۳ ساعت قبل
بازدید: 81
دسته بندی: دولت
مديرعامل شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي منصوب شد
۱۴ ساعت قبل

مديرعامل شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي منصوب شد

با حکم " انوشیروان محسنی بندپی " سرپرست سازمان تامین...
تاریخ: ۱۴ ساعت قبل
بازدید: 82
دسته بندی: دولت
كشف30 هزار ليتر گازوئيل قاچاق در مرودشت
۱۵ ساعت قبل

كشف30 هزار ليتر گازوئيل قاچاق در مرودشت

كشف30 هزار ليتر گازوئيل...
تاریخ: ۱۵ ساعت قبل
بازدید: 83
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
اجرای نظام مراقبتی جدید در خصوص مديريت پيشگيري از بروز خطاهای پزشکی در بیمارستان ها
۱۹ ساعت قبل

اجرای نظام مراقبتی جدید در خصوص مديريت پيشگيري از بروز خطاهای پزشکی در بیمارستان ها

مدیرکلدفترنظارتواعتباربخشیاموردرمانوزارتبهداشتعنوانکرداجراینظاممراقبتیجدیددرخصوصمديريتپيشگيريازبروزخ...
تاریخ: ۱۹ ساعت قبل
بازدید: 94
دسته بندی: دولت
شريعتمداري در حاشيه افتتاح مجتمع آموزش فني و حرفه‌اي - تدبير - تاكيد كرد: ايجاد اشتغال در هرمزگان با استفاده از ظرفيت‌هاي صنايع مستقر در اين استان
۱۹ ساعت قبل

شريعتمداري در حاشيه افتتاح مجتمع آموزش فني و حرفه‌اي - تدبير - تاكيد كرد: ايجاد اشتغال در هرمزگان با استفاده از ظرفيت‌هاي صنايع مستقر در اين استان

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار ورفاه...
تاریخ: ۱۹ ساعت قبل
بازدید: 90
دسته بندی: دولت
کاهش میزان مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی در ایران
۲۰ ساعت قبل

کاهش میزان مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی در ایران

کاهشمیزانمرگومیرناشیازحوادثترافیکیدرایران سخنگويوزارتبهداشتگفتهنرمندانیکهمی‌خواهندکمکیدرزمینهانتقالپ...
تاریخ: ۲۰ ساعت قبل
بازدید: 82
دسته بندی: دولت
کشف بیش از 2 میلیارد ریال کالای قاچاق در کردستان
۲۰ ساعت قبل

کشف بیش از 2 میلیارد ریال کالای قاچاق در کردستان

کشف بیش از 2 میلیارد ریال...
تاریخ: ۲۰ ساعت قبل
بازدید: 83
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
پوشش صدرصدی نیروی انسانی در برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
دیروز

پوشش صدرصدی نیروی انسانی در برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی

معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیسبزوارعنوانکردپوششصدرصدینیرویانسانیدربرنامهپزشکخانوادهوبیمهروستاییمعاونبه...
تاریخ: دیروز
بازدید: 69
دسته بندی: دولت
انتصابات جديد در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
دیروز

انتصابات جديد در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد...
تاریخ: دیروز
بازدید: 72
دسته بندی: دولت
اصطلاحی به عنوان داروی آزاد وجود ندارد
دیروز

اصطلاحی به عنوان داروی آزاد وجود ندارد

سخنگویسازمانغذاودارواصطلاحیبهعنواندارویآزادوجودنداردسخنگویسازمانغذاوداروگفتحداکثرپوششبیمهایازسویدولت...
تاریخ: دیروز
بازدید: 75
دسته بندی: دولت
کشف محموله 292 کیلویی ترياك در پاکدشت
دیروز

کشف محموله 292 کیلویی ترياك در پاکدشت

کشف محموله 292 کیلویی ترياك...
تاریخ: دیروز
بازدید: 76
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
گسترش مراودات اجتماعی با کشور افغانستان در گرو اجرای صحیح برنامه گردشگری سلامت
دیروز

گسترش مراودات اجتماعی با کشور افغانستان در گرو اجرای صحیح برنامه گردشگری سلامت

رییسدانشگاهعلومپزشکیزاهداندردیدارباکنسولافغانستانعنوانکردگسترشمراوداتاجتماعیباکشورافغانستاندرگرواجرا...
تاریخ: دیروز
بازدید: 81
دسته بندی: دولت
با حكم شريعتمداري ، مشاور ويژه وزير و سرپرست حوزه وزارتي منصوب شد
دیروز

با حكم شريعتمداري ، مشاور ويژه وزير و سرپرست حوزه وزارتي منصوب شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه...
تاریخ: دیروز
بازدید: 83
دسته بندی: دولت
دو بخش جدید بیمارستان فوق تخصصی خیریه نورافشار تهران به بهره برداری رسید
دیروز

دو بخش جدید بیمارستان فوق تخصصی خیریه نورافشار تهران به بهره برداری رسید

دوبخشجدیدبیمارستانفوقتخصصیخیریهنورافشارتهرانبهبهرهبرداریرسیدباحضوروزیربهداشتورییسجمعیتهلالاحمرجمهوری...
تاریخ: دیروز
بازدید: 86
دسته بندی: دولت
کشف بیش از 33 هزار لیتر سوخت قاچاق در بیجار
دیروز

کشف بیش از 33 هزار لیتر سوخت قاچاق در بیجار

کشف بیش از 33 هزار لیتر...
تاریخ: دیروز
بازدید: 81
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
اعلام آمادگی وزارت بهداشت برای حمایت از بخش خصوصی برای توسعه خدمات توانبخشی در کشور
دیروز

اعلام آمادگی وزارت بهداشت برای حمایت از بخش خصوصی برای توسعه خدمات توانبخشی در کشور

وزیربهداشتدرمراسمبزرگداشتزندهیادنورافشاردربیمارستانخیریهنورافشارعنوانکرداعلامآمادگیوزارتبهداشتبرایحم...
تاریخ: دیروز
بازدید: 95
دسته بندی: دولت
خدمات توانبخشی یکی از حلقه های مهم درمان است - در زمینه ارائه خدمات توانبخشی فقیر هستیم
دیروز

خدمات توانبخشی یکی از حلقه های مهم درمان است - در زمینه ارائه خدمات توانبخشی فقیر هستیم

خدماتتوانبخشییکیازحلقههایمهمدرماناستدرزمینهارائهخدماتتوانبخشیفقیرهستیموزیربهداشتگفتکشورماهنوزراهطولا...
تاریخ: دیروز
بازدید: 92
دسته بندی: دولت
2 کشته و 5 مجروح حاصل سانحه رانندگی در سیستان و بلوچستان
دیروز

2 کشته و 5 مجروح حاصل سانحه رانندگی در سیستان و بلوچستان

2 کشته و 5 مجروح حاصل سانحه...
تاریخ: دیروز
بازدید: 92
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
توافقنامه حمايت از اورژانس اجتماعي با بهزيستي منعقد مي شود
دیروز

توافقنامه حمايت از اورژانس اجتماعي با بهزيستي منعقد مي شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان...
تاریخ: دیروز
بازدید: 92
دسته بندی: دولت
برنامه های جدیدی در زمینه بیماران خاص به ویژه اوتیسم داریم که آنها را دنبال می‌کنیم
دیروز

برنامه های جدیدی در زمینه بیماران خاص به ویژه اوتیسم داریم که آنها را دنبال می‌کنیم

برنامههایجدیدیدرزمینهبیمارانخاصبهویژهاوتیسمداریمکهآنهارادنبالمی‌کنیمرییسبنیادبیماریهایخاصدرسبزوارگفت...
تاریخ: دیروز
بازدید: 94
دسته بندی: دولت
جاسازی 360 کیلوگرم مواد افیونی در تریلی لو رفت
دیروز

جاسازی 360 کیلوگرم مواد افیونی در تریلی لو رفت

جاسازی 360 کیلوگرم مواد...
تاریخ: دیروز
بازدید: 94
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
کارگاه آموزشی برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ برگزار شد
دیروز

کارگاه آموزشی برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ برگزار شد

کارگاهآموزشیبرنامهنظامثبتوطبقهبندیعللمرگبرگزارشددرراستایاهمیتدسترسیبهاطلاعاتسلامتجامعهازجملهالگویعلل...
تاریخ: دیروز
بازدید: 103
دسته بندی: دولت
صدور بخشنامه بيمه پردازي فرزندان دختر بيمه شدگان و مستمري بگيران بازنشسته و از كارافتاده كلي سازمان تامين اجتماعي
دیروز

صدور بخشنامه بيمه پردازي فرزندان دختر بيمه شدگان و مستمري بگيران بازنشسته و از كارافتاده كلي سازمان تامين اجتماعي

 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه...
تاریخ: دیروز
بازدید: 98
دسته بندی: دولت
سالانه 2250 میلیارد تومان هزینه درمان بیماران تصادفی می شود
دیروز

سالانه 2250 میلیارد تومان هزینه درمان بیماران تصادفی می شود

رییسدانشگاهعلومپزشکیقمدردیداربافرماندهانتظامیاستانقمسالانهمیلیاردتومانهزینهدرمانبیمارانتصادفیمیشودری...
تاریخ: دیروز
بازدید: 93
دسته بندی: دولت
قاتل خاموش در داراب قرباني گرفت
دیروز

قاتل خاموش در داراب قرباني گرفت

قاتل خاموش در داراب قرباني...
تاریخ: دیروز
بازدید: 95
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
عدالت در دسترسی به خدمات درمانی در مناطق محروم با اجرای سند راه درمان
۱۸ آذر ۱۳۹۷

عدالت در دسترسی به خدمات درمانی در مناطق محروم با اجرای سند راه درمان

عدالتدردسترسیبهخدماتدرمانیدرمناطقمحرومبااجرایسندراهدرمانمعاوندرمانوزارتبهداشت،گفتدرسنددرمان۱۴۰۴تمامی...
تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 94
دسته بندی: دولت
هشدار بهزيستي نسبت به نگهداري كودكان در مراكز بدون مجوزمهدكودك و پيش دبستاني
۱۸ آذر ۱۳۹۷

هشدار بهزيستي نسبت به نگهداري كودكان در مراكز بدون مجوزمهدكودك و پيش دبستاني

به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار ورفاه...
تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 95
دسته بندی: دولت
110 كيلو ترياك در - باغچه - مشهد کشف شد
۱۸ آذر ۱۳۹۷

110 كيلو ترياك در - باغچه - مشهد کشف شد

110 كيلو ترياك...
تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 96
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
عضويت محسني بندپي در هيات رئيسه اتحاديه بين المللي تامين اجتماعي تصويب شد
۱۷ آذر ۱۳۹۷

عضويت محسني بندپي در هيات رئيسه اتحاديه بين المللي تامين اجتماعي تصويب شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه...
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 99
دسته بندی: دولت
ابلاغ ضوابط جدید سازمان غذا و دارو برای عرضه شیر خشک‌های رژیمی و غذاهای ویژه مشمول ارز دولتی
۱۷ آذر ۱۳۹۷

ابلاغ ضوابط جدید سازمان غذا و دارو برای عرضه شیر خشک‌های رژیمی و غذاهای ویژه مشمول ارز دولتی

مدیرکلامورفرآورده‌هایطبیعی،سنتیومکملسازمانغذاوداروخبردادابلاغضوابطجدیدسازمانغذاوداروبرایعرضهشیرخشک‌ه...
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 104
دسته بندی: دولت
مرزبانان؛ مجاهدان، تلاشگران و ادامه دهندگان راه رزمندگان دردوران دفاع مقدس هستند
۱۷ آذر ۱۳۹۷

مرزبانان؛ مجاهدان، تلاشگران و ادامه دهندگان راه رزمندگان دردوران دفاع مقدس هستند

مرزبانان؛ مجاهدان، تلاشگران...
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 101
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
دکتر فاضل از فرزندان شایسته ایران زمین است - خدمت به کشور، به دین و مردم، فارغ از گرایش‎های سیاسی
۱۷ آذر ۱۳۹۷

دکتر فاضل از فرزندان شایسته ایران زمین است - خدمت به کشور، به دین و مردم، فارغ از گرایش‎های سیاسی

وزیربهداشتدرمراسمتجلیلازچهاردههتلاشماندگاردکترایرجفاضلدکترفاضلازفرزندانشایستهایرانزمیناستخدمتبهکشور،...
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 101
دسته بندی: دولت
در جلسه‌اي با حضور وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و رئيس كميسيون اقتصادي ؛ مبناي قيمت زغال سنگ 26.5 درصد نرخ شمش فولاد خوزستان تعيين شد
۱۷ آذر ۱۳۹۷

در جلسه‌اي با حضور وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و رئيس كميسيون اقتصادي ؛ مبناي قيمت زغال سنگ 26.5 درصد نرخ شمش فولاد خوزستان تعيين شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه...
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 91
دسته بندی: دولت
به خود می بالیم که در دانشگاه ستاره ای چون دکتر فاضل داشته ایم
۱۷ آذر ۱۳۹۷

به خود می بالیم که در دانشگاه ستاره ای چون دکتر فاضل داشته ایم

رییسدانشگاهعلوم‌پزشکیشهیدبهشتیدرمراسمتجلیلازچهاردههتلاشماندگاردکترایرجفاضلبهخودمیبالیمکهدردانشگاهستا...
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 95
دسته بندی: دولت
توقیف لنج تجاری با 30 ميليارد کالاي قاچاق
۱۷ آذر ۱۳۹۷

توقیف لنج تجاری با 30 ميليارد کالاي قاچاق

توقیف لنج تجاری با 30...
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 93
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
موفقيت باشگاه كارگران در جشنواره بين المللي كشتي جام شهيد نظري
۱۷ آذر ۱۳۹۷

موفقيت باشگاه كارگران در جشنواره بين المللي كشتي جام شهيد نظري

 به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه...
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 92
دسته بندی: دولت
آتش گرقتن 120 مغازه در اصفهان
۱۷ آذر ۱۳۹۷

آتش گرقتن 120 مغازه در اصفهان

آتش گرقتن 120 مغازه در...
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 94
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
ایران به عنوان اولین کشور منطقه به شورای بین المللی یکسان سازی الزامات فنی ثبت فرآورده های دارویی انسانی پیوست
۱۷ آذر ۱۳۹۷

ایران به عنوان اولین کشور منطقه به شورای بین المللی یکسان سازی الزامات فنی ثبت فرآورده های دارویی انسانی پیوست

ایرانبهعنواناولینکشورمنطقهبهشورایبینالمللییکسانسازیالزاماتفنیثبتفرآوردههایداروییانسانیپیوستایرانبهعن...
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 89
دسته بندی: دولت
با حكم وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي : محمدجعفر كبيري معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شد
۱۷ آذر ۱۳۹۷

با حكم وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي : محمدجعفر كبيري معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه...
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 67
دسته بندی: دولت
بسته حمایتی وزارت بهداشت برای 131 هزار بیمار خاص و صعب العلاج جهت اجرا به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد - ابلاغ بسته حمایتی بیماران SMA در هفته های آتی
۱۷ آذر ۱۳۹۷

بسته حمایتی وزارت بهداشت برای 131 هزار بیمار خاص و صعب العلاج جهت اجرا به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد - ابلاغ بسته حمایتی بیماران SMA در هفته های آتی

رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهایوزارتبهداشتبستهحمایتیوزارتبهداشتبرایهزاربیمارخاصوصعبالعلاججهتاجراب...
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 73
دسته بندی: دولت
کشف بیش از 21 میلیارد ریال کالای قاچاق در کردستان
۱۷ آذر ۱۳۹۷

کشف بیش از 21 میلیارد ریال کالای قاچاق در کردستان

سردار " علی آزادی" در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس با بیان اینکه معضل قاچاق...
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 73
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
طرح تحول سلامت در استان زنجان موفقیت های بسیاری داشت - عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت مطلوب بوده است
۱۷ آذر ۱۳۹۷

طرح تحول سلامت در استان زنجان موفقیت های بسیاری داشت - عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت مطلوب بوده است

طرحتحولسلامتدراستانزنجانموفقیتهایبسیاریداشتعملکرددولتیازدهمدرحوزهسلامتمطلوببودهاست  بهره‌برداریازخان...
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 85
دسته بندی: دولت
با حكم شريعتمداري - پروانه رضايي - مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران شد
۱۷ آذر ۱۳۹۷

با حكم شريعتمداري - پروانه رضايي - مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه...
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 83
دسته بندی: دولت
Scroll to Top