قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

دولت

Feed Link JS News
برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان دولت سال 97 - حضور 145 نفر از کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت در 10رشته ورزشی - کسب نتایج درخشان توسط کارکنان وزارت بهداشت در این مسابقات
۲ دقیقه قبل

برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان دولت سال 97 - حضور 145 نفر از کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت در 10رشته ورزشی - کسب نتایج درخشان توسط کارکنان وزارت بهداشت در این مسابقات

برگزاریمسابقاتورزشیکارکناندولتسالحضورنفرازکارکنانستادمرکزیوزارتبهداشتدررشتهورزشیکسبنتایجدرخشانتوسطکا...
تاریخ: ۲ دقیقه قبل
بازدید: 0
دسته بندی: دولت
ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط برای بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های دینی در کنار دانش پزشکی رایج
۱ ساعت قبل

ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط برای بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های دینی در کنار دانش پزشکی رایج

مشاوروزیروسرپرستدفترطبایرانیوزارتبهداشتعنوانکردضرورتبرگزاریدوره‌هایآموزشیمرتبطبرایبهره‌گیریمناسبازظر...
تاریخ: ۱ ساعت قبل
بازدید: 19
دسته بندی: دولت
پليس ما، مکتبی ،متعهد و ولايت مدار است
۲ ساعت قبل

پليس ما، مکتبی ،متعهد و ولايت مدار است

پليس ما، مکتبی ،متعهد و...
تاریخ: ۲ ساعت قبل
بازدید: 20
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
بررسی سلامت گوشت قرمز داخلی و وارداتی بر عهده سازمان دامپزشکی است - تاکنون تخلف و مشکل خاصی در مورد سلامت گوشت های قرمز وارداتی یا داخلی به وجود نیامده است
۵ ساعت قبل

بررسی سلامت گوشت قرمز داخلی و وارداتی بر عهده سازمان دامپزشکی است - تاکنون تخلف و مشکل خاصی در مورد سلامت گوشت های قرمز وارداتی یا داخلی به وجود نیامده است

بررسیسلامتگوشتقرمزداخلیووارداتیبرعهدهسازماندامپزشکیاستتاکنونتخلفومشکلخاصیدرموردسلامتگوشتهایقرمزواردا...
تاریخ: ۵ ساعت قبل
بازدید: 43
دسته بندی: دولت
​ در راستاي حمايت از كالاي ايراني تامين اجتماعي خريد كالاي خارجي را ممنوع كرد
۶ ساعت قبل

​ در راستاي حمايت از كالاي ايراني تامين اجتماعي خريد كالاي خارجي را ممنوع كرد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ،کار و رفاه...
تاریخ: ۶ ساعت قبل
بازدید: 43
دسته بندی: دولت
هورمون رشد در داروخانه‌های منتخب عرضه می‌شود
۷ ساعت قبل

هورمون رشد در داروخانه‌های منتخب عرضه می‌شود

مدیرکلاموردارووموادتحتکنترلسازمانغذاوداروهورمونرشددرداروخانه‌هایمنتخبعرضهمی‌شود  مدیرکلامورداروومواد...
تاریخ: ۷ ساعت قبل
بازدید: 44
دسته بندی: دولت
کلاهبرداری - فیشینگی - به اسم موسسات خیریه
۷ ساعت قبل

کلاهبرداری - فیشینگی - به اسم موسسات خیریه

سرهنگ "محمد اقبالی" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس گفت : در پي دریافت يک...
تاریخ: ۷ ساعت قبل
بازدید: 46
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
رقابت حدود ۷۰۰ ورزشکار در چهارمین المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان دختر علوم پزشکی
۱۱ ساعت قبل

رقابت حدود ۷۰۰ ورزشکار در چهارمین المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان دختر علوم پزشکی

رقابتحدود۷۰۰ورزشکاردرچهارمینالمپیادورزش‌هایهمگانیدانشجویاندخترعلومپزشکی باپایانمهلتثبتنامتیم‌هابرایش...
تاریخ: ۱۱ ساعت قبل
بازدید: 49
دسته بندی: دولت
رييس سازمان بهزيستي كشور خبر داد: جمع‌آوري ۶۴ ميليارد در كمپين لبخند مهرباني - طراحي نرم‌افزار براي خيرين
۱۱ ساعت قبل

رييس سازمان بهزيستي كشور خبر داد: جمع‌آوري ۶۴ ميليارد در كمپين لبخند مهرباني - طراحي نرم‌افزار براي خيرين

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه...
تاریخ: ۱۱ ساعت قبل
بازدید: 47
دسته بندی: دولت
کشف و معدوم سازی ۱۲۷۷ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و پلمپ ۱۳ واحد تهیه و توزیع مواد غذایی متخلف در ۹ماهه سال ۹۷
۱۲ ساعت قبل

کشف و معدوم سازی ۱۲۷۷ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و پلمپ ۱۳ واحد تهیه و توزیع مواد غذایی متخلف در ۹ماهه سال ۹۷

سرپرستمعاونتبهداشتدانشکدهعلومپزشکیشوشترخبردادکشفومعدومسازی۱۲۷۷کیلوگرمموادغذاییفاسدوپلمپ۱۳واحدتهیهوتو...
تاریخ: ۱۲ ساعت قبل
بازدید: 44
دسته بندی: دولت
کشف کالای قاچاق در زنجان
۱۲ ساعت قبل

کشف کالای قاچاق در زنجان

کشف کالای قاچاق در زنجان ...
تاریخ: ۱۲ ساعت قبل
بازدید: 48
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
بهره مندی بیش از 3 هزار بیمار از خدمات درمانی پزشکی هسته ای در سبزوار
۱۶ ساعت قبل

بهره مندی بیش از 3 هزار بیمار از خدمات درمانی پزشکی هسته ای در سبزوار

بهرهمندیبیشازهزاربیمارازخدماتدرمانیپزشکیهستهایدرسبزوار  معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیسبزوارازبهرهمندیبی...
تاریخ: ۱۶ ساعت قبل
بازدید: 54
دسته بندی: دولت
برای جلوگیری از کمبود داروهای بیماران خاص، دارو به صورت سهمیه ای عرضه می شود
۱۷ ساعت قبل

برای جلوگیری از کمبود داروهای بیماران خاص، دارو به صورت سهمیه ای عرضه می شود

برایجلوگیریازکمبودداروهایبیمارانخاص،داروبهصورتسهمیهایعرضهمیشودرییسسازمانغذاوداروبااشارهبهاختصاصارزدو...
تاریخ: ۱۷ ساعت قبل
بازدید: 59
دسته بندی: دولت
مسمومیت یک گروه کوهنوردی در - رستم کلا -
۱۸ ساعت قبل

مسمومیت یک گروه کوهنوردی در - رستم کلا -

مسمومیت یک گروه کوهنوردی در...
تاریخ: ۱۸ ساعت قبل
بازدید: 58
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
شريعت در گردهمايي بازرسان سلامت اداري: مردم بايد از مديران در همه سطوح و قوا مطالبه گري كنند - با شفافيت و پاسخگويي اعتماد به مديران ارتقا مي يابد
۲۲ ساعت قبل

شريعت در گردهمايي بازرسان سلامت اداري: مردم بايد از مديران در همه سطوح و قوا مطالبه گري كنند - با شفافيت و پاسخگويي اعتماد به مديران ارتقا مي يابد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه...
تاریخ: ۲۲ ساعت قبل
بازدید: 73
دسته بندی: دولت
معاون توسعه مدیریت و منابع و سرپرست معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی منصوب شد - قدردانی از خدمات دکتر صدرالسادات و حقدوست
۲۳ ساعت قبل

معاون توسعه مدیریت و منابع و سرپرست معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی منصوب شد - قدردانی از خدمات دکتر صدرالسادات و حقدوست

معاونتوسعهمدیریتومنابعوسرپرستمعاونتبرنامهریزیراهبردیوهماهنگیمنصوبشدقدردانیازخدماتدکترصدرالساداتوحقدو...
تاریخ: ۲۳ ساعت قبل
بازدید: 76
دسته بندی: دولت
پایان کار سارق موتورسیکلت در یزد
۲۳ ساعت قبل

پایان کار سارق موتورسیکلت در یزد

پایان کار سارق موتورسیکلت...
تاریخ: ۲۳ ساعت قبل
بازدید: 75
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
حوزه تجهیزات پزشکی در شرایط سخت تحریم، دچار بحران نشد
دیروز

حوزه تجهیزات پزشکی در شرایط سخت تحریم، دچار بحران نشد

رییسسازمانغذاودارودرمراسمتکریمومعارفهمدیرکلتجهیزاتپزشکیحوزهتجهیزاتپزشکیدرشرایطسختتحریم،دچاربحراننشدر...
تاریخ: دیروز
بازدید: 78
دسته بندی: دولت
مراسم تقدیر از دانشجویان نمونه کشوری ۶ اسفند برگزار می‌شود - ۱۵ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تجلیل می‌شوند
دیروز

مراسم تقدیر از دانشجویان نمونه کشوری ۶ اسفند برگزار می‌شود - ۱۵ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تجلیل می‌شوند

مراسمتقدیرازدانشجویاننمونهکشوری۶اسفندبرگزارمی‌شود۱۵دانشجویدانشگاهعلومپزشکیتجلیلمی‌شوند مراسمتقدیرازد...
تاریخ: دیروز
بازدید: 73
دسته بندی: دولت
كشف عتیقجات در - پاسارگاد -
دیروز

كشف عتیقجات در - پاسارگاد -

كشف عتیقجات...
تاریخ: دیروز
بازدید: 72
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
بیمارستان قصرشیرین در سال آینده راه اندازی می شود
دیروز

بیمارستان قصرشیرین در سال آینده راه اندازی می شود

بیمارستانقصرشیریندرسالآیندهراهاندازیمیشود  معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیکرمانشاهگفتبیمارستانقصرشیرینبهع...
تاریخ: دیروز
بازدید: 67
دسته بندی: دولت
حضور ۵۲ دانشگاه در چهارمین المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان دختر علوم پزشکی
دیروز

حضور ۵۲ دانشگاه در چهارمین المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان دختر علوم پزشکی

رییسادارهورزش‌هایهمگانیوزارتبهداشتاعلامکردحضور۵۲دانشگاهدرچهارمینالمپیادورزش‌هایهمگانیدانشجویاندخترعل...
تاریخ: دیروز
بازدید: 68
دسته بندی: دولت
نجات جان 57 گردشگر در جزيره هرمز
دیروز

نجات جان 57 گردشگر در جزيره هرمز

نجات جان 57 گردشگر در جزيره...
تاریخ: دیروز
بازدید: 66
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
دومین دوره آموزش مبانی طب ایرانی، ویژه ‌پزشکان عمومی آغاز به کار کرد
دیروز

دومین دوره آموزش مبانی طب ایرانی، ویژه ‌پزشکان عمومی آغاز به کار کرد

بههمتدفترطبایرانیوزارتبهداشتوانجمنعلمیطبسنتیایران؛دومیندورهآموزشمبانیطبایرانی،ویژه‌پزشکانعمومیآغازبه...
تاریخ: دیروز
بازدید: 72
دسته بندی: دولت
خودکشی رئیس باند تبهکاران در زمان دستگیری
دیروز

خودکشی رئیس باند تبهکاران در زمان دستگیری

  به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "مرتضی نثاری" با اعلام این خبر، گفت:  دی...
تاریخ: دیروز
بازدید: 72
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
دستاوردهای حوزه سلامت در استان خوزستان، خوشحال کننده و ارزشمند است
دیروز

دستاوردهای حوزه سلامت در استان خوزستان، خوشحال کننده و ارزشمند است

وزیربهداشتگفتدرودمیفرستیمبهروحهمهشهدایخوزستانوهمهشهداییکهدرنقاطمختلفکشوردرخاکپاکومقدسخوزستانبهفیضشها...
تاریخ: دیروز
بازدید: 73
دسته بندی: دولت
تدوین سند توسعه درمان استان خوزستان - دو پایگاه اورژانس هوایی در ایذه و بهبهان راه اندازی می شود
دیروز

تدوین سند توسعه درمان استان خوزستان - دو پایگاه اورژانس هوایی در ایذه و بهبهان راه اندازی می شود

تدوینسندتوسعهدرماناستانخوزستاندوپایگاهاورژانسهواییدرایذهوبهبهانراهاندازیمیشودمعاوندرمانوزارتبهداشت،گ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 83
دسته بندی: دولت
ارائه مطلوب ترین خدمات تشخيصي و درمانی به مصدومین حادثه تروریستی محور خاش به زاهدان
۲۶ بهمن ۱۳۹۷

ارائه مطلوب ترین خدمات تشخيصي و درمانی به مصدومین حادثه تروریستی محور خاش به زاهدان

معاونکلوزارتبهداشتدرعيادتازمصدومينحادثهتروريستياهوازعنوانكردارائهمطلوبترینخدماتتشخيصيودرمانیبهمصدومی...
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 84
دسته بندی: دولت
واژگونی سواری سمند در قزوین
۲۶ بهمن ۱۳۹۷

واژگونی سواری سمند در قزوین

واژگونی سواری سمند در قزوین...
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 82
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
رشد 12 درصدی قبولی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در مقاطع تحصیلات تکمیلی
۲۶ بهمن ۱۳۹۷

رشد 12 درصدی قبولی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در مقاطع تحصیلات تکمیلی

مدیرآموزشوتحصیلاتتکمیلیدانشگاهعلومپزشکیسبزواراعلامکردرشددرصدیقبولیدانشآموختگاندانشگاهعلومپزشکیسبزوار...
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 93
دسته بندی: دولت
رتبه برتر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در نمايشگاه چهل سال دستاوردهاي انقلاب اسلامي
۲۶ بهمن ۱۳۹۷

رتبه برتر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در نمايشگاه چهل سال دستاوردهاي انقلاب اسلامي

به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه...
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 90
دسته بندی: دولت
رییس‌ كل جديد سازمان نظام پزشکی كشور انتخاب شد
۲۶ بهمن ۱۳۹۷

رییس‌ كل جديد سازمان نظام پزشکی كشور انتخاب شد

باكسباكثريتآرا؛رییس‌كلجديدسازماننظامپزشکیكشورانتخابشد مجمععمومیسازماننظامپزشکیکشوربهمنظورانتخابريیس‌...
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 88
دسته بندی: دولت
نمایندگان با بصیرت، قوت قلب نیروی انتظامی هستند
۲۶ بهمن ۱۳۹۷

نمایندگان با بصیرت، قوت قلب نیروی انتظامی هستند

  به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سردار "عبدالرضا آقاخانی" در جلسه با دکتر...
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 85
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
قائم مقام وزیر بهداشت برای عیادت و بررسی روند درمان مجروحین حادثه تروریستی زاهدان وارد زاهدان شد - ۵ مجروح حادثه تروریستی زاهدان در بخش مراقبت‌های ویژه هستند
۲۶ بهمن ۱۳۹۷

قائم مقام وزیر بهداشت برای عیادت و بررسی روند درمان مجروحین حادثه تروریستی زاهدان وارد زاهدان شد - ۵ مجروح حادثه تروریستی زاهدان در بخش مراقبت‌های ویژه هستند

قائممقاموزیربهداشتبرایعیادتوبررسیرونددرمانمجروحینحادثهتروریستیزاهدانواردزاهدانشد۵مجروححادثهتروریستیز...
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 81
دسته بندی: دولت
عیادت رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مجروحان حمله تروریستی زاهدان به نمایندگی از سوی وزیر بهداشت
۲۶ بهمن ۱۳۹۷

عیادت رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مجروحان حمله تروریستی زاهدان به نمایندگی از سوی وزیر بهداشت

عیادترییسدانشگاهعلومپزشکیاصفهانازمجروحانحملهتروریستیزاهدانبهنمایندگیازسویوزیربهداشتدکترطاهرهچنگیز،ری...
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 79
دسته بندی: دولت
دستگیری اعضای باندسارقان با 26 فقره سرقت در خرم آباد
۲۶ بهمن ۱۳۹۷

دستگیری اعضای باندسارقان با 26 فقره سرقت در خرم آباد

دستگیری اعضای باندسارقان با...
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 78
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
روند بهبود شاخص های بهداشتی خوزستان در 5 سال گذشته بسیار قابل قبول بوده است - ریزگردها و ورود فاضلاب به کارون دو مشکل عمده خوزستان هستند که نیاز به مشارکت بین بخشی دارند
۲۶ بهمن ۱۳۹۷

روند بهبود شاخص های بهداشتی خوزستان در 5 سال گذشته بسیار قابل قبول بوده است - ریزگردها و ورود فاضلاب به کارون دو مشکل عمده خوزستان هستند که نیاز به مشارکت بین بخشی دارند

معاونبهداشتوزارتبهداشتروندبهبودشاخصهایبهداشتیخوزستاندرسالگذشتهبسیارقابلقبولبودهاستریزگردهاوورودفاضلا...
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 80
دسته بندی: دولت
افتتاح دو پروژه خیّرساز ماهشهر با حضور وزیر بهداشت
۲۶ بهمن ۱۳۹۷

افتتاح دو پروژه خیّرساز ماهشهر با حضور وزیر بهداشت

افتتاحدوپروژهخیّرسازماهشهرباحضوروزیربهداشتباحضوروزیربهداشت،مرکزجامعخدماتسلامتشمارهومرکزمدیریتحوادثوف...
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 82
دسته بندی: دولت
کشف بیش از 49 هزار لیتر سوخت قاچاق در کردستان
۲۶ بهمن ۱۳۹۷

کشف بیش از 49 هزار لیتر سوخت قاچاق در کردستان

گروه استان ها- کردستان- فرمانده انتظامي استان از کشف 49 هزار لیتر سوخت قاچاق طی یک...
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 83
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
افتتاح کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی و مرکز تشخیص و غربالگری سرطان بیمارستان طالقانی آبادان
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

افتتاح کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی و مرکز تشخیص و غربالگری سرطان بیمارستان طالقانی آبادان

افتتاحکلینیکویژهتخصصیوفوقتخصصیومرکزتشخیصوغربالگریسرطانبیمارستانطالقانیآبادانوزیربهداشتدردومینروزسفرخ...
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 78
دسته بندی: دولت
دو مرکز جامع خدمات سلامت در آبادان و خرمشهر به بهره برداری رسید
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

دو مرکز جامع خدمات سلامت در آبادان و خرمشهر به بهره برداری رسید

باحضوروزیربهداشت؛دومرکزجامعخدماتسلامتدرآبادانوخرمشهربهبهرهبرداریرسید  مراکزجامعخدماتسلامتشهریامامرضا...
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 74
دسته بندی: دولت
تشکیل قرارگاه مشترک مبارزه با قاچاق در نیروهای مسلح با محوریت ناجا
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

تشکیل قرارگاه مشترک مبارزه با قاچاق در نیروهای مسلح با محوریت ناجا

تشکیل قرارگاه مشترک مبارزه با قاچاق در نیروهای مسلح با محوریت ناجا ...
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 73
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
خوابگاه دانشجویی شهدای منا آبادان افتتاح شد
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

خوابگاه دانشجویی شهدای منا آبادان افتتاح شد

دردومینروزازسفروزیربهداشتبهخوزستان؛خوابگاهدانشجوییشهدایمناآبادانافتتاحشدخوابگاهدانشجوییپسرانهشهدایمن...
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 77
دسته بندی: دولت
خانواده، مهم ترین نهاد اجتماعی و رکن اصلی جامعه انسانی
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

خانواده، مهم ترین نهاد اجتماعی و رکن اصلی جامعه انسانی

خانواده، مهم ترین نهاد اجتماعی و رکن اصلی جامعه انسانی   به گزارش...
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 78
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
اورژانس بیمارستان راه زینب بندر امام خمینی (ره) افتتاح شد - قول مساعد وزیر بهداشت برای رفع کمبود نیروی متخصص، پرستار و پیراپزشک در بندر امام خمینی (ره)
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

اورژانس بیمارستان راه زینب بندر امام خمینی (ره) افتتاح شد - قول مساعد وزیر بهداشت برای رفع کمبود نیروی متخصص، پرستار و پیراپزشک در بندر امام خمینی (ره)

اورژانسبیمارستانراهزینببندرامامخمینیرهافتتاحشدقولمساعدوزیربهداشتبرایرفعکمبودنیرویمتخصص،پرستاروپیراپز...
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 80
دسته بندی: دولت
3 پروژه حوزه سلامت شهرستان شادگان به بهره برداری رسید - ابراز امیدواری وزیر بهداشت نسبت به فراهم کردن حداقل های بهداشتی و درمانی برای مردم شادگان
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

3 پروژه حوزه سلامت شهرستان شادگان به بهره برداری رسید - ابراز امیدواری وزیر بهداشت نسبت به فراهم کردن حداقل های بهداشتی و درمانی برای مردم شادگان

پروژهحوزهسلامتشهرستانشادگانبهبهرهبرداریرسیدابرازامیدواریوزیربهداشتنسبتبهفراهمکردنحداقلهایبهداشتیودرم...
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 67
دسته بندی: دولت
148 کیلو تریاک در - نهبندان - کشف شد
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

148 کیلو تریاک در - نهبندان - کشف شد

148 کیلو تریاک...
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 67
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
جزییات بسته حمایتی وزارت بهداشت برای بیماران - MPS - اعلام شد
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

جزییات بسته حمایتی وزارت بهداشت برای بیماران - MPS - اعلام شد

جزییاتبستهحمایتیوزارتبهداشتبرایبیماراناعلامشد رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماری‌هایوزارتبهداشتجزییاتبس...
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 60
دسته بندی: دولت
وزیر بهداشت وارد اهواز شد
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

وزیر بهداشت وارد اهواز شد

وزیربهداشتبهمنظورافتتاحپروژههایبهداشتیودرمانیاستانخوزستاندراهواز،شادگان،آبادانوخرمشهر،وارداستانخوزست...
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 65
دسته بندی: دولت
دستگيري اعضای باند سارقان با 40 فقره سرقت
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

دستگيري اعضای باند سارقان با 40 فقره سرقت

دستگيري اعضای باند سارقان...
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 60
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
Scroll to Top