قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

دولت

Feed Link JS News
آزمون دکتری تخصصی پزشکی ۳۰ و ۳۱ خرداد برگزار می شود
۸ دقیقه قبل

آزمون دکتری تخصصی پزشکی ۳۰ و ۳۱ خرداد برگزار می شود

آزموندکتریتخصصیپزشکی۳۰و۳۱خردادبرگزارمیشود آزموندکتریتخصصیعلومپایهپزشکیوبهداشت،دندانپزشکیوداروسازیسال...
تاریخ: ۸ دقیقه قبل
بازدید: 4
دسته بندی: دولت
استقرار پرونده الکترونیک سلامت، منجر به ارائه بهتر خدمات به شهروندان می شود
۱ ساعت قبل

استقرار پرونده الکترونیک سلامت، منجر به ارائه بهتر خدمات به شهروندان می شود

درگفتوگوبامعاونفناوریونوآوریوزارتارتباطاتوفناوریاطلاعاتمطرحشداستقرارپروندهالکترونیکسلامت،منجربهارائه...
تاریخ: ۱ ساعت قبل
بازدید: 14
دسته بندی: دولت
پرونده ای با 40 میلیارد ریال اموال مسروقه
۲ ساعت قبل

پرونده ای با 40 میلیارد ریال اموال مسروقه

پرونده ای با 40 میلیارد...
تاریخ: ۲ ساعت قبل
بازدید: 16
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
موثرترین راه برای مبارزه با دخانیات، مطالبه‌ گری مردم است
۵ ساعت قبل

موثرترین راه برای مبارزه با دخانیات، مطالبه‌ گری مردم است

معاونبهداشتوزارتبهداشتدرنشستخبریهفتهملیبدوندخانیاتموثرترینراهبرایمبارزهبادخانیات،مطالبه‌گریمردماستمع...
تاریخ: ۵ ساعت قبل
بازدید: 39
دسته بندی: دولت
تلاش برای کاهش هزینه‌های داروهای بیماران MPS
۷ ساعت قبل

تلاش برای کاهش هزینه‌های داروهای بیماران MPS

رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماری‌هایوزارتبهداشتتاکیدکردرییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماری‌هایوزارتبهداشت...
تاریخ: ۷ ساعت قبل
بازدید: 44
دسته بندی: دولت
کشف اشیاء عتیقه متعلق به دوره ساسانی در ساری
۷ ساعت قبل

کشف اشیاء عتیقه متعلق به دوره ساسانی در ساری

کشف اشیاء عتیقه متعلق به...
تاریخ: ۷ ساعت قبل
بازدید: 44
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
ضرورت افزایش مالیات بر مواد دخانی
۱۲ ساعت قبل

ضرورت افزایش مالیات بر مواد دخانی

معاونبهداشتوزارتبهداشتدرنشستخبریهفتهملیبدوندخانیاتتاکیدکردمعاونبهداشتوزارتبهداشتگفتمشکلیکهماداریمباا...
تاریخ: ۱۲ ساعت قبل
بازدید: 61
دسته بندی: دولت
کشف لوازم خانگی قاچاق 5 میلیاردی در بهارستان
۱۲ ساعت قبل

کشف لوازم خانگی قاچاق 5 میلیاردی در بهارستان

کشف لوازم خانگی قاچاق 5...
تاریخ: ۱۲ ساعت قبل
بازدید: 64
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
۱۶ ساعت قبل

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

بازدیدمعاونتوسعهمدیریتومنابعوزارتبهداشتازبیمارستاندکترمسیحدانشوری «سیدکاملتقوینژاد»معاونتوسعهمدیریتو...
تاریخ: ۱۶ ساعت قبل
بازدید: 74
دسته بندی: دولت
بزرگترین خطر ابتلا به فشارخون بالا، مصرف دخانیات است -
۱۷ ساعت قبل

بزرگترین خطر ابتلا به فشارخون بالا، مصرف دخانیات است -

بزرگترینخطرابتلابهفشارخونبالا،مصرفدخانیاتاستدبیرکلجمعیتمبارزهبادخانیاتکشورباانتقادازوضعیتنابساماندخا...
تاریخ: ۱۷ ساعت قبل
بازدید: 74
دسته بندی: دولت
خواستگار ناكام، خانواده دختر مورد علاقه اش را به گلوله بست - دستگيري قاتل كمتر از 4 ساعت
۱۸ ساعت قبل

خواستگار ناكام، خانواده دختر مورد علاقه اش را به گلوله بست - دستگيري قاتل كمتر از 4 ساعت

سرهنگ "كاووس محمدي" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس، با اعلام این خبر،...
تاریخ: ۱۸ ساعت قبل
بازدید: 76
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
کنترل فشار خون بیش از 102 هزار سبزواری -  شناسایی 20 هزار بیمار مبتلا به فشار خون بالا
۲۲ ساعت قبل

کنترل فشار خون بیش از 102 هزار سبزواری - شناسایی 20 هزار بیمار مبتلا به فشار خون بالا

کنترلفشارخونبیشازهزارسبزواریشناساییهزاربیمارمبتلابهفشارخونبالا  رییسدانشگاهعلومپزشکیسبزوارگفتاززمانآ...
تاریخ: ۲۲ ساعت قبل
بازدید: 77
دسته بندی: دولت
پيشنهاد ايران مبني بر  تقويت سه جانبه گرايي تصويب شد
۲۲ ساعت قبل

پيشنهاد ايران مبني بر تقويت سه جانبه گرايي تصويب شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه...
تاریخ: ۲۲ ساعت قبل
بازدید: 75
دسته بندی: دولت
لزوم فرماندهی واحد در شرایط بحران در حوادث و بلایا
۲۳ ساعت قبل

لزوم فرماندهی واحد در شرایط بحران در حوادث و بلایا

وزیربهداشتدرنهمینکنگرهبینالمللیسلامتدرحوادثوبلایاتاکیدکردلزومفرماندهیواحددرشرایطبحراندرحوادثوبلایاوز...
تاریخ: ۲۳ ساعت قبل
بازدید: 77
دسته بندی: دولت
یک کشته و 10 مجروح در برخورد 2 سوراي پرايد
۲۳ ساعت قبل

یک کشته و 10 مجروح در برخورد 2 سوراي پرايد

در شهرستان سربيشه؛ ...
تاریخ: ۲۳ ساعت قبل
بازدید: 73
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
آینده سازمان انتقال خون، اهدای مستقیم مشتقات خون است
دیروز

آینده سازمان انتقال خون، اهدای مستقیم مشتقات خون است

مدیرعاملسازمانانتقالخوندرسیوهشتمیناجلاسمدیرانانتقالخونکشورآیندهسازمانانتقالخون،اهدایمستقیممشتقاتخونا...
تاریخ: دیروز
بازدید: 80
دسته بندی: دولت
مدیریت مصرف خون و نظارت بر اتلاف خون در مراکز ضروری است
دیروز

مدیریت مصرف خون و نظارت بر اتلاف خون در مراکز ضروری است

مدیریتمصرفخونونظارتبراتلافخوندرمراکزضروریاستدکترحریرچیضمنقدردانیازسازمانانتقالخونبهدلیلرسیدنبهشاخصاه...
تاریخ: دیروز
بازدید: 79
دسته بندی: دولت
زحمات نیروی انتظامی در مساله حجاب و عفاف قابل تقدیر است - راه حل مقابله با بدحجابی، فرهنگ سازی است
دیروز

زحمات نیروی انتظامی در مساله حجاب و عفاف قابل تقدیر است - راه حل مقابله با بدحجابی، فرهنگ سازی است

زحمات نیروی انتظامی در مساله حجاب و عفاف قابل تقدیر است/راه حل مقابله با بدحجابی، فرهنگ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 77
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
عدالت اجتماعی رویکرد بیمه سلامت درجهت حفظ سلامت محوری جامعه است
دیروز

عدالت اجتماعی رویکرد بیمه سلامت درجهت حفظ سلامت محوری جامعه است

عدالتاجتماعیرویکردبیمهسلامتدرجهتحفظسلامتمحوریجامعهاستنمایندهزاهداندرمجلسشورایاسلامیگفتبیمهسلامتباروی...
تاریخ: دیروز
بازدید: 84
دسته بندی: دولت
کاهش 25 درصدی مرگ های ناشی از سکته های قلبی و مغزی با کنترل فشار خون در ایران
دیروز

کاهش 25 درصدی مرگ های ناشی از سکته های قلبی و مغزی با کنترل فشار خون در ایران

معاونتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتباتوجهبهاجرایبسیجملیفشارخوناعلامکردکاهشدرصدیمرگهایناشیازسکتههایقلبیومغ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 77
دسته بندی: دولت
3 مجروح در محور  - ارومیه-سلماس -
دیروز

3 مجروح در محور - ارومیه-سلماس -

گروه استان ها - آذربایجان غربی - رئیس پلیس راه استان از مصدومیت 3 تن بر اثر واژگونی...
تاریخ: دیروز
بازدید: 76
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
احتمال ابتلا به فشار خون بالا در افرادی که سابقه پرفشاری خون در والدین دارند، زیاد است
دیروز

احتمال ابتلا به فشار خون بالا در افرادی که سابقه پرفشاری خون در والدین دارند، زیاد است

احتمالابتلابهفشارخونبالادرافرادیکهسابقهپرفشاریخوندروالدیندارند،زیاداستعضوکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورا...
تاریخ: دیروز
بازدید: 83
دسته بندی: دولت
33 هکتار از مزارع و مراتع ایلام در آتش سوخت
دیروز

33 هکتار از مزارع و مراتع ایلام در آتش سوخت

33 هکتار از مزارع و مراتع...
تاریخ: دیروز
بازدید: 90
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
اجرای سند ایمنی غذا در حال پیگیری است
دیروز

اجرای سند ایمنی غذا در حال پیگیری است

مدیرکلفرآورده‌هایغذاییوآشامیدنیسازمانغذاودارو مدیرکلفرآورده‌هایغذاییوآشامیدنیسازمانغذاودارودربارهوضع...
تاریخ: دیروز
بازدید: 103
دسته بندی: دولت
بسیج ملی کنترل فشار خون؛ اولین کمپین دیجیتال در کشور
دیروز

بسیج ملی کنترل فشار خون؛ اولین کمپین دیجیتال در کشور

بسیجملیکنترلفشارخون؛اولینکمپیندیجیتالدرکشور معاونبهداشتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیبسیجملیکنترلفشارخ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 102
دسته بندی: دولت
انهدام یک باند کلاهبرداری در اصفهان
دیروز

انهدام یک باند کلاهبرداری در اصفهان

انهدام یک باند کلاهبرداری...
تاریخ: دیروز
بازدید: 100
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
تا پایان سال، کمبود داروهای اساسی و تجهیزات پزشکی در کشور نخواهیم داشت
۲۴ خرداد ۱۳۹۸

تا پایان سال، کمبود داروهای اساسی و تجهیزات پزشکی در کشور نخواهیم داشت

تاپایانسال،کمبودداروهایاساسیوتجهیزاتپزشکیدرکشورنخواهیمداشت  سخنگویکمیسیونبهداشتودرمانمجلسگفتتاپایانس...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 105
دسته بندی: دولت
بسیج ملی کنترل فشار خون، اولین کمپین دیجیتال در کشور
۲۴ خرداد ۱۳۹۸

بسیج ملی کنترل فشار خون، اولین کمپین دیجیتال در کشور

بسیجملیکنترلفشارخون،اولینکمپیندیجیتالدرکشور معاونبهداشتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیبسیجملیکنترلفشارخ...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 111
دسته بندی: دولت
تصادف پژو 405 با موتور سيكلت
۲۴ خرداد ۱۳۹۸

تصادف پژو 405 با موتور سيكلت

تصادف پژو 405 با موتور سيكلت...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 109
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
حمایت و مشارکت اجتماعی کم نظیر افراد، اقشار، نهادهای دولتی و غیردولتی و رسانه های گروهی از بسیج ملی کنترل فشارخون
۲۴ خرداد ۱۳۹۸

حمایت و مشارکت اجتماعی کم نظیر افراد، اقشار، نهادهای دولتی و غیردولتی و رسانه های گروهی از بسیج ملی کنترل فشارخون

رییسمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشتخبردادحمایتومشارکتاجتماعیکمنظیرافراد،اقشار،نهادهایدولتیوغیرد...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 107
دسته بندی: دولت
سارق محتويات داخل خودرو با 25 فقره سرقت دستگیر شد
۲۴ خرداد ۱۳۹۸

سارق محتويات داخل خودرو با 25 فقره سرقت دستگیر شد

سارق محتويات داخل خودرو با...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 109
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
بیماران شناسايي شده در بسیج ملی کنترل فشار خون بعد از شناسایی رها نشوند
۲۳ خرداد ۱۳۹۸

بیماران شناسايي شده در بسیج ملی کنترل فشار خون بعد از شناسایی رها نشوند

بیمارانشناساييشدهدربسیجملیکنترلفشارخونبعدازشناساییرهانشوند  مشاورعاليوزيربهداشتدريزدگفتبیمارانشناساي...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 99
دسته بندی: دولت
شیوه های رشد حرفه ای و تبیین الگوهای اخلاقی پلیس
۲۳ خرداد ۱۳۹۸

شیوه های رشد حرفه ای و تبیین الگوهای اخلاقی پلیس

وی تصریح کرد: قرآن نسبت به انسان دو دیدگاه دارد، یکی اینکه انسان دارای فطرت و سرشتی پاک، سیرت و...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 101
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
در شرایط سخت، مرد میدان هستیم و برای رفع مشکلات، مصمم تر عمل خواهیم کرد
۲۳ خرداد ۱۳۹۸

در شرایط سخت، مرد میدان هستیم و برای رفع مشکلات، مصمم تر عمل خواهیم کرد

سرپرستمعاونتنظارتوبازرسیامورفرهنگیواجتماعیسازمانبازرسیکلکشوردرحاشیهبازدیدازنمایشگاهایرانهلثدرشرایطسخ...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 92
دسته بندی: دولت
آماده سازی ۴۲ مرکز ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی برای بیماران خاص
۲۳ خرداد ۱۳۹۸

آماده سازی ۴۲ مرکز ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی برای بیماران خاص

آمادهسازی۴۲مرکزارائهدهندهخدماتدندانپزشکیبرایبیمارانخاص  رییسادارهدندانپزشکیوزارتبهداشتدراولینسمپوزیو...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 93
دسته بندی: دولت
معاونت عمليات يک مجموعه بين بخشي و فرابخشي در سطح ناجا است
۲۳ خرداد ۱۳۹۸

معاونت عمليات يک مجموعه بين بخشي و فرابخشي در سطح ناجا است

معاونت عمليات يک مجموعه بين...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 93
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از مراکز بهداشتی و درمانی استان کردستان
۲۳ خرداد ۱۳۹۸

بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از مراکز بهداشتی و درمانی استان کردستان

بازدیدمعاوندرمانوزارتبهداشتازمراکزبهداشتیودرمانیاستانکردستان  دکترقاسمجانباباییدرسفربهاستانکردستاناز...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 86
دسته بندی: دولت
تمهیدات اورژانس تهران برای کنترل فشار خون در نماز جمعه
۲۳ خرداد ۱۳۹۸

تمهیدات اورژانس تهران برای کنترل فشار خون در نماز جمعه

رييسمرکزاورژانستهراناعلامكردتمهیداتاورژانستهرانبرایکنترلفشارخوندرنمازجمعه   رييسمرکزاورژانستهرانازبر...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 87
دسته بندی: دولت
کشف قطعات هواده پرورش میگو در میناب
۲۳ خرداد ۱۳۹۸

کشف قطعات هواده پرورش میگو در میناب

گروه استان ها – هرمزگان –فرمانده انتظامي میناب از کشف قطعات هواده پرورش میگوی قاچاق از...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 84
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
بیماری فشار خون بالا یکی از علل سکته های قلبی و مغزی است
۲۳ خرداد ۱۳۹۸

بیماری فشار خون بالا یکی از علل سکته های قلبی و مغزی است

بیماریفشارخونبالایکیازعللسکتههایقلبیومغزیاست  نمایندهمردمسمیرمدرمجلسشورایاسلامیازبیماریپرفشاریخونبهع...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 88
دسته بندی: دولت
رییس دانشگاه علوم پزشكي ایران منصوب شد
۲۳ خرداد ۱۳۹۸

رییس دانشگاه علوم پزشكي ایران منصوب شد

 دکترسعیدنمکی،وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیباتوجهبهمصوبهجلسهمورخشورایعالیانقلابفرهنگیدرحکمی،دکترجلیلکو...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 90
دسته بندی: دولت
واژگوني وانت نیسان 2 کشته و یک مصدوم برجای گذاشت
۲۳ خرداد ۱۳۹۸

واژگوني وانت نیسان 2 کشته و یک مصدوم برجای گذاشت

در ورزقان؛ ...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 85
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
سنجش فشار خون 64 هزار و 919 نفر در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون
۲۳ خرداد ۱۳۹۸

سنجش فشار خون 64 هزار و 919 نفر در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون

معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالیاعلامکردسنجشفشارخونهزارونفردرطرحبسیجملیکنترلفشارخون  معاونبهدا...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 91
دسته بندی: دولت
کشف 405 کیلوگرم ترياك در کرمان
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

کشف 405 کیلوگرم ترياك در کرمان

کشف 405 کیلوگرم ترياك در...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 91
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی منصوب شد - قدردانی از خدمات دکتر حق بین
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی منصوب شد - قدردانی از خدمات دکتر حق بین

سرپرستدانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالیمنصوبشدقدردانیازخدماتدکترحقبین  دکترسعیدنمکی،وزیربهداشت،درمانوآموزش...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 97
دسته بندی: دولت
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان منصوب شد -  قدردانی از خدمات دکتر کوروش ساکی
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان منصوب شد - قدردانی از خدمات دکتر کوروش ساکی

سرپرستدانشگاهعلومپزشکیلرستانمنصوبشدقدردانیازخدماتدکترکوروشساکی   وزیربهداشت،درمانوآموزشبزشکیدرحکمیدک...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 106
دسته بندی: دولت
۸۰ هکتار از مراتع  - دهلران -  هم در آتش سوخت
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

۸۰ هکتار از مراتع - دهلران - هم در آتش سوخت

گروه استان ها- ایلام- فرمانده انتظامی استان از خاکستر شدن ۸۰ هکتار از مراتع روستای بیشه...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 104
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
فاز عملیاتی سازی بسیج ملی فشار خون تا 15 تیرماه
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

فاز عملیاتی سازی بسیج ملی فشار خون تا 15 تیرماه

دکترحریرچیگفتفازعملیاتیبسیجملیفشارخونبافعالیتهزارخانهبهداشت،مرکزجامعخدماتسلامتوبیمارستاندولتیوخصوصیت...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 103
دسته بندی: دولت
تحریم های ظالمانه فرصتی را برای تولید کنندگان داخلی فراهم آورده است تا با افزایش کیفیت تولیدات خود، نیاز کشور را تامین کنند
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

تحریم های ظالمانه فرصتی را برای تولید کنندگان داخلی فراهم آورده است تا با افزایش کیفیت تولیدات خود، نیاز کشور را تامین کنند

معاونپرستاریوزارتبهداشتدرمراسمرونماییازدستگاههمودیالیزنسل۵توليدداخلدرنمایشگاهایرانهلثتحریمهایظالمانه...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 104
دسته بندی: دولت
توقیف تریلر حامل گندم های قاچاق در  - بندرگز -
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

توقیف تریلر حامل گندم های قاچاق در - بندرگز -

توقیف تریلر حامل گندم های...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 107
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
Scroll to Top