قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

دولت

Feed Link JS News
محدوديت هاي ترافيکي اربعين حسيني در محورهای مواصلاتی خوزستان
۴۹ دقیقه قبل

محدوديت هاي ترافيکي اربعين حسيني در محورهای مواصلاتی خوزستان

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس، سرهنگ "رضا دولتشاهی" با اعلام اين خبر گفت: در...
تاریخ: ۴۹ دقیقه قبل
بازدید: 21
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
گزارش کامل اختتامیه جشنواره رسانه‌های دیجیتال سلامت
۵ ساعت قبل

گزارش کامل اختتامیه جشنواره رسانه‌های دیجیتال سلامت

گزارشکاملاختتامیهجشنوارهرسانه‌هایدیجیتالسلامتمراسماختتامیهنخستینجشنوارهرسانه‌هایدیجیتالسلامتبعدازظهر...
تاریخ: ۵ ساعت قبل
بازدید: 63
دسته بندی: دولت
تصویب سند ارتقای فرهنگ سلامت در شورای فرهنگ عمومی کشور
۶ ساعت قبل

تصویب سند ارتقای فرهنگ سلامت در شورای فرهنگ عمومی کشور

تصویبسندارتقایفرهنگسلامتدرشورایفرهنگعمومیکشورمعاوناجتماعیوزارتبهداشتگفتدرسندارتقایفرهنگسلامت،پیوستیک...
تاریخ: ۶ ساعت قبل
بازدید: 64
دسته بندی: دولت
دستگیری سارق محتویات داخل خودرو در سبزوار
۶ ساعت قبل

دستگیری سارق محتویات داخل خودرو در سبزوار

سرهنگ "سيد محمد هاشمي" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس اظهار داشت: در پي...
تاریخ: ۶ ساعت قبل
بازدید: 73
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
خودمراقبتی در تمام ابعاد سلامت خصوصا سلامت روان نقش کلیدی دارد
۱۰ ساعت قبل

خودمراقبتی در تمام ابعاد سلامت خصوصا سلامت روان نقش کلیدی دارد

خودمراقبتیدرتمامابعادسلامتخصوصاسلامترواننقشکلیدیداردسخنگويوزارتبهداشتبااشارهبهنقشمهموکلیدیخودمراقبتی...
تاریخ: ۱۰ ساعت قبل
بازدید: 106
دسته بندی: دولت
اهمیت هماهنگی سازمان‌های بیمه‌گر در راستای رفع هم‌پوشانی بیمه‌ای
۱۱ ساعت قبل

اهمیت هماهنگی سازمان‌های بیمه‌گر در راستای رفع هم‌پوشانی بیمه‌ای

مدیرعاملسازمانبیمهسلامتایراندردومینجلسههماهنگیسازمان‌هایبیمه‌گرمطرحکرد‏اهمیتهماهنگیسازمان‌هایبیمه‌گر...
تاریخ: ۱۱ ساعت قبل
بازدید: 118
دسته بندی: دولت
ضارب طلبه همدانی دستگیر شد
۱۲ ساعت قبل

ضارب طلبه همدانی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس،سردار "کامرانی صالح" در تشریح جزئیات این خبرگفت:...
تاریخ: ۱۲ ساعت قبل
بازدید: 109
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
ارائه خدمت تخصصی در 2700 تخت فعال در 28 بیمارستان تخصصی زنان
۱۵ ساعت قبل

ارائه خدمت تخصصی در 2700 تخت فعال در 28 بیمارستان تخصصی زنان

معاوندرمانوزارتبهداشتبهمناسبتهفتهسلامتزناناعلامکردارائهخدمتتخصصیدرتختفعالدربیمارستانتخصصیزنانمعاوندر...
تاریخ: ۱۵ ساعت قبل
بازدید: 125
دسته بندی: دولت
وزیر بهداشت وارد اصفهان شد
۱۷ ساعت قبل

وزیر بهداشت وارد اصفهان شد

بهمنظوربازدیدوافتتاحپروژههایبهداشتیودرمانی؛وزیربهداشتوارداصفهانشدبازدیدوافتتاحپروژههایبهداشتیودرمانی...
تاریخ: ۱۷ ساعت قبل
بازدید: 132
دسته بندی: دولت
دستگیری سارقان دکل ایرانسل در میاندورود
۱۷ ساعت قبل

دستگیری سارقان دکل ایرانسل در میاندورود

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "ذات اله رضوانی" با اعلام این خبر، گفت: در...
تاریخ: ۱۷ ساعت قبل
بازدید: 124
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
حداقل 2 هفته قبل از عزیمت به کشورعراق واکسن آنفلوانزا تزریق کنید - داروهای خود را در سفر به همراه داشته باشید
۲۱ ساعت قبل

حداقل 2 هفته قبل از عزیمت به کشورعراق واکسن آنفلوانزا تزریق کنید - داروهای خود را در سفر به همراه داشته باشید

توصیههایبهداشتیسرپرستسازماناورژانسکشوربهزائریناربعینحسینی؛حداقلهفتهقبلازعزیمتبهکشورعراقواکسنآنفلوانز...
تاریخ: ۲۱ ساعت قبل
بازدید: 127
دسته بندی: دولت
ساخت فضاهای جدید بیمارستانی و بهره گیری از جدیدترین تجهیزات پزشکی، بارزترین پیشرفت های بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کردستان
۲۲ ساعت قبل

ساخت فضاهای جدید بیمارستانی و بهره گیری از جدیدترین تجهیزات پزشکی، بارزترین پیشرفت های بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کردستان

معاوندرمانوزارتبهداشتدربازديدازمراكزدرمانيبيجارساختفضاهایجدیدبیمارستانیوبهرهگیریازجدیدترینتجهیزاتپزش...
تاریخ: ۲۲ ساعت قبل
بازدید: 121
دسته بندی: دولت
تخطي از سرعت مطمئنه در مسير  - صاحب دیوان -
۲۲ ساعت قبل

تخطي از سرعت مطمئنه در مسير - صاحب دیوان -

سرهنگ "كيوان زرين كلاه" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس اظهار داشت: در پی...
تاریخ: ۲۲ ساعت قبل
بازدید: 119
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
برگزاری هفته ملی بیمه سلامت با هدف آشنایی بیشتر با خدمات -  195 میلیون بار مراجعه سالانه به 45 هزار ارائه دهنده خدمات سلامت
دیروز

برگزاری هفته ملی بیمه سلامت با هدف آشنایی بیشتر با خدمات - 195 میلیون بار مراجعه سالانه به 45 هزار ارائه دهنده خدمات سلامت

دبیراجراییستادبزرگداشتهفتهبیمهسلامتبیانکردبرگزاریهفتهملیبیمهسلامتباهدفآشناییبیشترباخدماتمیلیونبارمرا...
تاریخ: دیروز
بازدید: 123
دسته بندی: دولت
بازدید وزیر بهداشت از مرکز نمونه پزشکی تخصصی بیماری های کلیه و قلب حضرت ابوالفضل (ع)
دیروز

بازدید وزیر بهداشت از مرکز نمونه پزشکی تخصصی بیماری های کلیه و قلب حضرت ابوالفضل (ع)

بازدیدوزیربهداشتازمرکزنمونهپزشکیتخصصیبیماریهایکلیهوقلبحضرتابوالفضلعوزیربهداشتدرسفربهاصفهانازمرکزنمون...
تاریخ: دیروز
بازدید: 113
دسته بندی: دولت
درگیری اراذل و اوباش با دو سرباز وظیفه پلیس راهور
دیروز

درگیری اراذل و اوباش با دو سرباز وظیفه پلیس راهور

درگیری اراذل و اوباش با دو سرباز وظیفه پلیس راهور گروه ناجا- جزئیات...
تاریخ: دیروز
بازدید: 118
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
ارائه خدمات عادلانه با هزینه کم و قابل دسترس برای همه، استراتژی و اولویت اصلی وزارت بهداشت
دیروز

ارائه خدمات عادلانه با هزینه کم و قابل دسترس برای همه، استراتژی و اولویت اصلی وزارت بهداشت

ارائهخدماتعادلانهباهزینهکموقابلدسترسبرایهمه،استراتژیواولویتاصلیوزارتبهداشتمعاوندرمانوزارتبهداشتگفتار...
تاریخ: دیروز
بازدید: 121
دسته بندی: دولت
مدیریت بیمارستان ها مستقل می شود
دیروز

مدیریت بیمارستان ها مستقل می شود

معاونبرنامهریزیراهبردیوهماهنگیوزارتبهداشتمعاونبرنامهریزیراهبردیوهماهنگیوزارتبهداشت،گفتآییننامههیاتام...
تاریخ: دیروز
بازدید: 124
دسته بندی: دولت
کشف 12 میلیاردی شمش نیکل قاچاق در چایپاره
دیروز

کشف 12 میلیاردی شمش نیکل قاچاق در چایپاره

سردار "ناصر اصلانی" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس، گفت: ماموران انتظامی...
تاریخ: دیروز
بازدید: 125
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
زمان ثبت نام متقاضیان دفاتر خدمات سلامت و ممیزان بهداشتی تمدید شد
دیروز

زمان ثبت نام متقاضیان دفاتر خدمات سلامت و ممیزان بهداشتی تمدید شد

زمانثبتناممتقاضیاندفاترخدماتسلامتوممیزانبهداشتیتمدیدشدمهلتثبتناممتقاضیاندفاترخدماتسلامتوممیزانبهداشت...
تاریخ: دیروز
بازدید: 137
دسته بندی: دولت
خط تولید انواع سرنگ با ظرفیت تولید سالانه 70 میلیون قطعه در یزد افتتاح شد
دیروز

خط تولید انواع سرنگ با ظرفیت تولید سالانه 70 میلیون قطعه در یزد افتتاح شد

باحضورمشاوروزیرومدیرکلتجهیزاتپزشکیوزارتبهداشت؛خطتولیدانواعسرنگباظرفیتتولیدسالانهمیلیونقطعهدریزدافتتا...
تاریخ: دیروز
بازدید: 140
دسته بندی: دولت
دستگيري سارق حرفه ای با 25 فقره سرقت در ورامین
دیروز

دستگيري سارق حرفه ای با 25 فقره سرقت در ورامین

سردار "عبدالرضا ناظری" در گفت ‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس اظهار داشت: در پي...
تاریخ: دیروز
بازدید: 137
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
بازدید دکتر جان بابایی از بیمارستان سينا در شهرستان کامیاران و عیادت از بیماران
دیروز

بازدید دکتر جان بابایی از بیمارستان سينا در شهرستان کامیاران و عیادت از بیماران

سفرمعاوندرمانوزارتبهداشتبهكردستان؛بازدیددکترجانباباییازبیمارستانسينادرشهرستانکامیارانوعیادتازبیماران...
تاریخ: دیروز
بازدید: 145
دسته بندی: دولت
اجرای سیاست های کاهش آسیب اعتیاد از برنامه های مهم وزارت بهداشت
دیروز

اجرای سیاست های کاهش آسیب اعتیاد از برنامه های مهم وزارت بهداشت

مسئولبرنامهکاهشآسیبدفترسلامتروانی،اجتماعیواعتیادخبرداداجرایسیاستهایکاهشآسیباعتیادازبرنامههایمهموزارت...
تاریخ: دیروز
بازدید: 143
دسته بندی: دولت
کشف 30 هزار لیتر سوخت قاچاق در یزد
دیروز

کشف 30 هزار لیتر سوخت قاچاق در یزد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "محمدرضامزیدی" در تشریح جزئیات این خبر...
تاریخ: دیروز
بازدید: 140
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
نخستین پنل تخصصی صادرات اپلیکیشن های موبایل در عصر تحریم برگزار شد
دیروز

نخستین پنل تخصصی صادرات اپلیکیشن های موبایل در عصر تحریم برگزار شد

نخستینپنلتخصصیصادراتاپلیکیشنهایموبایلدرعصرتحریمبرگزارشد نخستینپنلصادراتاپلیکیشنهایموبایلدرعصرتحریمبا...
تاریخ: دیروز
بازدید: 136
دسته بندی: دولت
نخستین جشنواره رسانه‌های دیجیتال سلامت، فرصتی برای فعالیت در حوزه IT
۲۵ مهر ۱۳۹۷

نخستین جشنواره رسانه‌های دیجیتال سلامت، فرصتی برای فعالیت در حوزه IT

نخستینجشنوارهرسانه‌هایدیجیتالسلامت،فرصتیبرایفعالیتدرحوزهنشستخبرینخستینجشنوارهرسانههایدیجیتالسلامتباح...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 128
دسته بندی: دولت
انهدام باند جعل ویزا در اهواز
۲۵ مهر ۱۳۹۷

انهدام باند جعل ویزا در اهواز

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سردار "حیدر عباس زاده" در تشریح این خبر،...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 123
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
اعلام جدول زمان بندي فعال شدن سامانه انتقال و مهماني دانشگاه‏های علوم پزشکی برای نيمسال دوم 98-97
۲۵ مهر ۱۳۹۷

اعلام جدول زمان بندي فعال شدن سامانه انتقال و مهماني دانشگاه‏های علوم پزشکی برای نيمسال دوم 98-97

سرپرستمرکزخدماتآموزشیوزارتبهداشتخبرداداعلامجدولزمانبنديفعالشدنسامانهانتقالومهمانيدانشگاه‏هایعلومپزشک...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 119
دسته بندی: دولت
برخورد قضایی با عرضه کنندگان دارو در سوپر مارکت ها
۲۵ مهر ۱۳۹۷

برخورد قضایی با عرضه کنندگان دارو در سوپر مارکت ها

برخوردقضاییباعرضهکنندگاندارودرسوپرمارکتهاسخنگویسازمانغذاودارونسبتبهعرضهداروهایبدوننسخهوحتیبرخیازدارو...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 102
دسته بندی: دولت
زمین لرزه 4.9 ریشتری، قصرشیرین را لرزاند
۲۵ مهر ۱۳۹۷

زمین لرزه 4.9 ریشتری، قصرشیرین را لرزاند

زمین لرزه 4.9 ریشتری،...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 105
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
سالک بیماری مناطق حاشیه ای و فراموش شده -  لزوم حمایت از تولید نانو داروها
۲۵ مهر ۱۳۹۷

سالک بیماری مناطق حاشیه ای و فراموش شده - لزوم حمایت از تولید نانو داروها

رییسسازمانغذاودارودرمراسمتقدیرازدست‌اندرکارانتولیدژلموضعیدرمانسالکعنوانکردسالکبیماریمناطقحاشیهایوفرا...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 118
دسته بندی: دولت
آمادگی کامل ۲۸ دانشگاه علوم پزشکی مرزی کشور برای مراسم پیاده روی اربعین
۲۵ مهر ۱۳۹۷

آمادگی کامل ۲۸ دانشگاه علوم پزشکی مرزی کشور برای مراسم پیاده روی اربعین

آمادگیکامل۲۸دانشگاهعلومپزشکیمرزیکشوربرایمراسمپیادهرویاربعینمعاونبهداشتوزارتبهداشتازآمادگیکامل۲۸دانشگ...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 119
دسته بندی: دولت
ورزشکار اصفهانی مدال‌های خود را به شهدای مرزبانی ناجا تقدیم کرد
۲۵ مهر ۱۳۹۷

ورزشکار اصفهانی مدال‌های خود را به شهدای مرزبانی ناجا تقدیم کرد

ورزشکار اصفهانی مدال‌های...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 117
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
لزوم ترویج مصرف الگوهای غذایی سالم مبتنی بر غذاهای سنتی
۲۴ مهر ۱۳۹۷

لزوم ترویج مصرف الگوهای غذایی سالم مبتنی بر غذاهای سنتی

رییسانستیتوتحقیقاتتغذیهوصنایعغذاییکشورعنوانکردلزومترویجمصرفالگوهایغذاییسالممبتنیبرغذاهایسنتیرییسانست...
تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 127
دسته بندی: دولت
پیام معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو به مناسبت روز جهانی غذا
۲۴ مهر ۱۳۹۷

پیام معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو به مناسبت روز جهانی غذا

پیاممعاونوزیربهداشتورییسسازمانغذاوداروبهمناسبتروزجهانیغذارییسسازمانغذاودارودرپیامی۲۴مهرماه۱۶اکتبرروز...
تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 133
دسته بندی: دولت
گلوله هوایی سرگردان عامل زخمی شدن پزشک اهوازی
۲۴ مهر ۱۳۹۷

گلوله هوایی سرگردان عامل زخمی شدن پزشک اهوازی

گلوله هوایی سرگردان عامل...
تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 126
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
افزایش پوشش بیمه ای ملزومات دیالیز
۲۴ مهر ۱۳۹۷

افزایش پوشش بیمه ای ملزومات دیالیز

دبیرورییسدبیرخانهشورایعالیبیمهسلامتخبرداددبیرورییسدبیرخانهشورایعالیبیمهسلامتازافزایشپوششبیمهایملزوما...
تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 133
دسته بندی: دولت
رونمایی از سند حمایت از کسب‌ و کارهای نوپای دیجیتال
۲۴ مهر ۱۳۹۷

رونمایی از سند حمایت از کسب‌ و کارهای نوپای دیجیتال

رونماییازسندحمایتازکسب‌وکارهاینوپایدیجیتالمعاوناجتماعیوزارتبهداشتگفتسندحمایتازکسب‌وکارهاینوپایدیجیتا...
تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 127
دسته بندی: دولت
زورگیران مسلح در پاکدشت به دام افتادند
۲۴ مهر ۱۳۹۷

زورگیران مسلح در پاکدشت به دام افتادند

زورگیران مسلح در پاکدشت به...
تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 117
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
انتظار داریم بودجه تخصیص یافته به وزارت بهداشت به موقع پرداخت شود
۲۴ مهر ۱۳۹۷

انتظار داریم بودجه تخصیص یافته به وزارت بهداشت به موقع پرداخت شود

معاونبرنامهریزیوزارتبهداشتانتظارداریمبودجهتخصیصیافتهبهوزارتبهداشتبهموقعپرداختشودمعاونبرنامهریزیراهبر...
تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 127
دسته بندی: دولت
آثار بد استفاده غیر متعارف از هدفون و هندزفری -  راهبردهای پیشگیری از بروز اختلال شنوایی
۲۴ مهر ۱۳۹۷

آثار بد استفاده غیر متعارف از هدفون و هندزفری - راهبردهای پیشگیری از بروز اختلال شنوایی

مدیرگروهبرنامهملیسلامتگوشوشنواییوزارتبهداشتاعلامکردآثاربداستفادهغیرمتعارفازهدفونوهندزفریراهبردهایپیش...
تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 117
دسته بندی: دولت
عزت امروز به برکت خون بیش از ۲۳۰ هزار شهید، جانبازان و رزمندگان فدارکار
۲۴ مهر ۱۳۹۷

عزت امروز به برکت خون بیش از ۲۳۰ هزار شهید، جانبازان و رزمندگان فدارکار

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا تصریح کرد: هدف از برگزاری این گونه اجلاسیه ها و کنگره 2 هزار شهید...
تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 120
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
جذب دانشجویان دستیاری و تخصص در طرح بومی گزینی بیشتر است
۲۴ مهر ۱۳۹۷

جذب دانشجویان دستیاری و تخصص در طرح بومی گزینی بیشتر است

جذبدانشجویاندستیاریوتخصصدرطرحبومیگزینیبیشتراستدبیرکلانمنطقه۵وزارتبهداشتبابیاناینکهبومیگزینیدرنظامآمو...
تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 99
دسته بندی: دولت
75 درصد معابر پایتخت برای نابینایان مناسب نیست -  750 هزار نفر نابینا و کم بینا در کشور وجود دارد
۲۴ مهر ۱۳۹۷

75 درصد معابر پایتخت برای نابینایان مناسب نیست - 750 هزار نفر نابینا و کم بینا در کشور وجود دارد

درصدمعابرپایتختبراینابینایانمناسبنیستهزارنفرنابیناوکمبینادرکشوروجودداردسخنگويوزارتبهداشتبااشارهبهاین...
تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 92
دسته بندی: دولت
یک انبار پر از کنسرو لوبیا پلمب شد
۲۴ مهر ۱۳۹۷

یک انبار پر از کنسرو لوبیا پلمب شد

یک انبار پر از کنسرو لوبیا...
تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 89
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
آمادگی کامل واحدهای ستادی و دانشگاه های علوم پزشکی برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی
۲۴ مهر ۱۳۹۷

آمادگی کامل واحدهای ستادی و دانشگاه های علوم پزشکی برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی

آمادگیکاملواحدهایستادیودانشگاههایعلومپزشکیبرایارائهخدماتبهزائراناربعینحسینی نشستشورایمدیرانمعاونتبهد...
تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 67
دسته بندی: دولت
متهم تاکنون به24 فقره سرقت اعتراف کرده است
۲۳ مهر ۱۳۹۷

متهم تاکنون به24 فقره سرقت اعتراف کرده است

متهم تاکنون به24 فقره سرقت...
تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 61
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
غیبت دانشگاهیان شرکت کننده در راهپیمایی اربعین موجه شود
۲۳ مهر ۱۳۹۷

غیبت دانشگاهیان شرکت کننده در راهپیمایی اربعین موجه شود

درخواستمعاونفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتازروسایدانشگاه‌هایعلومپزشکی؛غیبتدانشگاهیانشرکتکنندهدرراهپیمایی...
تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 51
دسته بندی: دولت
اشتباه دانشگاه آزاد در ثبت نام و اخذ شهریه از برخی داوطلبان، هیچ ارتباطی به وزارت بهداشت ندارد
۲۳ مهر ۱۳۹۷

اشتباه دانشگاه آزاد در ثبت نام و اخذ شهریه از برخی داوطلبان، هیچ ارتباطی به وزارت بهداشت ندارد

اشتباهدانشگاهآزاددرثبتنامواخذشهریهازبرخیداوطلبان،هیچارتباطیبهوزارتبهداشتنداردقائممقاممعاونآموزشیوزار...
تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 48
دسته بندی: دولت
Scroll to Top