قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

دولت

Feed Link JS News
علاقه ایران به سرمایه گذاری مشترک در بخش داروی عراق
۱ ساعت قبل

علاقه ایران به سرمایه گذاری مشترک در بخش داروی عراق

علاقهایرانبهسرمایهگذاریمشترکدربخشدارویعراقوزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیجمهوریاسلامیایراندرخصوصبرنامهوز...
تاریخ: ۱ ساعت قبل
بازدید: 18
دسته بندی: دولت
زمینه های همکاری بهداشت و درمان ایران و عراق گسترده است
۳ ساعت قبل

زمینه های همکاری بهداشت و درمان ایران و عراق گسترده است

زمینههایهمکاریبهداشتودرمانایرانوعراقگستردهاستوزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیکشورمانکهبهبغدادسفرکردهاست،گ...
تاریخ: ۳ ساعت قبل
بازدید: 26
دسته بندی: دولت
پلیس تا بازگشت شرایط به وضع عادی، به صورت شبانه روزی از سیل بندها حراست خواهد کرد
۳ ساعت قبل

پلیس تا بازگشت شرایط به وضع عادی، به صورت شبانه روزی از سیل بندها حراست خواهد کرد

پلیس تا بازگشت شرایط به وضع...
تاریخ: ۳ ساعت قبل
بازدید: 28
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
تفاهم نامه هایی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با عراق امضا می شود
۷ ساعت قبل

تفاهم نامه هایی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با عراق امضا می شود

وزیربهداشتقبلازعزیمتبهعراقتفاهمنامههاییدرحوزهدارووتجهیزاتپزشکیباعراقامضامیشودوزیربهداشتبااشارهبهوجود...
تاریخ: ۷ ساعت قبل
بازدید: 54
دسته بندی: دولت
آموزش، رکن اصلی حوزه بهداشت است -  آموزش های چهره به چهره توسط نیروهای حوزه بهداشت به مردم ارائه می شود
۸ ساعت قبل

آموزش، رکن اصلی حوزه بهداشت است - آموزش های چهره به چهره توسط نیروهای حوزه بهداشت به مردم ارائه می شود

قائممقاممعاونبهداشتوزارتبهداشتورییسمرکزمدیریتشبکهآموزش،رکناصلیحوزهبهداشتاستآموزشهایچهرهبهچهرهتوسطنیر...
تاریخ: ۸ ساعت قبل
بازدید: 60
دسته بندی: دولت
کشف داروهای قاچاق در اردبیل
۸ ساعت قبل

کشف داروهای قاچاق در اردبیل

کشف داروهای قاچاق در اردبیل...
تاریخ: ۸ ساعت قبل
بازدید: 62
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
مدير عامل صندوق بازنشستگي خبر داد: اعطاي ۱۰۰۰ وام ۲۰ ميليون توماني ازدواجِ فرزندان بازنشستگان كشوري
۱۲ ساعت قبل

مدير عامل صندوق بازنشستگي خبر داد: اعطاي ۱۰۰۰ وام ۲۰ ميليون توماني ازدواجِ فرزندان بازنشستگان كشوري

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه...
تاریخ: ۱۲ ساعت قبل
بازدید: 69
دسته بندی: دولت
کشف 193 کیلو ترياك در رودبارجنوب
۱۴ ساعت قبل

کشف 193 کیلو ترياك در رودبارجنوب

کشف 193 کیلو ترياك در...
تاریخ: ۱۴ ساعت قبل
بازدید: 67
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
رونمایی از سه سند جهانی در هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت
۱۷ ساعت قبل

رونمایی از سه سند جهانی در هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت

دبیرهفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتخبردادرونماییازسهسندجهانیدرهفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتدبیرهفت...
تاریخ: ۱۷ ساعت قبل
بازدید: 74
دسته بندی: دولت
صنعت دارویی کشور نیازمند رویکرد جدید است
۱۹ ساعت قبل

صنعت دارویی کشور نیازمند رویکرد جدید است

وزیربهداشتگفتمندروزارتبهداشترسالتهاییدارمویکیازآنهاایناستکهپاکسازیوپاکیزگیرانهادینهکنیمروزیدرکنارهمر...
تاریخ: ۱۹ ساعت قبل
بازدید: 77
دسته بندی: دولت
گاز گرفتگی ،24نفر را در ارومیه روانه بیمارستان کرد
۱۹ ساعت قبل

گاز گرفتگی ،24نفر را در ارومیه روانه بیمارستان کرد

گاز گرفتگی ،24نفر را در...
تاریخ: ۱۹ ساعت قبل
بازدید: 80
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
پیام تبریک وزیر بهداشت به مناسبت انتصاب فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۲۳ ساعت قبل

پیام تبریک وزیر بهداشت به مناسبت انتصاب فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

پیامتبریکوزیربهداشتبهمناسبتانتصابفرماندهکلسپاهپاسدارانانقلاباسلامیوزیربهداشتدرپیامی،انتصابسرلشکرحسین...
تاریخ: ۲۳ ساعت قبل
بازدید: 81
دسته بندی: دولت
5 هزار نیروی پلیس، پاسدار رویداد بین المللی نیمه شعبان
دیروز

5 هزار نیروی پلیس، پاسدار رویداد بین المللی نیمه شعبان

5 هزار نیروی پلیس، پاسدار...
تاریخ: دیروز
بازدید: 86
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
وزیر بهداشت دوشنبه به عراق سفر می کند
دیروز

وزیر بهداشت دوشنبه به عراق سفر می کند

قائممقاموزیربهداشتدراموربینالمللبابیاناینکهوزیربهداشتدرصدرهیاتبلندپایهایازمسئولانوبخشخصوصیسلامتایران...
تاریخ: دیروز
بازدید: 89
دسته بندی: دولت
مديرعامل شستا اعلام كرد : بسيج امكانات شستا براي مقابله با سيل خوزستان
دیروز

مديرعامل شستا اعلام كرد : بسيج امكانات شستا براي مقابله با سيل خوزستان

محمد رضوانی‌فر مدیرعامل شستا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با تاکید بر...
تاریخ: دیروز
بازدید: 89
دسته بندی: دولت
ضرورت برنامه ریزی مناسب برای افزایش مشارکت خیرین در حوزه سلامت
دیروز

ضرورت برنامه ریزی مناسب برای افزایش مشارکت خیرین در حوزه سلامت

ضرورتبرنامهریزیمناسببرایافزایشمشارکتخیریندرحوزهسلامتدکترحریرچیگفتبایدبابرنامهریزیمناسب،مشارکتخیرینرا...
تاریخ: دیروز
بازدید: 87
دسته بندی: دولت
هیچ دغدغه امنیتی در کنگره عظیم نیمه شعبان در قم وجود ندارد
دیروز

هیچ دغدغه امنیتی در کنگره عظیم نیمه شعبان در قم وجود ندارد

هیچ دغدغه امنیتی در کنگره...
تاریخ: دیروز
بازدید: 83
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
قلب بانوی گیلانی برای پیوند به تهران ارسال شد
دیروز

قلب بانوی گیلانی برای پیوند به تهران ارسال شد

رییسدانشگاهعلومپزشکیگیلانازارسالسریعقلباهدایییکبیمارمرگمغزیشدهگیلانیبهتهرانخبرداد بهگزارشوبدا،دکترشا...
تاریخ: دیروز
بازدید: 93
دسته بندی: دولت
رئيس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور: در يك ماه گذشته ۹۰ تيم امداد تعميراتي سازمان در خدمت سيل‌زدگان بوده‌اند
دیروز

رئيس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور: در يك ماه گذشته ۹۰ تيم امداد تعميراتي سازمان در خدمت سيل‌زدگان بوده‌اند

سلیمان پاک سرشت معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در...
تاریخ: دیروز
بازدید: 88
دسته بندی: دولت
انجام رایگان بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ کاشت حلزون شنوایی -  پرداخت ۴۴ میلیون تومان از هزینه کاشت حلزون
دیروز

انجام رایگان بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ کاشت حلزون شنوایی - پرداخت ۴۴ میلیون تومان از هزینه کاشت حلزون

مدیرطرحوبرنامههیاتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانهمزمانباهفتهسلامتعنوانکردانجامرایگانبیشاز۱۰هزارو۶۰...
تاریخ: دیروز
بازدید: 87
دسته بندی: دولت
اهتمام پلیس قم برای تامین امنیت مسجد مقدس جمکران همزمان با جشن نیمه شعبان
دیروز

اهتمام پلیس قم برای تامین امنیت مسجد مقدس جمکران همزمان با جشن نیمه شعبان

  سرهنگ" غلامعباس بلفکه " در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، اظهار داشت: استان...
تاریخ: دیروز
بازدید: 87
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
وزارت بهداشت قطعا با تمام وجود از صنایع داخلی حمایت می کند
دیروز

وزارت بهداشت قطعا با تمام وجود از صنایع داخلی حمایت می کند

وزیربهداشتدرحاشیهافتتاحکارخانهداروسازیاکتوور٢وزارتبهداشتقطعاباتماموجودازصنایعداخلیحمایتمیکندوزیربهدا...
تاریخ: دیروز
بازدید: 91
دسته بندی: دولت
جلسه هماهنگی اقدامات حوزه بهداشت و بیان چالش های موجود در مناطق سیل زده برگزار شد
دیروز

جلسه هماهنگی اقدامات حوزه بهداشت و بیان چالش های موجود در مناطق سیل زده برگزار شد

باحضوروزیربهداشت؛جلسههماهنگیاقداماتحوزهبهداشتوبیانچالشهایموجوددرمناطقسیلزدهبرگزارشد  جلسههماهنگیاقدا...
تاریخ: دیروز
بازدید: 106
دسته بندی: دولت
استقرار گشت های ثابت و سیار پلیس در مناطق سیل زده خوزستان
دیروز

استقرار گشت های ثابت و سیار پلیس در مناطق سیل زده خوزستان

استقرار گشت های ثابت و سیار...
تاریخ: دیروز
بازدید: 98
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
کاهش زایمان های غیر بهداشتی با انجام بیش از 1700 مورد زایمان طبیعی در مرکز تسهیلات زایمانی حضرت فاطمه زهرا (س) زاهدان
دیروز

کاهش زایمان های غیر بهداشتی با انجام بیش از 1700 مورد زایمان طبیعی در مرکز تسهیلات زایمانی حضرت فاطمه زهرا (س) زاهدان

کاهشزایمانهایغیربهداشتیباانجامبیشازموردزایمانطبیعیدرمرکزتسهیلاتزایمانیحضرتفاطمهزهراسزاهدانمعاونبهداش...
تاریخ: دیروز
بازدید: 100
دسته بندی: دولت
لزوم ارائه آموزش های پیشگیرانه از بیماری های واگیر در مناطق سیل زده -  همکاران ما در وزارت بهداشت تجارب و اقدامات خود در سیل اخیر را ثبت کنند
دیروز

لزوم ارائه آموزش های پیشگیرانه از بیماری های واگیر در مناطق سیل زده - همکاران ما در وزارت بهداشت تجارب و اقدامات خود در سیل اخیر را ثبت کنند

رییسسازماناورژانسکشوراعلامکردلزومارائهآموزشهایپیشگیرانهازبیماریهایواگیردرمناطقسیلزدههمکارانمادروزارت...
تاریخ: دیروز
بازدید: 96
دسته بندی: دولت
9 فوتی در تصادف محور زاهدان- خاش
دیروز

9 فوتی در تصادف محور زاهدان- خاش

گروه استان ها- سیستان و بلوچستان- رئیس پلیس راه شمال استان از برخورد 3 دستگاه پژو سواری...
تاریخ: دیروز
بازدید: 98
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
ضرورت تداوم اقدامات بهداشتی در مناطق سیل زده کشور
۳۱ فروردين ۱۳۹۸

ضرورت تداوم اقدامات بهداشتی در مناطق سیل زده کشور

ضرورتتداوماقداماتبهداشتیدرمناطقسیلزدهکشوروزیربهداشتگفتهرچهسیلابهابیشترفروکشمیکند،مشکلاتجدیدترینیزپیش...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 104
دسته بندی: دولت
ارائه 50 هزار خدمت پرستاری به مردم سیل زده استان خوزستان توسط پرستاران بحران و مدافع حرم
۳۱ فروردين ۱۳۹۸

ارائه 50 هزار خدمت پرستاری به مردم سیل زده استان خوزستان توسط پرستاران بحران و مدافع حرم

ارائههزارخدمتپرستاریبهمردمسیلزدهاستانخوزستانتوسطپرستارانبحرانومدافعحرم نمایندهمعاونتپرستاریمقیمدرارد...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 93
دسته بندی: دولت
غرق شدن 4 دختر نوجوان در کنارک
۳۱ فروردين ۱۳۹۸

غرق شدن 4 دختر نوجوان در کنارک

گروه استان ها- سیستان و بلوچستان- فرمانده انتظامی شهرستان کنارک از غرق شدن 4 دختر...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 94
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
مشاور وزیر در امور بهداشتی منصوب شد
۳۱ فروردين ۱۳۹۸

مشاور وزیر در امور بهداشتی منصوب شد

وزيربهداشتدرحكمي،دکترمحمدآسائیرابهعنوانمشاورخوددراموربهداشتیمنصوبكرد بهگزارشوبدا،متناينحكمبهشرحزيراس...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 91
دسته بندی: دولت
ضرورت تقویت اقدامات نظارتی در مناطق سیل زده
۳۱ فروردين ۱۳۹۸

ضرورت تقویت اقدامات نظارتی در مناطق سیل زده

  معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتدرحوزهبهداشت،درمناطقسیلزده،اقداماتینظیرنظارتهایبهداشتمحیط،سلامتموادغذاییو...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 87
دسته بندی: دولت
کشف 355 کیلو مواد افیونی در شهریار
۳۱ فروردين ۱۳۹۸

کشف 355 کیلو مواد افیونی در شهریار

کشف 355 کیلو مواد افیونی در...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 84
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
برای اولین بار در کشور، داروخانه سیار در مناطق سیل زده استان خوزستان راه اندازی شد
۳۱ فروردين ۱۳۹۸

برای اولین بار در کشور، داروخانه سیار در مناطق سیل زده استان خوزستان راه اندازی شد

برایاولینباردرکشور،داروخانهسیاردرمناطقسیلزدهاستانخوزستانراهاندازیشد  معاونوزیرورییسسازمانغذاوداروگفت...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 96
دسته بندی: دولت
ظرفیت های نظام سلامت کشور به جهانیان معرفی می شود
۳۱ فروردين ۱۳۹۸

ظرفیت های نظام سلامت کشور به جهانیان معرفی می شود

  نمایندهتامالاختیاردانشگاهعلومپزشکیتهراندرنشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتگفتدانشگاهعلومپزشکیتهرانباهدایتو...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 92
دسته بندی: دولت
محدودیت های ترافیکی پلیس راه استان قم به مناسبت نیمه شعبان
۳۱ فروردين ۱۳۹۸

محدودیت های ترافیکی پلیس راه استان قم به مناسبت نیمه شعبان

محدودیت های ترافیکی پلیس...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 89
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
استمرار خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق سیل زده کشور
۳۱ فروردين ۱۳۹۸

استمرار خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق سیل زده کشور

معاوندرمانوزارتبهداشتدربازدیدازمناطقسیلزدهخوزستانتاکیدکرداستمرارخدماتبهداشتیودرمانیدرمناطقسیلزدهکشور...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 88
دسته بندی: دولت
تامین و ارسال 50 دستگاه‌ دیالیز به استان ‌های سیل ‌زده کشور
۳۱ فروردين ۱۳۹۸

تامین و ارسال 50 دستگاه‌ دیالیز به استان ‌های سیل ‌زده کشور

رییسهیاتامناءصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانخبردادتامینوارسالدستگاه‌دیالیزبهاستان‌هایسیل‌زدهکشوررییسهیات...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 87
دسته بندی: دولت
حركت در خط ولايت و فداكاري براي مردم ويژگي برجسته نيروي انتظامي
۳۱ فروردين ۱۳۹۸

حركت در خط ولايت و فداكاري براي مردم ويژگي برجسته نيروي انتظامي

حركت در خط ولايت و فداكاري...
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 82
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
حضور ۱۰۷ کشور در دهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ
۳۰ فروردين ۱۳۹۸

حضور ۱۰۷ کشور در دهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ

حضور۱۰۷کشوردردهمینجشنوارهبین‌المللیسیمرغمدیربخشبینالمللازارسالبیشاز۲هزارفیلمکوتاهوپویانماییاز۱۰۷کشور...
تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 84
دسته بندی: دولت
تردد اتوبوس ها در جاده کرج - چالوس از سرگرفته شد
۳۰ فروردين ۱۳۹۸

تردد اتوبوس ها در جاده کرج - چالوس از سرگرفته شد

تردد اتوبوس ها در جاده کرج...
تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 91
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
تشکیل هیات مرکزی نظارت بر پنجمین انتخابات نظام پرستاری
۳۰ فروردين ۱۳۹۸

تشکیل هیات مرکزی نظارت بر پنجمین انتخابات نظام پرستاری

رییسهیاتمرکزینظارتبرپنجمیندورهانتخاباتنظامپرستاریخبردادتشکیلهیاتمرکزینظارتبرپنجمینانتخاباتنظامپرستار...
تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 101
دسته بندی: دولت
همایش روز جهانی مالاریا پنجم اردیبهشت برگزار می شود - حذف مالاریا در افق 1404 از موفق ترین برنامه های وزارت بهداشت طی 10 سال اخیر است
۳۰ فروردين ۱۳۹۸

همایش روز جهانی مالاریا پنجم اردیبهشت برگزار می شود - حذف مالاریا در افق 1404 از موفق ترین برنامه های وزارت بهداشت طی 10 سال اخیر است

همایشروزجهانیمالاریاپنجماردیبهشتبرگزارمیشودحذفمالاریادرافقازموفقترینبرنامههایوزارتبهداشتطیسالاخیراست...
تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 102
دسته بندی: دولت
توقیف کامیون حامل کالای قاچاق در بیجار
۳۰ فروردين ۱۳۹۸

توقیف کامیون حامل کالای قاچاق در بیجار

سردار " علی آزادی " در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس در تشریح جزئیات این خبر...
تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 101
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
خیّرین تا پایان سال 96 بیش از 6 هزار میلیارد تومان به حوزه سلامت کمک کردند
۳۰ فروردين ۱۳۹۸

خیّرین تا پایان سال 96 بیش از 6 هزار میلیارد تومان به حوزه سلامت کمک کردند

خیّرینتاپایانسالبیشازهزارمیلیاردتومانبهحوزهسلامتکمککردند دبیرکلمجمعخیّرینسلامتکشورگفتاینمجمعازحدودسا...
تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 109
دسته بندی: دولت
افزایش ۷ درصدی بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی در امسال
۳۰ فروردين ۱۳۹۸

افزایش ۷ درصدی بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی در امسال

افزایش۷درصدیبودجهدانشگاه‌هایعلومپزشکیدرامسال   سیزدهمیناجلاسمعاونانفرهنگیودانشجوییدانشگاه‌هایعلومپزش...
تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 107
دسته بندی: دولت
ارتقای امنیت پایتخت برای رونق اقتصادی
۳۰ فروردين ۱۳۹۸

ارتقای امنیت پایتخت برای رونق اقتصادی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سردار "حسین رحیمی" در دیدار نوروزی و نشست...
تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 107
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
هدف از اجتماعی شدن سلامت، توانمندسازی مردم است
۳۰ فروردين ۱۳۹۸

هدف از اجتماعی شدن سلامت، توانمندسازی مردم است

مشاورعالیوزیربهداشتدراموراجتماعیشدنسلامت،گفتهدفازاجتماعیشدنسلامت،توانمندسازیمردمبهمنظورخودمراقبتیومط...
تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 104
دسته بندی: دولت
پوشش کامل مراقبت از مادران باردار و گروههای آسیب پذیر در مناطق سیل زده
۳۰ فروردين ۱۳۹۸

پوشش کامل مراقبت از مادران باردار و گروههای آسیب پذیر در مناطق سیل زده

پوششکاملمراقبتازمادرانبارداروگروههایآسیبپذیردرمناطقسیلزده  معاونبهداشتوزارتبهداشتبرپوششکاملمراقبتازم...
تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 111
دسته بندی: دولت
پلمب کارگاه تولید روغن های تقلبی در شهریار
۳۰ فروردين ۱۳۹۸

پلمب کارگاه تولید روغن های تقلبی در شهریار

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس، سردار "محسن خانچرلی " با اعلام این خبر گفت: در...
تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 111
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
Scroll to Top