قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

دولت

Feed Link JS News
ضرورت همدلی دانشگاه های علوم پزشکی در ارائه بهتر خدمات بهداشت و درمانی به مردم
۰۱ تیر ۱۳۹۸

ضرورت همدلی دانشگاه های علوم پزشکی در ارائه بهتر خدمات بهداشت و درمانی به مردم

معاونکلوزارتبهداشتدرسفربهخراسانشمالیعنوانکردضرورتهمدلیدانشگاههایعلومپزشکیدرارائهبهترخدماتبهداشتودرما...
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 115
دسته بندی: دولت
آموزش و توانمندسازی پرستاران مناطق محروم کشور در حیطه‌های تخصصی
۰۱ تیر ۱۳۹۸

آموزش و توانمندسازی پرستاران مناطق محروم کشور در حیطه‌های تخصصی

مدیرکلدفترتوانمندسازیوبهبودسرمایههایانسانیمعاونتپرستاریوزارتبهداشتخبردادآموزشوتوانمندسازیپرستارانمنا...
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 116
دسته بندی: دولت
توقیف کامیون حامل کالای قاچاق درعملیات پلیس - بانه -
۰۱ تیر ۱۳۹۸

توقیف کامیون حامل کالای قاچاق درعملیات پلیس - بانه -

توقیف کامیون حامل کالای...
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 108
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
ضرورت ایجاد گفتمان رایج برای شناخت و گزارش خطاها در مراکز درماني
۰۱ تیر ۱۳۹۸

ضرورت ایجاد گفتمان رایج برای شناخت و گزارش خطاها در مراکز درماني

مدیرکلادارهنظارتواعتباربخشیاموردرمانوزارتبهداشتتاکیدکردضرورتایجادگفتمانرایجبرایشناختوگزارشخطاهادرمرا...
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 92
دسته بندی: دولت
4 کشته در تصادف خودرو سواری با تریلی
۰۱ تیر ۱۳۹۸

4 کشته در تصادف خودرو سواری با تریلی

گروه استان ها- مازندران- در پی برخورد یک دستگاه خودروی سواری با یک دستگاه تریلی در محور...
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 104
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
بررسی زیرساخت های حوزه سلامت چهارمحال و بختیاری با حضور معاون درمان وزارت بهداشت
۳۱ خرداد ۱۳۹۸

بررسی زیرساخت های حوزه سلامت چهارمحال و بختیاری با حضور معاون درمان وزارت بهداشت

بررسیزیرساختهایحوزهسلامتچهارمحالوبختیاریباحضورمعاوندرمانوزارتبهداشتمعاوندرمانوزارتبهداشتورییسمرکزمدی...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 116
دسته بندی: دولت
برخورد 3 دستگاه خودرو سواری در آباده با 10 کشته و مجروح
۳۱ خرداد ۱۳۹۸

برخورد 3 دستگاه خودرو سواری در آباده با 10 کشته و مجروح

برخورد 3 دستگاه خودرو سواری در آباده با 10 کشته و مجروح گروه استان...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 109
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
تحریم و مشکلات اقتصادی، مصرف لبنیات را کاهش داده است -  همه پروژه‌ها و پروسه‌های کلان باید پیوست سلامت داشته باشند
۳۱ خرداد ۱۳۹۸

تحریم و مشکلات اقتصادی، مصرف لبنیات را کاهش داده است - همه پروژه‌ها و پروسه‌های کلان باید پیوست سلامت داشته باشند

رییسمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشتتاکیدکردتحریمومشکلاتاقتصادی،مصرفلبنیاتراکاهشدادهاستهمهپروژه‌...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 121
دسته بندی: دولت
کاهش مصرف شیر به سلامت جامعه آسیب می‌زند
۳۱ خرداد ۱۳۹۸

کاهش مصرف شیر به سلامت جامعه آسیب می‌زند

معاونبهداشتوزارتبهداشتتاکیدکردنمی‌توانمنکرشدکهکنترلقیمتلبنیاتوشیربرایمصرفشیرولبنیاتبه‌خصوصدراقشارکم‌...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 125
دسته بندی: دولت
کشف 102کیلو تریاک در عمليات مشترك پليسی
۳۱ خرداد ۱۳۹۸

کشف 102کیلو تریاک در عمليات مشترك پليسی

کشف 102کیلو تریاک در عمليات...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 124
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
آیین‌نامه تاسیس و بهره‌برداری شرکت‌های تسهیل‌گر تدوین و ابلاغ شد
۳۱ خرداد ۱۳۹۸

آیین‌نامه تاسیس و بهره‌برداری شرکت‌های تسهیل‌گر تدوین و ابلاغ شد

درراستایتقویتگردشگریسلامت؛آیین‌نامهتاسیسوبهره‌برداریشرکت‌هایتسهیل‌گرتدوینوابلاغشدآیین‌نامهتاسیسوبهره...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 121
دسته بندی: دولت
مرگ 2 پسربچه در رودخانه گنبدكاووس
۳۱ خرداد ۱۳۹۸

مرگ 2 پسربچه در رودخانه گنبدكاووس

مرگ 2 پسربچه در رودخانه...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 131
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
پیام وزیر بهداشت به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت دکتر چمران و روز بسیج اساتید
۳۱ خرداد ۱۳۹۸

پیام وزیر بهداشت به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت دکتر چمران و روز بسیج اساتید

پیاموزیربهداشتبهمناسبتفرارسیدنسالروزشهادتدکترچمرانوروزبسیجاساتیدوزیربهداشتبهمناسبتفرارسیدنسالروزشهاد...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 137
دسته بندی: دولت
ژنتیک افراد پاسخ آن ها به مداخلات درمانی را تعیین می کند
۳۱ خرداد ۱۳۹۸

ژنتیک افراد پاسخ آن ها به مداخلات درمانی را تعیین می کند

رییسپژوهشگاهعلومغددومتابولیسمدانشگاهعلومپزشکیتهرانژنتیکافرادپاسخآنهابهمداخلاتدرمانیراتعیینمیکنددکترل...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 137
دسته بندی: دولت
مرگ 2 کارگر معدن ذغال سنگ در سوادکوه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸

مرگ 2 کارگر معدن ذغال سنگ در سوادکوه

گروه استان ها- مازندران- فرمانده انتظامی شهرستان "سوادکوه" از مرگ 2 کارگر...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 130
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
مرکز جامع خدمات سلامت شهری شهدای پرندک افتتاح شد
۳۱ خرداد ۱۳۹۸

مرکز جامع خدمات سلامت شهری شهدای پرندک افتتاح شد

درسفریکروزهوزیربهداشتبهاستانمرکزی،مرکزجامعخدماتسلامتشهریشهدایشهرپرندکافتتاحشدبهگزارشوبدا،عملیاتساختا...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 133
دسته بندی: دولت
کشف بيش از 36 کيلو حشيش در اصفهان
۳۱ خرداد ۱۳۹۸

کشف بيش از 36 کيلو حشيش در اصفهان

گروه استان ها_ اصفهان _ رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان از توقيف يک دستگاه خودروي...
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 132
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
افتتاح بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان زرندیه -  کمبود تخت بیمارستانی، معضل نظام سلامت نیست بلکه توزیع عادلانه و منطقی اهمیت دارد
۳۰ خرداد ۱۳۹۸

افتتاح بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان زرندیه - کمبود تخت بیمارستانی، معضل نظام سلامت نیست بلکه توزیع عادلانه و منطقی اهمیت دارد

افتتاحبیمارستانامامرضاعشهرستانزرندیهکمبودتختبیمارستانی،معضلنظامسلامتنیستبلکهتوزیععادلانهومنطقیاهمیتد...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 127
دسته بندی: دولت
مهران، امسال بیش از سال های گذشته کانون توجه زائران اربعین حسینی (ع) خواهد بود
۳۰ خرداد ۱۳۹۸

مهران، امسال بیش از سال های گذشته کانون توجه زائران اربعین حسینی (ع) خواهد بود

مهران، امسال بیش از سال های...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 128
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
تشریح دیدار هفتگی نمایندگان مجلس با وزیر بهداشت برای حل مشکلات مردم و حوزه های انتخابیه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸

تشریح دیدار هفتگی نمایندگان مجلس با وزیر بهداشت برای حل مشکلات مردم و حوزه های انتخابیه

تشریحدیدارهفتگینمایندگانمجلسباوزیربهداشتبرایحلمشکلاتمردموحوزههایانتخابیهمعاونحقوقیوامورمجلسوزارتبهدا...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 125
دسته بندی: دولت
پرونده الکترونیک سلامت هفته آینده با حضور رییس جمهور، رونمایی می شود
۳۰ خرداد ۱۳۹۸

پرونده الکترونیک سلامت هفته آینده با حضور رییس جمهور، رونمایی می شود

پروندهالکترونیکسلامتهفتهآیندهباحضوررییسجمهور،رونماییمیشودوزیربهداشتبااشارهبهوضعیتشاخصهایبهداشتیقبلاز...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 131
دسته بندی: دولت
آموزش سرلوحه تمام ماموریت هاست
۳۰ خرداد ۱۳۹۸

آموزش سرلوحه تمام ماموریت هاست

آموزش سرلوحه تمام ماموریت...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 132
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
دست یابی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به پوشش صد در صد جمعیت مورد انتظار در بسیج کنترل فشار خون
۳۰ خرداد ۱۳۹۸

دست یابی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به پوشش صد در صد جمعیت مورد انتظار در بسیج کنترل فشار خون

دستیابیدانشگاهعلومپزشکیاستانسمنانبهپوششصددرصدجمعیتموردانتظاردربسیجکنترلفشارخوندانشگاهعلومپزشکیاستانس...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 125
دسته بندی: دولت
اجرای برنامه ملی مدیریت درمان سکته حاد قلبی افتخار کشور است
۳۰ خرداد ۱۳۹۸

اجرای برنامه ملی مدیریت درمان سکته حاد قلبی افتخار کشور است

اجرایبرنامهملیمدیریتدرمانسکتهحادقلبیافتخارکشوراست جلسهبازنگری،برنامه‌ریزیومعرفیدستاوردهایبرنامهپیشگی...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 125
دسته بندی: دولت
حمایت از اقدامات پلیس در مقابله با مفاسد اخلاقی و هنجارشکنی‌ها
۳۰ خرداد ۱۳۹۸

حمایت از اقدامات پلیس در مقابله با مفاسد اخلاقی و هنجارشکنی‌ها

    به گزارش پایگاه خبری پلیس، "علی القاصی مهر" در نشست بررسی وضعیت آسیب‌های...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 115
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
اشتغالزایی قابل توجه فعالیت شرکت های دانش بنیان در فضای تحریم
۳۰ خرداد ۱۳۹۸

اشتغالزایی قابل توجه فعالیت شرکت های دانش بنیان در فضای تحریم

اشتغالزاییقابلتوجهفعالیتشرکتهایدانشبنیاندرفضایتحریممعاونعلمیوفناوریریاستجمهوریبااشارهبهاینکهشرکتهاید...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 103
دسته بندی: دولت
تکذیب ادعاهای یک مامای متخلف در فضای مجازی -  درخواست لغو مجوز فعالیت این فرد خاطی از سازمان نظام پزشکی
۳۰ خرداد ۱۳۹۸

تکذیب ادعاهای یک مامای متخلف در فضای مجازی - درخواست لغو مجوز فعالیت این فرد خاطی از سازمان نظام پزشکی

تکذیبادعاهاییکمامایمتخلفدرفضایمجازیدرخواستلغومجوزفعالیتاینفردخاطیازسازماننظامپزشکیمشاوروزیربهداشتدرا...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 104
دسته بندی: دولت
خودرو حامل سوخت حادثه آفرین شد
۳۰ خرداد ۱۳۹۸

خودرو حامل سوخت حادثه آفرین شد

خودرو حامل سوخت حادثه آفرین...
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 99
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
اتوبوس حامل کالای قاچاق توقیف شد
۲۹ خرداد ۱۳۹۸

اتوبوس حامل کالای قاچاق توقیف شد

اتوبوس حامل کالای قاچاق...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 116
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
نماینده وزیر و دبیر هیات های امنا و شوراها منصوب شد
۲۹ خرداد ۱۳۹۸

نماینده وزیر و دبیر هیات های امنا و شوراها منصوب شد

نمایندهوزیرودبیرهیاتهایامناوشوراهامنصوبشدوزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرحکمیدکترمحمدمهدیناصحیرابهعنوان...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 117
دسته بندی: دولت
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت منصوب شد -  تقدیر از خدمات دکتر فراهانی
۲۹ خرداد ۱۳۹۸

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت منصوب شد - تقدیر از خدمات دکتر فراهانی

معاونفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتمنصوبشدتقدیرازخدماتدکترفراهانیوزیربهداشتدرحکمی،دکترسیماساداتلاریرابهع...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 125
دسته بندی: دولت
3 قاچاقچی در  - ماهشهر -  دستگیر شدند
۲۹ خرداد ۱۳۹۸

3 قاچاقچی در - ماهشهر - دستگیر شدند

3 قاچاقچی در...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 119
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
فعالیت بیش از ۱۰۰ مرکز خصوصی آمبولانس در کشور
۲۹ خرداد ۱۳۹۸

فعالیت بیش از ۱۰۰ مرکز خصوصی آمبولانس در کشور

رییسسازماناورژانسکشورگفتدرحالحاضر۱۰۰مرکزآمبولانسبخشخصوصیدرسطحکشورفعالیتمی‌کنند بهگزارشوبدا؛دکترپیرحس...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 113
دسته بندی: دولت
نیروی انسانی فناور، نقطه قوت حوزه سلامت در بخش فناوری است
۲۹ خرداد ۱۳۹۸

نیروی انسانی فناور، نقطه قوت حوزه سلامت در بخش فناوری است

معاونتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتنیرویانسانیفناور،نقطهقوتحوزهسلامتدربخشفناوریاستمعاونتحقیقاتوفناوریوزار...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 112
دسته بندی: دولت
توقیف محموله قاچاق در  - جم -
۲۹ خرداد ۱۳۹۸

توقیف محموله قاچاق در - جم -

توقیف محموله قاچاق در...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 113
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
پیام تسلیت معاون بهداشت وزارت بهداشت به مناسبت درگذشت دو نفر از كاركنان شبکه بهداشت شهرستان فومن
۲۹ خرداد ۱۳۹۸

پیام تسلیت معاون بهداشت وزارت بهداشت به مناسبت درگذشت دو نفر از كاركنان شبکه بهداشت شهرستان فومن

پیامتسلیتمعاونبهداشتوزارتبهداشتبهمناسبتدرگذشتدونفرازكاركنانشبکهبهداشتشهرستانفومن  دکترعلیرضارييسي،مع...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 116
دسته بندی: دولت
شیوه انتصاب روسای بیمارستان ها، تغییر می کند -  از توان مدیریتی کادر درمانی در بیمارستان های کشور استفاده می کنیم
۲۹ خرداد ۱۳۹۸

شیوه انتصاب روسای بیمارستان ها، تغییر می کند - از توان مدیریتی کادر درمانی در بیمارستان های کشور استفاده می کنیم

شیوهانتصابروسایبیمارستانها،تغییرمیکندازتوانمدیریتیکادردرمانیدربیمارستانهایکشوراستفادهمیکنیم معاونتوس...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 115
دسته بندی: دولت
وعده فرمانده مرزباني ناجا در برخورد با عاملان شهادت دریابانان محقق شد
۲۹ خرداد ۱۳۹۸

وعده فرمانده مرزباني ناجا در برخورد با عاملان شهادت دریابانان محقق شد

وعده فرمانده مرزباني ناجا...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 106
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
تاکید بر ضرورت و اهمیت روزافزون فرهنگ سازی در حوزه پیوند اعضا
۲۹ خرداد ۱۳۹۸

تاکید بر ضرورت و اهمیت روزافزون فرهنگ سازی در حوزه پیوند اعضا

رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهایوزارتبهداشتدرنخستینکنگرهملیاهدایعضوعنوانکردتاکیدبرضرورتواهمیتروزاف...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 117
دسته بندی: دولت
گروه فوق تخصصی مرهم وارد نیشابور شد
۲۹ خرداد ۱۳۹۸

گروه فوق تخصصی مرهم وارد نیشابور شد

گروهفوقتخصصیمرهمواردنیشابورشد تیمجراحیپلاستیکوترمیمیموسسهملیمرهمبرایانجامجراحیشکافلبوکام،ناهنجاریهای...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 119
دسته بندی: دولت
مرگ مرد 63 ساله در کانال آب
۲۸ خرداد ۱۳۹۸

مرگ مرد 63 ساله در کانال آب

مرگ مرد 63 ساله در کانال آب...
تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 115
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
عدالت در دسترسی به امکانات شهری برای همه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸

عدالت در دسترسی به امکانات شهری برای همه

دربازدیدهیاتعمانیازابتکاراتوساختارهایاجتماعیسلامتدرتهرانمطرحشدهیاتیبلندپایهازکشورعمانشاملشهردارانشهر...
تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 117
دسته بندی: دولت
در منطقه، در حوزه سلامت سرآمد هستیم
۲۸ خرداد ۱۳۹۸

در منطقه، در حوزه سلامت سرآمد هستیم

وزیربهداشتدرآیینبهرهبرداریازشهرکصنعتیداروییبرکتوزیربهداشتدرآیینبهرهبرداریازشهرکداروییبرکت،ضمنتقدیراز...
تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 114
دسته بندی: دولت
نماینده مردم ارومیه از عملکرد پلیس قدردانی کرد
۲۸ خرداد ۱۳۹۸

نماینده مردم ارومیه از عملکرد پلیس قدردانی کرد

نماینده مردم ارومیه از...
تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 120
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
سفر سالانه ۳۰۰ هزار خارجی برای انجام امور درمانی به ایران
۲۸ خرداد ۱۳۹۸

سفر سالانه ۳۰۰ هزار خارجی برای انجام امور درمانی به ایران

سفرسالانه۳۰۰هزارخارجیبرایانجاماموردرمانیبهایراندکترحریرچیگفتسالانه۳۰۰هزارخارجیبرایمسایلدرمانیبهایران...
تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 121
دسته بندی: دولت
ایجاد 37 هزار شغل در شهرک صنعتی دارویی برکت
۲۸ خرداد ۱۳۹۸

ایجاد 37 هزار شغل در شهرک صنعتی دارویی برکت

وزیربهداشتبابیاناینکهشهرکداروییبرکتبههمتستاداجراییفرمانامامخمینیرهدرزمینیبامساحتبالغبر۲۰۰هکتارایجادش...
تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 122
دسته بندی: دولت
برخورد پلیس با بدحجابی در محدوده اختیاراتش است
۲۸ خرداد ۱۳۹۸

برخورد پلیس با بدحجابی در محدوده اختیاراتش است

برخورد پلیس با بدحجابی در...
تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 119
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
مصرف دخانیات سالانه 60 هزار ایرانی را می کشد
۲۸ خرداد ۱۳۹۸

مصرف دخانیات سالانه 60 هزار ایرانی را می کشد

دکترحریرچیگفتمصرفدخانیاتسالانهجانهزارایرانیرامیگیردوهزارمیلیاردتومانازمنابعحوزهسلامترادودمیکند بهگزا...
تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 138
دسته بندی: دولت
مصرف دخانیات، تهدیدی برای سلامت و رفاه جهانی است
۲۸ خرداد ۱۳۹۸

مصرف دخانیات، تهدیدی برای سلامت و رفاه جهانی است

پیاموزیربهداشتبهمناسبتهفتهملیبدوندخانیات؛ وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرپیامیبهمناسبتهفتهملیبدوندخانی...
تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 133
دسته بندی: دولت
قاچاقچی سوخت زمینگیر شد
۲۸ خرداد ۱۳۹۸

قاچاقچی سوخت زمینگیر شد

قاچاقچی سوخت زمینگیر شد ...
تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 135
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
Scroll to Top