قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

دولت

Feed Link JS News
انجام بیش از 890 هزار بازرسی بهداشت محیطی در برنامه سلامت نوروزی
۲۳ فروردين ۱۳۹۸

انجام بیش از 890 هزار بازرسی بهداشت محیطی در برنامه سلامت نوروزی

انجامبیشازهزاربازرسیبهداشتمحیطیدربرنامهسلامتنوروزیمعاونبهداشتوزارتبهداشتازموردبازرسیبهداشتمحیطیطیبرن...
تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 94
دسته بندی: دولت
امنیت و آرامش کشور مرهون حضور سپاه و ناجا در عرصه های مختلف
۲۳ فروردين ۱۳۹۸

امنیت و آرامش کشور مرهون حضور سپاه و ناجا در عرصه های مختلف

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، آیت الله "سیدمحمدکاظم مدرسی" در جلسه ای که به...
تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 92
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
بازدید شبانگاهی وزیر بهداشت از دو بیمارستان زرین دشت و داراب
۲۳ فروردين ۱۳۹۸

بازدید شبانگاهی وزیر بهداشت از دو بیمارستان زرین دشت و داراب

بازدیدشبانگاهیوزیربهداشتازدوبیمارستانزریندشتوداراب وزیربهداشتدرساعاتپایانیدومینروزازسفرخودبهاستانفار...
تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 95
دسته بندی: دولت
بخش های جدید بیمارستان نبی اکرم(ص) شهرستان خنج افتتاح شد
۲۳ فروردين ۱۳۹۸

بخش های جدید بیمارستان نبی اکرم(ص) شهرستان خنج افتتاح شد

بخشهایجدیدبیمارستاننبیاکرمصشهرستانخنجافتتاحشد وزیربهداشتدردومینروزازسفرخودبهاستانفارس،بخشهایجدیدبیما...
تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 92
دسته بندی: دولت
خدمت رسانی حداکثری پلیس راهور قم در پارکینگ‌های مسجد مقدس جمکران
۲۳ فروردين ۱۳۹۸

خدمت رسانی حداکثری پلیس راهور قم در پارکینگ‌های مسجد مقدس جمکران

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "علی حسن قیصری" در جلسه کمیته فنی شورای...
تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 94
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
یکی از نقاط بسیار مثبت منطقه جنوب استان فارس، مشارکت و همراهی خیرین در توسعه زیرساخت های حوزه سلامت است
۲۳ فروردين ۱۳۹۸

یکی از نقاط بسیار مثبت منطقه جنوب استان فارس، مشارکت و همراهی خیرین در توسعه زیرساخت های حوزه سلامت است

وزیربهداشتدرحاشیهافتتاحطرحهایدرمانیشهرستانگراشیکیازنقاطبسیارمثبتمنطقهجنوباستانفارس،مشارکتوهمراهیخیری...
تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 99
دسته بندی: دولت
توقیف141 كيلو ترياك در عملیات پلیس - رابر -
۲۲ فروردين ۱۳۹۸

توقیف141 كيلو ترياك در عملیات پلیس - رابر -

  سرهنگ"حميد ناصري" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس، در تشریح این...
تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 95
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
پروژه های حوزه سلامت لارستان به بهره برداری رسید
۲۲ فروردين ۱۳۹۸

پروژه های حوزه سلامت لارستان به بهره برداری رسید

دردومینروزازسفروزیربهداشتبهاستانفارس،سهپروژهدرمانیدرمانگاهتخصصیوفوقتخصصیمرحومهاشمیزاده،آشیانهاورژانس...
تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 97
دسته بندی: دولت
خیرین، محبوب ترین بندگان خدا هستند
۲۲ فروردين ۱۳۹۸

خیرین، محبوب ترین بندگان خدا هستند

وزیربهداشتدرنشستمسئولینومعتمدینمنطقهلارستانوزیربهداشتگفتوقتیکهبندهپروردگاردردلشبآخمیگویدکلکائناتبهلر...
تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 93
دسته بندی: دولت
تصادف زنجیره ای با 7 کشته در اتوبان تهران – ساوه
۲۲ فروردين ۱۳۹۸

تصادف زنجیره ای با 7 کشته در اتوبان تهران – ساوه

  سردار "خانچرلی" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، گفت: ظهر امروز...
تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 89
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
نقشه راه مشارکت در حوزه سلامت جنوب فارس تهیه شود
۲۲ فروردين ۱۳۹۸

نقشه راه مشارکت در حوزه سلامت جنوب فارس تهیه شود

وزیربهداشتدرنشستاعضایهیاترییسهدانشکدهعلومپزشکیوخیرینحوزهسلامتگراشوزیربهداشتبااشارهبهدستاوردهایبزرگحو...
تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 95
دسته بندی: دولت
پيام وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي به مناسبت روز جانباز
۲۲ فروردين ۱۳۹۸

پيام وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي به مناسبت روز جانباز

چهارمین روز ماه مبارک شعبان همزمان با سالروز خجسته میلاد حضرت...
تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 95
دسته بندی: دولت
افتتاح پروژه های درمانی شهرستان گراش با حضور وزیر بهداشت
۲۲ فروردين ۱۳۹۸

افتتاح پروژه های درمانی شهرستان گراش با حضور وزیر بهداشت

افتتاحپروژههایدرمانیشهرستانگراشباحضوروزیربهداشتچندینپروژهدرمانیشهرستانگراششاملبخشهای،طرحتوسعهاورژانس...
تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 84
دسته بندی: دولت
قاچاقچی سابقه دار دوباره به دام افتاد
۲۲ فروردين ۱۳۹۸

قاچاقچی سابقه دار دوباره به دام افتاد

قاچاقچی سابقه دار دوباره به...
تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 80
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
اعزام ٢٦ نفر پرستار بحران، تكنسين اتاق عمل و هوشبري برای راه اندازی بیمارستان سیار 50 تختخوابی در مناطق سیل زده خوزستان
۲۲ فروردين ۱۳۹۸

اعزام ٢٦ نفر پرستار بحران، تكنسين اتاق عمل و هوشبري برای راه اندازی بیمارستان سیار 50 تختخوابی در مناطق سیل زده خوزستان

اعزام٢٦نفرپرستاربحران،تكنسيناتاقعملوهوشبريبرایراهاندازیبیمارستانسیارتختخوابیدرمناطقسیلزدهخوزستانمعاو...
تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 120
دسته بندی: دولت
تعویق آزمون های علوم پزشکی به منظور رفاه حال داوطلبان در مناطق سیل زده
۲۲ فروردين ۱۳۹۸

تعویق آزمون های علوم پزشکی به منظور رفاه حال داوطلبان در مناطق سیل زده

درنشستشورایمدیرانحوزهمعاونتآموزشیوزارتبهداشتوباتاکیدونظرموافقوزیربهداشتمقررشد؛تعویقآزمونهایعلومپزشکی...
تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 88
دسته بندی: دولت
تاکید بر استفاده از مربیان متخصص در آموزش مرزبانان
۲۲ فروردين ۱۳۹۸

تاکید بر استفاده از مربیان متخصص در آموزش مرزبانان

تاکید بر استفاده از مربیان...
تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 123
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
١٨ خانه بهداشت عشایری در شیراز افتتاح شد
۲۲ فروردين ۱۳۹۸

١٨ خانه بهداشت عشایری در شیراز افتتاح شد

 ١٨خانهبهداشتعشایری،باحضوروزیربهداشت،درمانوآموزشپزشكيدرشيرازافتتاحوموردبهرهبرداريقرارگرفتبهگزارشوبدا...
تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 95
دسته بندی: دولت
روحاني در تماس تلفني رييس جمهور فرانسه: اگر فداكاري نيروهاي سپاه نبود دستكم دو كشور منطقه تحت كنترل داعش بود
۲۲ فروردين ۱۳۹۸

روحاني در تماس تلفني رييس جمهور فرانسه: اگر فداكاري نيروهاي سپاه نبود دستكم دو كشور منطقه تحت كنترل داعش بود

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه...
تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 95
دسته بندی: دولت
موفقیت های حوزه بهداشت مرهون تلاش بهورزان در سراسر کشور است
۲۲ فروردين ۱۳۹۸

موفقیت های حوزه بهداشت مرهون تلاش بهورزان در سراسر کشور است

وزیربهداشتدرآیینرونماییاز١٨خانهبهداشتعشایریدرشیرازموفقیتهایحوزهبهداشتمرهونتلاشبهورزاندرسراسرکشوراست ...
تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 94
دسته بندی: دولت
کشف بيش از 249 هزار قطعه جوجه يک روزه در مرز بانه
۲۲ فروردين ۱۳۹۸

کشف بيش از 249 هزار قطعه جوجه يک روزه در مرز بانه

کشف بيش از 249 هزار قطعه...
تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 94
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
امسال خانه های بهداشت سیار برای عشایر کشور تهیه و توزیع می شود
۲۱ فروردين ۱۳۹۸

امسال خانه های بهداشت سیار برای عشایر کشور تهیه و توزیع می شود

وزیربهداشتدرشیرازامسالخانههایبهداشتسیاربرایعشایرکشورتهیهوتوزیعمیشود وزیربهداشتگفتاولویتبهداشتبردرمان...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 92
دسته بندی: دولت
وام 5 ميليون توماني بازنشستگان كشوري آسيب ديده از سيل پرداخت شد - پرداخت 33 هزار فقره وام ضروري نوبت اول سال 98
۲۱ فروردين ۱۳۹۸

وام 5 ميليون توماني بازنشستگان كشوري آسيب ديده از سيل پرداخت شد - پرداخت 33 هزار فقره وام ضروري نوبت اول سال 98

 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 92
دسته بندی: دولت
پیش بینی 220 خانه بهداشت سیار عشایری برای ارائه خدمات بهداشتی به عشایر کشور
۲۱ فروردين ۱۳۹۸

پیش بینی 220 خانه بهداشت سیار عشایری برای ارائه خدمات بهداشتی به عشایر کشور

پیشبینیخانهبهداشتسیارعشایریبرایارائهخدماتبهداشتیبهعشایرکشور معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتبعدازانقلاباسلا...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 89
دسته بندی: دولت
اعتراف موبایل قاپ ها به 50 فقره سرقت در مراسم تشییع یکی از هنرمندان
۲۱ فروردين ۱۳۹۸

اعتراف موبایل قاپ ها به 50 فقره سرقت در مراسم تشییع یکی از هنرمندان

اعتراف موبایل قاپ ها به 50...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 88
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
سقوط یک فروند بالگرد نیروی انتظامی در ارتفاعات دالامپر ارومیه - اعزام 5 دستگاه آمبولانس به محل حادثه - انتقال تعدادی از مصدومین به مراکز درمانی
۲۱ فروردين ۱۳۹۸

سقوط یک فروند بالگرد نیروی انتظامی در ارتفاعات دالامپر ارومیه - اعزام 5 دستگاه آمبولانس به محل حادثه - انتقال تعدادی از مصدومین به مراکز درمانی

سخنگویسازماناورژانسکشورخبردادسقوطیکفروندبالگردنیرویانتظامیدرارتفاعاتدالامپرارومیهاعزامدستگاهآمبولانس...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 102
دسته بندی: دولت
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي : ​حمايت يكپارچه و همه جانبه از سپاه پاسداران پاسخ قاطع مردم به دشمن بود
۲۱ فروردين ۱۳۹۸

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي : ​حمايت يكپارچه و همه جانبه از سپاه پاسداران پاسخ قاطع مردم به دشمن بود

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در مراسم...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 98
دسته بندی: دولت
اورژانس جدید بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا شیراز به بهره برداری رسید
۲۱ فروردين ۱۳۹۸

اورژانس جدید بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا شیراز به بهره برداری رسید

اورژانسجدیدبیمارستاناعصابوروانابنسیناشیرازبهبهرهبرداریرسیداورژانسجدیدبیمارستاناعصابوروانابنسیناشیراز...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 95
دسته بندی: دولت
تکريم خانواده جانبازان و خانواده معظم شهدا بر ما واجب و يک تکليف است
۲۱ فروردين ۱۳۹۸

تکريم خانواده جانبازان و خانواده معظم شهدا بر ما واجب و يک تکليف است

  به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس، سردار "محمد شرفي" به مناسبت گراميداشت روز...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 94
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
پرداخت مقرري بيمه بيكاري به تمام كارگران بيكار شده ناشي از سيل
۲۱ فروردين ۱۳۹۸

پرداخت مقرري بيمه بيكاري به تمام كارگران بيكار شده ناشي از سيل

 به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 91
دسته بندی: دولت
ارسال اولین محموله کمک های بشردوستانه از سوی سازمانی بهداشت جهانی به مناطق سیل زده
۲۱ فروردين ۱۳۹۸

ارسال اولین محموله کمک های بشردوستانه از سوی سازمانی بهداشت جهانی به مناطق سیل زده

ارسالاولینمحمولهکمکهایبشردوستانهازسویسازمانیبهداشتجهانیبهمناطقسیلزده رییسسازماناورژانسکشورازارسالاول...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 81
دسته بندی: دولت
فرهنگ رو به جلوی ترافیک در کشور - یکنواختی محور بین المللی - تهران-مشهد - بلای جان مسافران
۲۱ فروردين ۱۳۹۸

فرهنگ رو به جلوی ترافیک در کشور - یکنواختی محور بین المللی - تهران-مشهد - بلای جان مسافران

فرهنگ رو به جلوی ترافیک در...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 82
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
ادامه مراقبت بیماری های واگیر در مناطق سیل زده توسط وزیر بهداشت مدیریت خواهد شد
۲۱ فروردين ۱۳۹۸

ادامه مراقبت بیماری های واگیر در مناطق سیل زده توسط وزیر بهداشت مدیریت خواهد شد

ادامهمراقبتبیماریهایواگیردرمناطقسیلزدهتوسطوزیربهداشتمدیریتخواهدشدرییسکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورایاسل...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 85
دسته بندی: دولت
اجرای برنامه مراقبت بیماری های غیر واگیر در مناطق سیل زده
۲۱ فروردين ۱۳۹۸

اجرای برنامه مراقبت بیماری های غیر واگیر در مناطق سیل زده

معاونفنیدفترمدیریتبیماریهایغیرواگیروزارتبهداشتاعلامکرداجرایبرنامهمراقبتبیماریهایغیرواگیردرمناطقسیلزد...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 84
دسته بندی: دولت
كشف ارز قاچاق در - بيله سوار -
۲۱ فروردين ۱۳۹۸

كشف ارز قاچاق در - بيله سوار -

كشف ارز قاچاق در "بيله...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 81
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
انجام واکسیناسیون تکمیلی برای جمعیت هدف در مناطق سیل زده
۲۱ فروردين ۱۳۹۸

انجام واکسیناسیون تکمیلی برای جمعیت هدف در مناطق سیل زده

انجامواکسیناسیونتکمیلیبرایجمعیتهدفدرمناطقسیلزدهمعاونبهداشتوزارتبهداشت،گفتیکیازاولینکارهاییکهدرسیلاخی...
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 82
دسته بندی: دولت
رئيس سازمان بهزيستي كشور : خيران براي كمك به آسيب ديدگان سيل به كمپين - لبخند مهرباني - سازمان بهزيستي كشور پيوستند
۲۰ فروردين ۱۳۹۸

رئيس سازمان بهزيستي كشور : خيران براي كمك به آسيب ديدگان سيل به كمپين - لبخند مهرباني - سازمان بهزيستي كشور پيوستند

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 79
دسته بندی: دولت
جمع آوری 52 معتاد متجاهر و پر خطر در گلستان
۲۰ فروردين ۱۳۹۸

جمع آوری 52 معتاد متجاهر و پر خطر در گلستان

جمع آوری 52 معتاد متجاهر و...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 77
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
راه اندازی بیمارستان سیار 50 تختخوابی در مناطق سیل زده خوزستان
۲۰ فروردين ۱۳۹۸

راه اندازی بیمارستان سیار 50 تختخوابی در مناطق سیل زده خوزستان

مدیرحوادثوفوریتهایپزشکیدانشگاهعلومپزشکیجندیشاپوراهوازخبردادراهاندازیبیمارستانسیارتختخوابیدرمناطقسیلز...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 80
دسته بندی: دولت
​ميدري در سفر به خوزستان : وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تمام ظرفيت در خدمت آسيب ديدگان سيل است
۲۰ فروردين ۱۳۹۸

​ميدري در سفر به خوزستان : وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تمام ظرفيت در خدمت آسيب ديدگان سيل است

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان،...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 82
دسته بندی: دولت
پیام تبریک وزیر بهداشت به مناسبت میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز
۲۰ فروردين ۱۳۹۸

پیام تبریک وزیر بهداشت به مناسبت میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز

پیامتبریکوزیربهداشتبهمناسبتمیلادباسعادتحضرتابوالفضلالعباسعوروزجانبازوزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرپیا...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 83
دسته بندی: دولت
کشف جسد طلبه جوان در کنار سد عباس آباد بانه - اعلام نتیجه پس از اخذ نظریه پزشکی قانونی
۲۰ فروردين ۱۳۹۸

کشف جسد طلبه جوان در کنار سد عباس آباد بانه - اعلام نتیجه پس از اخذ نظریه پزشکی قانونی

کشف جسد طلبه جوان در کنار سد عباس آباد بانه /اعلام نتیجه پس از اخذ نظریه پزشکی قانونی ...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 79
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
گزارشی از ارائه خدمات در مناطق سیل زده به مسئولین کشور و سازمان جهانی بهداشت ارائه می شود - در بهار امسال، پرونده الکترونیک سلامت را به سرانجام می رسانیم
۲۰ فروردين ۱۳۹۸

گزارشی از ارائه خدمات در مناطق سیل زده به مسئولین کشور و سازمان جهانی بهداشت ارائه می شود - در بهار امسال، پرونده الکترونیک سلامت را به سرانجام می رسانیم

وزیربهداشتدرنشستاعضایکمیسیونبهداشتودرمانمجلسگزارشیازارائهخدماتدرمناطقسیلزدهبهمسئولینکشوروسازمانجهانی...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 95
دسته بندی: دولت
​با حكم وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي : مدير كل دفتر مديريت عملكرد وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي منصوب شد
۲۰ فروردين ۱۳۹۸

​با حكم وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي : مدير كل دفتر مديريت عملكرد وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي منصوب شد

 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 89
دسته بندی: دولت
آمادگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای خدمات رسانی به مصدومان سیلاب لرستان و خوزستان
۲۰ فروردين ۱۳۹۸

آمادگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای خدمات رسانی به مصدومان سیلاب لرستان و خوزستان

آمادگیدانشگاهعلومپزشکیشیرازبرایخدماترسانیبهمصدومانسیلابلرستانوخوزستان رییسدانشگاهعلومپزشکیشیرازنسبتب...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 86
دسته بندی: دولت
ارسال کمک های کارکنان انتظامی استان همدان به مناطق سیل زده لرستان
۲۰ فروردين ۱۳۹۸

ارسال کمک های کارکنان انتظامی استان همدان به مناطق سیل زده لرستان

ارسال کمک های کارکنان...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 89
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
کاهش 65 درصدی مصدومیت های چهارشنبه پایان سال 97
۲۰ فروردين ۱۳۹۸

کاهش 65 درصدی مصدومیت های چهارشنبه پایان سال 97

 رییسسازماناورژانسکشوربااشارهبهارائهآموزشهایلازمبهمدارسومساجدبرایکاهشمصدومیتهاوعوارضچهارشنبهآخرسال،گ...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 83
دسته بندی: دولت
معاون امور تعاون وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي: با ماهي ۱۰ هزار تومان به آسيب ديدگان سيل كمك كنيم
۲۰ فروردين ۱۳۹۸

معاون امور تعاون وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي: با ماهي ۱۰ هزار تومان به آسيب ديدگان سيل كمك كنيم

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 78
دسته بندی: دولت
دستگیری سارق با 25 فقره سرقت
۲۰ فروردين ۱۳۹۸

دستگیری سارق با 25 فقره سرقت

دستگیری سارق با 25 فقره سرقت...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 77
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
اعزام اولین محموله کمک های دانشگاهیان علوم پزشکی فسا به مناطق سیل زده استان لرستان
۲۰ فروردين ۱۳۹۸

اعزام اولین محموله کمک های دانشگاهیان علوم پزشکی فسا به مناطق سیل زده استان لرستان

رییسدانشگاهعلومپزشکیفساخبرداداعزاماولینمحمولهکمکهایدانشگاهیانعلومپزشکیفسابهمناطقسیلزدهاستانلرستانریی...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 71
دسته بندی: دولت
Scroll to Top