قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

دولت

Feed Link JS News
سرپرست سازمان تامين اجتماعي خبر داد : شناسايي كارگاه‌هاي خسارت ديده در سيل
۲۰ فروردين ۱۳۹۸

سرپرست سازمان تامين اجتماعي خبر داد : شناسايي كارگاه‌هاي خسارت ديده در سيل

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 73
دسته بندی: دولت
برگزاری سومین نشست هم‌اندیشی درخصوص نحوه مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد سلامت در بحران سیل کشور
۲۰ فروردين ۱۳۹۸

برگزاری سومین نشست هم‌اندیشی درخصوص نحوه مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد سلامت در بحران سیل کشور

برگزاریسومیننشستهم‌اندیشیدرخصوصنحوهمشارکتسازمان‌هایمردم‌نهادسلامتدربحرانسیلکشورسومیننشستهم‌اندیشیدرخ...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 63
دسته بندی: دولت
غرق شدن 3 نفر در سيلاب در شهرستان ملاير
۲۰ فروردين ۱۳۹۸

غرق شدن 3 نفر در سيلاب در شهرستان ملاير

غرق شدن 3 نفر در سيلاب در...
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 60
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
پوشش کامل بهداشتی مناطق سیل زده اولویت نخست وزارت بهداشت است
۱۹ فروردين ۱۳۹۸

پوشش کامل بهداشتی مناطق سیل زده اولویت نخست وزارت بهداشت است

معاونبهداشتوزارتبهداشتدرنشستکمیتهمدیریتبحرانسیلپوششکاملبهداشتیمناطقسیلزدهاولویتنخستوزارتبهداشتاستدوم...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 49
دسته بندی: دولت
صادقي فر : مجموعه هاي ورزشي كارگري در اختيار آسيب ديدگان سيل قرار مي گيرد
۱۹ فروردين ۱۳۹۸

صادقي فر : مجموعه هاي ورزشي كارگري در اختيار آسيب ديدگان سيل قرار مي گيرد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 49
دسته بندی: دولت
آماده باش بیمارستان های استان لرستان برای خدمات رسانی به مردم سیل زده
۱۹ فروردين ۱۳۹۸

آماده باش بیمارستان های استان لرستان برای خدمات رسانی به مردم سیل زده

درگفتوگوبامعاوندرماندانشگاهعلومپزشکیلرستانمطرحشدآمادهباشبیمارستانهایاستانلرستانبرایخدماترسانیبهمردمس...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 42
دسته بندی: دولت
بازگشایی محور ایلام به سمت صالح آباد و مهران
۱۹ فروردين ۱۳۹۸

بازگشایی محور ایلام به سمت صالح آباد و مهران

بازگشایی محور ایلام به سمت...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 44
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
اعزام پرستاران سلامت روان، سلامت جامعه و سلامت سالمندی به اردوگاه های سیل زدگان اهواز
۱۹ فروردين ۱۳۹۸

اعزام پرستاران سلامت روان، سلامت جامعه و سلامت سالمندی به اردوگاه های سیل زدگان اهواز

اعزامپرستارانسلامتروان،سلامتجامعهوسلامتسالمندیبهاردوگاههایسیلزدگاناهوازمعاونپرستاریوزارتبهداشتگفتباه...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 37
دسته بندی: دولت
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گلستان تاكيد كرد: لزوم ادامه روند امدادرساني به مناطق سيل زده - خسارات واحدهاي سيل زده جبران مي شود
۱۹ فروردين ۱۳۹۸

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گلستان تاكيد كرد: لزوم ادامه روند امدادرساني به مناطق سيل زده - خسارات واحدهاي سيل زده جبران مي شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان، سعید...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 35
دسته بندی: دولت
تعامل و همکاری با اتحادیه اصناف تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی به منظور اجرایی کردن روند ساماندهی و رفع مشکلات شبکه توزیع قانونی
۱۹ فروردين ۱۳۹۸

تعامل و همکاری با اتحادیه اصناف تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی به منظور اجرایی کردن روند ساماندهی و رفع مشکلات شبکه توزیع قانونی

رییسادارهنظارتبرتامینونگهداشتتجهیزاتپزشکیخبردادتعاملوهمکاریبااتحادیهاصنافتجهیزاتپزشکی،دندانپزشکیوآزم...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 32
دسته بندی: دولت
استخر آب جان جوان 18 ساله را گرفت
۱۹ فروردين ۱۳۹۸

استخر آب جان جوان 18 ساله را گرفت

استخر آب جان جوان 18 ساله...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 32
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
بایدها و نبایدهای مصرف نمک یددار
۱۹ فروردين ۱۳۹۸

بایدها و نبایدهای مصرف نمک یددار

درگفتوگوبامديرکلدفتربهبودتغذيهجامعهوزارتبهداشتمطرحشدمديرکلدفتربهبودتغذيهجامعهوزارتبهداشت،گفتکنترلاخت...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 41
دسته بندی: دولت
استمرار فعالیت تیم عملیات ویژه سازمان اورژانس کشور در مناطق سیل زده
۱۹ فروردين ۱۳۹۸

استمرار فعالیت تیم عملیات ویژه سازمان اورژانس کشور در مناطق سیل زده

رییسسازماناورژانسکشوراعلامکرداستمرارفعالیتتیمعملیاتویژهسازماناورژانسکشوردرمناطقسیلزدهرییسسازماناورژا...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 43
دسته بندی: دولت
25 هزار ليتر سوخت قاچاق در ماهشهر
۱۹ فروردين ۱۳۹۸

25 هزار ليتر سوخت قاچاق در ماهشهر

25 هزار ليتر سوخت قاچاق در...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 47
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
ارائه خدمات سلامت در پایانه مرزی میرجاوه به ۳ هزار نفر از اتباع پاکستانی در اولین روز ماه شعبان
۱۹ فروردين ۱۳۹۸

ارائه خدمات سلامت در پایانه مرزی میرجاوه به ۳ هزار نفر از اتباع پاکستانی در اولین روز ماه شعبان

معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیزاهداناعلامکردارائهخدماتسلامتدرپایانهمرزیمیرجاوهبه۳هزارنفرازاتباعپاکستانی...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 61
دسته بندی: دولت
قائم مقام مشاور عالی وزیر بهداشت منصوب شد
۱۹ فروردين ۱۳۹۸

قائم مقام مشاور عالی وزیر بهداشت منصوب شد

 دکترمحمداسماعیلاکبری،مشاورعالیوزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرحکمیدکترعلیدباغرابهعنوانقائممقامخودمنصوب...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 62
دسته بندی: دولت
توقیف 162 رأس دام قاچاق در اصفهان
۱۹ فروردين ۱۳۹۸

توقیف 162 رأس دام قاچاق در اصفهان

گروه استان ها _ اصفهان _ با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 60
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
تخلیه بیمارستان سوسنگرد - انتقال 20 بیمار به اهواز
۱۹ فروردين ۱۳۹۸

تخلیه بیمارستان سوسنگرد - انتقال 20 بیمار به اهواز

معاوندرمانوزیربهداشتبااشارهبهوضعیتارائهخدماتدرمانیدرمناطقسیل‌زدهکشوروهمچنیننگرانیاینوزارتخانهدربارهخ...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 74
دسته بندی: دولت
حضور ملموس و اثرگذار پلیس شایسته تقدیر است
۱۸ فروردين ۱۳۹۸

حضور ملموس و اثرگذار پلیس شایسته تقدیر است

حضور ملموس و اثرگذار پلیس...
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 75
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
لزوم مشارکت صاحبنظران برای معرفی و نمایش بهتر ظرفیت های کشور
۱۸ فروردين ۱۳۹۸

لزوم مشارکت صاحبنظران برای معرفی و نمایش بهتر ظرفیت های کشور

سرگروهپنلسلامتجهانیدردورانگذارهفتمیننشستمنطقه‌ایمجمعجهانیسلامتعنوانکردلزوممشارکتصاحبنظرانبرایمعرفیون...
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 139
دسته بندی: دولت
کشف 117 کیلو تریاک در عملیات مسلحانه پلیس میامی
۱۸ فروردين ۱۳۹۸

کشف 117 کیلو تریاک در عملیات مسلحانه پلیس میامی

کشف 117 کیلو تریاک در...
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 88
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
مهلت ارسال اثر به دهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ تا ۲۵ اردیبهشت ماه تمدید شد
۱۸ فروردين ۱۳۹۸

مهلت ارسال اثر به دهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ تا ۲۵ اردیبهشت ماه تمدید شد

مهلتارسالاثربهدهمینجشنوارهبین‌المللیسیمرغتا۲۵اردیبهشتماهتمدیدشدبهدلیلاستقبالگستردهشرکتکنندگانووقوعسی...
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 102
دسته بندی: دولت
شريعتمداري درگذشت همسر سيد علي اكبر طاهايي را تسليت گفت
۱۸ فروردين ۱۳۹۸

شريعتمداري درگذشت همسر سيد علي اكبر طاهايي را تسليت گفت

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه...
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 100
دسته بندی: دولت
طغیانی از بیماری های واگیر در هیچ نقطه ای از مناطق سیل زده رخ نداده است - سلامت آب آشامیدنی در مناطق سیل زده به طور مستمر مورد پایش قرار گرفته و عملیات کلرزنی نیز انجام شده است
۱۸ فروردين ۱۳۹۸

طغیانی از بیماری های واگیر در هیچ نقطه ای از مناطق سیل زده رخ نداده است - سلامت آب آشامیدنی در مناطق سیل زده به طور مستمر مورد پایش قرار گرفته و عملیات کلرزنی نیز انجام شده است

درگفتوگوبارییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشتمطرحشدطغیانیازبیماریهایواگیردرهیچنقطهایازمناطقسیلزد...
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 97
دسته بندی: دولت
کشف 209 کیلو تریاک در - سربیشه -
۱۸ فروردين ۱۳۹۸

کشف 209 کیلو تریاک در - سربیشه -

گروه استان ها- خراسان جنوبی - فرمانده انتظامي استان از کشف 209 کيلو و 450گرم تریاک در...
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 100
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
میزان دسترسی به خدمات سلامت و کاهش هزینه های فقرزا، دو گام مهم در پوشش همگانی سلامت
۱۸ فروردين ۱۳۹۸

میزان دسترسی به خدمات سلامت و کاهش هزینه های فقرزا، دو گام مهم در پوشش همگانی سلامت

معاونکلوزارتبهداشتبهمناسبتروزجهانیبهداشتعنوانکردمیزاندسترسیبهخدماتسلامتوکاهشهزینههایفقرزا،دوگاممهمدر...
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 105
دسته بندی: دولت
آماده باش کارشناسان سلامت روان در سیل های اخیر - مداخلات روانی اجتماعی در حادثه سیل استان لرستان
۱۸ فروردين ۱۳۹۸

آماده باش کارشناسان سلامت روان در سیل های اخیر - مداخلات روانی اجتماعی در حادثه سیل استان لرستان

آمادهباشکارشناسانسلامترواندرسیلهایاخیرمداخلاتروانیاجتماعیدرحادثهسیلاستانلرستانمعاوندفترسلامتروانی،اج...
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 94
دسته بندی: دولت
برخورد تراکتور و سواری سمند در سورشجان
۱۸ فروردين ۱۳۹۸

برخورد تراکتور و سواری سمند در سورشجان

  سرهنگ "غلامعلي نوربخش" سرپرست پلیس راه فرماندهی انتظامی استان در گفت و گو...
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 85
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
ذخایر شیرخشک‌های متابولیک در کشور کافی است
۱۸ فروردين ۱۳۹۸

ذخایر شیرخشک‌های متابولیک در کشور کافی است

مدیرکلفرآوردههایطبیعی،سنتیومکملسازمانغذاودارومدیرکلفرآوردههایطبیعی،سنتیومکملسازمانغذاودارو،وضعیتتامی...
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 56
دسته بندی: دولت
افتتاح و بازدید از پروژه های بهداشتی، درمانی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
۱۸ فروردين ۱۳۹۸

افتتاح و بازدید از پروژه های بهداشتی، درمانی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

افتتاحوبازدیدازپروژههایبهداشتی،درمانیوآموزشیدانشگاهعلومپزشکیایلام  وزیربهداشتدردومینروزازسفرخودبهاست...
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 61
دسته بندی: دولت
تقدیر ازکمک مامور پلیس اصفهان به کودک گم شده
۱۸ فروردين ۱۳۹۸

تقدیر ازکمک مامور پلیس اصفهان به کودک گم شده

  به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ" جواد درستکار" با اعلام این خبر...
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 60
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
مراکز درمان ناباروری در کشور تقویت می شوند - باید برای زوج های نابارور تسهیلات ویژه ایجاد کنیم
۱۷ فروردين ۱۳۹۸

مراکز درمان ناباروری در کشور تقویت می شوند - باید برای زوج های نابارور تسهیلات ویژه ایجاد کنیم

مراکزدرمانناباروریدرکشورتقویتمیشوندبایدبرایزوجهاینابارورتسهیلاتویژهایجادکنیموزیربهداشتگفتبادستوررییس...
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 69
دسته بندی: دولت
اقدامات پیشگیرانه و خردمندانه بسیار خوبی برای مقابله با سیل در استان ایلام انجام شده است - یکی از بهترین مکان ها برای کاهش آسیب های اجتماعی، مدرسه است
۱۷ فروردين ۱۳۹۸

اقدامات پیشگیرانه و خردمندانه بسیار خوبی برای مقابله با سیل در استان ایلام انجام شده است - یکی از بهترین مکان ها برای کاهش آسیب های اجتماعی، مدرسه است

اقداماتپیشگیرانهوخردمندانهبسیارخوبیبرایمقابلهباسیلدراستانایلامانجامشدهاستیکیازبهترینمکانهابرایکاهشآس...
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 75
دسته بندی: دولت
کشف بیش از 2 تن مواد افیونی در هرمزگان
۱۷ فروردين ۱۳۹۸

کشف بیش از 2 تن مواد افیونی در هرمزگان

  سردار"عزیزاله ملکی" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس در تشریح این...
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 74
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
خوشبختانه در استان ایلام در سیل اخیر کمترین آسیب جسمی و جانی به مردم وارد شد - کمبود دارو در هیچ منطقه ای از استان ایلام وجود نداشت
۱۷ فروردين ۱۳۹۸

خوشبختانه در استان ایلام در سیل اخیر کمترین آسیب جسمی و جانی به مردم وارد شد - کمبود دارو در هیچ منطقه ای از استان ایلام وجود نداشت

جمعبندیوزیربهداشتازسفردوروزهبهاستانایلام؛خوشبختانهدراستانایلامدرسیلاخیرکمترینآسیبجسمیوجانیبهمردموارد...
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 78
دسته بندی: دولت
اعزام 10 تیم ویژه فوریت های پزشکی و یک بیمارستان صحرایی به خوزستان - اعزام 30 دستگاه آمبولانس به این استان
۱۷ فروردين ۱۳۹۸

اعزام 10 تیم ویژه فوریت های پزشکی و یک بیمارستان صحرایی به خوزستان - اعزام 30 دستگاه آمبولانس به این استان

رییسسازماناورژانسکشوردرپیدستوروزیربهداشت،عنوانکرداعزامتیمویژهفوریتهایپزشکیویکبیمارستانصحراییبهخوزستا...
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 77
دسته بندی: دولت
حادثه رانندگی با یک کشته و 2 مصدوم در سلمانشهر
۱۷ فروردين ۱۳۹۸

حادثه رانندگی با یک کشته و 2 مصدوم در سلمانشهر

  به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ"مسعود تقدیسی لاریجانی" در تشریح...
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 77
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
اهدای بیش از 48 هزار واحد خون در ایام نوروز
۱۷ فروردين ۱۳۹۸

اهدای بیش از 48 هزار واحد خون در ایام نوروز

سخنگویسازمانانتقالخوناعلامکردطیتعطیلاتنوروزسالجاریهزاروواحدخوناهداشدبهگزارشوبدا،دکتربشیرحاجیبیگیبااع...
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 78
دسته بندی: دولت
در مناطق سیل زده کمبودی در تامین منابع خونی وجود ندارد
۱۷ فروردين ۱۳۹۸

در مناطق سیل زده کمبودی در تامین منابع خونی وجود ندارد

درمناطقسیلزدهکمبودیدرتامینمنابعخونیوجودندارددکترحاجیبیگیگفتدراغلبمناطقسیلزدهکمبودیدرتامینمنابعخونیوج...
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 73
دسته بندی: دولت
سلفي هاي به ياد ماندني منجر به غرق شدن 3 نفر شد
۱۷ فروردين ۱۳۹۸

سلفي هاي به ياد ماندني منجر به غرق شدن 3 نفر شد

سلفي هاي به ياد ماندني منجر...
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 72
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
اولین درس شهدا به ما عاشقی و صبوری بود
۱۷ فروردين ۱۳۹۸

اولین درس شهدا به ما عاشقی و صبوری بود

  وزیربهداشتدرسفردوروزهخودبهاستانایلام،باحضوردرگلزارشهدایایلامبهمقامشهداوشهدایگمنامایلامادایاحترامکر...
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 59
دسته بندی: دولت
وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی با برنامه، دغدغه راهبردی رهبر معظم انقلاب در خصوص رشد جمعیت را مرتفع می کنند
۱۷ فروردين ۱۳۹۸

وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی با برنامه، دغدغه راهبردی رهبر معظم انقلاب در خصوص رشد جمعیت را مرتفع می کنند

وزارتبهداشتودانشگاههایعلومپزشکیبابرنامه،دغدغهراهبردیرهبرمعظمانقلابدرخصوصرشدجمعیترامرتفعمیکنندوزیربهد...
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 61
دسته بندی: دولت
برگزاري جلسه هيات دولت در هفته آينده با تاكيد بر موضوع سیل در کشور و جبران خسارات ناشی از آن
۱۷ فروردين ۱۳۹۸

برگزاري جلسه هيات دولت در هفته آينده با تاكيد بر موضوع سیل در کشور و جبران خسارات ناشی از آن

وزیربهداشتدرجلسهشورایهماهنگیمدیریتبحراناستانایلامعنوانكردبرگزاريجلسههياتدولتدرهفتهآيندهباتاكيدبرموضو...
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 73
دسته بندی: دولت
زنان باردار، کودکان و سالمندان، به منظور کاهش آسيب هاي احتمالی، از گوریه خارج می شوند
۱۶ فروردين ۱۳۹۸

زنان باردار، کودکان و سالمندان، به منظور کاهش آسيب هاي احتمالی، از گوریه خارج می شوند

رييسدانشکدهعلومپزشکیشوشترزنانباردار،کودکانوسالمندان،بهمنظورکاهشآسيبهاياحتمالی،ازگوریهخارجمیشوندرييسد...
تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 76
دسته بندی: دولت
وضعيت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق سیل زده بررسي شد
۱۶ فروردين ۱۳۹۸

وضعيت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق سیل زده بررسي شد

وضعيتارائهخدماتبهداشتیودرمانیدرمناطقسیلزدهبررسيشدوزیربهداشتکهبهعنواننمایندهرييسجمهوربهاستانایلامسفرک...
تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 88
دسته بندی: دولت
دستور وزیر بهداشت برای تبدیل مرکز اورژانس لومار استان ايلام به مركز درمان بستر
۱۶ فروردين ۱۳۹۸

دستور وزیر بهداشت برای تبدیل مرکز اورژانس لومار استان ايلام به مركز درمان بستر

دستوروزیربهداشتبرایتبدیلمرکزاورژانسلوماراستانايلامبهمركزدرمانبستر وزیربهداشتدرسفردوروزهخودبهاستانایل...
تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 91
دسته بندی: دولت
آخرین وضعیت مناطق سیل‌زده گلستان - تلاش برای بازگشایی کلیه محورهای مواصلاتی
۱۶ فروردين ۱۳۹۸

آخرین وضعیت مناطق سیل‌زده گلستان - تلاش برای بازگشایی کلیه محورهای مواصلاتی

آخرین وضعیت مناطق سیل‌زده...
تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 89
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
اعزام چهارمين تيم ويژه عملياتي اورژانس كشور به مناطق سيل زده پلدختر و معمولان
۱۶ فروردين ۱۳۹۸

اعزام چهارمين تيم ويژه عملياتي اورژانس كشور به مناطق سيل زده پلدختر و معمولان

اعزامچهارمينتيمويژهعملياتياورژانسكشوربهمناطقسيلزدهپلدخترومعمولانرييسسازماناورژانسكشورگفتتيمهايسلامتر...
تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 94
دسته بندی: دولت
بازديد از بيمارستان ها و مراكز بهداشتي و درماني استان ايلام به منظور بررسي خسارات ناشي از سيل
۱۶ فروردين ۱۳۹۸

بازديد از بيمارستان ها و مراكز بهداشتي و درماني استان ايلام به منظور بررسي خسارات ناشي از سيل

رییسدانشگاهعلومپزشکیایلامدرجلسهشورایهماهنگیمدیریتبحراناستانایلامعنوانكردبازديدازبيمارستانهاومراكزبهد...
تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 93
دسته بندی: دولت
Scroll to Top