قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

دولت

Feed Link JS News
سنجش فشار خون بیش از پنج هزار بابلی و ارائه خدمات مشاوره ای
۲۸ خرداد ۱۳۹۸

سنجش فشار خون بیش از پنج هزار بابلی و ارائه خدمات مشاوره ای

سنجشفشارخونبیشازپنجهزاربابلیوارائهخدماتمشاورهای رییسدانشگاهعلومپزشکیبابلدرگزارشیدرخصوصاقداماتانجامشد...
تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 130
دسته بندی: دولت
معرفی برنامه های سازمان انتقال خون تا سال 1400
۲۸ خرداد ۱۳۹۸

معرفی برنامه های سازمان انتقال خون تا سال 1400

 بهدنبالحکمابقایمدیرعاملسازمانانتقالخونایران،دکترعلیاکبرپورفتحالهدرنامهایبهوزیربهداشت،برتعهدخود،مدیر...
تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 134
دسته بندی: دولت
4 مجروح در برخورد رنو با جک
۲۸ خرداد ۱۳۹۸

4 مجروح در برخورد رنو با جک

  سرهنگ "علي رضايي" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس گفت: عوامل پلیس...
تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 133
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
قدردانی رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از وزیر بهداشت
۲۷ خرداد ۱۳۹۸

قدردانی رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از وزیر بهداشت

قدردانیرییسکمیسیونبهداشتودرمانمجلسازوزیربهداشتدکترعلینوبخترییسکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورایاسلامیدرپی...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 128
دسته بندی: دولت
حادثه در معدن زغال سنگ نور
۲۷ خرداد ۱۳۹۸

حادثه در معدن زغال سنگ نور

  به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "زمان شالیکار" در تشریح این خبر،...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 129
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
هر ایرانی سالانه به طور متوسط  10.3 بار مواجهه با نظام سلامت دارد
۲۷ خرداد ۱۳۹۸

هر ایرانی سالانه به طور متوسط 10.3 بار مواجهه با نظام سلامت دارد

هرایرانیسالانهبهطورمتوسطبارمواجههبانظامسلامتدارددکترحریرچیبابیاناینکههرایرانیسالانهبهطورمتوسطبارمواج...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 130
دسته بندی: دولت
حادثه رانندگی در محور هراز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸

حادثه رانندگی در محور هراز

گروه استان ها- مازندران- رئیس پلیس راه استان گفت: واژگونی و برخورد یک خودروی سمند با...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 127
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
فعالیت ۱۲۰ کارخانه داروسازی، ۷۰ کارخانه مواد اولیه دارویی و ۱۲ هزار داروخانه در سطح کشور
۲۷ خرداد ۱۳۹۸

فعالیت ۱۲۰ کارخانه داروسازی، ۷۰ کارخانه مواد اولیه دارویی و ۱۲ هزار داروخانه در سطح کشور

فعالیت۱۲۰کارخانهداروسازی،۷۰کارخانهمواداولیهداروییو۱۲هزارداروخانهدرسطحکشورسرپرستسازمانغذاوداروگفتنمی‌...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 123
دسته بندی: دولت
ضرورتِ تدوین نقشه خطر  در کشور -  سیل، مهمترین مخاطره طبیعی
۲۷ خرداد ۱۳۹۸

ضرورتِ تدوین نقشه خطر در کشور - سیل، مهمترین مخاطره طبیعی

مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایاعنوانکردضرورتِتدویننقشهخطردرکشورسیل،مهمترینمخاطرهطبیع...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 121
دسته بندی: دولت
کشف 81 راس دام قاچاق در ملاير
۲۷ خرداد ۱۳۹۸

کشف 81 راس دام قاچاق در ملاير

کشف 81 راس دام قاچاق در...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 118
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
صلاح و سلامت بيماران مدنظر قرار گيرد -  از دستور وزير بهداشت تشكر مي كنيم
۲۷ خرداد ۱۳۹۸

صلاح و سلامت بيماران مدنظر قرار گيرد - از دستور وزير بهداشت تشكر مي كنيم

صلاحوسلامتبيمارانمدنظرقرارگيردازدستوروزيربهداشتتشكرميكنيم دستوروزيربهداشتدرخصوصحمایتبیمهایداروهايبيم...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 120
دسته بندی: دولت
پیر شدن جمعیت، بار مراجعات درمانی را افزایش می دهد
۲۷ خرداد ۱۳۹۸

پیر شدن جمعیت، بار مراجعات درمانی را افزایش می دهد

پیرشدنجمعیت،بارمراجعاتدرمانیراافزایشمیدهدمعاونکلوزارتبهداشتگفتتورمومشکلاتاقتصادیدرجامعهمنجربهکاهشبار...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 124
دسته بندی: دولت
35 کیلو هروئین در کویر کشف شد
۲۷ خرداد ۱۳۹۸

35 کیلو هروئین در کویر کشف شد

35 کیلو هروئین در کویر کشف...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 116
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
ارتقا حوزه سلامت، بهترین مسیر افزایش رضایت اجتماعی  -  همدلی بسیج جامعه پزشکی در کمک به سلامت مردم، بسیار موثر است
۲۷ خرداد ۱۳۹۸

ارتقا حوزه سلامت، بهترین مسیر افزایش رضایت اجتماعی - همدلی بسیج جامعه پزشکی در کمک به سلامت مردم، بسیار موثر است

ارتقاحوزهسلامت،بهترینمسیرافزایشرضایتاجتماعیهمدلیبسیججامعهپزشکیدرکمکبهسلامتمردم،بسیارموثراست  معاونکل...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 119
دسته بندی: دولت
وزیر بهداشت انتخاب دکتر نوبخت رییس جدید کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را تبریک گفت
۲۷ خرداد ۱۳۹۸

وزیر بهداشت انتخاب دکتر نوبخت رییس جدید کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را تبریک گفت

وزیربهداشتانتخابدکترنوبخترییسجدیدکمیسیونبهداشتودرمانمجلسراتبریکگفتوزیربهداشتدرپیامی،انتخابدکترعلینوب...
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 127
دسته بندی: دولت
دستگیری عوامل آتش سوزی پارک جنگلی چیتگر
۲۶ خرداد ۱۳۹۸

دستگیری عوامل آتش سوزی پارک جنگلی چیتگر

دستگیری عوامل آتش سوزی پارک...
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 121
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
فشارخون نمایندگان و کارکنان مجلس مورد سنجش قرار گرفت
۲۶ خرداد ۱۳۹۸

فشارخون نمایندگان و کارکنان مجلس مورد سنجش قرار گرفت

باحضورتیمبهداشتیازدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی؛فشارخوننمایندگانوکارکنانمجلسموردسنجشقرارگرفتباحضورتیمازم...
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 116
دسته بندی: دولت
داروهای تولید داخل مطابق با استاندارهای بین المللی هستند
۲۶ خرداد ۱۳۹۸

داروهای تولید داخل مطابق با استاندارهای بین المللی هستند

معاونکلوزارتبهداشتدرگفتگویویژهشبکهخبرعنوانکردداروهایتولیدداخلمطابقبااستاندارهایبینالمللیهستندمعاونکل...
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 116
دسته بندی: دولت
سقوط پاراگلایدر در بابلسر
۲۶ خرداد ۱۳۹۸

سقوط پاراگلایدر در بابلسر

سقوط پاراگلایدر در بابلسر ...
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 112
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
ایجاد معاونت تولید داخل در سازمان غذا و دارو -  تصمیم‌گیری در مورد اولویت‌های ارزی دارو و تجهیزات پزشکی
۲۶ خرداد ۱۳۹۸

ایجاد معاونت تولید داخل در سازمان غذا و دارو - تصمیم‌گیری در مورد اولویت‌های ارزی دارو و تجهیزات پزشکی

وزیربهداشتدرحاشیهدومینجلسهقرارگاهسازمانغذاوداروخبردادایجادمعاونتتولیدداخلدرسازمانغذاوداروتصمیم‌گیرید...
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 112
دسته بندی: دولت
شیوع بیماری کبد چرب با روند نگران کننده بی تحرکی و چاقی در ایران
۲۶ خرداد ۱۳۹۸

شیوع بیماری کبد چرب با روند نگران کننده بی تحرکی و چاقی در ایران

شیوعبیماریکبدچربباروندنگرانکنندهبیتحرکیوچاقیدرایرانمعاونتحقیقاتوزیربهداشتهمزمانبا«روزبینالمللی »،کبد...
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 111
دسته بندی: دولت
مرگ یک کوهنورد در قله های دارآباد
۲۶ خرداد ۱۳۹۸

مرگ یک کوهنورد در قله های دارآباد

مرگ یک کوهنورد در قله های...
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 108
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
آزمون دکتری تخصصی پزشکی ۳۰ و ۳۱ خرداد برگزار می شود
۲۶ خرداد ۱۳۹۸

آزمون دکتری تخصصی پزشکی ۳۰ و ۳۱ خرداد برگزار می شود

آزموندکتریتخصصیپزشکی۳۰و۳۱خردادبرگزارمیشود آزموندکتریتخصصیعلومپایهپزشکیوبهداشت،دندانپزشکیوداروسازیسال...
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 107
دسته بندی: دولت
استقرار پرونده الکترونیک سلامت، منجر به ارائه بهتر خدمات به شهروندان می شود
۲۶ خرداد ۱۳۹۸

استقرار پرونده الکترونیک سلامت، منجر به ارائه بهتر خدمات به شهروندان می شود

درگفتوگوبامعاونفناوریونوآوریوزارتارتباطاتوفناوریاطلاعاتمطرحشداستقرارپروندهالکترونیکسلامت،منجربهارائه...
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 105
دسته بندی: دولت
پرونده ای با 40 میلیارد ریال اموال مسروقه
۲۶ خرداد ۱۳۹۸

پرونده ای با 40 میلیارد ریال اموال مسروقه

پرونده ای با 40 میلیارد...
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 101
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
موثرترین راه برای مبارزه با دخانیات، مطالبه‌ گری مردم است
۲۶ خرداد ۱۳۹۸

موثرترین راه برای مبارزه با دخانیات، مطالبه‌ گری مردم است

معاونبهداشتوزارتبهداشتدرنشستخبریهفتهملیبدوندخانیاتموثرترینراهبرایمبارزهبادخانیات،مطالبه‌گریمردماستمع...
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 105
دسته بندی: دولت
تلاش برای کاهش هزینه‌های داروهای بیماران MPS
۲۶ خرداد ۱۳۹۸

تلاش برای کاهش هزینه‌های داروهای بیماران MPS

رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماری‌هایوزارتبهداشتتاکیدکردرییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماری‌هایوزارتبهداشت...
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 106
دسته بندی: دولت
کشف اشیاء عتیقه متعلق به دوره ساسانی در ساری
۲۶ خرداد ۱۳۹۸

کشف اشیاء عتیقه متعلق به دوره ساسانی در ساری

کشف اشیاء عتیقه متعلق به...
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 108
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
ضرورت افزایش مالیات بر مواد دخانی
۲۵ خرداد ۱۳۹۸

ضرورت افزایش مالیات بر مواد دخانی

معاونبهداشتوزارتبهداشتدرنشستخبریهفتهملیبدوندخانیاتتاکیدکردمعاونبهداشتوزارتبهداشتگفتمشکلیکهماداریمباا...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 109
دسته بندی: دولت
کشف لوازم خانگی قاچاق 5 میلیاردی در بهارستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۸

کشف لوازم خانگی قاچاق 5 میلیاردی در بهارستان

کشف لوازم خانگی قاچاق 5...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 106
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
۲۵ خرداد ۱۳۹۸

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

بازدیدمعاونتوسعهمدیریتومنابعوزارتبهداشتازبیمارستاندکترمسیحدانشوری «سیدکاملتقوینژاد»معاونتوسعهمدیریتو...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 112
دسته بندی: دولت
بزرگترین خطر ابتلا به فشارخون بالا، مصرف دخانیات است -
۲۵ خرداد ۱۳۹۸

بزرگترین خطر ابتلا به فشارخون بالا، مصرف دخانیات است -

بزرگترینخطرابتلابهفشارخونبالا،مصرفدخانیاتاستدبیرکلجمعیتمبارزهبادخانیاتکشورباانتقادازوضعیتنابساماندخا...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 110
دسته بندی: دولت
خواستگار ناكام، خانواده دختر مورد علاقه اش را به گلوله بست - دستگيري قاتل كمتر از 4 ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۸

خواستگار ناكام، خانواده دختر مورد علاقه اش را به گلوله بست - دستگيري قاتل كمتر از 4 ساعت

سرهنگ "كاووس محمدي" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس، با اعلام این خبر،...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 109
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
کنترل فشار خون بیش از 102 هزار سبزواری -  شناسایی 20 هزار بیمار مبتلا به فشار خون بالا
۲۵ خرداد ۱۳۹۸

کنترل فشار خون بیش از 102 هزار سبزواری - شناسایی 20 هزار بیمار مبتلا به فشار خون بالا

کنترلفشارخونبیشازهزارسبزواریشناساییهزاربیمارمبتلابهفشارخونبالا  رییسدانشگاهعلومپزشکیسبزوارگفتاززمانآ...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 111
دسته بندی: دولت
پيشنهاد ايران مبني بر  تقويت سه جانبه گرايي تصويب شد
۲۵ خرداد ۱۳۹۸

پيشنهاد ايران مبني بر تقويت سه جانبه گرايي تصويب شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 107
دسته بندی: دولت
لزوم فرماندهی واحد در شرایط بحران در حوادث و بلایا
۲۵ خرداد ۱۳۹۸

لزوم فرماندهی واحد در شرایط بحران در حوادث و بلایا

وزیربهداشتدرنهمینکنگرهبینالمللیسلامتدرحوادثوبلایاتاکیدکردلزومفرماندهیواحددرشرایطبحراندرحوادثوبلایاوز...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 107
دسته بندی: دولت
یک کشته و 10 مجروح در برخورد 2 سوراي پرايد
۲۵ خرداد ۱۳۹۸

یک کشته و 10 مجروح در برخورد 2 سوراي پرايد

در شهرستان سربيشه؛ ...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 102
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
آینده سازمان انتقال خون، اهدای مستقیم مشتقات خون است
۲۵ خرداد ۱۳۹۸

آینده سازمان انتقال خون، اهدای مستقیم مشتقات خون است

مدیرعاملسازمانانتقالخوندرسیوهشتمیناجلاسمدیرانانتقالخونکشورآیندهسازمانانتقالخون،اهدایمستقیممشتقاتخونا...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 111
دسته بندی: دولت
مدیریت مصرف خون و نظارت بر اتلاف خون در مراکز ضروری است
۲۵ خرداد ۱۳۹۸

مدیریت مصرف خون و نظارت بر اتلاف خون در مراکز ضروری است

مدیریتمصرفخونونظارتبراتلافخوندرمراکزضروریاستدکترحریرچیضمنقدردانیازسازمانانتقالخونبهدلیلرسیدنبهشاخصاه...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 110
دسته بندی: دولت
زحمات نیروی انتظامی در مساله حجاب و عفاف قابل تقدیر است - راه حل مقابله با بدحجابی، فرهنگ سازی است
۲۵ خرداد ۱۳۹۸

زحمات نیروی انتظامی در مساله حجاب و عفاف قابل تقدیر است - راه حل مقابله با بدحجابی، فرهنگ سازی است

زحمات نیروی انتظامی در مساله حجاب و عفاف قابل تقدیر است/راه حل مقابله با بدحجابی، فرهنگ...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 102
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
عدالت اجتماعی رویکرد بیمه سلامت درجهت حفظ سلامت محوری جامعه است
۲۵ خرداد ۱۳۹۸

عدالت اجتماعی رویکرد بیمه سلامت درجهت حفظ سلامت محوری جامعه است

عدالتاجتماعیرویکردبیمهسلامتدرجهتحفظسلامتمحوریجامعهاستنمایندهزاهداندرمجلسشورایاسلامیگفتبیمهسلامتباروی...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 112
دسته بندی: دولت
کاهش 25 درصدی مرگ های ناشی از سکته های قلبی و مغزی با کنترل فشار خون در ایران
۲۵ خرداد ۱۳۹۸

کاهش 25 درصدی مرگ های ناشی از سکته های قلبی و مغزی با کنترل فشار خون در ایران

معاونتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتباتوجهبهاجرایبسیجملیفشارخوناعلامکردکاهشدرصدیمرگهایناشیازسکتههایقلبیومغ...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 101
دسته بندی: دولت
3 مجروح در محور  - ارومیه-سلماس -
۲۴ خرداد ۱۳۹۸

3 مجروح در محور - ارومیه-سلماس -

گروه استان ها - آذربایجان غربی - رئیس پلیس راه استان از مصدومیت 3 تن بر اثر واژگونی...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 100
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
احتمال ابتلا به فشار خون بالا در افرادی که سابقه پرفشاری خون در والدین دارند، زیاد است
۲۴ خرداد ۱۳۹۸

احتمال ابتلا به فشار خون بالا در افرادی که سابقه پرفشاری خون در والدین دارند، زیاد است

احتمالابتلابهفشارخونبالادرافرادیکهسابقهپرفشاریخوندروالدیندارند،زیاداستعضوکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورا...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 107
دسته بندی: دولت
33 هکتار از مزارع و مراتع ایلام در آتش سوخت
۲۴ خرداد ۱۳۹۸

33 هکتار از مزارع و مراتع ایلام در آتش سوخت

33 هکتار از مزارع و مراتع...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 113
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
اجرای سند ایمنی غذا در حال پیگیری است
۲۴ خرداد ۱۳۹۸

اجرای سند ایمنی غذا در حال پیگیری است

مدیرکلفرآورده‌هایغذاییوآشامیدنیسازمانغذاودارو مدیرکلفرآورده‌هایغذاییوآشامیدنیسازمانغذاودارودربارهوضع...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 130
دسته بندی: دولت
بسیج ملی کنترل فشار خون؛ اولین کمپین دیجیتال در کشور
۲۴ خرداد ۱۳۹۸

بسیج ملی کنترل فشار خون؛ اولین کمپین دیجیتال در کشور

بسیجملیکنترلفشارخون؛اولینکمپیندیجیتالدرکشور معاونبهداشتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیبسیجملیکنترلفشارخ...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 131
دسته بندی: دولت
انهدام یک باند کلاهبرداری در اصفهان
۲۴ خرداد ۱۳۹۸

انهدام یک باند کلاهبرداری در اصفهان

انهدام یک باند کلاهبرداری...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 128
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
تا پایان سال، کمبود داروهای اساسی و تجهیزات پزشکی در کشور نخواهیم داشت
۲۴ خرداد ۱۳۹۸

تا پایان سال، کمبود داروهای اساسی و تجهیزات پزشکی در کشور نخواهیم داشت

تاپایانسال،کمبودداروهایاساسیوتجهیزاتپزشکیدرکشورنخواهیمداشت  سخنگویکمیسیونبهداشتودرمانمجلسگفتتاپایانس...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 135
دسته بندی: دولت
بسیج ملی کنترل فشار خون، اولین کمپین دیجیتال در کشور
۲۴ خرداد ۱۳۹۸

بسیج ملی کنترل فشار خون، اولین کمپین دیجیتال در کشور

بسیجملیکنترلفشارخون،اولینکمپیندیجیتالدرکشور معاونبهداشتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیبسیجملیکنترلفشارخ...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 139
دسته بندی: دولت
Scroll to Top