قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

دولت

Feed Link JS News
تصادف پژو 405 با موتور سيكلت
۲۴ خرداد ۱۳۹۸

تصادف پژو 405 با موتور سيكلت

تصادف پژو 405 با موتور سيكلت...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 137
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
حمایت و مشارکت اجتماعی کم نظیر افراد، اقشار، نهادهای دولتی و غیردولتی و رسانه های گروهی از بسیج ملی کنترل فشارخون
۲۴ خرداد ۱۳۹۸

حمایت و مشارکت اجتماعی کم نظیر افراد، اقشار، نهادهای دولتی و غیردولتی و رسانه های گروهی از بسیج ملی کنترل فشارخون

رییسمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشتخبردادحمایتومشارکتاجتماعیکمنظیرافراد،اقشار،نهادهایدولتیوغیرد...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 139
دسته بندی: دولت
سارق محتويات داخل خودرو با 25 فقره سرقت دستگیر شد
۲۴ خرداد ۱۳۹۸

سارق محتويات داخل خودرو با 25 فقره سرقت دستگیر شد

سارق محتويات داخل خودرو با...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 141
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
بیماران شناسايي شده در بسیج ملی کنترل فشار خون بعد از شناسایی رها نشوند
۲۳ خرداد ۱۳۹۸

بیماران شناسايي شده در بسیج ملی کنترل فشار خون بعد از شناسایی رها نشوند

بیمارانشناساييشدهدربسیجملیکنترلفشارخونبعدازشناساییرهانشوند  مشاورعاليوزيربهداشتدريزدگفتبیمارانشناساي...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 126
دسته بندی: دولت
شیوه های رشد حرفه ای و تبیین الگوهای اخلاقی پلیس
۲۳ خرداد ۱۳۹۸

شیوه های رشد حرفه ای و تبیین الگوهای اخلاقی پلیس

وی تصریح کرد: قرآن نسبت به انسان دو دیدگاه دارد، یکی اینکه انسان دارای فطرت و سرشتی پاک، سیرت و...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 126
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
در شرایط سخت، مرد میدان هستیم و برای رفع مشکلات، مصمم تر عمل خواهیم کرد
۲۳ خرداد ۱۳۹۸

در شرایط سخت، مرد میدان هستیم و برای رفع مشکلات، مصمم تر عمل خواهیم کرد

سرپرستمعاونتنظارتوبازرسیامورفرهنگیواجتماعیسازمانبازرسیکلکشوردرحاشیهبازدیدازنمایشگاهایرانهلثدرشرایطسخ...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 121
دسته بندی: دولت
آماده سازی ۴۲ مرکز ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی برای بیماران خاص
۲۳ خرداد ۱۳۹۸

آماده سازی ۴۲ مرکز ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی برای بیماران خاص

آمادهسازی۴۲مرکزارائهدهندهخدماتدندانپزشکیبرایبیمارانخاص  رییسادارهدندانپزشکیوزارتبهداشتدراولینسمپوزیو...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 121
دسته بندی: دولت
معاونت عمليات يک مجموعه بين بخشي و فرابخشي در سطح ناجا است
۲۳ خرداد ۱۳۹۸

معاونت عمليات يک مجموعه بين بخشي و فرابخشي در سطح ناجا است

معاونت عمليات يک مجموعه بين...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 121
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از مراکز بهداشتی و درمانی استان کردستان
۲۳ خرداد ۱۳۹۸

بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از مراکز بهداشتی و درمانی استان کردستان

بازدیدمعاوندرمانوزارتبهداشتازمراکزبهداشتیودرمانیاستانکردستان  دکترقاسمجانباباییدرسفربهاستانکردستاناز...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 115
دسته بندی: دولت
تمهیدات اورژانس تهران برای کنترل فشار خون در نماز جمعه
۲۳ خرداد ۱۳۹۸

تمهیدات اورژانس تهران برای کنترل فشار خون در نماز جمعه

رييسمرکزاورژانستهراناعلامكردتمهیداتاورژانستهرانبرایکنترلفشارخوندرنمازجمعه   رييسمرکزاورژانستهرانازبر...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 115
دسته بندی: دولت
کشف قطعات هواده پرورش میگو در میناب
۲۳ خرداد ۱۳۹۸

کشف قطعات هواده پرورش میگو در میناب

گروه استان ها – هرمزگان –فرمانده انتظامي میناب از کشف قطعات هواده پرورش میگوی قاچاق از...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 111
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
بیماری فشار خون بالا یکی از علل سکته های قلبی و مغزی است
۲۳ خرداد ۱۳۹۸

بیماری فشار خون بالا یکی از علل سکته های قلبی و مغزی است

بیماریفشارخونبالایکیازعللسکتههایقلبیومغزیاست  نمایندهمردمسمیرمدرمجلسشورایاسلامیازبیماریپرفشاریخونبهع...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 117
دسته بندی: دولت
رییس دانشگاه علوم پزشكي ایران منصوب شد
۲۳ خرداد ۱۳۹۸

رییس دانشگاه علوم پزشكي ایران منصوب شد

 دکترسعیدنمکی،وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیباتوجهبهمصوبهجلسهمورخشورایعالیانقلابفرهنگیدرحکمی،دکترجلیلکو...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 115
دسته بندی: دولت
واژگوني وانت نیسان 2 کشته و یک مصدوم برجای گذاشت
۲۳ خرداد ۱۳۹۸

واژگوني وانت نیسان 2 کشته و یک مصدوم برجای گذاشت

در ورزقان؛ ...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 111
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
سنجش فشار خون 64 هزار و 919 نفر در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون
۲۳ خرداد ۱۳۹۸

سنجش فشار خون 64 هزار و 919 نفر در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون

معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالیاعلامکردسنجشفشارخونهزارونفردرطرحبسیجملیکنترلفشارخون  معاونبهدا...
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 121
دسته بندی: دولت
کشف 405 کیلوگرم ترياك در کرمان
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

کشف 405 کیلوگرم ترياك در کرمان

کشف 405 کیلوگرم ترياك در...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 117
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی منصوب شد - قدردانی از خدمات دکتر حق بین
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی منصوب شد - قدردانی از خدمات دکتر حق بین

سرپرستدانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالیمنصوبشدقدردانیازخدماتدکترحقبین  دکترسعیدنمکی،وزیربهداشت،درمانوآموزش...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 122
دسته بندی: دولت
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان منصوب شد -  قدردانی از خدمات دکتر کوروش ساکی
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان منصوب شد - قدردانی از خدمات دکتر کوروش ساکی

سرپرستدانشگاهعلومپزشکیلرستانمنصوبشدقدردانیازخدماتدکترکوروشساکی   وزیربهداشت،درمانوآموزشبزشکیدرحکمیدک...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 134
دسته بندی: دولت
۸۰ هکتار از مراتع  - دهلران -  هم در آتش سوخت
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

۸۰ هکتار از مراتع - دهلران - هم در آتش سوخت

گروه استان ها- ایلام- فرمانده انتظامی استان از خاکستر شدن ۸۰ هکتار از مراتع روستای بیشه...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 132
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
فاز عملیاتی سازی بسیج ملی فشار خون تا 15 تیرماه
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

فاز عملیاتی سازی بسیج ملی فشار خون تا 15 تیرماه

دکترحریرچیگفتفازعملیاتیبسیجملیفشارخونبافعالیتهزارخانهبهداشت،مرکزجامعخدماتسلامتوبیمارستاندولتیوخصوصیت...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 132
دسته بندی: دولت
تحریم های ظالمانه فرصتی را برای تولید کنندگان داخلی فراهم آورده است تا با افزایش کیفیت تولیدات خود، نیاز کشور را تامین کنند
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

تحریم های ظالمانه فرصتی را برای تولید کنندگان داخلی فراهم آورده است تا با افزایش کیفیت تولیدات خود، نیاز کشور را تامین کنند

معاونپرستاریوزارتبهداشتدرمراسمرونماییازدستگاههمودیالیزنسل۵توليدداخلدرنمایشگاهایرانهلثتحریمهایظالمانه...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 132
دسته بندی: دولت
توقیف تریلر حامل گندم های قاچاق در  - بندرگز -
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

توقیف تریلر حامل گندم های قاچاق در - بندرگز -

توقیف تریلر حامل گندم های...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 135
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
تاکید بر نقش زنان در مدیریت سبک تغذیه خانواده
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

تاکید بر نقش زنان در مدیریت سبک تغذیه خانواده

معصومهابتکارضمنپیوستنبهکمپینفشارخونعنوانکردمعاونامورزنانوخانوادهریاستجمهوریگفتزناندرزمینهارتقایسلامت...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 127
دسته بندی: دولت
آموزش مهارت هاي نوين بايد به روز رساني  شود
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

آموزش مهارت هاي نوين بايد به روز رساني شود

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون  ،کار و رفاه...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 132
دسته بندی: دولت
کشف 37 هزار لیتر گازوئیل در اصفهان
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

کشف 37 هزار لیتر گازوئیل در اصفهان

کشف 37 هزار لیتر گازوئیل در...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 127
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
دعوت امام جمعه شیراز از آحاد مردم، برای پیوستن به بسیج ملی کنترل فشارخون
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

دعوت امام جمعه شیراز از آحاد مردم، برای پیوستن به بسیج ملی کنترل فشارخون

دعوتامامجمعهشیرازازآحادمردم،برایپیوستنبهبسیجملیکنترلفشارخون نمایندهولیفقیهدراستانفارسوامامجمعهشیراز،...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 123
دسته بندی: دولت
مسابقه عکاسی ثبت لحظه های بسیج ملی کنترل فشار خون برگزار می شود
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

مسابقه عکاسی ثبت لحظه های بسیج ملی کنترل فشار خون برگزار می شود

مسابقهعکاسیثبتلحظههایبسیجملیکنترلفشارخونبرگزارمیشود   همزمانبابرگزاریبسیجملیکنترلفشارخونمسابقهعکاسیث...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 132
دسته بندی: دولت
2 کشته در تصادف پراید و کامیون
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

2 کشته در تصادف پراید و کامیون

2 کشته در تصادف پراید و...
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 127
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
انتخاب سبک زندگی سالم، راهکاری برای کنترل فشار خون
۲۱ خرداد ۱۳۹۸

انتخاب سبک زندگی سالم، راهکاری برای کنترل فشار خون

انتخابسبکزندگیسالم،راهکاریبرایکنترلفشارخونامامجمعهسبزوارگفتتغذیهمناسب،اجتنابازمصرفدخانیات،کنترلمصرفن...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 127
دسته بندی: دولت
پارچه های قاچاق به مغازه نرسيد
۲۱ خرداد ۱۳۹۸

پارچه های قاچاق به مغازه نرسيد

پارچه های قاچاق به مغازه...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 127
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
آیت الله مکارم شیرازی به طرح بسیج ملی کنترل فشارخون پیوست -  تاکید بر استقبال مردم از این طرح
۲۱ خرداد ۱۳۹۸

آیت الله مکارم شیرازی به طرح بسیج ملی کنترل فشارخون پیوست - تاکید بر استقبال مردم از این طرح

آیتاللهمکارمشیرازیبهطرحبسیجملیکنترلفشارخونپیوستتاکیدبراستقبالمردمازاینطرحآیتاللهمکارمشیرازیامروزباسن...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 132
دسته بندی: دولت
سفر هیاتی از کمیته اطلاع‌رسانی قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده به خوزستان
۲۱ خرداد ۱۳۹۸

سفر هیاتی از کمیته اطلاع‌رسانی قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده به خوزستان

سفرهیاتیازکمیتهاطلاع‌رسانیقرارگاهبازسازیمناطقسیلزدهبهخوزستاندرهشتمینجلسهکمیتهتبلیغاتواطلاع‌رسانیقرار...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 133
دسته بندی: دولت
تشییع پيکر شهيد 2 دریابان مرزبانی ناجا
۲۱ خرداد ۱۳۹۸

تشییع پيکر شهيد 2 دریابان مرزبانی ناجا

فردا در میناب برگزار می شود؛ ...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 131
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
سنجش فشار خون ۹۴۰۰ نفر در سطح شهرستان اسد آباد از ابتدای شروع طرح
۲۱ خرداد ۱۳۹۸

سنجش فشار خون ۹۴۰۰ نفر در سطح شهرستان اسد آباد از ابتدای شروع طرح

معاونبهداشتدانشکدهعلومپزشکیاسدآبادهمداناعلامکردسنجشفشارخون۹۴۰۰نفردرسطحشهرستاناسدآبادازابتدایشروعطرحم...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 135
دسته بندی: دولت
عدم کنترل فشار خون در دوران بارداری باعث بروز مسمویت می شود
۲۱ خرداد ۱۳۹۸

عدم کنترل فشار خون در دوران بارداری باعث بروز مسمویت می شود

رییسگروهسلامتخانوادهمعاونتبهداشتدانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالیعدمکنترلفشارخوندردورانبارداریباعثبروزمسمو...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 134
دسته بندی: دولت
کشف زمین خواری در دشتستان
۲۱ خرداد ۱۳۹۸

کشف زمین خواری در دشتستان

کشف زمین خواری در دشتستان ...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 133
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط تولیدکنندگان داخلی
۲۱ خرداد ۱۳۹۸

تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط تولیدکنندگان داخلی

رییسهیاتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانعنوانکردتامینتجهیزاتوملزوماتپزشکیتوسطتولیدکنندگانداخلی  رییس...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 132
دسته بندی: دولت
اقداماتی مانند طرح بسیج ملی کنترل فشار خون و مدارس عاری از پوسیدگی دندان، قابل تحسین هستند
۲۱ خرداد ۱۳۹۸

اقداماتی مانند طرح بسیج ملی کنترل فشار خون و مدارس عاری از پوسیدگی دندان، قابل تحسین هستند

اقداماتیمانندطرحبسیجملیکنترلفشارخونومدارسعاریازپوسیدگیدندان،قابلتحسینهستندعضوفراکسیونامیدمجلسبااشاره...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 137
دسته بندی: دولت
نوشیدنی های قاچاق در بار هندوانه
۲۱ خرداد ۱۳۹۸

نوشیدنی های قاچاق در بار هندوانه

  به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "جوشن سهرابی"در تشریح این خبر اظهار داشت:...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 138
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
امام جمعه آشخانه به طرح بسیج ملی کنترل فشارخون پیوست
۲۱ خرداد ۱۳۹۸

امام جمعه آشخانه به طرح بسیج ملی کنترل فشارخون پیوست

امامجمعهآشخانهبهطرحبسیجملیکنترلفشارخونپیوست حجتالاسلامعباسعلیاحمدزادهامامجمعهآشخانهاستانخراسانشمالیب...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 135
دسته بندی: دولت
اعضای هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به پویش ملی کنترل فشار خون پیوستند
۲۱ خرداد ۱۳۹۸

اعضای هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به پویش ملی کنترل فشار خون پیوستند

اعضایهیاترییسهدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیبهپویشملیکنترلفشارخونپیوستنددرراستایاجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخ...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 135
دسته بندی: دولت
يك كشته و3 مصدوم در تصادف پرايد با موتورسيكلت
۲۱ خرداد ۱۳۹۸

يك كشته و3 مصدوم در تصادف پرايد با موتورسيكلت

در شهرستان قلعه گنج؛ ...
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 138
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
خطر افسردگی در سالمندان جدی است
۲۰ خرداد ۱۳۹۸

خطر افسردگی در سالمندان جدی است

افسردگیدرهرسنیبروزمیکندبایدبدانیدکهسالمنداننیزدرمعرضابتلابهایناختلالروحیهستندبسیاریازافرادبراینباورن...
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 127
دسته بندی: دولت
دبير و ريیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت منصوب شد -  قدرداني از خدمات دكتر اوليايي منش
۲۰ خرداد ۱۳۹۸

دبير و ريیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت منصوب شد - قدرداني از خدمات دكتر اوليايي منش

دبيروريیسدبیرخانهشورایعالیبیمهسلامتمنصوبشدقدردانيازخدماتدكتراولياييمنشوزيربهداشت،درمانوآموزشپزشكيدرح...
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 137
دسته بندی: دولت
سقوط از ارتفاع مرگ جوان 28 ساله را رقم زد
۲۰ خرداد ۱۳۹۸

سقوط از ارتفاع مرگ جوان 28 ساله را رقم زد

سقوط از ارتفاع مرگ جوان 28...
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 130
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
مردم در خرید محصولات غذایی به نشانگرهای رنگی درج شده بر روی بسته بندی ها توجه کنند
۲۰ خرداد ۱۳۹۸

مردم در خرید محصولات غذایی به نشانگرهای رنگی درج شده بر روی بسته بندی ها توجه کنند

رییسمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشتدرنشستخبریمردمدرخریدمحصولاتغذاییبهنشانگرهایرنگیدرجشدهبررویبس...
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 130
دسته بندی: دولت
فشار خون خبرنگاران و پرسنل خبرگزاری دانشجو و پخش اخبار رادیو اندازه گیری شد
۲۰ خرداد ۱۳۹۸

فشار خون خبرنگاران و پرسنل خبرگزاری دانشجو و پخش اخبار رادیو اندازه گیری شد

درراستایعملیاتیسازیبسیجملیکنترلفشارخون؛فشارخونخبرنگارانوپرسنلخبرگزاریدانشجووپخشاخباررادیواندازهگیریش...
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 130
دسته بندی: دولت
6 مجروح بر اثر تصادف 2 پراید در بجنورد
۲۰ خرداد ۱۳۹۸

6 مجروح بر اثر تصادف 2 پراید در بجنورد

6 مجروح بر اثر تصادف 2...
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 129
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
پیوستن استاندار فارس به بسیج ملی کنترل فشار خون
۲۰ خرداد ۱۳۹۸

پیوستن استاندار فارس به بسیج ملی کنترل فشار خون

همزمانباآغازمرحلهاجراییبسیجملیکنترلفشارخون،استاندارفارسازآحادمردمدرسراسراستاندعوتکردتادرراستایسلامتخ...
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 123
دسته بندی: دولت
کنترل فشار خون رانندگان تاکسی در طرح بسیج ملی فشار خون  -  تبلیغات گسترده دیداری در تاکسی‌های سطح شهر اصفهان انجام می‌شود تا شهروندان نسبت به حضور در این طرح ترغیب شوند
۲۰ خرداد ۱۳۹۸

کنترل فشار خون رانندگان تاکسی در طرح بسیج ملی فشار خون - تبلیغات گسترده دیداری در تاکسی‌های سطح شهر اصفهان انجام می‌شود تا شهروندان نسبت به حضور در این طرح ترغیب شوند

مدیرعاملسازمانمدیریتونظارتبرتاکسیرانیشهرداریاصفهانخبردادکنترلفشارخونرانندگانتاکسیدرطرحبسیجملیفشارخون...
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 125
دسته بندی: دولت
Scroll to Top