قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

دولت

Feed Link JS News
كشف 98كيلو حشيش در خودرو پرايد
۲۰ خرداد ۱۳۹۸

كشف 98كيلو حشيش در خودرو پرايد

كشف 98كيلو حشيش در خودرو...
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 121
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
کنترل فشار خون بالا به عنوان یکی از خدمات اولیه‌ سلامت، همواره در دسترس بیماران قرار خواهد داشت
۲۰ خرداد ۱۳۹۸

کنترل فشار خون بالا به عنوان یکی از خدمات اولیه‌ سلامت، همواره در دسترس بیماران قرار خواهد داشت

کنترلفشارخونبالابهعنوانیکیازخدماتاولیه‌سلامت،هموارهدردسترسبیمارانقرارخواهدداشت نایبرییسکمیتهملیبیمار...
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 125
دسته بندی: دولت
خدمات بیشتر با پول کمتر، از اهداف طرح تحول سلامت است
۲۰ خرداد ۱۳۹۸

خدمات بیشتر با پول کمتر، از اهداف طرح تحول سلامت است

خدماتبیشترباپولکمتر،ازاهدافطرحتحولسلامتاستدکترحریرچیگفتیکیازاهدافطرحتحولنظامسلامت،کارآییاستودراینشاخ...
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 126
دسته بندی: دولت
فوت کودک 6 ساله در واژگونی پژو پارس
۲۰ خرداد ۱۳۹۸

فوت کودک 6 ساله در واژگونی پژو پارس

فوت کودک 6 ساله در واژگونی...
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 123
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
تزریق خون و محصولات آن هر ساله زندگی میلیون ها نفر را نجات می دهد
۱۹ خرداد ۱۳۹۸

تزریق خون و محصولات آن هر ساله زندگی میلیون ها نفر را نجات می دهد

پیاممدیرمنطقهایمدیترانهشرقیبهمناسبتروزجهانیاهداکنندگانخون؛تزریقخونومحصولاتآنهرسالهزندگیمیلیونهانفررا...
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 126
دسته بندی: دولت
دستگیری سارقان داخل خودرو در رشت
۱۹ خرداد ۱۳۹۸

دستگیری سارقان داخل خودرو در رشت

دستگیری سارقان داخل خودرو...
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 127
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
فشارخون کارمندان و خبرنگاران شبکه العالم اندازه گیری شد
۱۹ خرداد ۱۳۹۸

فشارخون کارمندان و خبرنگاران شبکه العالم اندازه گیری شد

باحضورتکنسینهایاورژانستهراندرصداوسیما؛فشارخونکارمندانوخبرنگارانشبکهالعالماندازهگیریشدتکنسینهایاورژان...
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 144
دسته بندی: دولت
5 هكتار از مراتع طبيعي فراهان در آتش سوخت
۱۹ خرداد ۱۳۹۸

5 هكتار از مراتع طبيعي فراهان در آتش سوخت

5 هكتار از مراتع طبيعي...
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 135
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
مدیرکل سازمان‌های مردم‌ نهاد و خیرین سلامت، از چهار مرکز خیریه مجری بسیج ملی کنترل فشارخون بازدید کرد
۱۹ خرداد ۱۳۹۸

مدیرکل سازمان‌های مردم‌ نهاد و خیرین سلامت، از چهار مرکز خیریه مجری بسیج ملی کنترل فشارخون بازدید کرد

همزمانبادومینروزازمرحلهاجراییبسیجملیکنترلفشارخون؛مدیرکلسازمان‌هایمردم‌نهادوخیرینسلامت،ازچهارمرکزخیری...
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 135
دسته بندی: دولت
توزیع 129 متخصص جراح عمومی در بیمارستان های کشور در سال گذشته
۱۹ خرداد ۱۳۹۸

توزیع 129 متخصص جراح عمومی در بیمارستان های کشور در سال گذشته

توزیعمتخصصجراحعمومیدربیمارستانهایکشوردرسالگذشتهمعاوندرمانوزارتبهداشتبااشارهبهاقداماتمعاونتدرمانوزارت...
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 131
دسته بندی: دولت
غرق شدن جوان 18 ساله در سواحل لاهيجان
۱۹ خرداد ۱۳۹۸

غرق شدن جوان 18 ساله در سواحل لاهيجان

غرق شدن جوان 18 ساله در...
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 132
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث گشایش یافت
۱۹ خرداد ۱۳۹۸

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث گشایش یافت

بیستودومیننمایشگاهبینالمللیایرانهلثگشایشیافتبیستودومیننمایشگاهبینالمللیتجهیزاتپزشکی،دارووآزمایشگاهیا...
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 131
دسته بندی: دولت
حدود 57 درصد مبتلایان به فشار خون از بیماری خود اطلاع ندارند
۱۹ خرداد ۱۳۹۸

حدود 57 درصد مبتلایان به فشار خون از بیماری خود اطلاع ندارند

حدوددرصدمبتلایانبهفشارخونازبیماریخوداطلاعندارند نایبرییسکمیتهملیبیماریهایغیرواگیربابیاناینکهبیاطلاعی...
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 127
دسته بندی: دولت
پرايد بلاصاحب حامل 280 كيلو ترياك بود
۱۹ خرداد ۱۳۹۸

پرايد بلاصاحب حامل 280 كيلو ترياك بود

پرايد بلاصاحب حامل 280 كيلو...
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 130
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
ویژگی های نمایشگاه ایران هلث 2019
۱۹ خرداد ۱۳۹۸

ویژگی های نمایشگاه ایران هلث 2019

رییسادارهصادراتتجهیزاتپزشکیومسئولهماهنگینمایشگاههایداخلیوخارجیحوزهتجهیزاتپزشکیتشریحکرد رییسادارهصادر...
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 100
دسته بندی: دولت
حد انتظار غربالگری فشار خون در استان سیستان و بلوچستان، شناسایی بیش از 40 هزار بیمار فشار خونی است
۱۹ خرداد ۱۳۹۸

حد انتظار غربالگری فشار خون در استان سیستان و بلوچستان، شناسایی بیش از 40 هزار بیمار فشار خونی است

حدانتظارغربالگریفشارخوندراستانسیستانوبلوچستان،شناساییبیشازهزاربیمارفشارخونیاست رییسدانشگاهعلومپزشکیز...
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 111
دسته بندی: دولت
بهره‌مندی از طرح جامع آمادگی جسمانی در دانشگاه های نیروهای مسلح
۱۹ خرداد ۱۳۹۸

بهره‌مندی از طرح جامع آمادگی جسمانی در دانشگاه های نیروهای مسلح

بهره‌مندی از طرح جامع...
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 106
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
آغاز رسمی اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون در استان یزد -  غربالگری بیش از 80 هزار نفر تاکنون
۱۸ خرداد ۱۳۹۸

آغاز رسمی اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون در استان یزد - غربالگری بیش از 80 هزار نفر تاکنون

دبیرستاداجراییبسیجملیکنترلفشارخوندریزدخبردادآغازرسمیاجرایبسیجملیکنترلفشارخوندراستانیزدغربالگریبیشازه...
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 111
دسته بندی: دولت
راه اندازی سیستم اعلام نتیجه مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور -  تا ساعت 21:30 امشب، حدود 4100 نفر از داوطلبان آزمون دستیاری، نتایج آزمون خود را دریافت کرده اند
۱۸ خرداد ۱۳۹۸

راه اندازی سیستم اعلام نتیجه مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور - تا ساعت 21:30 امشب، حدود 4100 نفر از داوطلبان آزمون دستیاری، نتایج آزمون خود را دریافت کرده اند

مرکزسنجشآموزشپزشکیکشوردراطلاعیهایاعلامکردراهاندازیسیستماعلامنتیجهمرکزسنجشآموزشپزشکیکشورتاساعتامشب،حد...
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 116
دسته بندی: دولت
کشف 395 کیلو تریاک و حشیش در یزد
۱۸ خرداد ۱۳۹۸

کشف 395 کیلو تریاک و حشیش در یزد

سردار "محمدرضا میرحیدری" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، درباره این خبر گفت:...
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 120
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
تاکید سرپرست جدید سازمان غذا و دارو بر اصل شفافیت در این سازمان
۱۸ خرداد ۱۳۹۸

تاکید سرپرست جدید سازمان غذا و دارو بر اصل شفافیت در این سازمان

تاکیدسرپرستجدیدسازمانغذاوداروبراصلشفافیتدراینسازمانسرپرستجدیدسازمانغذاوداروباتاکیدبراصلشفافیتدراینسا...
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 117
دسته بندی: دولت
واردات داروی مشابه تولید داخل، خط قرمز وزارت بهداشت
۱۸ خرداد ۱۳۹۸

واردات داروی مشابه تولید داخل، خط قرمز وزارت بهداشت

وارداتدارویمشابهتولیدداخل،خطقرمزوزارتبهداشتمعاونکلوزارتبهداشتبابیاناینکهوارداتدارویمشابهتولیدداخل،خط...
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 119
دسته بندی: دولت
گسترش همکاری پلیسی ایران و گرجستان
۱۸ خرداد ۱۳۹۸

گسترش همکاری پلیسی ایران و گرجستان

گسترش همکاری پلیسی ایران و...
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 120
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
بدون تغییر سبک زندگی و رژیم غذایی، نمی توان بیماری ها را کنترل کرد
۱۸ خرداد ۱۳۹۸

بدون تغییر سبک زندگی و رژیم غذایی، نمی توان بیماری ها را کنترل کرد

بدونتغییرسبکزندگیورژیمغذایی،نمیتوانبیماریهاراکنترلکردوزیربهداشتگفتبایدسبکزندگیمردمراتغییردادامروزباش...
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 119
دسته بندی: دولت
اجازه نخواهم داد که به جامعه پزشکی جسارت و بی ادبی شود
۱۸ خرداد ۱۳۹۸

اجازه نخواهم داد که به جامعه پزشکی جسارت و بی ادبی شود

وزیربهداشتدرچهلوسومینکنگرهجامعهجراحانایراناجازهنخواهمدادکهبهجامعهپزشکیجسارتوبیادبیشودوزیربهداشتبااشا...
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 122
دسته بندی: دولت
کشف لاستیک های قاچاق در - کنگان -
۱۸ خرداد ۱۳۹۸

کشف لاستیک های قاچاق در - کنگان -

کشف لاستیک های قاچاق...
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 119
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
موفقیتی دیگر در بهبود بیمار با سوختگی شدید ۷۵ درصد
۱۸ خرداد ۱۳۹۸

موفقیتی دیگر در بهبود بیمار با سوختگی شدید ۷۵ درصد

مدیرپیشینمرکزآموزشیدرمانیسوانحسوختگیوترمیمیامیرالمومنینعشیرازخبردادموفقیتیدیگردربهبودبیمارباسوختگیشد...
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 119
دسته بندی: دولت
7 کشته در سقوط خودرو سواری به دره در چرام
۱۸ خرداد ۱۳۹۸

7 کشته در سقوط خودرو سواری به دره در چرام

گروه استان ها- کهگیلویه و بویراحمد- در پی سقوط یک دستگاه خودرو سواری به دره در محور...
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 124
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
پرفشاری خون در کشور شیوع زیادی دارد
۱۷ خرداد ۱۳۹۸

پرفشاری خون در کشور شیوع زیادی دارد

  عضوهیاترییسهکمیسیونامنیتملیمجلسگفتباتلاشهایوزارتبهداشت،کشورازگرفتاریبیماریهایواگیرنجاتیافتهامابیما...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 124
دسته بندی: دولت
واژگونی خودرو در بروجرد 7 کشته برجای گذاشت
۱۷ خرداد ۱۳۹۸

واژگونی خودرو در بروجرد 7 کشته برجای گذاشت

گروه استان ها- لرستان- به دنبال واژگونی یک دستگاه خودرو سواری در بروجرد 7 نفر جان خود...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 129
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
فعالیت 311 واحد بهداشتی و ایستگاه ثابت و سیار در اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون
۱۷ خرداد ۱۳۹۸

فعالیت 311 واحد بهداشتی و ایستگاه ثابت و سیار در اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون

فعالیتواحدبهداشتیوایستگاهثابتوسیاردراجرایبسیجملیکنترلفشارخونرييسدانشگاهعلومپزشکیسبزوارگفتبیشازمرکزخد...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 131
دسته بندی: دولت
مدیریت منابع، کاهش ارائه خدمات نیست، مدیریت منطقی هزینه است
۱۷ خرداد ۱۳۹۸

مدیریت منابع، کاهش ارائه خدمات نیست، مدیریت منطقی هزینه است

مدیریتمنابع،کاهشارائهخدماتنیست،مدیریتمنطقیهزینهاستمدیرعاملسازمانبیمهسلامتایراندرجلسهویدئوکنفرانسبامد...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 135
دسته بندی: دولت
حمایت اصحاب رسانه استان مرکزی از عملکرد قاطع نیروی انتظامی
۱۷ خرداد ۱۳۹۸

حمایت اصحاب رسانه استان مرکزی از عملکرد قاطع نیروی انتظامی

حمایت اصحاب رسانه استان مرکزی از عملکرد قاطع نیروی انتظامی گروه استان...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 133
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
آغاز فاز اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون از شنبه، در سراسر کشور
۱۷ خرداد ۱۳۹۸

آغاز فاز اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون از شنبه، در سراسر کشور

معاونبهداشتوزارتبهداشتدرجلسههماهنگیبسیجملیکنترلفشارخونخبردادآغازفازاجراییبسیجملیکنترلفشارخونازشنبه،د...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 133
دسته بندی: دولت
افتتاح مرکز جراحی محدود قائم (عج) و ساختمان جدید درمانگاه حضرت زینب (س) شهرستان نور
۱۷ خرداد ۱۳۹۸

افتتاح مرکز جراحی محدود قائم (عج) و ساختمان جدید درمانگاه حضرت زینب (س) شهرستان نور

درسفرمعاوندرمانوزارتبهداشتبهاستانمازندرانانجامشد؛افتتاحمرکزجراحیمحدودقائمعجوساختمانجدیددرمانگاهحضرتز...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 143
دسته بندی: دولت
دستگیری یکی از اراذل و اوباش سابقه دار در سنندج
۱۷ خرداد ۱۳۹۸

دستگیری یکی از اراذل و اوباش سابقه دار در سنندج

دستگیری یکی از اراذل و اوباش سابقه دار در سنندج گروه استان ها-...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 134
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
سال گذشته حدود 30 درصد از مرگ و میرها مربوط به پرفشاری خون بوده است
۱۷ خرداد ۱۳۹۸

سال گذشته حدود 30 درصد از مرگ و میرها مربوط به پرفشاری خون بوده است

سالگذشتهحدوددرصدازمرگومیرهامربوطبهپرفشاریخونبودهاستسخنگویکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورایاسلامیگفتپرفشار...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 139
دسته بندی: دولت
ترافیک سنگین و نیمه سنگین در محورهای هراز و کندوان
۱۷ خرداد ۱۳۹۸

ترافیک سنگین و نیمه سنگین در محورهای هراز و کندوان

ترافیک سنگین و نیمه سنگین...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 138
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
آحاد مردم و مسئولان، قدردان تامین کنندگان امنیت و آرامش جامعه هستند
۱۷ خرداد ۱۳۹۸

آحاد مردم و مسئولان، قدردان تامین کنندگان امنیت و آرامش جامعه هستند

  به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ، آیت الله "سید محمد حسینی شاهرودی" در جمع کارکنان...
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 141
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
حمایت جامعه علمی و دانشگاهی طب ایرانی از بسیج ملی کنترل فشار خون
۱۶ خرداد ۱۳۹۸

حمایت جامعه علمی و دانشگاهی طب ایرانی از بسیج ملی کنترل فشار خون

حمایتجامعهعلمیودانشگاهیطبایرانیازبسیجملیکنترلفشارخونمشاوروزیربهداشتبااعلامحمایتجامعهعلمیودانشگاهیطبا...
تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 155
دسته بندی: دولت
تلاش پلیس برای یافتن سارقان طلافروشی در سنندج
۱۶ خرداد ۱۳۹۸

تلاش پلیس برای یافتن سارقان طلافروشی در سنندج

تلاش پلیس برای یافتن سارقان طلافروشی در سنندج گروه استان ها- کردستان-...
تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 156
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
خبربرداشتن گام های موثر در بحث کنترل شیوع فشار خون بالا در سطح ملی و استانی
۱۶ خرداد ۱۳۹۸

خبربرداشتن گام های موثر در بحث کنترل شیوع فشار خون بالا در سطح ملی و استانی

خبربرداشتنگامهایموثردربحثکنترلشیوعفشارخونبالادرسطحملیواستانی معاونآموزشیوزارتبهداشتبااشارهبهبحثپیمای...
تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 153
دسته بندی: دولت
عوامل استرس‌زای شغلی، پزشکان و کادر درمان را در معرض پرفشاری خون قرار می‌دهد
۱۶ خرداد ۱۳۹۸

عوامل استرس‌زای شغلی، پزشکان و کادر درمان را در معرض پرفشاری خون قرار می‌دهد

رییسمرکزروابطعمومیوزارتبهداشتدرمانوآموزشپزشکیعواملاسترس‌زایشغلی،پزشکانوکادردرمانرادرمعرضپرفشاریخونقر...
تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 153
دسته بندی: دولت
كشف سوخت قاچاق در كرمان
۱۶ خرداد ۱۳۹۸

كشف سوخت قاچاق در كرمان

كشف سوخت قاچاق در كرمان ...
تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 148
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
بیماری فشار خون بالا برای کشور و مردم تبعات و هزینه های زیادی دارد
۱۶ خرداد ۱۳۹۸

بیماری فشار خون بالا برای کشور و مردم تبعات و هزینه های زیادی دارد

بیماریفشارخونبالابرایکشورومردمتبعاتوهزینههایزیادیداردنمایندهمردمکرمانشاهدرمجلسشورایاسلامیضمنتقدیرازو...
تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 135
دسته بندی: دولت
کودکان، قربانی والدین سارق خود شدند
۱۶ خرداد ۱۳۹۸

کودکان، قربانی والدین سارق خود شدند

گروه استان ها- مرکزی- سارقان سیم برق که فرزندان خود را نیز به همراه داشتند در گریز از...
تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 135
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
طرح بسیج ملی کنترل فشار خون، نمونه ای از آموزه های دینی و تقدم پیشگیری بر درمان است
۱۶ خرداد ۱۳۹۸

طرح بسیج ملی کنترل فشار خون، نمونه ای از آموزه های دینی و تقدم پیشگیری بر درمان است

طرحبسیجملیکنترلفشارخون،نمونهایازآموزههایدینیوتقدمپیشگیریبردرماناستعضوفراکسیونامیدمجلسشورایاسلامیگفتط...
تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 138
دسته بندی: دولت
مراکز درمانی و تیم های امدادی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حال  آماده باش هستند
۱۶ خرداد ۱۳۹۸

مراکز درمانی و تیم های امدادی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حال آماده باش هستند

برایارائهخدمتبهزائرانمراسمسالگردارتحالملكوتيامامخمينيره؛مراکزدرمانیوتیمهایامدادیدانشگاهعلومپزشکیشهید...
تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 137
دسته بندی: دولت
واژگونی خودرو در قزوین و 3 کشته
۱۶ خرداد ۱۳۹۸

واژگونی خودرو در قزوین و 3 کشته

واژگونی خودرو در قزوین و 3...
تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 141
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
مشارکت 4 هزار و 320 نفر شیفت پرستاری در فاز عملیاتی بسیج ملی کنترل فشار خون
۱۶ خرداد ۱۳۹۸

مشارکت 4 هزار و 320 نفر شیفت پرستاری در فاز عملیاتی بسیج ملی کنترل فشار خون

مدیردفترپرستاریدانشگاهعلومپزشکیزاهدانخبردادمشارکتهزارونفرشیفتپرستاریدرفازعملیاتیبسیجملیکنترلفشارخونم...
تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 147
دسته بندی: دولت
Scroll to Top