قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

دولت

Feed Link JS News
تشکیل جلسه اضطراری کارگروه حوادث غیر مترقبه وزارت بهداشت در مرکز هدایت عملیات بحران ( EOC)
۰۷ فروردين ۱۳۹۸

تشکیل جلسه اضطراری کارگروه حوادث غیر مترقبه وزارت بهداشت در مرکز هدایت عملیات بحران ( EOC)

تشکیلجلسهاضطراریکارگروهحوادثغیرمترقبهوزارتبهداشتدرمرکزهدایتعملیاتبحران جلسهکارگروهحوادثغیرمترقبهوزار...
تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 87
دسته بندی: دولت
بیش از 35 تیم ثابت و سیار به سیل زدگان، خدمات سلامت ارایه می دهند
۰۷ فروردين ۱۳۹۸

بیش از 35 تیم ثابت و سیار به سیل زدگان، خدمات سلامت ارایه می دهند

بیشازتیمثابتوسیاربهسیلزدگان،خدماتسلامتارایهمیدهند رییسدانشگاهعلوم‌پزشکیگلستاندرزمینهاهماقداماتدانشگا...
تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 82
دسته بندی: دولت
تقويت روحيه ايثار و گذشت کارکنان با دیدار از خانواده شهدا
۰۷ فروردين ۱۳۹۸

تقويت روحيه ايثار و گذشت کارکنان با دیدار از خانواده شهدا

تقويت روحيه ايثار و گذشت...
تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 82
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
اعزام کلینیک های سیار دندانپزشکی به منطقه سیل زده
۰۷ فروردين ۱۳۹۸

اعزام کلینیک های سیار دندانپزشکی به منطقه سیل زده

مدیرکلدفترسلامتدهانودندانوزارتبهداشتخبرداداعزامکلینیکهایسیاردندانپزشکیبهمنطقهسیلزده   مدیرکلدفترسلام...
تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 83
دسته بندی: دولت
گروه هاي مختلف سلامت با تمام توان پاي كار هستند - قدردانی از تلاش هاي شبانه روزي گروه هاي پرستاري
۰۷ فروردين ۱۳۹۸

گروه هاي مختلف سلامت با تمام توان پاي كار هستند - قدردانی از تلاش هاي شبانه روزي گروه هاي پرستاري

نمايندهويژهمعاونپرستاريوزارتبهداشتدربازديدازمناطقسيلزدهاستانگلستانخبردادگروههايمختلفسلامتباتمامتوانپ...
تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 75
دسته بندی: دولت
کشف محموله میلیاردی پوشاک قاچاق در - یزد -
۰۷ فروردين ۱۳۹۸

کشف محموله میلیاردی پوشاک قاچاق در - یزد -

کشف محموله میلیاردی پوشاک...
تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 76
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
بيمه شدگان بيمه سلامت در مناطق سيل زده نگران دفترچه بيمه نباشند - ارائه خدمت با کد ملی
۰۷ فروردين ۱۳۹۸

بيمه شدگان بيمه سلامت در مناطق سيل زده نگران دفترچه بيمه نباشند - ارائه خدمت با کد ملی

قائممقاممدیرعاملسازمانبيمهسلامتدراموراستانهابيمهشدگانبيمهسلامتدرمناطقسيلزدهنگراندفترچهبيمهنباشندارائ...
تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 79
دسته بندی: دولت
اعلام آمادگی سازمان های مردم نهاد برای خدمت رسانی به مناطق سیل زده
۰۷ فروردين ۱۳۹۸

اعلام آمادگی سازمان های مردم نهاد برای خدمت رسانی به مناطق سیل زده

مدیرکلسازمان‌هایمردم‌نهادوسرپرستادارهکلخیرینوموسساتخیریهخبرداداعلامآمادگیسازمانهایمردمنهادبرایخدمترس...
تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 77
دسته بندی: دولت
مردم از حضور در مناطق سیل زده استان - گلستان - خودداری کنند - تلاش بی وقفه نیروهای مسلح برای لایروبی - گرگانرود -
۰۷ فروردين ۱۳۹۸

مردم از حضور در مناطق سیل زده استان - گلستان - خودداری کنند - تلاش بی وقفه نیروهای مسلح برای لایروبی - گرگانرود -

  "میرمحمد غراوی" در گفت و گو با خبرنگاران، ضمن تقدیر از تلاش های بی وقفه...
تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 78
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
وقوع سیل در استان های کرمانشاه، فارس، لرستان و ایلام
۰۷ فروردين ۱۳۹۸

وقوع سیل در استان های کرمانشاه، فارس، لرستان و ایلام

رییسسازماناورژانسکشورخبردادوقوعسیلدراستانهایکرمانشاه،فارس،لرستانوایلامرییسسازماناورژانسکشورازوقوعسیل...
تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 78
دسته بندی: دولت
تردد از محور خلخال-اسالم فقط با زنجير چرخ امكان پذير است
۰۶ فروردين ۱۳۹۸

تردد از محور خلخال-اسالم فقط با زنجير چرخ امكان پذير است

  سرهنگ "سید حجت فتاحي" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس اظهار داشت:...
تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 83
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
بازدید‌ مدیر گروه کاهش خطر بلایای وزارت بهداشت از مناطق سیل‌زده اروندکنار
۰۶ فروردين ۱۳۹۸

بازدید‌ مدیر گروه کاهش خطر بلایای وزارت بهداشت از مناطق سیل‌زده اروندکنار

بازدید‌مدیرگروهکاهشخطربلایایوزارتبهداشتازمناطقسیل‌زدهاروندکنار  دکترمحمداسماعیلمطلق،مشاورمعاونِبهداش...
تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 84
دسته بندی: دولت
عملکرد دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارائه خدمات به مصدومان سیل روز گذشته مطلوب بود
۰۶ فروردين ۱۳۹۸

عملکرد دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارائه خدمات به مصدومان سیل روز گذشته مطلوب بود

عملکرددانشگاهعلومپزشکیشیرازدرارائهخدماتبهمصدومانسیلروزگذشتهمطلوببودوزیربهداشتضمنتقدیرازخدماتدانشگاهع...
تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 83
دسته بندی: دولت
بازدید فرمانده مرزبانی کشور از پایانه مرزی باجگیران - لزوم استفاده از ظرفیت های پایانه مرزی باجگیران در حوزه اقتصاد
۰۶ فروردين ۱۳۹۸

بازدید فرمانده مرزبانی کشور از پایانه مرزی باجگیران - لزوم استفاده از ظرفیت های پایانه مرزی باجگیران در حوزه اقتصاد

  به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سردار "قاسم رضایی" فرمانده مرزبانی...
تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 83
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
برنامه های آموزشی تمامی رشته مقاطع داروسازی در سال 98 اعتباربخشی می شوند
۰۶ فروردين ۱۳۹۸

برنامه های آموزشی تمامی رشته مقاطع داروسازی در سال 98 اعتباربخشی می شوند

برنامههایآموزشیتمامیرشتهمقاطعداروسازیدرسالاعتباربخشیمیشونددبیرشورایآموزشداروسازیوتخصصیبهبیانعملکردسا...
تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 78
دسته بندی: دولت
ديدگاه پرسنل و مديران وزارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي ؛ اولين روز كاري با پرسنل و مديران وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
۰۶ فروردين ۱۳۹۸

ديدگاه پرسنل و مديران وزارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي ؛ اولين روز كاري با پرسنل و مديران وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

با آغاز سال جدید و در اولین روزهای بهار ،کارکنان وزارت تعاون، کار و...
تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 77
دسته بندی: دولت
آخرین خدمات حوزه سلامت روان در مناطق سیل زده
۰۶ فروردين ۱۳۹۸

آخرین خدمات حوزه سلامت روان در مناطق سیل زده

ازسویمدیرکلدفترسلامتروانی،اجتماعیواعتیادوزارتبهداشتاعلامشد آخرینخدماتحوزهسلامتروانوزارتبهداشتوگروهها...
تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 72
دسته بندی: دولت
طوفان شدید شن در محورهای زاهدان و ایرانشهر به سمت بم
۰۶ فروردين ۱۳۹۸

طوفان شدید شن در محورهای زاهدان و ایرانشهر به سمت بم

طوفان شدید شن در محورهای...
تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 70
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
بازدید شبانه معاون پرستاری وزارت بهداشت از بیمارستان شهدای تجریش
۰۶ فروردين ۱۳۹۸

بازدید شبانه معاون پرستاری وزارت بهداشت از بیمارستان شهدای تجریش

بازدیدشبانهمعاونپرستاریوزارتبهداشتازبیمارستانشهدایتجریش دکترمریمحضرتیمعاونپرستاریوزارتبهداشت،شبگذشته...
تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 74
دسته بندی: دولت
تعداد زیادی از مصدومان سیل شیراز ترخیص شده اند
۰۶ فروردين ۱۳۹۸

تعداد زیادی از مصدومان سیل شیراز ترخیص شده اند

معاوندرمانوزارتبهداشتپسازجلسهستادبحرانشیراز معاوندرمانوزارتبهداشتبااشارهبهسیلروزگذشتهشیراز،گفتدانشگا...
تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 71
دسته بندی: دولت
جمع آوری 338 معتاد متجاهر در غرب استان تهران
۰۶ فروردين ۱۳۹۸

جمع آوری 338 معتاد متجاهر در غرب استان تهران

دستاورد اجرای طرح خیبر 5 و 6؛ ...
تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 65
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
آماده باش کامل نیروهای حوزه بهداشت در استان های درگیر سیل - انجام کلرسنجی روزانه و نمونه برداری میکروبی آب در مناطق سیل زده
۰۶ فروردين ۱۳۹۸

آماده باش کامل نیروهای حوزه بهداشت در استان های درگیر سیل - انجام کلرسنجی روزانه و نمونه برداری میکروبی آب در مناطق سیل زده

آمادهباشکاملنیروهایحوزهبهداشتدراستانهایدرگیرسیلانجامکلرسنجیروزانهونمونهبرداریمیکروبیآبدرمناطقسیلزدهم...
تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 77
دسته بندی: دولت
وزیر بهداشت عازم شیراز شد
۰۶ فروردين ۱۳۹۸

وزیر بهداشت عازم شیراز شد

بهمنظورارزیابیروندارائهخدماتبهداشتیودرمانیدرمناطقسیلزده؛وزیربهداشتعازمشیرازشدوزیربهداشتکهجهتبازدیدوا...
تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 67
دسته بندی: دولت
تغيير ناگهانی مسیر 4 مجروح بر جاي گذاشت
۰۶ فروردين ۱۳۹۸

تغيير ناگهانی مسیر 4 مجروح بر جاي گذاشت

  سرهنگ "حسين پورقيصري" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس گفت: در پی...
تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 63
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
وضعیت بهداشت و درمان و سلامتي سيل زدگان بررسي مي شود - برگزاري جلسه ستاد مدیریت بحران استان فارس
۰۵ فروردين ۱۳۹۸

وضعیت بهداشت و درمان و سلامتي سيل زدگان بررسي مي شود - برگزاري جلسه ستاد مدیریت بحران استان فارس

باحضوروزيربهداشتدرشيراز؛وضعیتبهداشتودرمانوسلامتيسيلزدگانبررسيميشودبرگزاريجلسهستادمدیریتبحراناستانفار...
تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 74
دسته بندی: دولت
مدير كل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرد: كارگران بيكار شده ناشي از سيل مقرري دريافت مي‌كنند
۰۵ فروردين ۱۳۹۸

مدير كل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرد: كارگران بيكار شده ناشي از سيل مقرري دريافت مي‌كنند

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه...
تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 74
دسته بندی: دولت
خدمات بهداشتي و درماني به سيل زدگان درحال انجام است - تاكنون ٢٠ نفر از مصدومان از بیمارستان ترخيص شده‌اند
۰۵ فروردين ۱۳۹۸

خدمات بهداشتي و درماني به سيل زدگان درحال انجام است - تاكنون ٢٠ نفر از مصدومان از بیمارستان ترخيص شده‌اند

وزيربهداشتدرنشستاضطراریستادبحراناستانداریفارسخدماتبهداشتيودرمانيبهسيلزدگاندرحالانجاماستتاكنون٢٠نفراز...
تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 69
دسته بندی: دولت
کشف 206 کيلو حشیش در اصفهان
۰۵ فروردين ۱۳۹۸

کشف 206 کيلو حشیش در اصفهان

    سرهنگ "غلامحسین صفری" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس، گفت:...
تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 67
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
تشکیل نشست واکنش سریع در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حضور رییس دانشگاه
۰۵ فروردين ۱۳۹۸

تشکیل نشست واکنش سریع در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حضور رییس دانشگاه

تشکیلنشستواکنشسریعدردانشگاهعلومپزشکیشیرازباحضوررییسدانشگاه درپیشدتگرفتنبارشهادراستانفارس،رییسدانشگاه...
تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 74
دسته بندی: دولت
يك كشته و 6 مجروح حاصل برخورد - سمند - با - سراتو -
۰۵ فروردين ۱۳۹۸

يك كشته و 6 مجروح حاصل برخورد - سمند - با - سراتو -

  سرهنگ "مصطفي عباسي" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس، بيان كرد:...
تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 74
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
حضور فعال و مستمر کلیه عوامل اجرایی دانشگاه های علوم پزشکی در مناطق درگیر سیل ضروری است
۰۵ فروردين ۱۳۹۸

حضور فعال و مستمر کلیه عوامل اجرایی دانشگاه های علوم پزشکی در مناطق درگیر سیل ضروری است

ابلاغیهوزیربهداشتبهروسایدانشگاههایعلومپزشکیکشور؛حضورفعالومستمرکلیهعواملاجراییدانشگاههایعلومپزشکیدرمن...
تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 78
دسته بندی: دولت
معاون امور تعاون خبر داد؛ تسهيلات فوري به بنگاه‌هاي تخريب شده در سيل - وام ضروري به سيل زدگان
۰۵ فروردين ۱۳۹۸

معاون امور تعاون خبر داد؛ تسهيلات فوري به بنگاه‌هاي تخريب شده در سيل - وام ضروري به سيل زدگان

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزاذرت تعاون، کار و رفاه...
تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 77
دسته بندی: دولت
استقرار 3 تیم سلامت روان در مناطق سیل زده
۰۵ فروردين ۱۳۹۸

استقرار 3 تیم سلامت روان در مناطق سیل زده

معاوندفترسلامتروانی،اجتماعیواعتیادوزارتبهداشتخبردادمعاوندفترسلامتروانی،اجتماعیواعتیادوزارتبهداشتبااش...
تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 75
دسته بندی: دولت
تقدیر و تشکر ویژه نماینده ولی فقیه در استان زنجان از اقدامات پلیس
۰۵ فروردين ۱۳۹۸

تقدیر و تشکر ویژه نماینده ولی فقیه در استان زنجان از اقدامات پلیس

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، آیت‌الله "علي خاتمي" در دیدار با سرهنگ "...
تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 72
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
ایجاد زبان مشترک در بین دست اندرکاران آموزش علوم پزشکی یکی از الزامات ماندگاری برنامه تحول و نوآوری است
۰۵ فروردين ۱۳۹۸

ایجاد زبان مشترک در بین دست اندرکاران آموزش علوم پزشکی یکی از الزامات ماندگاری برنامه تحول و نوآوری است

ایجادزبانمشترکدربیندستاندرکارانآموزشعلومپزشکییکیازالزاماتماندگاریبرنامهتحولونوآوریاست  معاونآموزشیوز...
تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 75
دسته بندی: دولت
نمره دهی مردم؛ ملاک ارزیابی عملکرد پلیس در طرح نوروزی
۰۵ فروردين ۱۳۹۸

نمره دهی مردم؛ ملاک ارزیابی عملکرد پلیس در طرح نوروزی

نمره دهی مردم؛ ملاک ارزیابی...
تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 81
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
بازدید از محل اسکان موقت سکنه روستای آق قلا
۰۵ فروردين ۱۳۹۸

بازدید از محل اسکان موقت سکنه روستای آق قلا

نمایندهویژهوزیربهداشتدرمناطقسیلزدهمطرحکرد نمایندهویژهوزیربهداشتدرمناطقسیلزدهگفتهرگونهدارووملزوماتبهد...
تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 82
دسته بندی: دولت
کشف ترمینال های فیبر نوری در کردستان
۰۴ فروردين ۱۳۹۸

کشف ترمینال های فیبر نوری در کردستان

کشف ترمینال های فیبر نوری...
تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 71
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
دقیق ترین شواهد علمی از تاثیر دمای چای داغ بر افزایش ٩٠ درصدی شانس بروز سرطان مری، ارائه شد
۰۴ فروردين ۱۳۹۸

دقیق ترین شواهد علمی از تاثیر دمای چای داغ بر افزایش ٩٠ درصدی شانس بروز سرطان مری، ارائه شد

دقیقترینشواهدعلمیازتاثیردمایچایداغبرافزایش٩٠درصدیشانسبروزسرطانمری،ارائهشدنتایجیکمطالعهوسیعآیندهنگرمب...
تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 84
دسته بندی: دولت
آمادگی کامل حوزه بهداشت در مناطق سیل زده شمال كشور
۰۴ فروردين ۱۳۹۸

آمادگی کامل حوزه بهداشت در مناطق سیل زده شمال كشور

آمادگیکاملحوزهبهداشتدرمناطقسیلزدهشمالكشورمعاونبهداشتوزارتبهداشتازآمادگیکاملمعاونتبهداشتدانشگاههایعلو...
تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 76
دسته بندی: دولت
محموله پلی اتیلن در یزد متوقف شد
۰۴ فروردين ۱۳۹۸

محموله پلی اتیلن در یزد متوقف شد

محموله پلی اتیلن در یزد...
تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 73
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
اقدامات کارشناسان سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در مناطق سیل زده استان
۰۴ فروردين ۱۳۹۸

اقدامات کارشناسان سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در مناطق سیل زده استان

معاوندفترسلامترواني،اجتماعيواعتيادوزارتبهداشتخبرداداقداماتکارشناسانسلامترواندانشگاهعلومپزشکیگلستاندر...
تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 83
دسته بندی: دولت
بازديد جهانگيري از مناطق سيل زده استان مازندران - معاون اول رئيس جمهور: دولت در مرحله بازسازي در كنار مردم سيل زده خواهد بود
۰۴ فروردين ۱۳۹۸

بازديد جهانگيري از مناطق سيل زده استان مازندران - معاون اول رئيس جمهور: دولت در مرحله بازسازي در كنار مردم سيل زده خواهد بود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهور  " اسحاق...
تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 80
دسته بندی: دولت
معدوم سازی بیش از 552 هزار کیلوگرم مواد غذایی غیر بهداشتی در برنامه سلامت نوروزی تاروز سوم فروردین
۰۴ فروردين ۱۳۹۸

معدوم سازی بیش از 552 هزار کیلوگرم مواد غذایی غیر بهداشتی در برنامه سلامت نوروزی تاروز سوم فروردین

معدومسازیبیشازهزارکیلوگرمموادغذاییغیربهداشتیدربرنامهسلامتنوروزیتاروزسومفروردینمعاونمرکزسلامتمحیطوکار...
تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 77
دسته بندی: دولت
شهدا مظهر اقتدار و استقلال کشور هستند
۰۴ فروردين ۱۳۹۸

شهدا مظهر اقتدار و استقلال کشور هستند

مشاور ارشد فرمانده ناجا: ...
تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 77
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
پیشگیری از بیماری‌ها یکی از اولویت‌های اصلی دولت و وزارت بهداشت است
۰۴ فروردين ۱۳۹۸

پیشگیری از بیماری‌ها یکی از اولویت‌های اصلی دولت و وزارت بهداشت است

پیشگیریازبیماری‌هایکیازاولویت‌هایاصلیدولتووزارتبهداشتاستمعاونبهداشتوزارتبهداشت، گفتپیشگیریازبیماری‌ه...
تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 82
دسته بندی: دولت
شريعتمداري در دستور خود به مديرعامل صنايع شير ايران(پگاه) : حضور مجموعه پگاه در مناطق سيل زده تا رفع نياز آسيب ديدگان با قوت ادامه يابد
۰۴ فروردين ۱۳۹۸

شريعتمداري در دستور خود به مديرعامل صنايع شير ايران(پگاه) : حضور مجموعه پگاه در مناطق سيل زده تا رفع نياز آسيب ديدگان با قوت ادامه يابد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه...
تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 80
دسته بندی: دولت
بازدید‌ معاون پرستاری وزیر بهداشت از مراکز درمانی استان قم
۰۴ فروردين ۱۳۹۸

بازدید‌ معاون پرستاری وزیر بهداشت از مراکز درمانی استان قم

بازدید‌معاونپرستاریوزیربهداشتازمراکزدرمانیاستانقمدکترمریمحضرتیمعاونپرستاریوزارتبهداشتبههمراهاحمدنجات...
تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 81
دسته بندی: دولت
Scroll to Top