قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

دولت

Feed Link JS News
دانشکده علوم پزشکی اسفراین با جدیت طرح ملی بسیج کنترل فشار خون را اجرا می کند
۱۵ خرداد ۱۳۹۸

دانشکده علوم پزشکی اسفراین با جدیت طرح ملی بسیج کنترل فشار خون را اجرا می کند

دانشکدهعلومپزشکیاسفراینباجدیتطرحملیبسیجکنترلفشارخونرااجرامیکند رییسدانشکدهعلومپزشکیاسفرایندرگفتگویوی...
تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 140
دسته بندی: دولت
برخورد 2 دستگاه پژو در نهبندان 2 کشته برجای گذاشت
۱۵ خرداد ۱۳۹۸

برخورد 2 دستگاه پژو در نهبندان 2 کشته برجای گذاشت

برخورد 2 دستگاه پژو در نهبندان 2 کشته برجای گذاشت گروه استان ها-...
تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 138
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
١٥٠ ايستگاه سنجش فشار خون در مسير نمازگزاران عيد فطر مستقر شد
۱۵ خرداد ۱۳۹۸

١٥٠ ايستگاه سنجش فشار خون در مسير نمازگزاران عيد فطر مستقر شد

١٥٠ايستگاهسنجشفشارخوندرمسيرنمازگزارانعيدفطرمستقرشدمعاونبهداشتدانشگاهعلوم‌پزشکیشهیدبهشتیازتواناندازهگ...
تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 143
دسته بندی: دولت
امدادرسانى به ٢٨٥٥ نفر در مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمينى (ره)
۱۵ خرداد ۱۳۹۸

امدادرسانى به ٢٨٥٥ نفر در مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمينى (ره)

نمايندهتامالاختياروزيربهداشتدركميتهبهداشتودرمانمراسمبزرگداشتحضرتامامخمينىرهاعلامكردامدادرسانىبه٢٨٥٥ن...
تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 144
دسته بندی: دولت
3 کشته در واژگونی خودرو در محور ارومیه-سلماس
۱۵ خرداد ۱۳۹۸

3 کشته در واژگونی خودرو در محور ارومیه-سلماس

گروه استان ها- آذربایجان غربی- رئیس پلیس راه استان از واژگونی خودروی سواری در محور...
تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 146
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
گروه های هدف در حوزه سلامت روان در مراکز بهداشت تحت آموزش قرار می گیرند
۱۵ خرداد ۱۳۹۸

گروه های هدف در حوزه سلامت روان در مراکز بهداشت تحت آموزش قرار می گیرند

گروههایهدفدرحوزهسلامترواندرمراکزبهداشتتحتآموزشقرارمیگیرندمعاونتبهداشتوزارتبهداشتباجذبوبکارگیریبیشازک...
تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 136
دسته بندی: دولت
میزان نمک مصرفی در ایران، دو تا سه برابر کشورهای دیگر است
۱۵ خرداد ۱۳۹۸

میزان نمک مصرفی در ایران، دو تا سه برابر کشورهای دیگر است

میزاننمکمصرفیدرایران،دوتاسهبرابرکشورهایدیگراست معاونکلوزارتبهداشتگفتدرحالحاضر،حدودمیلیونبیمارمبتلابه...
تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 141
دسته بندی: دولت
کشف 546 کیلو موادمخدر در رباط کریم
۱۵ خرداد ۱۳۹۸

کشف 546 کیلو موادمخدر در رباط کریم

گروه استان ها- غرب تهران- فرمانده انتظامی استان از کشف 546 کیلوگرم موادمخدر در رباط...
تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 146
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
نخستین رتبه بندی ٣٠ استان در شایع ترین سرطان ها براساس نتایج دومین گزارش ثبت سرطان مبتنی بر کل جمعیت ایران
۱۵ خرداد ۱۳۹۸

نخستین رتبه بندی ٣٠ استان در شایع ترین سرطان ها براساس نتایج دومین گزارش ثبت سرطان مبتنی بر کل جمعیت ایران

نخستینرتبهبندی٣٠استاندرشایعترینسرطانهابراساسنتایجدومینگزارشثبتسرطانمبتنیبرکلجمعیتایران معاونتحقیقاتو...
تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 128
دسته بندی: دولت
فعاليت ۱۴ پایگاه موقت سنجش فشار خون در حاشیه برپايي نماز عید سعید فطر در استان سيستان و بلوچستان
۱۵ خرداد ۱۳۹۸

فعاليت ۱۴ پایگاه موقت سنجش فشار خون در حاشیه برپايي نماز عید سعید فطر در استان سيستان و بلوچستان

درراستايبرگزاريبسيجمليكنترلفشارخونانجامشد؛فعاليت۱۴پایگاهموقتسنجشفشارخوندرحاشیهبرپايينمازعیدسعیدفطردر...
تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 134
دسته بندی: دولت
تصادف موتورسیکلت و کامیون در سیب و سوران با 5 کشته
۱۵ خرداد ۱۳۹۸

تصادف موتورسیکلت و کامیون در سیب و سوران با 5 کشته

تصادف موتورسیکلت و کامیون در سیب و سوران با 5 کشته گروه استان ها-...
تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 133
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
سرپرست سازمان غذا و دارو منصوب شد
۱۵ خرداد ۱۳۹۸

سرپرست سازمان غذا و دارو منصوب شد

وزيربهداشتدرحكمي،دکترمحمدرضاشانهسازرابهعنوانسرپرستسازمانغذاودارو،منصوبكرد  بهگزارشوبدا،باتوجهبهشرایط...
تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 132
دسته بندی: دولت
اعضاي هیات اجرايي قرارگاه سازمان غذا و دارو منصوب شدند
۱۵ خرداد ۱۳۹۸

اعضاي هیات اجرايي قرارگاه سازمان غذا و دارو منصوب شدند

اعضايهیاتاجراييقرارگاهسازمانغذاودارومنصوبشدندباحكموزيربهداشت؛   وزيربهداشت،دراحكامي،اعضايهیاتاجراييق...
تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 138
دسته بندی: دولت
تیم - فاتق - یگان ویژه؛ قهرمان مسابقات فوتسال جام رمضان یادبود شهدای ناجا
۱۵ خرداد ۱۳۹۸

تیم - فاتق - یگان ویژه؛ قهرمان مسابقات فوتسال جام رمضان یادبود شهدای ناجا

تیم "فاتق" یگان...
تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 134
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
اعضای شورای مشورتی دارو و تجهیزات پزشکی کشور منصوب شدند
۱۴ خرداد ۱۳۹۸

اعضای شورای مشورتی دارو و تجهیزات پزشکی کشور منصوب شدند

اعضایشورایمشورتیدارووتجهیزاتپزشکیکشورمنصوبشدندوزیربهداشتدراحکامیجداگانه،اعضایشورایمشورتیدارووتجهیزات...
تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 133
دسته بندی: دولت
استفاده از ظرفیت مراکز بیمارستانی و درمانگاه ها برای دستیابی به اهداف بسیج ملی کنترل فشار خون
۱۴ خرداد ۱۳۹۸

استفاده از ظرفیت مراکز بیمارستانی و درمانگاه ها برای دستیابی به اهداف بسیج ملی کنترل فشار خون

استفادهازظرفیتمراکزبیمارستانیودرمانگاههابرایدستیابیبهاهدافبسیجملیکنترلفشارخونمعاوندرماندانشگاهعلومپز...
تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 141
دسته بندی: دولت
داروهاي مسروقه به شاكي بازگردانده شد
۱۴ خرداد ۱۳۹۸

داروهاي مسروقه به شاكي بازگردانده شد

داروهاي مسروقه به شاكي...
تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 136
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
پیام تبریک وزیر بهداشت به وزرای بهداشت کشورهای اسلامی به مناسبت عید سعید فطر
۱۴ خرداد ۱۳۹۸

پیام تبریک وزیر بهداشت به وزرای بهداشت کشورهای اسلامی به مناسبت عید سعید فطر

پیامتبریکوزیربهداشتبهوزرایبهداشتکشورهایاسلامیبهمناسبتعیدسعیدفطروزيربهداشت،درمانوآموزشپزشكي،درپيامي،ع...
تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 132
دسته بندی: دولت
کلید همراهی جامعه با توصیه‌ های پزشکی، صحبت به زبان مردم است
۱۴ خرداد ۱۳۹۸

کلید همراهی جامعه با توصیه‌ های پزشکی، صحبت به زبان مردم است

کلیدهمراهیجامعهباتوصیه‌هایپزشکی،صحبتبهزبانمردماستمشاوروزيربهداشتدرنشستیباحضورنمایندگاندانشکده‌هاوگرو...
تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 132
دسته بندی: دولت
کشف 400کیلو گرم تریاک در یاسوج
۱۴ خرداد ۱۳۹۸

کشف 400کیلو گرم تریاک در یاسوج

کشف 400کیلو گرم تریاک در...
تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 130
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
قدرداني وزیر بهداشت از خدمات دكتر پيرصالحي؛ رییس پیشین سازمان غذا و دارو
۱۴ خرداد ۱۳۹۸

قدرداني وزیر بهداشت از خدمات دكتر پيرصالحي؛ رییس پیشین سازمان غذا و دارو

قدردانيوزیربهداشتازخدماتدكترپيرصالحي؛رییسپیشینسازمانغذاودارووزيربهداشتدرپیامی،ازخدماتدكترپيرصالحي،ري...
تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 127
دسته بندی: دولت
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی به بسیج ملی کنترل فشارخون پیوست
۱۴ خرداد ۱۳۹۸

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی به بسیج ملی کنترل فشارخون پیوست

نمایندهمردمسیرجانوبردسیردرمجلسشورایاسلامیبهبسیجملیکنترلفشارخونپیوست نمایندهمردمسیرجانوبردسیردرمجلسشو...
تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 128
دسته بندی: دولت
برگزاری اولین آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران در نیمه دوم سال 98
۱۴ خرداد ۱۳۹۸

برگزاری اولین آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران در نیمه دوم سال 98

مدیرکلدفترتوانمندسازیوبهرهورینیرویانسانیمعاونتپرستاریوزارتبهداشتخبردادبرگزاریاولینآزمونصلاحیتحرفهایپ...
تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 117
دسته بندی: دولت
ساعات فعالیت مراكز اهدای خون در تعطیلات خرداد ۱۳۹۸
۱۴ خرداد ۱۳۹۸

ساعات فعالیت مراكز اهدای خون در تعطیلات خرداد ۱۳۹۸

ساعاتفعالیتمراكزاهدایخوندرتعطیلاتخرداد۱۳۹۸ساعاتفعالیتمراکزاهدایخوناستانتهراندرروزهایتعطیلخرداد۱۳۹۸اع...
تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 124
دسته بندی: دولت
با تلاش 3 ساعته پلیس؛ کودک 4 ساله به آغوش خانواده اش بازگشت
۱۴ خرداد ۱۳۹۸

با تلاش 3 ساعته پلیس؛ کودک 4 ساله به آغوش خانواده اش بازگشت

شاهین شهر؛ ...
تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 124
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
آموزش پزشکی جزو جدایی ناپذیر از بهداشت و درمان است
۱۴ خرداد ۱۳۹۸

آموزش پزشکی جزو جدایی ناپذیر از بهداشت و درمان است

رییسمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشتآموزشپزشکیجزوجداییناپذیرازبهداشتودرماناسترییسمرکزروابطعمومیو...
تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 117
دسته بندی: دولت
نظارت 53 مدیرِ معاونت بهداشت بر اجرای - بسیج ملی کنترل فشار خون - - نظارت قلب تپنده بسیج ملی
۱۳ خرداد ۱۳۹۸

نظارت 53 مدیرِ معاونت بهداشت بر اجرای - بسیج ملی کنترل فشار خون - - نظارت قلب تپنده بسیج ملی

معاونفنیدفترمدیریتبیماریهایغیرواگیروزارتبهداشتخبردادنظارتمدیرِمعاونتبهداشتبراجرای«بسیجملیکنترلفشارخو...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 112
دسته بندی: دولت
کشف بیش از 560 کیلوگرم تریاک در ایرانشهر با دستگیری 5 قاچاقچی
۱۳ خرداد ۱۳۹۸

کشف بیش از 560 کیلوگرم تریاک در ایرانشهر با دستگیری 5 قاچاقچی

کشف بیش از 560 کیلوگرم تریاک در ایرانشهر با دستگیری 5 قاچاقچی گروه...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 112
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
جلسه هماهنگی - بسیج ملی کنترل فشار خون - برگزار شد
۱۳ خرداد ۱۳۹۸

جلسه هماهنگی - بسیج ملی کنترل فشار خون - برگزار شد

باحضوروزیربهداشت؛جلسههماهنگیبسیجملیکنترلفشارخونبرگزارشد  جلسههماهنگیبسیجملیکنترلفشارخونباحضوروزیربهد...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 115
دسته بندی: دولت
آغاز ثبت‌نام عتبات دانشگاهیان از ۱۸ خرداد ماه - اعزام این دوره از عتبات از تیر تا مهر ۹۸ انجام می‌شود
۱۳ خرداد ۱۳۹۸

آغاز ثبت‌نام عتبات دانشگاهیان از ۱۸ خرداد ماه - اعزام این دوره از عتبات از تیر تا مهر ۹۸ انجام می‌شود

آغازثبت‌نامعتباتدانشگاهیاناز۱۸خردادماهاعزامایندورهازعتباتازتیرتامهر۹۸انجاممی‌شودرییسستادعمرهوعتباتدا...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 116
دسته بندی: دولت
محدودیت های ترافیکی ایام تعطیلات عید فطر و سالروز ارتحال امام (ره) در قزوین
۱۳ خرداد ۱۳۹۸

محدودیت های ترافیکی ایام تعطیلات عید فطر و سالروز ارتحال امام (ره) در قزوین

محدودیت های ترافیکی ایام...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 111
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
بسیج ملی کنترل فشار خون، کار بزرگی است و نتایج مطلوب و بزرگتری را به دنبال خواهد داشت
۱۳ خرداد ۱۳۹۸

بسیج ملی کنترل فشار خون، کار بزرگی است و نتایج مطلوب و بزرگتری را به دنبال خواهد داشت

وزیربهداشتدرجلسههماهنگیبسیجملیکنترلفشارخونبسیجملیکنترلفشارخون،کاربزرگیاستونتایجمطلوبوبزرگتریرابهدنبا...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 116
دسته بندی: دولت
سرپرست اداره کل امور مجلس معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت منصوب شد
۱۳ خرداد ۱۳۹۸

سرپرست اداره کل امور مجلس معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت منصوب شد

سرپرستادارهکلامورمجلسمعاونتحقوقیوامورمجلسوزارتبهداشتمنصوبشددکترکریمهمتی،معاونحقوقیوامورمجلسوزارتبهدا...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 114
دسته بندی: دولت
دستگيري عاملان آتش سوزی کاخ چهلستون - سرهنگ آباد -
۱۳ خرداد ۱۳۹۸

دستگيري عاملان آتش سوزی کاخ چهلستون - سرهنگ آباد -

دستگيري عاملان آتش سوزی کاخ...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 112
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
تمهیدات اورژانس تهران برای پوشش مراسم نماز عید فطر و ارتحال حضرت امام خمینی (ره)
۱۳ خرداد ۱۳۹۸

تمهیدات اورژانس تهران برای پوشش مراسم نماز عید فطر و ارتحال حضرت امام خمینی (ره)

تمهیداتاورژانستهرانبرایپوششمراسمنمازعیدفطروارتحالحضرتامامخمینیره رییساورژانستهرانگفتاورژانستهرانهمچو...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 117
دسته بندی: دولت
تبلیغات دارویی در فضای مجازی و غیر مجازی ممنوع و جرم است
۱۳ خرداد ۱۳۹۸

تبلیغات دارویی در فضای مجازی و غیر مجازی ممنوع و جرم است

تبلیغاتداروییدرفضایمجازیوغیرمجازیممنوعوجرماست معاونکلوزارتبهداشتگفتاکثرتبلیغاتفضایمجازی،رسانههایدیدا...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 117
دسته بندی: دولت
لوازم يدكي قاچاق موتور سيكلت در چگني
۱۳ خرداد ۱۳۹۸

لوازم يدكي قاچاق موتور سيكلت در چگني

گروه استان ها- لرستان– فرمانده انتظامي استان از کشف قطعات موتورسيكلت قاچاق به ارزش 13...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 117
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
پیوستن خبرنگاران و مسئولین روابط عمومی سازمان ها و ادارات تربت حیدریه به بسیج ملی کنترل فشار خون
۱۳ خرداد ۱۳۹۸

پیوستن خبرنگاران و مسئولین روابط عمومی سازمان ها و ادارات تربت حیدریه به بسیج ملی کنترل فشار خون

دردومینجلسهکارگروهاطلاعرسانیبسیجملیکنترلفشارخوندانشگاهعلومپزشکیتربتحیدریهاعلامشدپیوستنخبرنگارانومسئو...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 117
دسته بندی: دولت
سمینار تازه های پیشگیری و درمان فشار خون ویژه پزشکان سراسر کشور برگزار می شود
۱۳ خرداد ۱۳۹۸

سمینار تازه های پیشگیری و درمان فشار خون ویژه پزشکان سراسر کشور برگزار می شود

همزمانبااجرایبسیجملیکنترلفشارخون؛سمینارتازههایپیشگیریودرمانفشارخونویژهپزشکانسراسرکشوربرگزارمیشودهمزم...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 119
دسته بندی: دولت
کشف 24 هزار قرص قاچاق در شهرستان قاین
۱۳ خرداد ۱۳۹۸

کشف 24 هزار قرص قاچاق در شهرستان قاین

کشف 24 هزار قرص قاچاق در...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 117
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
یکی از پیروزی‌های بزرگ ما در بعد از انقلاب، موفقیت در حوزه علم و سلامت بوده است
۱۲ خرداد ۱۳۹۸

یکی از پیروزی‌های بزرگ ما در بعد از انقلاب، موفقیت در حوزه علم و سلامت بوده است

یکیازپیروزی‌هایبزرگمادربعدازانقلاب،موفقیتدرحوزهعلموسلامتبودهاسترئیسجمهورفراهمشدنفضایتوسعهعلمودانشونخ...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 119
دسته بندی: دولت
معاونت امور تعاون برگزار مي كند؛ مسابقه ترويجي و آموزشي سراسري سنجش دانش حقوقي تعاونگران و مديران و كارشناسان بخش تعاون كشور
۱۲ خرداد ۱۳۹۸

معاونت امور تعاون برگزار مي كند؛ مسابقه ترويجي و آموزشي سراسري سنجش دانش حقوقي تعاونگران و مديران و كارشناسان بخش تعاون كشور

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 117
دسته بندی: دولت
کارگردان نام آشنای سینمای ایران به کمپین بسیج ملی کنترل فشارخون پیوست
۱۲ خرداد ۱۳۹۸

کارگردان نام آشنای سینمای ایران به کمپین بسیج ملی کنترل فشارخون پیوست

کارگرداننامآشنایسینمایایرانبهکمپینبسیجملیکنترلفشارخونپیوسترسولصدرعاملیکارگردانوفیلنامهنویسنامآشنایای...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 118
دسته بندی: دولت
تصادف در اردبیل 4 کشته برجای گذاشت
۱۲ خرداد ۱۳۹۸

تصادف در اردبیل 4 کشته برجای گذاشت

گروه استان ها- اردبیل- ساعاتی پیش در پی برخورد دو دستگاه خودروی سواری در یکی از محورهای...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 119
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
توزیع ۱۰۰۰ متخصص در مناطق محروم در سال جاری
۱۲ خرداد ۱۳۹۸

توزیع ۱۰۰۰ متخصص در مناطق محروم در سال جاری

معاوندرمانوزارتبهداشتگفتیکیازبرنامه‌هایوزارتبهداشتکهآنراباکمکمجلسپیشمی‌بریم،بحثعدالتآموزشیتخصصیاستکه...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 120
دسته بندی: دولت
سیاست وزارت بهداشت در جهت حمایت از تولید داخل است
۱۲ خرداد ۱۳۹۸

سیاست وزارت بهداشت در جهت حمایت از تولید داخل است

رییسسازمانغذاوداروگفتدرحالحاضر،برندهایدیگریازپانسمانبیمارانپروانهایدربازارموجوداستکهازلحاظکیفیتبانوع...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 118
دسته بندی: دولت
دستگیری یکی از عاملان شهادت دو مامور پلیس سراوان در خاش
۱۲ خرداد ۱۳۹۸

دستگیری یکی از عاملان شهادت دو مامور پلیس سراوان در خاش

دستگیری یکی از عاملان شهادت دو مامور پلیس سراوان در خاش گروه استان...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 119
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
کنترل فشار خون بیش از 5 هزار بابلی در طرح سی شب سی مسجد
۱۲ خرداد ۱۳۹۸

کنترل فشار خون بیش از 5 هزار بابلی در طرح سی شب سی مسجد

کنترلفشارخونبیشازهزاربابلیدرطرحسیشبسیمسجدرییسدانشگاهعلومپزشکیبابلازکنترلفشارخونبیشازپنجهزاربابلیدرطر...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 117
دسته بندی: دولت
حمایت جامعه آکادمیک طب ایرانی از بسیج ملی کنترل فشار خون
۱۲ خرداد ۱۳۹۸

حمایت جامعه آکادمیک طب ایرانی از بسیج ملی کنترل فشار خون

حمایتجامعهآکادمیکطبایرانیازبسیجملیکنترلفشارخونمشاوروزیربهداشتبااعلامحمایتجامعهآکادمیکطبایرانیازبسیجم...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 117
دسته بندی: دولت
Scroll to Top