قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

دولت

Feed Link JS News
گازگرفتگي در چادر مسافرتي
۰۴ فروردين ۱۳۹۸

گازگرفتگي در چادر مسافرتي

گازگرفتگي در چادر مسافرتي ...
تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 73
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
چاقی در کودکان، معضلی جهانی - بسیاری از کودکان چاق تبدیل به بزرگسالان چاق می شوند
۰۴ فروردين ۱۳۹۸

چاقی در کودکان، معضلی جهانی - بسیاری از کودکان چاق تبدیل به بزرگسالان چاق می شوند

درگفتوگوبامدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتمطرحشدچاقیدرکودکان،معضلیجهانیبسیاریازکودکانچاقتبدیلبهب...
تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 76
دسته بندی: دولت
حضور نمایندگان ویژه وزیر بهداشت در مناطق سیل زده استان گلستان و مازندران
۰۴ فروردين ۱۳۹۸

حضور نمایندگان ویژه وزیر بهداشت در مناطق سیل زده استان گلستان و مازندران

حضورنمایندگانویژهوزیربهداشتدرمناطقسیلزدهاستانگلستانومازندران معاوندرمانوزارتبهداشتورئیساورژانسکشوربا...
تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 78
دسته بندی: دولت
تصادف وانت نیسان و پژو در پل زال
۰۴ فروردين ۱۳۹۸

تصادف وانت نیسان و پژو در پل زال

تصادف وانت نیسان و پژو در...
تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 71
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
به منظور پيگيري دستور وزير رفاه در خصوص بسيج امكانات براي كمك به سيل زدگان ؛ معاون امور تعاون به استان گلستان مي رود
۰۳ فروردين ۱۳۹۸

به منظور پيگيري دستور وزير رفاه در خصوص بسيج امكانات براي كمك به سيل زدگان ؛ معاون امور تعاون به استان گلستان مي رود

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه...
تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 81
دسته بندی: دولت
حتي يك مورد بيماري عفوني در مناطق سيل زده، مشاهده نشده است - استقرار ١٤ اكيپ سيار در سطح استان گلستان و ٢ اكيپ ثابت در كنار اردوگاه ها
۰۳ فروردين ۱۳۹۸

حتي يك مورد بيماري عفوني در مناطق سيل زده، مشاهده نشده است - استقرار ١٤ اكيپ سيار در سطح استان گلستان و ٢ اكيپ ثابت در كنار اردوگاه ها

وزيربهداشتدرجلسهشورایهماهنگیمدیریتبحراناستانگلستانحتييكموردبيماريعفونيدرمناطقسيلزده،مشاهدهنشدهاستاست...
تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 76
دسته بندی: دولت
دستگیری سارق انباری ها در - کرج -
۰۳ فروردين ۱۳۹۸

دستگیری سارق انباری ها در - کرج -

دستگیری سارق انباری ها در...
تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 73
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
امكانات بهداشتي و درماني در مناطق سيل زده فراهم است
۰۳ فروردين ۱۳۹۸

امكانات بهداشتي و درماني در مناطق سيل زده فراهم است

وزيربهداشتدرحاشیهبازدیدازمناطقسيلزدهامكاناتبهداشتيودرمانيدرمناطقسيلزدهفراهماست وزيربهداشتگفتخوشبختان...
تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 78
دسته بندی: دولت
بازديد معاون اول رييس جمهور از محل اسكان اضطراري سيل زدگان استان گلستان - دولت با تمام توان در كنار مردم سيل زده خواهد بود
۰۳ فروردين ۱۳۹۸

بازديد معاون اول رييس جمهور از محل اسكان اضطراري سيل زدگان استان گلستان - دولت با تمام توان در كنار مردم سيل زده خواهد بود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهور "  اسحاق...
تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 84
دسته بندی: دولت
بازديد از بيمارستان ها و مراکز درمانی شيراز - ارزيابي روند ارائه خدمات درماني در ايام نوروز
۰۳ فروردين ۱۳۹۸

بازديد از بيمارستان ها و مراکز درمانی شيراز - ارزيابي روند ارائه خدمات درماني در ايام نوروز

درسفرمعاونكلوزارتبهداشتبهاستانفارسانجامشد؛بازديدازبيمارستانهاومراکزدرمانیشيرازارزيابيروندارائهخدماتد...
تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 73
دسته بندی: دولت
رضایت مدیر حوزه های علمیه کشور از عملکرد پلیس یزد در نوروز
۰۳ فروردين ۱۳۹۸

رضایت مدیر حوزه های علمیه کشور از عملکرد پلیس یزد در نوروز

رضایت مدیر حوزه های علمیه...
تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 72
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
ضرورت مشاركت بيشتر مردم در مقوله سلامت، بهداشت و پيشگيري
۰۳ فروردين ۱۳۹۸

ضرورت مشاركت بيشتر مردم در مقوله سلامت، بهداشت و پيشگيري

معاونبهداشتوزارتبهداشتدربازديدنوروزيازفعاليتهايمراكزبهداشتعنوانكردضرورتمشاركتبيشترمردمدرمقولهسلامت،ب...
تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 80
دسته بندی: دولت
2 کشته درپی عدم توجه به جلوی راننده وانت
۰۳ فروردين ۱۳۹۸

2 کشته درپی عدم توجه به جلوی راننده وانت

2 کشته درپی عدم توجه به...
تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 76
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
کشف البسه قاچاق در تهران
۰۳ فروردين ۱۳۹۸

کشف البسه قاچاق در تهران

کشف البسه قاچاق در تهران ...
تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 90
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
اعزام نمایندگان ویژه وزیر بهداشت به مناطق سیل زده کشور
۰۳ فروردين ۱۳۹۸

اعزام نمایندگان ویژه وزیر بهداشت به مناطق سیل زده کشور

سرپرستمركزروابطعمومیواطلاعرسانيوزارتبهداشتمطرحکرداعزامنمایندگانویژهوزیربهداشتبهمناطقسیلزدهکشورسرپرست...
تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 98
دسته بندی: دولت
کشف محموله موتور کولرگازی در دشتستان
۰۲ فروردين ۱۳۹۸

کشف محموله موتور کولرگازی در دشتستان

کشف محموله موتور کولرگازی...
تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 97
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
نظارت بر حسن انجام خدمت رسانی به مردم آسیب دیده مناطق سیل زده - آمادگی وزارت بهداشت برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات اورژانسی در این مناطق
۰۲ فروردين ۱۳۹۸

نظارت بر حسن انجام خدمت رسانی به مردم آسیب دیده مناطق سیل زده - آمادگی وزارت بهداشت برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات اورژانسی در این مناطق

دستوراکیدوزیربهداشتبهنمایندگانویژهدرمناطقسیلزدهکشور؛نظارتبرحسنانجامخدمترسانیبهمردمآسیبدیدهمناطقسیلزد...
تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 103
دسته بندی: دولت
معاون كل وزارت بهداشت از مراكز درماني استان خوزستان بازديد كرد - بازدید از محل اسکان و مراکز تهیه و طبخ غذای کاروان های راهیان نور
۰۲ فروردين ۱۳۹۸

معاون كل وزارت بهداشت از مراكز درماني استان خوزستان بازديد كرد - بازدید از محل اسکان و مراکز تهیه و طبخ غذای کاروان های راهیان نور

بهمنظورارزيابيروندارائهخدماتدرمانيدرايامنوروز؛معاونكلوزارتبهداشتازمراكزدرمانياستانخوزستانبازديدكردبا...
تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 102
دسته بندی: دولت
ثبت نزدیک به 3 و نیم میلیون تردد در جاده های سمنان
۰۲ فروردين ۱۳۹۸

ثبت نزدیک به 3 و نیم میلیون تردد در جاده های سمنان

ثبت نزدیک به 3 و نیم میلیون...
تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 96
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
حقوق بشر، همه انسان ها را بدون هیچگونه تبعیضی، مستحق دسترسی به آب سالم می داند
۰۲ فروردين ۱۳۹۸

حقوق بشر، همه انسان ها را بدون هیچگونه تبعیضی، مستحق دسترسی به آب سالم می داند

حقوقبشر،همهانسانهارابدونهیچگونهتبعیضی،مستحقدسترسیبهآبسالممیداندبیستودومینروزازماهمارسازسویسازمانمللم...
تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 94
دسته بندی: دولت
نمایندگان ویژه وزیر بهداشت به مناطق سیل زده استان های گلستان، مازندران، سمنان و خراسان شمالی اعزام شدند
۰۲ فروردين ۱۳۹۸

نمایندگان ویژه وزیر بهداشت به مناطق سیل زده استان های گلستان، مازندران، سمنان و خراسان شمالی اعزام شدند

بهمنظوررسیدگیوارتقایخدماتبهداشتی،درمانیبهمردمسیلزده؛نمایندگانویژهوزیربهداشتبهمناطقسیلزدهاستانهایگلست...
تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 82
دسته بندی: دولت
7 مجروح حاصل برخورد 3 خودرو در - زرين دشت -
۰۲ فروردين ۱۳۹۸

7 مجروح حاصل برخورد 3 خودرو در - زرين دشت -

7 مجروح حاصل برخورد 3 خودرو...
تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 81
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
روزانه 2 تا 4 واحد میوه مصرف شود - میوه ها حاوی مقادیر زیادی ویتامین، فیبر، املاح معدنی و آنتی اکسیدان هستند
۰۲ فروردين ۱۳۹۸

روزانه 2 تا 4 واحد میوه مصرف شود - میوه ها حاوی مقادیر زیادی ویتامین، فیبر، املاح معدنی و آنتی اکسیدان هستند

روزانهتاواحدمیوهمصرفشودمیوههاحاویمقادیرزیادیویتامین،فیبر،املاحمعدنیوآنتیاکسیدانهستندمدیرکلدفتربهبودت...
تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 80
دسته بندی: دولت
مسئولیت‌پذیری و انقلابی بودن شاخصه‌های بارز نیروی انتظامی است
۰۲ فروردين ۱۳۹۸

مسئولیت‌پذیری و انقلابی بودن شاخصه‌های بارز نیروی انتظامی است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، آیت‌الله " رسول فلاحتی " در این دیدار ضمن تبریک...
تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 80
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
پیام تسلیت رییس اورژانس کشور در پی شهادت یکی از نیروهای اورژانس در حمله اشرار به یک پایگاه اورژانس در سیستان و بلوچستان
۰۲ فروردين ۱۳۹۸

پیام تسلیت رییس اورژانس کشور در پی شهادت یکی از نیروهای اورژانس در حمله اشرار به یک پایگاه اورژانس در سیستان و بلوچستان

پیامتسلیترییساورژانسکشوردرپیشهادتیکیازنیروهایاورژانسدرحملهاشراربهیکپایگاهاورژانسدرسیستانوبلوچستانریی...
تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 82
دسته بندی: دولت
راه اندازی 45 ایستگاه امنیت و سلامت در جاده های اصفهان
۰۲ فروردين ۱۳۹۸

راه اندازی 45 ایستگاه امنیت و سلامت در جاده های اصفهان

  دکتر "عباس رضایی" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ، ضمن تبریک سالروز...
تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 84
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
انواع مغزها و تخمه ها حاوی مقادیر زیادی چربی هستند
۰۱ فروردين ۱۳۹۸

انواع مغزها و تخمه ها حاوی مقادیر زیادی چربی هستند

انواعمغزهاوتخمههاحاویمقادیرزیادیچربیهستندمدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتگفتدرمصرفآجیلنبایدزیاده...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 85
دسته بندی: دولت
انجام بیش از 50 هزار ماموریت توسط اورژانس در 5 روز پایانی سال 97
۰۱ فروردين ۱۳۹۸

انجام بیش از 50 هزار ماموریت توسط اورژانس در 5 روز پایانی سال 97

انجامبیشازهزارماموریتتوسطاورژانسدرروزپایانیسالرییسسازماناورژانسکشوربااشارهبهآغازطرحسلامتنوروزیازاسفن...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 80
دسته بندی: دولت
کشف 332 کيلوگرم موادمخدر در عملیات مشترک خراسان شمالی
۰۱ فروردين ۱۳۹۸

کشف 332 کيلوگرم موادمخدر در عملیات مشترک خراسان شمالی

کشف 332 کيلوگرم موادمخدر در...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 79
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
بايدها و نبايدهاي طب ايراني در مورد تغذيه در فصل بهار
۰۱ فروردين ۱۳۹۸

بايدها و نبايدهاي طب ايراني در مورد تغذيه در فصل بهار

مشاوروزیروسرپرستدفترطبایرانیوزارتبهداشتعنوانكردبايدهاونبايدهايطبايرانيدرموردتغذيهدرفصلبهارمشاوروزیرو...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 78
دسته بندی: دولت
همزمان با آغاز سال نو ؛ شريعتمداري از بزرگترين شهرك نمونه مددجويان ايران بازديد كرد
۰۱ فروردين ۱۳۹۸

همزمان با آغاز سال نو ؛ شريعتمداري از بزرگترين شهرك نمونه مددجويان ايران بازديد كرد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 80
دسته بندی: دولت
روند مطلوب ارائه خدمات درماني در ايام نوروز - حضور مستمر كادر تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستانها در ايام نوروز
۰۱ فروردين ۱۳۹۸

روند مطلوب ارائه خدمات درماني در ايام نوروز - حضور مستمر كادر تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستانها در ايام نوروز

وزیربهداشتدربازديدنوروزيازبیمارستانهايتهرانعنوانكردروندمطلوبارائهخدماتدرمانيدرايامنوروزحضورمستمركادر...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 77
دسته بندی: دولت
ریزش کوه در محور سوادکوه - ترافیک سنگین شمال به جنوب
۰۱ فروردين ۱۳۹۸

ریزش کوه در محور سوادکوه - ترافیک سنگین شمال به جنوب

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ" علیرضا قدمی" با اعلام این خبر، گفت: با...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 75
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
رییس هیات نظارت و رییس هیات اجرايي پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره های شهرستان ها و شورای عالی سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران منصوب شدند
۰۱ فروردين ۱۳۹۸

رییس هیات نظارت و رییس هیات اجرايي پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره های شهرستان ها و شورای عالی سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران منصوب شدند

رییسهیاتنظارتورییسهیاتاجراييپنجمیندورهانتخاباتهیاتمدیرههایشهرستانهاوشورایعالیسازماننظامپرستاریجمهوری...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 78
دسته بندی: دولت
وزیر بهداشت از مرکز هدایت عملیات بحران وزارت بهداشت بازديد كرد
۰۱ فروردين ۱۳۹۸

وزیر بهداشت از مرکز هدایت عملیات بحران وزارت بهداشت بازديد كرد

وزیربهداشتازمرکزهدایتعملیاتبحرانوزارتبهداشتبازديدكردوزیربهداشتدرنخستینساعاتآغازسال۹۸،ازمرکزهدایتعملی...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 80
دسته بندی: دولت
10 میلیارد لوازم بهداشتی قاچاق در تبریز
۰۱ فروردين ۱۳۹۸

10 میلیارد لوازم بهداشتی قاچاق در تبریز

10 میلیارد لوازم بهداشتی...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 80
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
سمینار آموزشی سراسری مدیریت مسمومیت با متانول برگزارشد
۰۱ فروردين ۱۳۹۸

سمینار آموزشی سراسری مدیریت مسمومیت با متانول برگزارشد

سمینارآموزشیسراسریمدیریتمسمومیتبامتانولبرگزارشد  درراستایاجرایبندرمادهقانونبرنامهششمتوسعهوباتوجهبهگس...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 82
دسته بندی: دولت
معدوم سازی بیش از ۳۹۶ هزار کیلوگرم مواد غذایی غیر بهداشتی در برنامه سلامت نوروزی تاکنون
۰۱ فروردين ۱۳۹۸

معدوم سازی بیش از ۳۹۶ هزار کیلوگرم مواد غذایی غیر بهداشتی در برنامه سلامت نوروزی تاکنون

معدومسازیبیشاز۳۹۶هزارکیلوگرمموادغذاییغیربهداشتیدربرنامهسلامتنوروزیتاکنونمعاونمرکزسلامتمحیطوکاروزارتب...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 86
دسته بندی: دولت
24 فقره سرقت در پرونده یک سارق
۰۱ فروردين ۱۳۹۸

24 فقره سرقت در پرونده یک سارق

24 فقره سرقت در پرونده یک...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 85
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
سه هزار پایگاه اورژانس و 600 کمپ سلامت نوروزی اورژانس در 30 کیلومتری ورودی و خروجی شهرها و نقاط حادثه خیر کشور به مردم و مسافران خدمات مورد نیاز را ارائه می دهند
۰۱ فروردين ۱۳۹۸

سه هزار پایگاه اورژانس و 600 کمپ سلامت نوروزی اورژانس در 30 کیلومتری ورودی و خروجی شهرها و نقاط حادثه خیر کشور به مردم و مسافران خدمات مورد نیاز را ارائه می دهند

سههزارپایگاهاورژانسوکمپسلامتنوروزیاورژانسدرکیلومتریورودیوخروجیشهرهاونقاطحادثهخیرکشوربهمردمومسافرانخد...
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 87
دسته بندی: دولت
تصویب تعرفه های تشخیصی درمانی سال 98 در هیات دولت
۲۹ اسفند ۱۳۹۷

تصویب تعرفه های تشخیصی درمانی سال 98 در هیات دولت

 وزیربهداشتگفتبرایاولینباردرسالیاناخیر،تعرفهخدماتتشخیصیودرمانیمطابقوعدهقبلی،پیشازآغازسالدیددرهیاتدول...
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 81
دسته بندی: دولت
سیل در خراسان شمالی جان ۲ چوپان و ۳۰۵ راس دام را گرفت
۲۹ اسفند ۱۳۹۷

سیل در خراسان شمالی جان ۲ چوپان و ۳۰۵ راس دام را گرفت

سیل در خراسان شمالی جان ۲...
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 78
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
مشاور معاون بهداشت، اقدامات لازم حین وقوع سیل را تشریح کرد
۲۹ اسفند ۱۳۹۷

مشاور معاون بهداشت، اقدامات لازم حین وقوع سیل را تشریح کرد

مشاورمعاونبهداشت،اقداماتلازمحینوقوعسیلراتشریحکرد مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایاهمزم...
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 79
دسته بندی: دولت
توقیف کامیون حامل سوخت قاچاق در اصفهان
۲۹ اسفند ۱۳۹۷

توقیف کامیون حامل سوخت قاچاق در اصفهان

توقیف کامیون حامل سوخت...
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 80
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
تجارب موفق دانشگاهها در تحول و نوآوری در آموزش در سطح ملی گسترش می یابد
۲۹ اسفند ۱۳۹۷

تجارب موفق دانشگاهها در تحول و نوآوری در آموزش در سطح ملی گسترش می یابد

تجاربموفقدانشگاههادرتحولونوآوریدرآموزشدرسطحملیگسترشمییابدمعاونآموزشیوزارتبهداشتدرنشستمنطقهآمایشیبااش...
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 88
دسته بندی: دولت
اعتراف سارق به 22 فقره سرقت در گلستان
۲۹ اسفند ۱۳۹۷

اعتراف سارق به 22 فقره سرقت در گلستان

اعتراف سارق به 22 فقره سرقت...
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 90
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
استفاده از آب سالم از مهمترين عوامل سلامت در سفرهاي نوروزي است
۲۹ اسفند ۱۳۹۷

استفاده از آب سالم از مهمترين عوامل سلامت در سفرهاي نوروزي است

درگفتوگوبامدیرکلدفتربهبودتغذيهجامعهوزارتبهداشتمطرحشداستفادهازآبسالمازمهمترينعواملسلامتدرسفرهاينوروزي...
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 98
دسته بندی: دولت
اهدای خون در سال 97 از مرز 2000000 گذشت
۲۹ اسفند ۱۳۹۷

اهدای خون در سال 97 از مرز 2000000 گذشت

سخنگویسازمانانتقالخونایراناهدایخوندرسالازمرزگذشت سخنگوومدیرکلروابطعمومیسازمانانتقالخونضمنتقدیروتشکرا...
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 101
دسته بندی: دولت
انهدام باند سرقت مسلحانه احشام در سرخس
۲۹ اسفند ۱۳۹۷

انهدام باند سرقت مسلحانه احشام در سرخس

انهدام باند سرقت مسلحانه...
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 100
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
انتصاب اعضای کارگروه توسعه صادرات تجهیزات پزشکی برای نیل به اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
۲۹ اسفند ۱۳۹۷

انتصاب اعضای کارگروه توسعه صادرات تجهیزات پزشکی برای نیل به اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

باحکممدیرکلامورتجهیزاتوملزوماتپزشکیانجامشدانتصاباعضایکارگروهتوسعهصادراتتجهیزاتپزشکیبراینیلبهاهدافسیا...
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 102
دسته بندی: دولت
Scroll to Top