قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

دولت

Feed Link JS News
کشف 48 تن برنج قاچاق در میناب
۱۲ خرداد ۱۳۹۸

کشف 48 تن برنج قاچاق در میناب

کشف 48 تن برنج قاچاق در...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 117
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
پایش مدوام نحوه فروش تجهیزات و ملزومات مشمول ارز دولتی از سامانه توزیع و با بازرسی های دوره ای
۱۲ خرداد ۱۳۹۸

پایش مدوام نحوه فروش تجهیزات و ملزومات مشمول ارز دولتی از سامانه توزیع و با بازرسی های دوره ای

رییسادارهنظارتوبازرسیادارهکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیاعلامکردپایشمدوامنحوهفروشتجهیزاتوملزوماتمشمولارزدولت...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 108
دسته بندی: دولت
انتصاب رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت
۱۲ خرداد ۱۳۹۸

انتصاب رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت

انتصابرییسمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشتوزیربهداشتدرحکمیدکترکیانوشجهانپورسرپرستمرکزروابطعمومیو...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 108
دسته بندی: دولت
مرگ بر اثر سقوط از کوه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸

مرگ بر اثر سقوط از کوه

مرگ بر اثر سقوط از کوه ...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 111
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
تفاهم نامه همکاری وزارت بهداشت و مرکز خدمات حوزه های علمیه امضا شد
۱۲ خرداد ۱۳۹۸

تفاهم نامه همکاری وزارت بهداشت و مرکز خدمات حوزه های علمیه امضا شد

تفاهمنامههمکاریوزارتبهداشتومرکزخدماتحوزههایعلمیهامضاشدتفاهمنامهتوسعههمکاریهابینوزارتبهداشتومرکزخدمات...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 111
دسته بندی: دولت
برای پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر نیازمند کار بین بخشی و فرهنگسازی هستیم
۱۱ خرداد ۱۳۹۸

برای پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر نیازمند کار بین بخشی و فرهنگسازی هستیم

برایپیشگیریوکنترلبیماریهایغیرواگیرنیازمندکاربینبخشیوفرهنگسازیهستیممعاونکلوزارتبهداشتبااشارهبهتغییرال...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 111
دسته بندی: دولت
پلیس فتا جزئیات هک شدن سایت سازمان تامین اجتماعی را تشریح کرد
۱۱ خرداد ۱۳۹۸

پلیس فتا جزئیات هک شدن سایت سازمان تامین اجتماعی را تشریح کرد

پلیس فتا جزئیات هک شدن سایت...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 111
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
کمبودی درمورد داروهاي اساسي وجود ندارد
۱۱ خرداد ۱۳۹۸

کمبودی درمورد داروهاي اساسي وجود ندارد

وزيربهداشتگفتتصمیمبهمبارزهجدیباوارداتبی‌رویهداروگرفته‌ام؛چراکهاینموضوعلگدمالکردنصنعتداخلیاستبايدكاري...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 118
دسته بندی: دولت
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان منصوب شد - تقدیر از خدمات دکتر موسوی بهار
۱۱ خرداد ۱۳۹۸

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان منصوب شد - تقدیر از خدمات دکتر موسوی بهار

سرپرستدانشگاهعلومپزشکیهمدانمنصوبشدتقدیرازخدماتدکترموسویبهاروزیربهداشتدرحکمی،دکتررشیدحیدریمقدمرابهعنو...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 120
دسته بندی: دولت
هلاکت یک سوداگر مرگ در کنگان - کشف 400 کیلو تریاک
۱۱ خرداد ۱۳۹۸

هلاکت یک سوداگر مرگ در کنگان - کشف 400 کیلو تریاک

هلاکت یک سوداگر مرگ در کنگان/ کشف 400 کیلو تریاک گروه ناجا- فرمانده...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 117
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
مردم ایران، اعتقاد و اعتماد بسیار بالایی به وزارت بهداشت دارند
۱۱ خرداد ۱۳۹۸

مردم ایران، اعتقاد و اعتماد بسیار بالایی به وزارت بهداشت دارند

مردمایران،اعتقادواعتمادبسیاربالاییبهوزارتبهداشتدارندمشاورعالیوزیربهداشتگفتکاروزارتبهداشتکمکبهسلامتاف...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 117
دسته بندی: دولت
ضرورت مشارکت های بین بخشی برای مقابله با بیماری های غیرواگیر
۱۱ خرداد ۱۳۹۸

ضرورت مشارکت های بین بخشی برای مقابله با بیماری های غیرواگیر

وزیربهداشتدرنشستشورایهماهنگیروسایمراکزروابطعمومیواطلاعرسانیدستگاههایاجراییعنوانکردضرورتمشارکتهایبینب...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 118
دسته بندی: دولت
ضاربان رئیس آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان دستگیر شدند
۱۱ خرداد ۱۳۹۸

ضاربان رئیس آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان دستگیر شدند

ضاربان رئیس آموزش و پرورش...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 108
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
رییس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت منصوب شد
۱۱ خرداد ۱۳۹۸

رییس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت منصوب شد

رییسمرکزتوسعهمدیریتوتحولاداریوزارتبهداشتمنصوبشدسیدکاملتقوینژاد،معاونتوسعهمدیریتومنابعوزارتبهداشت،درم...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 107
دسته بندی: دولت
فشار خون بالا ؛ قاتل بی صدا
۱۱ خرداد ۱۳۹۸

فشار خون بالا ؛ قاتل بی صدا

معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالیعنوانکردمعاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالی،استرس،مصرفزیادن...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 112
دسته بندی: دولت
عاملان قتل استاد دانشگاه زابل دستگیر شدند
۱۱ خرداد ۱۳۹۸

عاملان قتل استاد دانشگاه زابل دستگیر شدند

عاملان قتل استاد دانشگاه...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 112
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
ضرورت آگاه سازی مردم نسبت به آثار زیانبار فشار خون بالا
۱۱ خرداد ۱۳۹۸

ضرورت آگاه سازی مردم نسبت به آثار زیانبار فشار خون بالا

درجلسهکارگروهسلامتوامنیتغذاییدرایلامعنوانشدضرورتآگاهسازیمردمنسبتبهآثارزیانبارفشارخونبالاسرپرستدانشگا...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 122
دسته بندی: دولت
ضرورت اجرای موفق بسیج ملی کنترل فشارخون با همکاریهای برون‌بخشی
۱۱ خرداد ۱۳۹۸

ضرورت اجرای موفق بسیج ملی کنترل فشارخون با همکاریهای برون‌بخشی

دردومینجلسهستاداجرایی«بسیجملیکنترلفشارخون»دراسدآبادتاکیدشد؛ضرورتاجرایموفقبسیجملیکنترلفشارخونباهمکاری...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 124
دسته بندی: دولت
کشف لوازم یدکی قاچاق در - دشتستان -
۱۱ خرداد ۱۳۹۸

کشف لوازم یدکی قاچاق در - دشتستان -

کشف لوازم یدکی قاچاق در...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 123
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
نان ، پنیر و دوغ بیشترین مقدار نمک را به سبد غذایی ایرانی ها وارد می کنند
۱۰ خرداد ۱۳۹۸

نان ، پنیر و دوغ بیشترین مقدار نمک را به سبد غذایی ایرانی ها وارد می کنند

نان،پنیرودوغبیشترینمقدارنمکرابهسبدغذاییایرانیهاواردمیکنندرییسانستیتوتحقیقاتتغذیهایوصنایعغذاییکشورگفت...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 126
دسته بندی: دولت
حضور 20 هزار نفری تهرانی ها در مراکز اهدای خون
۱۰ خرداد ۱۳۹۸

حضور 20 هزار نفری تهرانی ها در مراکز اهدای خون

  بیشازبیستهزارنفرازمردمتهرانتابیستویکمینروزازماهمبارکرمضانبهمراکزاهدایخوناستانتهرانمراجعهکردند  بهگ...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 122
دسته بندی: دولت
کشف گوشي های تلفن همراه قاچاق در - مراغه -
۱۰ خرداد ۱۳۹۸

کشف گوشي های تلفن همراه قاچاق در - مراغه -

کشف گوشي های تلفن همراه...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 125
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
کتاب - تاریخچه موفقیت های برنامه مالاریا در جمهوری اسلامی ایران - منتشر شد
۱۰ خرداد ۱۳۹۸

کتاب - تاریخچه موفقیت های برنامه مالاریا در جمهوری اسلامی ایران - منتشر شد

کتابتاریخچهموفقیتهایبرنامهمالاریادرجمهوریاسلامیایرانمنتشرشدبهمنظورنشاندادنفعالیتودستاوردهایچندینساله...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 129
دسته بندی: دولت
همواره باید قدردان این مردم عزیز و شریف باشیم - هیچ گزارشی از ناامنی اعلام نشده است
۱۰ خرداد ۱۳۹۸

همواره باید قدردان این مردم عزیز و شریف باشیم - هیچ گزارشی از ناامنی اعلام نشده است

همواره باید قدردان این مردم عزیز و شریف باشیم/هیچ گزارشی از ناامنی اعلام نشده است ...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 133
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
امضای تفاهم نامه طرح سنجش و ارتقای سلامت پناهندگان و مهاجرین خارجی میان وزارت بهداشت و اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور
۱۰ خرداد ۱۳۹۸

امضای تفاهم نامه طرح سنجش و ارتقای سلامت پناهندگان و مهاجرین خارجی میان وزارت بهداشت و اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور

رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشتخبردادامضایتفاهمنامهطرحسنجشوارتقایسلامتپناهندگانومهاجرینخارجی...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 135
دسته بندی: دولت
روز قدس، یادگار امام خمینی (ره) است - راهپیمایی روز قدس در تقویت روحیه مقاومت در منطقه تاثیر خواهد داشت
۱۰ خرداد ۱۳۹۸

روز قدس، یادگار امام خمینی (ره) است - راهپیمایی روز قدس در تقویت روحیه مقاومت در منطقه تاثیر خواهد داشت

وزیربهداشتدرحاشیهراهپیماییروزقدسروزقدس،یادگارامامخمینیرهاستراهپیماییروزقدسدرتقویتروحیهمقاومتدرمنطقهت...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 132
دسته بندی: دولت
کشف یک میلیارد و 300 میلیون ریال کالای قاچاق در قم
۱۰ خرداد ۱۳۹۸

کشف یک میلیارد و 300 میلیون ریال کالای قاچاق در قم

کشف یک میلیارد و 300 میلیون ریال کالای قاچاق در قم گروه استان...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 128
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
لزوم بازنگری در بسته خدمات بیمه سلامت
۱۰ خرداد ۱۳۹۸

لزوم بازنگری در بسته خدمات بیمه سلامت

مدیرکلدفترمدیریتخدماتتخصصیسازمانبیمهسلامتعنوانکردمدیرکلدفترمدیریتخدماتتخصصیسازمانبیمهسلامتبرلزومبازن...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 121
دسته بندی: دولت
خدمت رسانی تمامی خانه های بهداشت، بیمارستان ها و مراکز جامع خدمات سلامت در فاز عملیاتی بسیج ملی کنترل فشار خون
۱۰ خرداد ۱۳۹۸

خدمت رسانی تمامی خانه های بهداشت، بیمارستان ها و مراکز جامع خدمات سلامت در فاز عملیاتی بسیج ملی کنترل فشار خون

خدمترسانیتمامیخانههایبهداشت،بیمارستانهاومراکزجامعخدماتسلامتدرفازعملیاتیبسیجملیکنترلفشارخون   معاونبه...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 124
دسته بندی: دولت
واژگونی تریلر حامل 20 هزار لیترسوخت هواپیما در قزوین
۱۰ خرداد ۱۳۹۸

واژگونی تریلر حامل 20 هزار لیترسوخت هواپیما در قزوین

واژگونی تریلر حامل 20 هزار...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 121
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
ضرورت تولید نان های صنعتی - در نان های صنعتی می توان کنترل بهتری بر میزان نمک مصرفی انجام داد
۱۰ خرداد ۱۳۹۸

ضرورت تولید نان های صنعتی - در نان های صنعتی می توان کنترل بهتری بر میزان نمک مصرفی انجام داد

ضرورتتولیدنانهایصنعتیدرنانهایصنعتیمیتوانکنترلبهتریبرمیزاننمکمصرفیانجامدادمعاونبهداشتوزارتبهداشتگفترا...
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 129
دسته بندی: دولت
دومین جلسه ویدیو کنفراس - بسیج ملی فشار خون - برگزار شد
۰۹ خرداد ۱۳۹۸

دومین جلسه ویدیو کنفراس - بسیج ملی فشار خون - برگزار شد

باحضورمعاونپرستاریوشورایهماهنگیپرستاریدانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشور؛دومینجلسهویدیوکنفراسبسیجملیفشارخو...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 127
دسته بندی: دولت
برخورد اتوبوس مسافربری با کامیون در آمل
۰۹ خرداد ۱۳۹۸

برخورد اتوبوس مسافربری با کامیون در آمل

برخورد اتوبوس مسافربری با...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 129
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
تصادف یک دستگاه اتوبوس با یک دستگاه تریلی در خراسان جنوبی 50 مصدوم بر جای گذاشت
۰۹ خرداد ۱۳۹۸

تصادف یک دستگاه اتوبوس با یک دستگاه تریلی در خراسان جنوبی 50 مصدوم بر جای گذاشت

تصادفیکدستگاهاتوبوسبایکدستگاهتریلیدرخراسانجنوبیمصدومبرجایگذاشترییسسازماناورژانسکشوربااشارهبهتصادفیکد...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 125
دسته بندی: دولت
آماده باش کامل اورژانس برای پوشش امدادی راهپیمایی روز قدس در سراسر کشور
۰۹ خرداد ۱۳۹۸

آماده باش کامل اورژانس برای پوشش امدادی راهپیمایی روز قدس در سراسر کشور

رییسسازماناورژانسکشورخبردادآمادهباشکاملاورژانسبرایپوششامدادیراهپیماییروزقدسدرسراسرکشور رییسسازماناور...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 123
دسته بندی: دولت
کشف 11 فقره احتکار به ارزش 99 میلیارد ریال در اردبیل - برخورد مقتدرانه پلیس با مخلان امنیت اقتصادی
۰۹ خرداد ۱۳۹۸

کشف 11 فقره احتکار به ارزش 99 میلیارد ریال در اردبیل - برخورد مقتدرانه پلیس با مخلان امنیت اقتصادی

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس، سردار "هوشنگ حسینی" در نشست خبري با اصحاب رسانه...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 122
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
واکنش سازمان غذا و دارو به ادعای وجود اختلال در ورود دستگاه‌های رادیوتراپی به کشور
۰۹ خرداد ۱۳۹۸

واکنش سازمان غذا و دارو به ادعای وجود اختلال در ورود دستگاه‌های رادیوتراپی به کشور

واکنشسازمانغذاوداروبهادعایوجوداختلالدروروددستگاه‌هایرادیوتراپیبهکشور مدیرگروهتصویربرداریادارهکلتجهیز...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 122
دسته بندی: دولت
بازدید سرزده معاون درمان وزارت بهداشت از چندین بیمارستان تهران و حومه
۰۹ خرداد ۱۳۹۸

بازدید سرزده معاون درمان وزارت بهداشت از چندین بیمارستان تهران و حومه

بازدیدسرزدهمعاوندرمانوزارتبهداشتازچندینبیمارستانتهرانوحومه معاوندرمانوزارتبهداشتصبحامروزبهصورتسرزدها...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 125
دسته بندی: دولت
کشف 52 تن سویای قاچاق در - صحنه -
۰۹ خرداد ۱۳۹۸

کشف 52 تن سویای قاچاق در - صحنه -

کشف 52 تن سویای قاچاق در...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 119
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
سیل با 61 درصد و زلزله با 28 درصد بیشترین مخاطرات ایران طی 40 سال
۰۹ خرداد ۱۳۹۸

سیل با 61 درصد و زلزله با 28 درصد بیشترین مخاطرات ایران طی 40 سال

مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایااعلامکردسیلبادرصدوزلزلهبادرصدبیشترینمخاطراتایرانطیسال...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 127
دسته بندی: دولت
فراخوان اجرای طرح بازسازی تجهیزات پزشکی overhaul
۰۹ خرداد ۱۳۹۸

فراخوان اجرای طرح بازسازی تجهیزات پزشکی overhaul

رییسادارهنظارتبرتامینونگهداشتتجهیزاتپزشکیاعلامکردفراخواناجرایطرحبازسازیتجهیزاتپزشکی نحوهاجرایفراخوان...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 123
دسته بندی: دولت
3کشته و یک مصدوم در محور - بستان آباد -تبریز -
۰۹ خرداد ۱۳۹۸

3کشته و یک مصدوم در محور - بستان آباد -تبریز -

3کشته و یک مصدوم در...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 117
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
جلب مشارکت انجمن های علمی و بوردهای تخصصی در بسیج ملی کنترل فشار خون
۰۹ خرداد ۱۳۹۸

جلب مشارکت انجمن های علمی و بوردهای تخصصی در بسیج ملی کنترل فشار خون

جلبمشارکتانجمنهایعلمیوبوردهایتخصصیدربسیجملیکنترلفشارخون عضوکارگروهآموزشبسیجملیکنترلفشارخونازجلبمشارک...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 123
دسته بندی: دولت
برگزاری نشست ارائه گزارش پیشرفت مصوبه هفت جلسه پانزدهم شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
۰۹ خرداد ۱۳۹۸

برگزاری نشست ارائه گزارش پیشرفت مصوبه هفت جلسه پانزدهم شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

برگزارینشستارائهگزارشپیشرفتمصوبههفتجلسهپانزدهمشورایعالیسلامتوامنیتغذایینشستارائهگزارشپیشرفتمصوبههفتج...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 118
دسته بندی: دولت
کشف 243 میلیارد ریال کالای قاچاق در - اصفهان -
۰۹ خرداد ۱۳۹۸

کشف 243 میلیارد ریال کالای قاچاق در - اصفهان -

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سردار "مهدی معصوم بیگی" در نشست خبری با اصحاب...
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 111
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
ذائقه غذایی هر فرد از دوران كودكي شكل مي گيرد
۰۸ خرداد ۱۳۹۸

ذائقه غذایی هر فرد از دوران كودكي شكل مي گيرد

مدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتذائقهغذاییهرفردازدورانكودكيشكلميگيردمدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزا...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 112
دسته بندی: دولت
ویزیت بیمار با دفترچه بیمه دیگران ممنوع است
۰۸ خرداد ۱۳۹۸

ویزیت بیمار با دفترچه بیمه دیگران ممنوع است

مدیرکلروابطعمومیواموربینالمللسازمانبیمهسلامتمدیرکلروابطعمومیواموربینالمللسازمانبیمهسلامت،گفتویزیتبیم...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 100
دسته بندی: دولت
اعتراف سارقان به 37 فقره سرقت به ارزش 8 میلیارد تومان
۰۸ خرداد ۱۳۹۸

اعتراف سارقان به 37 فقره سرقت به ارزش 8 میلیارد تومان

سرهنگ کارآگاه "قاسم دستخال"، در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، به تشریح این...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 105
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
۸۰۰ میلیون زن در جهان چرخه قاعدگی را طی می‌کنند
۰۸ خرداد ۱۳۹۸

۸۰۰ میلیون زن در جهان چرخه قاعدگی را طی می‌کنند

   رییسادارهسلامتمادرانوزارتبهداشتگفتدرحالحاضرحدود۸۰۰میلیوندختریازندرجهانچرخهقاعدگیراطیمی‌کنندومهمتر...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 110
دسته بندی: دولت
اندازه‌گیری فشار خون بیش از 150 هزار بابلی در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون
۰۸ خرداد ۱۳۹۸

اندازه‌گیری فشار خون بیش از 150 هزار بابلی در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون

اندازه‌گیریفشارخونبیشازهزاربابلیدرطرحبسیجملیکنترلفشارخوندکترمصطفیجوانیانمعاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیب...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 110
دسته بندی: دولت
Scroll to Top