قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

دولت

Feed Link JS News
شبکه بهداشت ایران جزو افتخارات سازمان جهانی بهداشت است
۲۹ اسفند ۱۳۹۷

شبکه بهداشت ایران جزو افتخارات سازمان جهانی بهداشت است

شبکهبهداشتایرانجزوافتخاراتسازمانجهانیبهداشتاستمعاونبهداشتوزارتبهداشتگفت۶۲۵۰پروژهبهداشتیدرحاشیهشهرهاو...
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 95
دسته بندی: دولت
کار پلیس در جامعه ،جهاد دائمی است
۲۹ اسفند ۱۳۹۷

کار پلیس در جامعه ،جهاد دائمی است

کار پلیس در جامعه ،جهاد...
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 95
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
مشکل اصلی استان بوشهر در حوزه سلامت، مشکلات زیست محیطی است
۲۸ اسفند ۱۳۹۷

مشکل اصلی استان بوشهر در حوزه سلامت، مشکلات زیست محیطی است

مشکلاصلیاستانبوشهردرحوزهسلامت،مشکلاتزیستمحیطیاستمعاونبهداشتوزارتبهداشت،گفتدانشگاهعلومپزشکیبوشهرحتماب...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 101
دسته بندی: دولت
توسعه بسترهای مجازی برای ارتباط مستمر دانشگاه های کلان مناطق آمایشی
۲۸ اسفند ۱۳۹۷

توسعه بسترهای مجازی برای ارتباط مستمر دانشگاه های کلان مناطق آمایشی

توسعهبسترهایمجازیبرایارتباطمستمردانشگاههایکلانمناطقآمایشیمعاونآموزشیوزارتبهداشتبااشارهبهلزومارتباطدا...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 98
دسته بندی: دولت
افزایش 67 درصدی کشف کالای قاچاق در غرب استان تهران
۲۸ اسفند ۱۳۹۷

افزایش 67 درصدی کشف کالای قاچاق در غرب استان تهران

  به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس، سردار "محسن خانچرلي" در جمع اصحاب رسانه، با...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 95
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
پرستار لارستانی با اهدای اعضای خود، زنده بودن ابدی را معنا کرد
۲۸ اسفند ۱۳۹۷

پرستار لارستانی با اهدای اعضای خود، زنده بودن ابدی را معنا کرد

پرستارلارستانیبااهدایاعضایخود،زندهبودنابدیرامعناکردسعیدبیات،پرستارلارستانیباجانبخشیدنبهحداقل۵بیمار،ز...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 99
دسته بندی: دولت
پس از مصوبه جلسه 282 شورايعالي كار ؛  -  شريعتمداري -  ، بخشنامه مزد سال 98 را ابلاغ كرد
۲۸ اسفند ۱۳۹۷

پس از مصوبه جلسه 282 شورايعالي كار ؛ - شريعتمداري - ، بخشنامه مزد سال 98 را ابلاغ كرد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 94
دسته بندی: دولت
تصادفات جاده ای هشتمین عامل مرگ و میر در دنیا
۲۸ اسفند ۱۳۹۷

تصادفات جاده ای هشتمین عامل مرگ و میر در دنیا

مشاورمعاونبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایایوزارتبهداشتاعلامکردمشاورمعاونبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایایوزارتبه...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 93
دسته بندی: دولت
تحقق اهداف و پیشرفت ها در سایه امنیت است
۲۸ اسفند ۱۳۹۷

تحقق اهداف و پیشرفت ها در سایه امنیت است

تحقق اهداف و پیشرفت ها در...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 90
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
دستورالعمل مدیریت مهندسی بهداشت محیط در برنامه راهیان نور 98-97 ابلاغ شد
۲۸ اسفند ۱۳۹۷

دستورالعمل مدیریت مهندسی بهداشت محیط در برنامه راهیان نور 98-97 ابلاغ شد

ازسویرییسمرکزسلامتمحیطوکاروزارتبهداشتابلاغشد؛دستورالعملمدیریتمهندسیبهداشتمحیطدربرنامهراهیاننورابلاغش...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 93
دسته بندی: دولت
دیدار نمایندگان ادیان آسمانی با رییس نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت 2019
۲۸ اسفند ۱۳۹۷

دیدار نمایندگان ادیان آسمانی با رییس نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت 2019

دیدارنمایندگانادیانآسمانیبارییسنشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتنشستیباحضوراسقفاعظمسبوهسرکیسیان،نمایندهارامن...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 65
دسته بندی: دولت
امنیت و آرامش هدیه پلیس در چهارشنبه آخر سال و ایام نوروز
۲۸ اسفند ۱۳۹۷

امنیت و آرامش هدیه پلیس در چهارشنبه آخر سال و ایام نوروز

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سردار "هوشنگ حسینی" در نشست خبري  با اصحاب رسانه، ...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 61
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
برای اولین بار سال آینده نشست منطقه ای یونیسف به میزبانی ایران برگزار می شود
۲۸ اسفند ۱۳۹۷

برای اولین بار سال آینده نشست منطقه ای یونیسف به میزبانی ایران برگزار می شود

برایاولینبارسالآیندهنشستمنطقهاییونیسفبهمیزبانیایرانبرگزارمیشودجلسههماهنگیبرگزارینشستمنطقهاییونیسفدرس...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 47
دسته بندی: دولت
ارائه خدمات موثر رژیم درمانی برای 60 درصد از بیماران تغذیه ای در مراکز جامع سلامت
۲۸ اسفند ۱۳۹۷

ارائه خدمات موثر رژیم درمانی برای 60 درصد از بیماران تغذیه ای در مراکز جامع سلامت

معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیزاهدانخبردادارائهخدماتموثررژیمدرمانیبرایدرصدازبیمارانتغذیهایدرمراکزجامعسل...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 55
دسته بندی: دولت
کشف 125 هزار عدد مواد محترقه در  - سراوان -
۲۸ اسفند ۱۳۹۷

کشف 125 هزار عدد مواد محترقه در - سراوان -

سردار"احمد طاهری" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس گفت: با توجه به نزدیکی...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 57
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
دستورالعمل ستاد نوروزی به روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور
۲۸ اسفند ۱۳۹۷

دستورالعمل ستاد نوروزی به روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دستورالعملستادنوروزیبهروسایدانشگاههایعلومپزشکیکشوروزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدستورالعملستادنوروزیراب...
تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 73
دسته بندی: دولت
پاسخ هیات امنای ارزی در ارتباط با شائبه رسانه ای مطرح شده در خصوص خرید خارجی کالای دارای مشابه تولید داخلی
۲۷ اسفند ۱۳۹۷

پاسخ هیات امنای ارزی در ارتباط با شائبه رسانه ای مطرح شده در خصوص خرید خارجی کالای دارای مشابه تولید داخلی

پاسخهیاتامنایارزیدرارتباطباشائبهرسانهایمطرحشدهدرخصوصخریدخارجیکالایدارایمشابهتولیدداخلیهیاتامنایصرفهج...
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 80
دسته بندی: دولت
کشف بیش از 900 هزار عدد مواد محترقه درهمدان
۲۷ اسفند ۱۳۹۷

کشف بیش از 900 هزار عدد مواد محترقه درهمدان

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سردار "کامرانی‌صالح "صبح امروز در جمع خبرنگاران،...
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 81
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی ابلاغ شد
۲۷ اسفند ۱۳۹۷

دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی ابلاغ شد

دستورالعملتعرفهخدماتسرپاییداروییدرداروخانههایدولتیوخصوصیابلاغشددستورالعملتعرفهخدماتسرپاییداروییدردار...
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 90
دسته بندی: دولت
تمهیدات اورژانس تهران برای شب چهارشنبه آخرسال -  ارائه خدمات 500 نیروی اورژانس به مصدومان احتمالی
۲۷ اسفند ۱۳۹۷

تمهیدات اورژانس تهران برای شب چهارشنبه آخرسال - ارائه خدمات 500 نیروی اورژانس به مصدومان احتمالی

تمهیداتاورژانستهرانبرایشبچهارشنبهآخرسالارائهخدماتنیرویاورژانسبهمصدوماناحتمالیرییساورژانستهرانبااشاره...
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 99
دسته بندی: دولت
برقراری ارتباط تصویری معاون اجتماعی ناجا با استان ها در قرارگاه کمیل
۲۷ اسفند ۱۳۹۷

برقراری ارتباط تصویری معاون اجتماعی ناجا با استان ها در قرارگاه کمیل

برقراری ارتباط تصویری معاون اجتماعی ناجا با استان ها در قرارگاه کمیل گروه...
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 96
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
آمادگی برای خدمات رسانی شایسته به مردم و مسافران نوروزی در سومین حرم اهل بیت(ع)
۲۷ اسفند ۱۳۹۷

آمادگی برای خدمات رسانی شایسته به مردم و مسافران نوروزی در سومین حرم اهل بیت(ع)

آمادگیبرایخدماترسانیشایستهبهمردمومسافراننوروزیدرسومینحرماهلبیتعرییسدانشگاهعلومپزشکیشیرازضمنتبریکبهمن...
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 107
دسته بندی: دولت
محورهای توسکستان و خوش ییلاق تا اطلاع ثانوی مسدود است
۲۷ اسفند ۱۳۹۷

محورهای توسکستان و خوش ییلاق تا اطلاع ثانوی مسدود است

محورهای توسکستان و خوش...
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 99
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری اداره کل تجهیزات پزشکی با نهاد تایید اعتبار هند NABL در زمینه اعتباربخشی آزمایشگاه‌ها با استاندارد ایزو 17025
۲۷ اسفند ۱۳۹۷

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری اداره کل تجهیزات پزشکی با نهاد تایید اعتبار هند NABL در زمینه اعتباربخشی آزمایشگاه‌ها با استاندارد ایزو 17025

انعقادتفاهم‌نامههمکاریادارهکلتجهیزاتپزشکیبانهادتاییداعتبارهنددرزمینهاعتباربخشیآزمایشگاه‌هابااستاندار...
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 100
دسته بندی: دولت
تولید دستگاه دیالیز براساس استانداردهای جهانی در ایران
۲۷ اسفند ۱۳۹۷

تولید دستگاه دیالیز براساس استانداردهای جهانی در ایران

رییسمرکزمدیریتپیوندوبیماری‌هایوزارتبهداشتخبردادتولیددستگاهدیالیزبراساساستانداردهایجهانیدرایرانرییسمر...
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 96
دسته بندی: دولت
2 تن بادام زميني قاچاق به مقصد نرسید
۲۷ اسفند ۱۳۹۷

2 تن بادام زميني قاچاق به مقصد نرسید

2 تن بادام زميني قاچاق به...
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 93
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
نخستین نشست شورای مديران و كارشناسان ارشد معاونت اجتماعی وزارت بهداشت برگزار شد
۲۷ اسفند ۱۳۹۷

نخستین نشست شورای مديران و كارشناسان ارشد معاونت اجتماعی وزارت بهداشت برگزار شد

باحضورمشاورعالیوزیربهداشتدرامراجتماعیشدننظامسلامت؛نخستیننشستشورایمديرانوكارشناسانارشدمعاونتاجتماعیوز...
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 99
دسته بندی: دولت
توصیه های تغذیه ای سالم در ایام نوروز
۲۷ اسفند ۱۳۹۷

توصیه های تغذیه ای سالم در ایام نوروز

مدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتاعلامکردمدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشت،گفتدرميهمانيهاينورو...
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 100
دسته بندی: دولت
شیفت بندی دفاتر پلیس+10 در ایام نوروز
۲۷ اسفند ۱۳۹۷

شیفت بندی دفاتر پلیس+10 در ایام نوروز

شیفت بندی دفاتر پلیس+10 در...
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 104
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
افتتاح و آغاز عملیات ساخت 47 پروژه حوزه سلامت در استان بوشهر
۲۶ اسفند ۱۳۹۷

افتتاح و آغاز عملیات ساخت 47 پروژه حوزه سلامت در استان بوشهر

افتتاحوآغازعملیاتساختپروژهحوزهسلامتدراستانبوشهر  درمراسمیباحضوروزیربهداشتودرسفرکاروانتدبیروامیدبهاست...
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 107
دسته بندی: دولت
نشست هيات امناي سازمان تامين اجتماعي و صندوقهاي تابعه با حضور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار شد
۲۶ اسفند ۱۳۹۷

نشست هيات امناي سازمان تامين اجتماعي و صندوقهاي تابعه با حضور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه...
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 108
دسته بندی: دولت
در جامعه غم زدایی و نشاط افزایی کنیم
۲۶ اسفند ۱۳۹۷

در جامعه غم زدایی و نشاط افزایی کنیم

وزیربهداشتدرآیینافتتاحوآغازعملیاتاجراییپروژهحوزهسلامتبوشهر وزیربهداشتضمنتاکیدبرلزومگسترشبخشهایروانوس...
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 108
دسته بندی: دولت
غرق شدن دختر بچه 5 ساله در نهر آب
۲۶ اسفند ۱۳۹۷

غرق شدن دختر بچه 5 ساله در نهر آب

غرق شدن دختر بچه 5 ساله در...
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 105
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
کلینیک تخصصی حاجیانی شهرستان دشتی افتتاح شد
۲۶ اسفند ۱۳۹۷

کلینیک تخصصی حاجیانی شهرستان دشتی افتتاح شد

  کلینیکتخصصیزندهیاددکترعبدالحسینحاجیانیشهرستاندشتیخورموجدرسفرکاروانتدبیروامیدوباحضوروزیربهداشتافتتا...
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 112
دسته بندی: دولت
در آيين معارفه شجاعي برهان نماينده وزير در هيات  مركزي گزينش؛ شريعتمداري :  سلامت,صلاحيت و صداقت افراد، با دوري از هرگونه جناح بنديها  بايد مدنظر قرار گيرد
۲۶ اسفند ۱۳۹۷

در آيين معارفه شجاعي برهان نماينده وزير در هيات مركزي گزينش؛ شريعتمداري : سلامت,صلاحيت و صداقت افراد، با دوري از هرگونه جناح بنديها بايد مدنظر قرار گيرد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزازت تعاون، کار و رفاه...
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 109
دسته بندی: دولت
وزیر بهداشت از پروژه طرح تکمیل اورژانس عمومی و هسته ای بوشهر بازدید کرد -  کمک می کنیم تا این پروژه با سرعت تکمیل و افتتاح شود
۲۶ اسفند ۱۳۹۷

وزیر بهداشت از پروژه طرح تکمیل اورژانس عمومی و هسته ای بوشهر بازدید کرد - کمک می کنیم تا این پروژه با سرعت تکمیل و افتتاح شود

وزیربهداشتازپروژهطرحتکمیلاورژانسعمومیوهستهایبوشهربازدیدکردکمکمیکنیمتااینپروژهباسرعتتکمیلوافتتاحشود و...
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 109
دسته بندی: دولت
کشف ۹۸۵ هزار عدد انواع مواد محترقه درلرستان
۲۶ اسفند ۱۳۹۷

کشف ۹۸۵ هزار عدد انواع مواد محترقه درلرستان

کشف ۹۸۵ هزار عدد انواع مواد...
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 106
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می تواند نقش آفرینی مهمی در تحولات زیست محیطی داشته باشد
۲۶ اسفند ۱۳۹۷

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می تواند نقش آفرینی مهمی در تحولات زیست محیطی داشته باشد

وزیربهداشتدرنشستاعضایهیاترییسهدانشگاهعلومپزشکیبوشهردانشگاهعلومپزشکیبوشهرمیتواندنقشآفرینیمهمیدرتحولات...
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 112
دسته بندی: دولت
معدوم سازی 200 هزار و  975کیلو گرم مواد غذایی و آشامیدنی غیر بهداشتی و تاریخ گذشته
۲۶ اسفند ۱۳۹۷

معدوم سازی 200 هزار و 975کیلو گرم مواد غذایی و آشامیدنی غیر بهداشتی و تاریخ گذشته

معاونمرکزسلامتمحیطوکاروزارتبهداشتاعلامکردمعدومسازیهزاروکیلوگرمموادغذاییوآشامیدنیغیربهداشتیوتاریخگذشت...
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 96
دسته بندی: دولت
انفجار حين ساخت ترقه در آباده
۲۶ اسفند ۱۳۹۷

انفجار حين ساخت ترقه در آباده

انفجار حين ساخت ترقه در...
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 93
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
سابقه مردم بوشهر در استعمار ستیزی و همراهی با انقلاب و نظام، ستودنی است
۲۶ اسفند ۱۳۹۷

سابقه مردم بوشهر در استعمار ستیزی و همراهی با انقلاب و نظام، ستودنی است

سابقهمردمبوشهردراستعمارستیزیوهمراهیباانقلابونظام،ستودنیاستوزیربهداشتبااشارهبهسفرهفتهگذشتهخودبهبوشهرب...
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 74
دسته بندی: دولت
رییس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی منصوب شد
۲۶ اسفند ۱۳۹۷

رییس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی منصوب شد

رییسمرکزملیتحقیقاتراهبردیآموزشعلومپزشکیمنصوبشد  دکترسعیدنمکی،وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرحکمیدکترعل...
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 74
دسته بندی: دولت
ناكامي سوداگران مرگ در انتقال 114 كيلو موادمخدر
۲۶ اسفند ۱۳۹۷

ناكامي سوداگران مرگ در انتقال 114 كيلو موادمخدر

ناكامي سوداگران مرگ در...
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 77
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
ثبت ۴۳۳ حادثه ویژه طی هفته گذشته ۱۲۳۲ نفر مصدوم بر جای گذاشت
۲۶ اسفند ۱۳۹۷

ثبت ۴۳۳ حادثه ویژه طی هفته گذشته ۱۲۳۲ نفر مصدوم بر جای گذاشت

ثبت۴۳۳حادثهویژهطیهفتهگذشته۱۲۳۲نفرمصدومبرجایگذاشترییسسازماناورژانسکشورگفتطیهفتهگذشتهدرمجموعحادثهویژهد...
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 81
دسته بندی: دولت
ضرورت هماهنگی همه ارگان های مسئول برای حفظ سلامت زائرین راهیان نور
۲۵ اسفند ۱۳۹۷

ضرورت هماهنگی همه ارگان های مسئول برای حفظ سلامت زائرین راهیان نور

مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرارتباطباتمهیداتنوروزیبرایراهیاننورتاکیدکردضرورتهماهنگیهمهارگانهایمسئولب...
تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 86
دسته بندی: دولت
وزیر بهداشت وارد بوشهر شد
۲۵ اسفند ۱۳۹۷

وزیر بهداشت وارد بوشهر شد

بهمنظورافتتاحوآغازعملیاتساختپروژههایبهداشتیودرمانی؛  وزیربهداشتدرآستانهسفرکاروانتدبیروامیدوبهمنظوراف...
تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 102
دسته بندی: دولت
اعضای کارگروه حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی منصوب شدند
۲۵ اسفند ۱۳۹۷

اعضای کارگروه حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی منصوب شدند

اعضایکارگروهحمایتازتولیدکنندگانتجهیزاتپزشکیمنصوبشدندمدیرکلتجهیزاتوملزوماتپزشکیدرحکمی،اعضایکارگروهحما...
تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 106
دسته بندی: دولت
مردم توصیه های پیشگیرانه پلیس را جدی بگیرند
۲۵ اسفند ۱۳۹۷

مردم توصیه های پیشگیرانه پلیس را جدی بگیرند

مردم توصیه های پیشگیرانه...
تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 111
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
Scroll to Top