قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

دولت

Feed Link JS News
تمهیدات پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت ویژه روز قدس
۰۸ خرداد ۱۳۹۸

تمهیدات پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت ویژه روز قدس

  به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سردار "محمدرضا مهماندار" در نشست خبری...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 106
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
استاندار و امام جمعه زنجان به کمپین بسیج ملی کنترل فشار خون استان زنجان پیوستند
۰۸ خرداد ۱۳۹۸

استاندار و امام جمعه زنجان به کمپین بسیج ملی کنترل فشار خون استان زنجان پیوستند

استانداروامامجمعهزنجانبهکمپینبسیجملیکنترلفشارخوناستانزنجانپیوستنددرراستایپویشملیبسیجکنترلفشارخوندرکش...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 108
دسته بندی: دولت
استقبال مجمع جهانی سلامت از برگزاری بسیج ملی کنترل فشار خون در ایران
۰۸ خرداد ۱۳۹۸

استقبال مجمع جهانی سلامت از برگزاری بسیج ملی کنترل فشار خون در ایران

استقبالمجمعجهانیسلامتازبرگزاریبسیجملیکنترلفشارخوندرایرانمعاونبهداشتوزارتبهداشتازاستقبالمجمعجهانیسلام...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 106
دسته بندی: دولت
820 تن آرد احتکار شده در بوشهر
۰۸ خرداد ۱۳۹۸

820 تن آرد احتکار شده در بوشهر

820 تن آرد احتکار شده در...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 108
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
فشار خون، مهم‌ترین عامل مرگ و میر در ایران  - خراسان رضوی رتبه چهارم در ابتلا به فشار خون بالا
۰۸ خرداد ۱۳۹۸

فشار خون، مهم‌ترین عامل مرگ و میر در ایران - خراسان رضوی رتبه چهارم در ابتلا به فشار خون بالا

عضوهیاتعلمیدانشگاهعلومپزشکیتربتحیدریهبیانکردفشارخون،مهم‌ترینعاملمرگومیردرایرانخراسانرضویرتبهچهارمدرا...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 115
دسته بندی: دولت
حضور ناوگان های آمبولانس در مراسم راهپیمایی روز قدس
۰۸ خرداد ۱۳۹۸

حضور ناوگان های آمبولانس در مراسم راهپیمایی روز قدس

رییساورژانستهرانخبردادحضورناوگانهایآمبولانسدرمراسمراهپیماییروزقدسرییساورژانستهرانازحضورناوگانهایآمبو...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 114
دسته بندی: دولت
دستگیری دزد موتورسیکلت در تهران
۰۸ خرداد ۱۳۹۸

دستگیری دزد موتورسیکلت در تهران

دستگیری دزد موتورسیکلت در...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 115
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
مصرف حبوبات در پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی و فشار خون بالا موثر است
۰۸ خرداد ۱۳۹۸

مصرف حبوبات در پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی و فشار خون بالا موثر است

مصرفحبوباتدرپیشگیریازبیماریهایقلبیوعروقیوفشارخونبالاموثراستمدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتگفتکن...
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 122
دسته بندی: دولت
نظارت ویژه بازرسان سلامت محیط از ۳۰۸ قنادی در ماه مبارک رمضان
۰۷ خرداد ۱۳۹۸

نظارت ویژه بازرسان سلامت محیط از ۳۰۸ قنادی در ماه مبارک رمضان

نظارتویژهبازرسانسلامتمحیطاز۳۰۸قنادیدرماهمبارکرمضانباتوجهبهافزايشخريدزولبياوباميهدرماهمباركرمضانبخشيا...
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 122
دسته بندی: دولت
برخورد مرگبار وانت نیسان و پژو 405 در محور پارس آباد
۰۷ خرداد ۱۳۹۸

برخورد مرگبار وانت نیسان و پژو 405 در محور پارس آباد

برخورد مرگبار وانت نیسان و پژو 405 در محور پارس آباد گروه استان ها-...
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 128
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
حدود 2 میلیون نفر تا کنون در بسیج ملی کنترل فشار خون شرکت کرده اند
۰۷ خرداد ۱۳۹۸

حدود 2 میلیون نفر تا کنون در بسیج ملی کنترل فشار خون شرکت کرده اند

نایبرییسکمیته‌ملیبیماری‌هایغیرواگیردرنشستکمیته‌بیماری‌هایغیرواگیرحدودمیلیوننفرتاکنوندربسیجملیکنترلفش...
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 123
دسته بندی: دولت
جراحی منحصر بفرد بازسازی فک، دهان و صورت در بیمارستان آیت الله طالقانی تهران
۰۷ خرداد ۱۳۹۸

جراحی منحصر بفرد بازسازی فک، دهان و صورت در بیمارستان آیت الله طالقانی تهران

جراحیمنحصربفردبازسازیفک،دهانوصورتدربیمارستانآیتاللهطالقانیتهراندریکعملجراحیمنحصربفردوپیچیده،برایبیما...
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 130
دسته بندی: دولت
کشف 30 هزار لیتر سوخت قاچاق در گلستان
۰۷ خرداد ۱۳۹۸

کشف 30 هزار لیتر سوخت قاچاق در گلستان

کشف 30 هزار لیتر سوخت قاچاق...
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 128
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
پانسمان بیماران پروانه ای همچنان رایگان است -  تحریم ها هیچ تغییری در ارائه‌ خدمات و پانسمان رایگان به بیماران پروانه ای ایجاد نکرده است
۰۷ خرداد ۱۳۹۸

پانسمان بیماران پروانه ای همچنان رایگان است - تحریم ها هیچ تغییری در ارائه‌ خدمات و پانسمان رایگان به بیماران پروانه ای ایجاد نکرده است

رییسمرکزمدیریتپیوندواموربیماریهایوزارتبهداشتپانسمانبیمارانپروانهایهمچنانرایگاناستتحریمهاهیچتغییریدرا...
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 138
دسته بندی: دولت
​كبيري : شركت‌هاي دولتي با اولويت به بخش تعاون واگذار شود
۰۷ خرداد ۱۳۹۸

​كبيري : شركت‌هاي دولتي با اولويت به بخش تعاون واگذار شود

به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه...
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 128
دسته بندی: دولت
مرزبانی محلی برای ارتقاء معنویت است
۰۷ خرداد ۱۳۹۸

مرزبانی محلی برای ارتقاء معنویت است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "علی اصغر جمالی " در جمع مرزبانان پاسگاه...
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 136
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
۳۰۴ خوابگاه دانشجویی ملکی، اسکان دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور را برعهده دارند
۰۷ خرداد ۱۳۹۸

۳۰۴ خوابگاه دانشجویی ملکی، اسکان دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور را برعهده دارند

۳۰۴خوابگاهدانشجوییملکی،اسکاندانشجویاندانشگاه‌هایعلومپزشکیسراسرکشوررابرعهدهدارند۳۰۴خوابگاهدانشجوییملک...
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 132
دسته بندی: دولت
ممنوعيت فروش داروهای گیاهی در عطاری ها -  داروخانه ها مراجع مجاز عرضه داروهای گیاهی هستند
۰۷ خرداد ۱۳۹۸

ممنوعيت فروش داروهای گیاهی در عطاری ها - داروخانه ها مراجع مجاز عرضه داروهای گیاهی هستند

مدیرکلامورفرآوردههایطبیعی،سنتیومکملسازمانغذاوداروإعلامكردممنوعيتفروشداروهایگیاهیدرعطاریهاداروخانههام...
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 127
دسته بندی: دولت
مرگ جوان 34 ساله دراستخر خاكي
۰۷ خرداد ۱۳۹۸

مرگ جوان 34 ساله دراستخر خاكي

گروه استان ها- خراسان رضوی- فرمانده انتظامي شهرستان نيشابور از غرق شدن يك جوان 34 ساله...
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 128
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
اهدای بیش از 13 هزار واحد خون از ابتدای ماه مبارک رمضان تا کنون
۰۷ خرداد ۱۳۹۸

اهدای بیش از 13 هزار واحد خون از ابتدای ماه مبارک رمضان تا کنون

مدیرکلانتقالخوناستانتهرانخبرداداهدایبیشازهزارواحدخونازابتدایماهمبارکرمضانتاکنونمدیرکلانتقالخوناستانت...
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 114
دسته بندی: دولت
نشست هماهنگی اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون در تهران برگزار شد
۰۷ خرداد ۱۳۹۸

نشست هماهنگی اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون در تهران برگزار شد

نشستهماهنگیاجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخوندرتهرانبرگزارشد نشستهماهنگیاجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخوندرشهرتهر...
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 113
دسته بندی: دولت
کلاهبرداری از جوانان جویای کار
۰۷ خرداد ۱۳۹۸

کلاهبرداری از جوانان جویای کار

کلاهبرداری از جوانان جویای...
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 114
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
نکاتی در مورد نمک -  لزوم مصرف نمک تصفیه شده یددار
۰۶ خرداد ۱۳۹۸

نکاتی در مورد نمک - لزوم مصرف نمک تصفیه شده یددار

نمکخوراکیحاصلترکیبدوعنصرسدیموکلرواثراتنمکبرفشارخونبهعلتوجودعنصرسدیممادهموثربرنمکدراینترکیباستدرافراد...
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 98
دسته بندی: دولت
اعضای خانواده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای کنترل فشار خون بسیج می شوند
۰۶ خرداد ۱۳۹۸

اعضای خانواده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای کنترل فشار خون بسیج می شوند

اعضایخانوادهدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیبرایکنترلفشارخونبسیجمیشوندرییسدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیازآمادگی...
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 98
دسته بندی: دولت
کشف بیش از 194میلیارد ریال کالای قاچاق در  - بندر لنگه  -
۰۶ خرداد ۱۳۹۸

کشف بیش از 194میلیارد ریال کالای قاچاق در - بندر لنگه -

کشف بیش از 194میلیارد ریال...
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 98
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
اعلام آمادگی 20 وزارتخانه و دستگاه ملی برای کمک به اجرای بهتر بسیج ملی کنترل فشارخون
۰۶ خرداد ۱۳۹۸

اعلام آمادگی 20 وزارتخانه و دستگاه ملی برای کمک به اجرای بهتر بسیج ملی کنترل فشارخون

رییسدبیرخانهشورایعالیسلامتوامنیتغذاییعنوانکرداعلامآمادگیوزارتخانهودستگاهملیبرایکمکبهاجرایبهتربسیجملی...
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 97
دسته بندی: دولت
تعرض به حريم حرفه خطير و جامعه شريف پزشكی را براساس قانون پيگيری خواهم كرد
۰۶ خرداد ۱۳۹۸

تعرض به حريم حرفه خطير و جامعه شريف پزشكی را براساس قانون پيگيری خواهم كرد

تعرضبهحريمحرفهخطيروجامعهشريفپزشكیرابراساسقانونپيگيریخواهمكرد رییسکلسازماننظامپزشکیدرپیامیخطاببهجامعه...
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 104
دسته بندی: دولت
کشف 32 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در  - شادگان -
۰۶ خرداد ۱۳۹۸

کشف 32 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در - شادگان -

کشف 32 هزار لیتر گازوئیل...
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 103
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از مراکز درمانی شهرستان شهریار
۰۶ خرداد ۱۳۹۸

بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از مراکز درمانی شهرستان شهریار

بازدیدمعاوندرمانوزارتبهداشتازمراکزدرمانیشهرستانشهریار دکترجانبابایی،معاوندرمانوزارتبهداشتودکترکلانتر...
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 105
دسته بندی: دولت
ذائقه ایرانیان با طعم شوری سازگار شده است
۰۶ خرداد ۱۳۹۸

ذائقه ایرانیان با طعم شوری سازگار شده است

درگفتوگوبارییسفرهنگستانعلومپزشکیجمهوریاسلامیایرانمطرحشدرییسفرهنگستانعلومپزشکیجمهوریاسلامیگفتزمانیکهق...
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 111
دسته بندی: دولت
شهادت رئیس پلیس آگاهی اسلام آباد غرب در درگیری با سارقان مسلح
۰۶ خرداد ۱۳۹۸

شهادت رئیس پلیس آگاهی اسلام آباد غرب در درگیری با سارقان مسلح

شهادت رئیس پلیس آگاهی اسلام آباد غرب در درگیری با سارقان مسلح گروه...
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 115
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
ارائه خدمات غربالگری در 50 پایگاه ثابت و سیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۰۶ خرداد ۱۳۹۸

ارائه خدمات غربالگری در 50 پایگاه ثابت و سیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

ارائهخدماتغربالگریدرپایگاهثابتوسیاردانشگاهعلومپزشکیزاهدانپسازعیدسعیدفطرعلاوهبرمراکزبهداشتیودرمانیپای...
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 121
دسته بندی: دولت
بیش از ٢٥ درصد جمعيت تربت جام دچار فشار خون بالا هستند
۰۶ خرداد ۱۳۹۸

بیش از ٢٥ درصد جمعيت تربت جام دچار فشار خون بالا هستند

درکارگروهتخصصیسلامتوامنیتغذاییتربتجاممطرحشدبیشاز٢٥درصدجمعيتتربتجامدچارفشارخونبالاهستندرییسدانشکدهعلو...
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 120
دسته بندی: دولت
سیل 19 رأس گوسفند را تلف کرد
۰۶ خرداد ۱۳۹۸

سیل 19 رأس گوسفند را تلف کرد

سیل 19 رأس گوسفند را تلف کرد...
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 124
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
نظارت پنج لایه ای بر اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون
۰۶ خرداد ۱۳۹۸

نظارت پنج لایه ای بر اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون

معاوندفترمدیریتبیماریهایغیرواگيروزارتبهداشتاعلامکرد معاونفنیدفترمدیریتبیماریهایغیرواگيروزارتبهداشتاز...
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 113
دسته بندی: دولت
تحویل دومین دستگاه آنژیوگرافی پیشرفته به بیمارستان آیت الله روحانی(ره) بابل
۰۵ خرداد ۱۳۹۸

تحویل دومین دستگاه آنژیوگرافی پیشرفته به بیمارستان آیت الله روحانی(ره) بابل

تحویلدومیندستگاهآنژیوگرافیپیشرفتهبهبیمارستانآیتاللهروحانیرهبابلمعاوندرماندانشگاهازتحویلدومیندستگاهآن...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 114
دسته بندی: دولت
پارچه های رومبلي قاچاق در  - قم -
۰۵ خرداد ۱۳۹۸

پارچه های رومبلي قاچاق در - قم -

پارچه های رومبلي قاچاق در...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 119
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
سرپرست دفترآموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت منصوب شد
۰۵ خرداد ۱۳۹۸

سرپرست دفترآموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت منصوب شد

سرپرستدفترآموزشوارتقایسلامتوزارتبهداشتمنصوبشددکترعلیرضارئیسی،معاونبهداشتوزارتبهداشت،درحکمیدکترشهرامر...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 122
دسته بندی: دولت
ابلاغ دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درخصوص نحوه اجرای مقررات بند ک تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 کل کشور
۰۵ خرداد ۱۳۹۸

ابلاغ دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درخصوص نحوه اجرای مقررات بند ک تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 کل کشور

ابلاغدستورالعملسازمانامورمالیاتیدرخصوصنحوهاجرایمقرراتبندکتبصرهقانونبودجهسالکلکشور دستورالعملسازمانام...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 116
دسته بندی: دولت
انبار لوازم خانگي قاچاق لو رفت
۰۵ خرداد ۱۳۹۸

انبار لوازم خانگي قاچاق لو رفت

انبار لوازم خانگي قاچاق لو...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 113
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
امام جمعه و فرماندار ویژه بابل به بسیج ملی کنترل فشار خون پیوستند
۰۵ خرداد ۱۳۹۸

امام جمعه و فرماندار ویژه بابل به بسیج ملی کنترل فشار خون پیوستند

امامجمعهوفرماندارویژهبابلبهبسیجملیکنترلفشارخونپیوستندحجتالاسلامروحانیامامجمعهوولیزادهبورافرماندارویژ...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 115
دسته بندی: دولت
اهداف و دستاوردهای سفر وزیر بهداشت به سوییس
۰۵ خرداد ۱۳۹۸

اهداف و دستاوردهای سفر وزیر بهداشت به سوییس

مدیرکلهمکاریهایبینالمللوزارتبهداشتتشريحكرد؛مدیرکلهمکاری‌هایبینالمللیوزارتبهداشتگفتدرژنوودردیدارباوزی...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 109
دسته بندی: دولت
فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس در ناجا جاریست
۰۵ خرداد ۱۳۹۸

فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس در ناجا جاریست

فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 107
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
الکترونیکی شدن امضای پزشکان
۰۵ خرداد ۱۳۹۸

الکترونیکی شدن امضای پزشکان

درگفتوگوبامعاوننظارتوبرنامهریزیسازماننظامپزشکیکشورمطرحشدمعاوننظارتوبرنامهریزیسازماننظامپزشکیکشوربابی...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 110
دسته بندی: دولت
ممنوعیت واردات 332 قلم تجهیزات پزشکی دارای تولید مشابه داخل
۰۵ خرداد ۱۳۹۸

ممنوعیت واردات 332 قلم تجهیزات پزشکی دارای تولید مشابه داخل

ممنوعیتوارداتقلمتجهیزاتپزشکیدارایتولیدمشابهداخلمدیرکلتجهیزاتپزشکیسازمانغذاوداروازممنوعیتوارداتقلمتجه...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 107
دسته بندی: دولت
کشف گوشی تلفن همراه قاچاق در قزوین
۰۵ خرداد ۱۳۹۸

کشف گوشی تلفن همراه قاچاق در قزوین

کشف گوشی تلفن همراه قاچاق...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 104
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
ارسال بیش از دو هزار واحد خون و فرآورده های خونی به مراکز درمانی استان یزد درنیمه اول ماه رمضان
۰۵ خرداد ۱۳۹۸

ارسال بیش از دو هزار واحد خون و فرآورده های خونی به مراکز درمانی استان یزد درنیمه اول ماه رمضان

مدیرکلانتقالخوناستانیزدخبردادارسالبیشازدوهزارواحدخونوفرآوردههایخونیبهمراکزدرمانیاستانیزددرنیمهاولماه...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 110
دسته بندی: دولت
ارائه خدمات غربالگری فشار خون به 25 هزار مادر باردار
۰۵ خرداد ۱۳۹۸

ارائه خدمات غربالگری فشار خون به 25 هزار مادر باردار

ارائهخدماتغربالگریفشارخونبههزارمادرباردار بیشازهزارمادربارداردرمرکزخدماتجامعوپایگاهسلامتحوزهتحتپوششد...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 110
دسته بندی: دولت
نوجوان 11 ساله در اليگودرز قرباني كيگوران شد
۰۵ خرداد ۱۳۹۸

نوجوان 11 ساله در اليگودرز قرباني كيگوران شد

نوجوان 11 ساله در اليگودرز...
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 112
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
امضای تفاهم نامه همکاری سازمان اورژانس کشور با دانشگاه علوم پزشکی تهران
۰۴ خرداد ۱۳۹۸

امضای تفاهم نامه همکاری سازمان اورژانس کشور با دانشگاه علوم پزشکی تهران

باهدفتقویتهمکاریهایآموزشیپژوهشیانجامشد؛امضایتفاهمنامههمکاریسازماناورژانسکشوربادانشگاهعلومپزشکیتهران ...
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 113
دسته بندی: دولت
Scroll to Top