قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

دولت

Feed Link JS News
الگوی غذایی مردان مطلوب نیست
۰۴ اسفند ۱۳۹۷

الگوی غذایی مردان مطلوب نیست

مدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتگفتطبقبررسی‌هایما۴۰درصدمردان۴۵سالبهبالامبتلابهفشارخونوکلسترولبال...
تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 120
دسته بندی: دولت
مشاور عالی وزیر بهداشت در امر اجتماعی شدن نظام سلامت منصوب شد
۰۴ اسفند ۱۳۹۷

مشاور عالی وزیر بهداشت در امر اجتماعی شدن نظام سلامت منصوب شد

مشاورعالیوزیربهداشتدرامراجتماعیشدننظامسلامتمنصوبشدوزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرحکمی،دکترمحمداسماعیلا...
تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 125
دسته بندی: دولت
کشف محموله تلفن همراه در سرخه
۰۴ اسفند ۱۳۹۷

کشف محموله تلفن همراه در سرخه

کشف محموله تلفن همراه در...
تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 124
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
پیمایش ملی سلامت روان ایرانیان در سال 98
۰۴ اسفند ۱۳۹۷

پیمایش ملی سلامت روان ایرانیان در سال 98

معاوندفترسلامتروانی،اجتماعیواعتیادوزارتبهداشتخبردادمعاوندفترسلامتروانی،اجتماعیواعتیادوزارتبهداشت،گفت...
تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 116
دسته بندی: دولت
با استقبال استاندار خوزستان ؛ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي وارد اهواز شد
۰۴ اسفند ۱۳۹۷

با استقبال استاندار خوزستان ؛ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي وارد اهواز شد

 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه...
تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 114
دسته بندی: دولت
ثبت نام 134هزارپرستار در سامانه ثبت ملی
۰۴ اسفند ۱۳۹۷

ثبت نام 134هزارپرستار در سامانه ثبت ملی

  معاونپرستاریوزارتبهداشتازپایانمهلتثبتنامپرستارانوگروههایوابستهدرسامانهثبتملیخبردادوگفتدرمهلتمقررشد...
تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 110
دسته بندی: دولت
پژو 405 با 348 کیلو تریاک توقیف شد
۰۴ اسفند ۱۳۹۷

پژو 405 با 348 کیلو تریاک توقیف شد

پژو 405 با 348 کیلو تریاک...
تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 115
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
شريعتمداري از شركت پتروشيمي مسجدسليمان بازديد كرد
۰۴ اسفند ۱۳۹۷

شريعتمداري از شركت پتروشيمي مسجدسليمان بازديد كرد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه...
تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 104
دسته بندی: دولت
برگزاری پیش همایش ملی ناجا و جامعه اسلامي مبتني بر منظومه فکري مقام معظم رهبري(مدظله العالي)
۰۴ اسفند ۱۳۹۷

برگزاری پیش همایش ملی ناجا و جامعه اسلامي مبتني بر منظومه فکري مقام معظم رهبري(مدظله العالي)

اسفندماه؛ ...
تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 105
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
پیام تبریک وزیر بهداشت به مناسبت انتصاب دکتر ظفرقندی به عنوان رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور
۰۴ اسفند ۱۳۹۷

پیام تبریک وزیر بهداشت به مناسبت انتصاب دکتر ظفرقندی به عنوان رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور

پیامتبریکوزیربهداشتبهمناسبتانتصابدکترظفرقندیبهعنوانرییسکلسازماننظامپزشکیکشوردکترسعیدنمکی،وزیربهداشت،...
تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 117
دسته بندی: دولت
عمليات اجرايي پروژه پتروشيمي كيميا انديمشك با حضور شريعتمداري آغاز شد
۰۴ اسفند ۱۳۹۷

عمليات اجرايي پروژه پتروشيمي كيميا انديمشك با حضور شريعتمداري آغاز شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه...
تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 118
دسته بندی: دولت
آمادگی سازمان نظام پزشکی در تحقق نظام ارجاع و پزشکی خانواده
۰۴ اسفند ۱۳۹۷

آمادگی سازمان نظام پزشکی در تحقق نظام ارجاع و پزشکی خانواده

آمادگیسازماننظامپزشکیدرتحققنظامارجاعوپزشکیخانوادهدکترمحمدرضاظفرقندیدرنامهایبهدکترسعیدنمکیوزیربهداشت،...
تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 123
دسته بندی: دولت
کشف 170 تن میلگرداحتکارشده در کردستان
۰۴ اسفند ۱۳۹۷

کشف 170 تن میلگرداحتکارشده در کردستان

کشف 170 تن میلگرداحتکارشده...
تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 121
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
لزوم گسترش همکاری ها در حوزه بهداشت با شورای شهر تهران
۰۳ اسفند ۱۳۹۷

لزوم گسترش همکاری ها در حوزه بهداشت با شورای شهر تهران

لزومگسترشهمکاریهادرحوزهبهداشتباشورایشهرتهرانمعاونبهداشتوزارتبهداشتبرگسترشوتعمیقهمکاریهادرحوزهبهداشتب...
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 133
دسته بندی: دولت
شريعتمداري در پيامي درگذشت حجت الاسلام عبدالرحيم شهسواري،مشاور وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي را تسليت گفت
۰۳ اسفند ۱۳۹۷

شريعتمداري در پيامي درگذشت حجت الاسلام عبدالرحيم شهسواري،مشاور وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي را تسليت گفت

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه...
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 133
دسته بندی: دولت
یکی از راه‌های مشارکت حداکثری دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی، توجه جدی به ورزش همگانی است
۰۳ اسفند ۱۳۹۷

یکی از راه‌های مشارکت حداکثری دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی، توجه جدی به ورزش همگانی است

مشاورمعاونفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتدرآیینافتتاحیهالم‍‍پیادهمگانییکیازراه‌هایمشارکتحداکثریدانشجویاند...
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 136
دسته بندی: دولت
اجرای فرآیند بررسی الکترونیک اسناد بیمه‌ای در بیمارستان هاى دانشگاه علوم پزشكى شهید بهشتی
۰۳ اسفند ۱۳۹۷

اجرای فرآیند بررسی الکترونیک اسناد بیمه‌ای در بیمارستان هاى دانشگاه علوم پزشكى شهید بهشتی

اجرایفرآیندبررسیالکترونیکاسنادبیمه‌ایدربیمارستانهاىدانشگاهعلومپزشكىشهیدبهشتیرییسدانشگاهعلومپزشکیشهید...
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 141
دسته بندی: دولت
سارقان اماکن خصوصی - آذر شهر - دستگیر شدند
۰۳ اسفند ۱۳۹۷

سارقان اماکن خصوصی - آذر شهر - دستگیر شدند

سارقان اماکن خصوصی"...
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 144
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
بیش از ۲ درصد کل هزینه های حوزه سلامت کشور صرف درمان سرطان‌ها می شود
۰۳ اسفند ۱۳۹۷

بیش از ۲ درصد کل هزینه های حوزه سلامت کشور صرف درمان سرطان‌ها می شود

بیشاز۲درصدکلهزینههایحوزهسلامتکشورصرفدرمانسرطان‌هامیشوددکترحریرچیقائممقاموزیربهداشتدرافتتاحیهچهاردهمی...
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 144
دسته بندی: دولت
شروط بررسی مکمل های تغذیه ای وارداتی
۰۳ اسفند ۱۳۹۷

شروط بررسی مکمل های تغذیه ای وارداتی

مدیرکلامورفرآوردههایطبیعی،سنتیومکملسازمانغذاودارواعلامکرد مدیرکلامورفرآوردههایطبیعی،سنتیومکملسازمانغ...
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 154
دسته بندی: دولت
کشف 2 تن کره کاکائو قاچاق
۰۳ اسفند ۱۳۹۷

کشف 2 تن کره کاکائو قاچاق

سردار "مسعود خرم نیا" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس، اظهار داشت: ماموران...
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 144
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
موج اول آنفلوآنزا فروکش کرد - احتمال بروز موج دوم تا فروردین
۰۳ اسفند ۱۳۹۷

موج اول آنفلوآنزا فروکش کرد - احتمال بروز موج دوم تا فروردین

معاونمرکزمدیریتبیماری‌هایواگیروزارتبهداشتموجاولآنفلوآنزافروکشکرداحتمالبروزموجدومتافروردین  معاونمرکز...
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 155
دسته بندی: دولت
وزير رفاه در خوزستان عنوان كرد: پيگيري پوشش بيمه‌اي ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار خانوار روستايي - شهيد رجايي آغازگر بيمه روستايي بود
۰۳ اسفند ۱۳۹۷

وزير رفاه در خوزستان عنوان كرد: پيگيري پوشش بيمه‌اي ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار خانوار روستايي - شهيد رجايي آغازگر بيمه روستايي بود

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه...
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 151
دسته بندی: دولت
برگزاری آزمون دستیاری به طور همزمان در 20 شهر و 22 حوزه
۰۳ اسفند ۱۳۹۷

برگزاری آزمون دستیاری به طور همزمان در 20 شهر و 22 حوزه

سرپرستمرکزسنجشآموزشپزشکیوزارتبهداشتخبردادسرپرستمرکزسنجشآموزشپزشکیوزارتبهداشتازبرگزاریآزموندستیاریامس...
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 155
دسته بندی: دولت
اعتراف سارقان به بیش از 350 فقره سرقت
۰۳ اسفند ۱۳۹۷

اعتراف سارقان به بیش از 350 فقره سرقت

سرهنگ کارآگاه "مرتضی نثاری" در تشریح جزئیات این خبر به پایگاه خبری پلیس، گفت: در...
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 153
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
پیام تسلیت وزارت بهداشت در پی درگذشت مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
۰۳ اسفند ۱۳۹۷

پیام تسلیت وزارت بهداشت در پی درگذشت مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

پیامتسلیتوزارتبهداشتدرپیدرگذشتمدیرروابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیجیرفتمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداش...
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 153
دسته بندی: دولت
شريعتمداري در جلسه شوراي اشتغال خوزستان : مزيت اصلي، پايدار و قابل رقابت مي تواند منجر به توسعه و تغيير در هر منطقه اي شود
۰۳ اسفند ۱۳۹۷

شريعتمداري در جلسه شوراي اشتغال خوزستان : مزيت اصلي، پايدار و قابل رقابت مي تواند منجر به توسعه و تغيير در هر منطقه اي شود

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه...
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 147
دسته بندی: دولت
كلاهبرداري از 40 زوج جوان در مشهد
۰۲ اسفند ۱۳۹۷

كلاهبرداري از 40 زوج جوان در مشهد

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس، سردار"محمدكاظم تقوي"در تشريح اين خبر گفت: در پي...
تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 153
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
گواهی موفقیت ایران در مهار بیماری تراخم اهدا شد
۰۲ اسفند ۱۳۹۷

گواهی موفقیت ایران در مهار بیماری تراخم اهدا شد

درمراسمیباحضورکریستفهملمننمایندهسازمانجهانیبهداشتدرایران،گواهیموفقیتایراندرمهاروریشهکنیبیماریتراخمبه...
تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 153
دسته بندی: دولت
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خبر داد: ۶۰ برابر شدن توليد محصولات پتروشيمي پس از انقلاب
۰۲ اسفند ۱۳۹۷

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خبر داد: ۶۰ برابر شدن توليد محصولات پتروشيمي پس از انقلاب

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه...
تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 150
دسته بندی: دولت
چهل و ششمین دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار تخصصي در امنیت و صحت کامل برگزار شد
۰۲ اسفند ۱۳۹۷

چهل و ششمین دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار تخصصي در امنیت و صحت کامل برگزار شد

چهلوششمیندوره‌آزمون‌پذيرش‌دستيارتخصصيدرامنیتوصحتکاملبرگزارشددبیرشورایآموزشپزشکیوتخصصیوزارتبهداشتبابی...
تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 150
دسته بندی: دولت
بيل مكانيكي 20 ميلياردي در - خرم بيد - توقيف شد
۰۲ اسفند ۱۳۹۷

بيل مكانيكي 20 ميلياردي در - خرم بيد - توقيف شد

سردار "احمد علي گودرزي" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، اظهار داشت:...
تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 150
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
ایران؛ هشتمین کشور دنیا که موفق به ریشه کنی تراخم شده است
۰۲ اسفند ۱۳۹۷

ایران؛ هشتمین کشور دنیا که موفق به ریشه کنی تراخم شده است

ایران؛هشتمینکشوردنیاکهموفقبهریشهکنیتراخمشدهاست معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتکشوردردنیابابیماریتراخمدرگیر...
تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 151
دسته بندی: دولت
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خبر داد : ‌‌آغاز پرداخت منابع مرحله دوم طرح اشتغال فراگير روستايي - تخصيص 400 ميليارد تومان اعتبار به اشتغال پايدار روستايي خوزستان
۰۲ اسفند ۱۳۹۷

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خبر داد : ‌‌آغاز پرداخت منابع مرحله دوم طرح اشتغال فراگير روستايي - تخصيص 400 ميليارد تومان اعتبار به اشتغال پايدار روستايي خوزستان

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه...
تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 154
دسته بندی: دولت
مشارکت، یگانه راهبرد مواجهه با مسائل اجتماعی است
۰۲ اسفند ۱۳۹۷

مشارکت، یگانه راهبرد مواجهه با مسائل اجتماعی است

وی با اشاره به گسترش رسانه در جوامع بشری و با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از بسترهایی...
تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 152
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
تسهیل و تسریع در فرآیند صدور پروانه ساخت
۰۲ اسفند ۱۳۹۷

تسهیل و تسریع در فرآیند صدور پروانه ساخت

رییسادارهنظارتبرتولیدوکنترلکیفیتجهیزاتپزشکیخبردادتسهیلوتسریعدرفرآیندصدورپروانهساختمهندسرزامختاریازصد...
تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 147
دسته بندی: دولت
ایران جز کشورهای پیشرفته در حوزه امور زنان است
۰۲ اسفند ۱۳۹۷

ایران جز کشورهای پیشرفته در حوزه امور زنان است

رییسهیاتاعزامیزنانلبناندردیداربامدیرانزنحوزهسلامتایرانایرانجزکشورهایپیشرفتهدرحوزهامورزناناسترییسهیات...
تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 120
دسته بندی: دولت
خون شهدا پاسدار این نظام است
۰۲ اسفند ۱۳۹۷

خون شهدا پاسدار این نظام است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، آیت الله "ابوالقاسم وافی" در مراسم افتتاحيه آزمون...
تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 101
منبع: پلیس فتا
دسته بندی: دولت
مردان استان سیستان و بلوچستان برای معاینات دوره ای و غربالگری نسبت به بانوان مراجعه کمتری به پزشک دارند
۰۲ اسفند ۱۳۹۷

مردان استان سیستان و بلوچستان برای معاینات دوره ای و غربالگری نسبت به بانوان مراجعه کمتری به پزشک دارند

مرداناستانسیستانوبلوچستانبرایمعایناتدورهایوغربالگرینسبتبهبانوانمراجعهکمتریبهپزشکدارند  معاونبهداشتدا...
تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 99
دسته بندی: دولت
شرايط حوزه روابط كار در استان قم در موقعيت خوبي قرار گرفته است - سامانه جامع روابط كار با بيش از 30 خدمت به زودي راه اندازي مي شود
۰۲ اسفند ۱۳۹۷

شرايط حوزه روابط كار در استان قم در موقعيت خوبي قرار گرفته است - سامانه جامع روابط كار با بيش از 30 خدمت به زودي راه اندازي مي شود

به گزارش  روابط عمومی  تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم ،...
تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 100
دسته بندی: دولت
97درصد از مردان حداقل یک عامل خطر برای بیماری های قلبی و عروقی دارند
۰۲ اسفند ۱۳۹۷

97درصد از مردان حداقل یک عامل خطر برای بیماری های قلبی و عروقی دارند

درصدازمردانحداقلیکعاملخطربرایبیماریهایقلبیوعروقیدارند معاونبهداشتوزارتبهداشت،گفتمردانکمتراززنانبهمرا...
تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 102
دسته بندی: دولت
Scroll to Top