قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴

اختصاصی قم پرس

ضرورت تقویت اقدامات نظارتی در مناطق سیل زده

    معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتدرحوزهبهداشت،درمناطقسیلزده،اقداماتینظیرنظارتهایبهداشتمحیط،سلامتموادغذاییوآبآشامیدنیتشدیدپیدامیکند؛چراکهباگرمترشدندمایهوا،احتمالشیوعوبروزبیمارینیزافزایشمییابد،بنابراینبایدهوشمندانهعملکنیم ...
تاریخ: ۲۹ دقیقه قبل
بازدید: 10
دسته بندی: دولت

نرخ رسمی ۲۵ ارز کاهش یافت ۳۱ فروردین ۰۹:۰۱ ۳۱ فروردین ۰۹:۰۱

ایران اکونومیست- بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «شنبه ۳۱ فروردین ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به پنجشنبه گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین روز جاری هر پوند انگلیس با ۱۸۳ ریال ...
تاریخ: ۲ ساعت قبل
بازدید: 19
دسته بندی: اقتصادی

همایش - رویش‌های قرآنی انقلاب - برگزار می‌شود

... قرآن کریم ایران در سال جاری مهمانان ویژه همایش هستند. وی در پایان تاکید کرد: این همایش بزرگ به همت تمامی موسسات قرآنی استان و همکاری نهاد های قرآنی استان آذربایجان شرقی اجرا می‌شود.    ...
تاریخ: ۴ ساعت قبل
بازدید: 26
دسته بندی: دین و اندیشه

برای اولین بار در کشور، داروخانه سیار در مناطق سیل زده استان خوزستان راه اندازی شد

برایاولینباردرکشور،داروخانهسیاردرمناطقسیلزدهاستانخوزستانراهاندازیشد     معاونوزیرورییسسازمانغذاوداروگفتهمهتلاشمااینبودهکهرونددارورسانیدرمناطقسیلزدهدرمراکز دولتیوخصوصیبهتعویقنیفتدوپخشهایداروییدرایامتعطیلات،فعالبودندوخوشبختانهبرایاولینباردرکشور،داروخانهسیاردراستانخوزستانراهاندازیشد ...
تاریخ: ۵ ساعت قبل
بازدید: 36
دسته بندی: دولت

ظرفیت های نظام سلامت کشور به جهانیان معرفی می شود

    نمایندهتامالاختیاردانشگاهعلومپزشکیتهراندرنشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتگفتدانشگاهعلومپزشکیتهرانباهدایتوزارتبهداشتوتمامینهادهایذیربطمصمماست،ازاینفرصتبینظیرجهانیدرراستایارتقایدیپلماسیسلامتومعرفیظرفیتهاینظامسلامتکشوربهجهانیانبهبهترینوجهاستفادهکند ...
تاریخ: ۶ ساعت قبل
بازدید: 45
دسته بندی: دولت

امنیت کشور مدیون مجاهدت خاموش سربازان امام زمان(عج) است

آیت الله سید محمد سجادی روز شنبه درگفت و گو با خبرنگار اقتصاد آینده به بیان اینکه امنیت مهمترین مقوله برای هر کشوری است، افزود: امنیت بستر پیشرفت ...
تاریخ: ۷ ساعت قبل
بازدید: 50
دسته بندی: اقتصادی

تشرف ۱۱هزار نفر از مردم اصفهان به مسجد مقدس جمکران

... الله علیها) خواهند شد. انتهای پیام/    ...
تاریخ: ۹ ساعت قبل
بازدید: 56
دسته بندی: دین و اندیشه

استمرار خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق سیل زده کشور

معاوندرمانوزارتبهداشتدربازدیدازمناطقسیلزدهخوزستانتاکیدکرد استمرارخدماتبهداشتیودرمانیدرمناطقسیلزدهکشور   معاوندرمانوزارتبهداشتگفتتمامیاقداماتلازمبرایپیشگیریازبیماریهایمزمنوپرخطردرمناطقسیلزدهباحضورتیمبهداشتیدرمانیانجامشدهوجاینگرانینیست ...
تاریخ: ۱۰ ساعت قبل
بازدید: 60
دسته بندی: دولت

تامین و ارسال 50 دستگاه‌ دیالیز به استان ‌های سیل ‌زده کشور

رییسهیاتامناءصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانخبرداد تامینوارسالدستگاه‌دیالیزبهاستان‌هایسیل‌زدهکشور رییسهیاتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانبااشارهبهضرورتجابهجاییبیماراندچارنارساییکلیهونیازمندانجامدیالیزدرمناطقسیلزدهبهشهرهاواستان‌هایهمجوارازتامین دستگاهدیالیزتوسطاینمجموعهخبرداد ...
تاریخ: ۱۱ ساعت قبل
بازدید: 65
دسته بندی: دولت

حناچی از طاق کسرا دیدن کرد

به گزارش ایرنا، پیروز حناچی شهردار تهران و شهربانو امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران روز جمعه از طاق کسرا یا ایوان مدائن ...
تاریخ: ۱۲ ساعت قبل
بازدید: 65
دسته بندی: اقتصادی

رونق تولید ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است

... را در راس امور گذاشتند؛ امروز در گام دوم انقلاب نیز بایستی بازنشستگان کنار رفته‌ و جوانان روی کار بیایند و مسئولان نیز به عنوان مشاور در کنار جوانان باشند. انتهای پیام/ا    ...
تاریخ: ۱۴ ساعت قبل
بازدید: 73
دسته بندی: دین و اندیشه

حضور ۱۰۷ کشور در دهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ

حضور۱۰۷کشوردردهمینجشنوارهبین‌المللیسیمرغ مدیربخشبینالمللازارسالبیشاز۲هزارفیلمکوتاهوپویانماییاز۱۰۷کشوربهدبیرخانهدهمینجشنوارهبین‌المللیسیمرغخبرداد بهگزارشوبدا،محمدعلیحجازی،مدیربخشبینالمللدهمینجشنوارهسیمرغگفتباتوجهبهاینکهدوهفتهبهپایانمهلتارسالآثارباقیمانده،تاکنون۲۳۰۶فیلمکوتاهوانیمیشناز۱۰۷کشوربهدبیرخانهدهمینجشنوارهبینالمللیسیمرغارسالشدهواینبخشمورداستقبالدانشجویانفیلمسازسراسردنیاقرارگرفتهاست ...
تاریخ: ۱۵ ساعت قبل
بازدید: 79
دسته بندی: دولت

ارز باید تک‌نرخی شود - نحوه تعامل دولت با تجار اصلی‌ترین مشکل بخش خصوصی است ۳۰ فروردین ۱۱:۰۱ ۳۰ فروردین ۱۱:۰۱

یک عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر تک نرخی شدن ارز تصریح کرد: برای برطرف کردن مشکلاتی که نرخ ارز در طول ماه‌های گذشته برای اقتصاد ایران به وجود آورده، تک نرخی شدن بهترین و تنها راهکار موجود ...
تاریخ: ۱۸ ساعت قبل
بازدید: 84
دسته بندی: اقتصادی

تحقيقي در رابطه با سالروز ولادت امام زمان (عج)

... چاپ اول، 1420ق، ص208   منبع: اندیشه قم      ...
تاریخ: ۲۰ ساعت قبل
بازدید: 89
دسته بندی: دین و اندیشه

تشکیل هیات مرکزی نظارت بر پنجمین انتخابات نظام پرستاری

رییسهیاتمرکزینظارتبرپنجمیندورهانتخاباتنظامپرستاریخبرداد تشکیلهیاتمرکزینظارتبرپنجمینانتخاباتنظامپرستاری   رییسهیاتمرکزینظارتبرپنجمیندورهانتخاباتنظامپرستاریبااشارهبهآغازبرگزاریانتخاباتپنجمیندورهنظامپرستاریازروزفروردین،گفتدرهمینراستاهیاتمرکزینظارتبرپنجمینانتخاباتنظام پرستاریدر۲۶فروردینسالجاریباحضورنمایندگانوزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی،نمایندهوزارتکشور،نماینده دادستانکلکشورونمایندگانسازماننظامپزشکیجمهوریاسلامیایرانتشکیلشد ...
تاریخ: ۲۱ ساعت قبل
بازدید: 97
دسته بندی: دولت

همایش روز جهانی مالاریا پنجم اردیبهشت برگزار می شود - حذف مالاریا در افق 1404 از موفق ترین برنامه های وزارت بهداشت طی 10 سال اخیر است

همایشروزجهانیمالاریاپنجماردیبهشتبرگزارمیشودحذفمالاریادرافقازموفقترینبرنامههایوزارتبهداشتطیسالاخیراست   همایشروزجهانیمالاریادرروزپنجماردیبهشتماهسالجاریدرچابهاربرگزارمیشود   بهگزارشوبدا،اینهمایشهمزمانباآوریلروزجهانیمالاریادرچابهاربرگزارمیشود ...
تاریخ: ۲۲ ساعت قبل
بازدید: 100
دسته بندی: دولت

نماینده مجلس:حذف صفر ازپول ملی فایده ندارد ۳۰ فروردین ۱۱:۰۱ ۳۰ فروردین ۱۱:۰۱

گروه اقتصادی: نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که حذف صفر از پول ملی نمی‌تواند پاسخگوی حل مشکل معیشتی مردم باشد. حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی ...
تاریخ: ۲۳ ساعت قبل
بازدید: 94
دسته بندی: اقتصادی

مشکلات امروز خوزستان ناشی از کم‌لطفی مسئولان است - خدمت به مردم بالاترین عبادت است

... است که مسئولیت به دستشان است. وی در پایان گفت: همه باید به این مردم خدمت کنند و دولتمردان به‌صورت ویژه برای رفع مشکلات مردم گام بردارند.   انتهای پیام./    ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 103
دسته بندی: دین و اندیشه

خیّرین تا پایان سال 96 بیش از 6 هزار میلیارد تومان به حوزه سلامت کمک کردند

خیّرینتاپایانسالبیشازهزارمیلیاردتومانبهحوزهسلامتکمککردند  دبیرکلمجمعخیّرینسلامتکشورگفتاینمجمعازحدودسالپیشدرجلسهایکهبامقاممعظمرهبریبرگزارشدهبود،تشکیلشدوتاپایانسال،خیّرینبیشازهزارمیلیاردتومانبهحوزهسلامتکمککردند ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 104
دسته بندی: دولت

افزایش ۷ درصدی بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی در امسال

افزایش۷درصدیبودجهدانشگاه‌هایعلومپزشکیدرامسال     سیزدهمیناجلاسمعاونانفرهنگیودانشجوییدانشگاه‌هایعلومپزشکیکشور،بهصورت‌ویدئوکنفرانسوباموضوعبررسیوضعیتمنابعمالیموردنیازحوزهتغذیهدانشگاه‌هایعلومپزشکیکشوربرگزارشد  ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 104
دسته بندی: دولت

آغاز نشا کاری در مازندران

© تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به خبرگزاری اقتصاد آینده می باشد . هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.
تاریخ: دیروز
بازدید: 98
دسته بندی: اقتصادی

تصاویر - آزمون ورودی حوزه های علمیه در فارس

...     ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 103
دسته بندی: دین و اندیشه

هدف از اجتماعی شدن سلامت، توانمندسازی مردم است

مشاورعالیوزیربهداشتدراموراجتماعیشدنسلامت،گفتهدفازاجتماعیشدنسلامت،توانمندسازیمردمبهمنظورخودمراقبتیومطالبهگریاستوخودمراقبتیبهدودستهشخصیودیگریتقسیممیشود دکترمحمداسماعیلاکبریدرگفتگوباخبرنگاروبدا،باتقسیمبندیخودمراقبتیبهدوشکلشخصازخودیامراقبتازدیگری،اظهارکردمراقبتشخصیازخوددرقالبارتقایسلامتوپیشگیریازبروزبیماریهااستودرصورتنبودنتواناییمراقبتدرهنگامبیماریوتوانبخشی،مراقبتبعدازآنانجاممیشودمراقبتازدیگرینیزمعمولادرهنگامناتوانیوبیماریانجاممیشودوشخصیتهایمتفاوتیراپیشرویماقرارمیدهد ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 101
دسته بندی: دولت

پوشش کامل مراقبت از مادران باردار و گروههای آسیب پذیر در مناطق سیل زده

پوششکاملمراقبتازمادرانبارداروگروههایآسیبپذیردرمناطقسیلزده    معاونبهداشتوزارتبهداشتبرپوششکاملمراقبتازمادرانبارداروگروههایآسیبپذیردراستانهایسیلزدهکشورتاکیدکرد   بهگزارشوبدا،دکترعلیرضارئیسیدرجلسهستادمدیریتبحرانبهداشتودرماناستانخوزستانافزودباتوجهبهاسکانتعدادیازهموطناندراردوگاههایسیلزدگان،ارائهخدماتبهداشتیومراقبتیبهمردمدرگیرسیلاببهویژهگروهایحساسمانندمادرانباردار،کودکانوسالمنداننبایدمتوقفشودودراینزمینهبرنامهریزیلازمبرایارایهخدماتبهصورتفعالومستمرصورتگرفتهاست ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 108
دسته بندی: دولت

روایات چه ویژگی هایی از یاران امام مهدی (عج) ذکر کرده اند؟

... شیخ صدوق، ج2، ص377 ۱۱. بحارالانوار، علامه مجلسی، ج52، ص280، ح6 ۱۲. همان، ج52، ص386    ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 102
دسته بندی: دین و اندیشه

دومین نشست کارگروه تهدیدکننده‌های محیطی سلامت در خصوص مناطق سیل زده برگزار شد

باحضوررییسدبیرخانهشورایعالیسلامتوامنیتغذایی؛ دومیننشستکارگروهتهدیدکننده‌هایمحیطیسلامتدرخصوصمناطقسیلزدهبرگزارشد   دومیننشستکارگروهتهدیدکننده‌هایمحیطیسلامتبلایاوحوادثغیرمترقبهدرسال۱۳۹۸باحضوردکترعلی‌اصغرفرشاد،رییسدبیرخانهشورایعالیسلامتوامنیتغذایی،باموضوعبررسیاقداماتانجام‌شدهدراستان‌هایدرگیرسیلباموضوعیتبهداشتروانوسلامتاجتماعیبرگزارشد ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 100
دسته بندی: دولت

اصل، خدمت به مردم است

  دبیرشورایعالیاخلاقپزشکیکشورگفتایجادکمیتههایاخلاقبالینیازسوینظامسلامتوسازماننظامپزشکی،اعتمادیکهدرجامعههستراارتقامیدهدومشکلاتیکهدراثرناهماهنگیویاناآگاهیوسوءتفاهمپیشبیایدرابرطرفمیکند    بهگزارشوبدا،دکترعلیرضاپارساپورعصرامروزدرنخستینهمایشاخلاقبالینیدرکشوردرجیرفتاظهارداشتایننخستینهمایشیاستکهدرسطحمناطقآمایشیدرحوزهاخلاقبالینیبرگزارمیشود،ازسالگذشتهوزارتبهداشتدستورالعملتشکیلکمیتههایاخلاقبالینیدانشگاهی،کمیتههایملیوکمیتههایبیمارستانیراابلاغکردهاستواینحرکتجدیوجدیدیاستکهدرحوزهاخلاقبالینیدرحوزهسلامتایجادشدهاست ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 104
دسته بندی: دولت

ریشه حذف صفرها از پول ملی چیست؟ ۳۰ فروردین ۰۰:۰۱ ۳۰ فروردین ۰۰:۰۱

در حالی بررسی حذف چهار صفر از پول ملی، در دستور بررسی دولت قرار گرفته است، که بسیاری از کارشناسان معتقدند این طرح لازم است در دوره ثبات اقتصادی به مرحله اجرا در بیاید. این اولین باری نیست ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 83
دسته بندی: اقتصادی

تشکیل یک قرارگاه واحد برای رسیدگی به سیل‌زدگان خوزستان

... سوسنگرد، بستان و دیگر نقاط بشتابیم.   انتهای پیام./    ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 92
دسته بندی: دین و اندیشه

اخلاق پزشکی تأمین کننده منافع بیمار است

رییسدانشگاهعلومپزشکیجیرفتدرنخستینهمایشیکروزهاخلاقبالینی     رییسدانشگاهعلومپزشکیجیرفتگفتاخلاقپزشکیتأمینکنندهمنافعبیماراست   بهگزارشوبدا،دکتراصغرمکارمرییسدانشگاهعلومپزشکیجیرفتدرنخستینهمایشیکروزهاخلاقبالینیکهامروزتوسطدانشگاهعلومپزشکیجیرفتدردلفاردجیرفتبرگزارشد،اظهارداشتاخلاقدرهمهادیانموردتوجهاستوامروزگمشدهایکهدردنیاباعثکشتهشدنکودکانیمنیاست،نبوداخلاقدردنیاستبدانمعنیکهتجاوزبهحقوقدیگران،بیاخلاقیمحضاست ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 93
دسته بندی: دولت

داده ها و اطلاعات علوم آزمایشگاهی در حوزه سلامت، جایگزینی ندارد

    وزیربهداشت،درمانوآموزشبزشکیدرپیامیبهمناسبتروزعلومآزمايشگاهيگفتدادههاواطلاعاتعلومآزمایشگاهیدرحوزهسلامت،جایگزینینداردوهرگونهاعتلایعلومپزشکیوسلامت،مستلزمپیوستگیوهمافزاییعلومپایهوبالینیاست     بهگزارشوبدا؛متناینپیامبهشرحزیراست ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 85
دسته بندی: دولت

آیین غبارروبی مسجد مقدس جمکران

آیین غبارروبی مسجد مقدس جمکران عصر امروز پنجشنبه (۱۲ شعبان) همزمان با ایام مبارک میلاد حضرت، ولی عصر (عج) در مسجد مقام این مکان مقدس برگزار شد.
تاریخ: دیروز
بازدید: 80
دسته بندی: اقتصادی

نهادهای حوزوی نقش مهمی در تبیین بیانیه گام دوم انقلاب دارند

... های جدی را برداشته باشیم.    ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 78
دسته بندی: دین و اندیشه

ارایه خدمات بهداشتی و مراقبتی به مردم درگیر سیلاب، به هیچ وجه نباید متوقف شود

معاونبهداشتوزارتبهداشتدربازدیدازمناطقسیلزدهخوزستان ارایهخدماتبهداشتیومراقبتیبهمردمدرگیرسیلاب،بههیچوجهنبایدمتوقفشود   معاونبهداشتوزارتبهداشتازاردوگاههایهموطنانسیلزدهدرشهرستانهایحمیدیه،دشتآزادگانوهویزهبازدیدکرد ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 80
دسته بندی: دولت

مبارزه با فساد, حمايت از مهارت افزايي ، جوانگرايي از دغدغه هاي اصلي جوانان است

به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری پس از دیدار و گفت و شنود با جوانان با انتشار توییتی به دغدغه های اصلی جوانان پرداخت و نوشت : "گفت ...
تاریخ: دیروز
بازدید: 76
دسته بندی: دولت

مدیریت حراست نظام بانکی، حافظ حقوق مشتریان و امنیت شبکه بانکی هستند

حجت اله مهدیان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در جلسه هم‌اندیشی کمیته مدیران امور حراست بانک‌های دولتی و بانک‌های مشمول اصل 44 که به میزبانی بانک توسعه تعاون برگزار شد گفت: فعالیت ...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 70
دسته بندی: اقتصادی

تعارض روایات آخرالزمانی فرقه واقفه با دلایل عینی تاریخی

... را منقرض کرد ولی ظهور رخ نداد؛ هشت حدیث در این زمینه وجود داشته که همگی آنها از سوی واقفی‌ها روایت شده است.    ...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 76
دسته بندی: دین و اندیشه

حق نداریم وزارت بهداشت را به سیاست آلوده کنیم

وزیربهداشتدردیداررییسومدیرانمجمعخیّرینسلامتکشور  وزیربهداشتگفتاگرتمامظرفیتهایکشوررادروزارتبهداشتبهکاربگیریم،بازهمراهنرفتهزیادداریم،بندهواگنوزارتبهداشترابهلوکوموتیوسیاستنخواهمبستووزیربهداشتهرایرانیاصلاحطلب،اصولگرا،بدونخطسیاسی،شیعه،سنی،زرتشتی،کلیمی،مسیحیوحتیزندانیانمحکومبهاعدامهستم ...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 78
دسته بندی: دولت

نسبت داروسازان به جمعیت کشور نصف میانگین جهانی است

نسبتداروسازانبهجمعیتکشورنصفمیانگینجهانیاست   معاونوزیربهداشتورییسسازمانغذاوداروگفتمقایسهتعداددانشجویانداروسازیدر۸۹کشورحاکیازآناستکهبهازایهر۱۰هزارنفر،شاهدفعالیت۶داروسازهستیم،درحالیکهاینآماردرایرانبه۳داروسازمیرسد ...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 76
دسته بندی: دولت

توئیتر ابزار مبارزه با تهدیدات سایبری علیه نمایندگان مسلمان را ندارد

... فضای اینترنت به کار بگیرند.      ...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 73
دسته بندی: دین و اندیشه

رسانه‌ها در ترویج معارف - صحیفه سجادیه - بیشتر همت کنند

به گزارش مرکز خبر و اطلاع‌رسانی جامعةالمصطفی، «حجت‌الاسلام والمسلمین‌ ناصر رفیعی» در مراسم پاسداشت سالروز میلاد امام سجاد (ع) و در جمع تعدادی از دوستداران خاندان عصمت و طهارت(علیهم‌السلام)، انتقال معارف ...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 74
دسته بندی: دین و اندیشه

ارائه خدمات مطلوب به سیل زدگان توسط تیم های بهداشت و درمان

معاوندرمانوزارتبهداشتدرسفربهشوشترعنوانکرد ارائهخدماتمطلوببهسیلزدگانتوسطتیمهایبهداشتودرمان   معاوندرمانوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیعصرروزگذشتهپسازبازدیدازبیمارستانمحلیشعیبیهوکمپاسکانموقتسیلزدگانشماره۲گوریهگفتدانشکدهعلومپزشکیشوشترخدماتمطلوبیبهسیلزدگانشعیبیهارائهدادواینکهافرادمستقردراردوگاهها،سالم،درحالبازگشتبهخانههاهستندمویداینادعاست ...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 74
دسته بندی: دولت

افتتاح بیست و دومین سمینار داروسازی ایران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

افتتاحبیستودومینسمینارداروسازیایرانبهمیزبانیدانشگاهعلومپزشکیزنجان بیستودومینسمینارداروسازیایرانباحضوردکترمهدیپیرصالحی،معاونوزیرورییسسازمانغذاوداروازروزسهشنبه۲۷فروردیندرسالنغدیردانشگاهزنجانبهمدتسهروزآغازبهکارکرد ...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 71
دسته بندی: دولت

افتتاحیه سی‌و‌هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

در افتتاحیه سی‌و‌هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجرکه عصر امروز چهارشنبه (۲۸ فروردین) در سینما فلسطین برگزار شد ضمن رونمایی از نسخه مرمت‌شده و کتاب فیلم «دیده‌بان»، به هموطنان سیل‌زده ادای احترام ...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 68
دسته بندی: اقتصادی

نشست هم‌اندیشی همایش بین‌المللی - فقه گردشگری - برگزار شد

 تاریخ: يکشنبه ٢٥ فروردين ١٣٩٨       ساعت: ١٤:٢٠         شماره خبر: ٩٨٥٢٨           پرینت نشست هم‌اندیشی همایش بین‌المللی «فقه گردشگری» برگزار شد کارگاه هم‌اندیشی همایش ...
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 74
دسته بندی: دین و اندیشه

از ابتدای سال 97 تاکنون هیچ مورد مرگ مادر باردار در سیب و سوران گزارش نشده است

ازابتدایسالتاکنونهیچموردمرگمادربارداردرسیبوسورانگزارشنشدهاست معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیزاهدانگفتباشناساییواقداماتبهموقعتیمهایسلامتبهورزان،ماماها،مراقبینسلامتوپزشکاندرمراکزخدماتجامعسلامتروستاییوشهریوهمچنینمراقبتهایمنسجموادغامیافته،خوشبختانهازابتدایسالتاکنونهیچموردیازمرگمادردرشهرستانسیبوسوراننداشتهایم ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 78
دسته بندی: دولت

ترکیه با ایران مکانیسم تجاری جدید راه اندازی می کند

تهران- اقتصاد آینده- وزیر خارجه ترکیه گفت: برای مقابله با تحریم های آمریکا، برنامه ی راه اندازی مکانیسم جدید تجاری مانند اینستکس با ایران را دنبال می کنیم.  ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 74
دسته بندی: اقتصادی

ارتقای سطح سواد رسانه ای جامعه از بایسته های گام دوم انقلاب است

... و حاکمیت و توجه به شرایط و اقتضائات زمانه است که در این باره نیز باید از ظرفیت عظیم حوزه و دانشگاه به درستی استفاده کرد. ۳۱۳/۸      ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 79
دسته بندی: دین و اندیشه

حضور دانشجویان در هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت؛ تجربه ای لذت بخش

حضوردانشجویاندرهفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامت؛تجربهایلذتبخش    بهمنظورهماهنگیوپاسخگوییبهسوالاتاحتمالیدانشجویان،اعضایکمیتهدانشجوییهفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتبارییسودبیرایننشستدیدارکردند   بهگزارشوبدا،درابتدایایندیدار،دکترامیرحسینتکیان،دبیرهفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامت،بابیانجزییاتبرنامههاواهمیتبرگزاریهفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتبهمیزبانیایرانودانشگاهعلومپزشکیتهرانگفتنشستمنطقهایمجمعجهانیسلامت،باحضورسخنرانداخلی،سخنرانخارجیومیهمانخارجیازکشورجهاندرجزیرهکیشبرگزارمیشودوایننشستاکنونبهنوعیبهداووسسلامتتبدیلشدهاستبهعبارتدیگرایننشست،صدایحوزهسلامتکشورخواهدبود ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 84
دسته بندی: دولت

بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک

بازدیدمعاوندرمانوزارتبهداشتازبیمارستانامامعلیعاندیمشک معاوندرمانوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیازبیمارستانامامعلیعاندیمشکبازدیدکرد   بهگزارشوبدا،دکترقاسمجانباباییمعاوندرمانوزارتبهداشتضمنبازدیدازبخشهایاورژانس،بستریزنانومردان،اطفال،،،جراحیودیگربخشهایمختلفبیمارستانباپرسنل،پرستاران،وبیمارانگفتگوکرد ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 83
دسته بندی: دولت

علی دایی: ما خانوادگی برانکو را دوست داریم

علی دایی در نشست خبری پیش از دیدار برابر سپاهان به صحبت در مورد حرف های برادرش در مورد برانکو پرداخت و تاکید کرد که منظور محمد دایی چیزی نبوده که تعبیر شده است.
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 80
دسته بندی: اقتصادی

ملبس شدن به لباس روحانیت تکلیف انسان را سنگین تر و رسمی تر می کند

... به لباس مقدس روحانیت شدند و از تعدادی از خواهران و برادران برگزیده در جشنواره علامه حلی با اهدای لوح و جوایزی، تقدیر به عمل آمد .    ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 90
دسته بندی: دین و اندیشه

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت از پرسنل اورژانس و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قدردانی کرد

درپیبازنشرواقبالگستردهافکارعمومیبهکلیپامدادطلبیکودکیخردسالازسامانهپاسخگوییفوریتهایپزشکیاستاناصفهان؛ سرپرستمرکزروابطعمومیواطلاعرسانیوزارتبهداشتازپرسنلاورژانسوروابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیاصفهانقدردانیکرد   ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 89
دسته بندی: دولت

دبیر هیات مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره شهرستان ها و شورای عالی سازمان نظام پرستاری منصوب شد

دبیرهیاتمرکزینظارتبرپنجمیندورهانتخاباتهیاتمدیرهشهرستانهاوشورایعالیسازماننظامپرستاریمنصوبشد   دکترمحمدحسینحیدری،رییسهیاتمرکزینظارتبرپنجمیندورهانتخاباتسازماننظامپرستاریدرحکمیدکترعلیمیزبانخوشخورابهعنواندبیرهیاتمرکزینظارتبرپنجمیندورهانتخاباتهیاتمدیرهشهرستانهاوشورایعالیسازماننظامپرستاریمنصوبکرد ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 85
دسته بندی: دولت

زباله‌های پلاستیکی در اقیانوس‌ها

© تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به خبرگزاری اقتصاد آینده می باشد . هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 78
دسته بندی: اقتصادی

ستاد جامعه مدرسین در خصوص سیل زدگان خوزستان تشکیل شد

... /    ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 85
دسته بندی: دین و اندیشه

تکذیب خبر شیوع وبا و شپش در مناطق سیل‌ زده

رییسمرکزمدیریتبیماری‌هایواگیروزارتبهداشتتاکیدکرد رییسمرکزمدیریتبیماری‌هایواگیروزارتبهداشت،ضمنتکذیبطغیانهرگونهبیماری‌هایاسهالیوپوستیدرمناطقسیل‌زده،درعینحالبرلزومرعایتبیشازپیشمواردبهداشتیازسویمردمبهدنبالگرم‌ترشدنهواووضعیتشکنندهشرایطبهداشتی،تاکیدکرد ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 88
دسته بندی: دولت

ارائه خدمات سلامت روان در مناطق سیل زده کشور تداوم دارد

مدیرکلدفترسلامتروانی،اجتماعیواعتیادوزارتبهداشتدربازدیدازمناطقسیلزدهخوزستان ارائهخدماتسلامترواندرمناطقسیلزدهکشورتداومدارد      مدیرکلدفترسلامتروانی،اجتماعیواعتیادوزارتبهداشت،گفتافراديكهقبلازوقوعسيلبهعلتابتلابهاختلالاتروانپزشكىدرنظاممراقبتهايبهداشتىاوليهتحتدرمانبودهاند،ازطريقاطلاعاتسامانهيكپارچهبهداشتسيبشناساييشدهوبرایتداومدرمانآنهاپيگيرىفعالانجامشدهاست ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 79
دسته بندی: دولت

صرافی مشترک ایران و ترکیه تشکیل شود

با حضور دریا اورس سفیر جمهوری ترکیه در تهران، حسن انتظار رئیس اتاق ارومیه، رضا حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی و نجدت تاکوا رییس اتاق ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 73
دسته بندی: اقتصادی

خانواده ایرانی، الگوی جهانی

... عقد مورخه‌ی ۳۱/۴/۱۳۷۶    ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 72
دسته بندی: دین و اندیشه

اولین فهرست از ثبت کنندگان دانشگاه‌ ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در دهمین جشنواره بین‌ المللی سیمرغ

ازسویدبیرخانهدهمینجشنوارهبین‌المللیسیمرغاعلامشد اولینفهرستازثبتکنندگاندانشگاه‌هاودانشکدههایعلومپزشکیکشوردردهمینجشنوارهبین‌المللیسیمرغ دبیرخانهدهمینجشنوارهبین‌المللیسیمرغ،فهرستیازتعداددانشجویانودانشگاه‌هاییکهدرایندورهازجشنوارهثبتنامکرده‌اندرااعلامکرد ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 77
دسته بندی: دولت

ثبت نام تمامی مراکز فعال در حوزه سرطان در سامانه - سیمای سرطان -

رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهایوزارتبهداشتخبرداد ثبتنامتمامیمراکزفعالدرحوزهسرطاندرسامانه«سیمایسرطان» رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهایوزارتبهداشت،گفتتقریباتماممراکزفعالدرزمینهسرطاندرسامانه«سیمایسرطان»ثبتنامکردهاندودرحالحاضر،پزشکانحوزهسرطان،امضایالکترونیکمیگیرندتانسخههارابهصورتالکترونیکصادرکنند ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 73
دسته بندی: دولت

واکنش بشار اسد به اقدام آمریکا علیه سپاه

خبرگزاری ایسنا: رئیس جمهور سوریه با اشاره به تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر وارد کردن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سازمان های تروریستی واشنگتن، از این اقدام انتقاد کرد. ...  ...
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 66
دسته بندی: اقتصادی

ترامپ موجب شناخته شدن سپاه در جهان شد

... گفت: حاج قاسم یک شخصیت مردمی و انقلابی است که قشر جوان منطقه را به سمت خودش جذب کرده و ارائه دهنده اصلی گفتمان انقلابی و اسلامی در سطح جهان است. انتهای پیام/ن    ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 70
دسته بندی: دین و اندیشه

مدیر اجرایی بسیج همگانی مقابله با بیماری پرفشاری خون منصوب شد

باحکموزیربهداشت؛ مدیراجراییبسیجهمگانیمقابلهبابیماریپرفشاریخونمنصوبشد دکترسعیدنمکی،وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرحکمیدکترعلیرضارییسیرابهعنوانمدیراجراییبسیجهمگانیمقابلهبابیماریپرفشاریخونمنصوبکرد بهگزارشوبدا،متناینحکمبهشرحزیراست ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 74
دسته بندی: دولت

اختصاص يارانه دستمزد به بنگاه هاي آسيب ديده از سيل

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان، علاءالدین ازوجی در جلسه شورای هماهنگی دستگاه های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان گلستان ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 73
دسته بندی: دولت

مدیر ملی پروژه جمعیت در وزارت بهداشت منصوب شد

وزیربهداشتدرحکمی،دکترسارهمحمدیمشاورامورزنانوخانوادهخودرابهعنوانمدیرملیپروژهجمعیتدروزارتبهداشت،منصوبکرد بهگزارشوبدا،متناینپیامبهشرحزیراست  سرکارخانمدکترسارهمحمدی مشاورمحترمدرامورزنانوخانواده باسلام؛       بدینوسیلهبهعنوانمدیرملیپروژهجمعیتدروزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیمنصوبمیشویدامیداستبااتکالبهخداوندوبهرهگیریازکلیهظرفیتهایموجوددرونوبیرونازمجموعهدرانجامامورمحولهمؤیدباشیداهمانتظاراتازسرکارعالیبهشرحزیراست ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 68
دسته بندی: دولت

دستورالعمل عملیات بازار باز درشورای پول و اعتبار تصویب شد

تهران- اقتصاد آینده- شورای پول و اعتبار در جلسه عصر امروز (سه شنبه) خود به بانک مرکزی اجازه داد تا نسبت به انجام عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثیقه ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 66
دسته بندی: اقتصادی

حجاب (۴) - - تبلیغ کننده حجاب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

... باشد.        ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 72
دسته بندی: دین و اندیشه

۴۷ درصد از جوانان فعالیت فیزیکی مطلوبی ندارند - هشدار درخصوص مصرف ریتالین در جوانان - ضرورت افزایش نشاط اجتماعی در میان جوانان

رییسادارهسلامتجوانانوزارتبهداشتدرنشستخبریروزجوان ۴۷درصدازجوانانفعالیتفیزیکیمطلوبیندارندهشداردرخصوصمصرفریتالیندرجوانانضرورتافزایشنشاطاجتماعیدرمیانجوانان     رییسادارهسلامتجوانانوزارتبهداشتگفتمتاسفانهدانشجویانتصورمیکنندبامصرفریتالیندر‏شب‌هایامتحان،تمرکزبیشتریپیدامی‌کنند،امابعدازمصرفاینقرص،دچارپرخاشگری،عدمتمرکز،تپشقلبوافزایشفشارخونومرگ‏ناگهانیمی‌شوند‏ ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 72
دسته بندی: دولت

امضاي برنامه همكاري مشترك ميان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دفتر صندوق كودكان ملل متحد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در  این نشست " میدری " به مهم ترین فعالیت های مشترک معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 70
دسته بندی: دولت

افتتاح بیمارستان صحرایی شهرستان بستان ویژه سیل زدگان

باحضوردکترحریرچیمعاونکلوزارتبهداشتانجامشد افتتاحبیمارستانصحراییشهرستانبستانویژهسیلزدگان   بیمارستانصحراییشهیدبقاییشهرستانبوستان،باحضوردکترایرجحریرچی،قائممقاموزیرومعاونکلوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیافتتاحشد ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 70
دسته بندی: دولت

رودخانه گلفشان قم و چندین نکته

هدف اقتصاد آینده گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست در این مطلب آمده است: گفته شد که در ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 65
دسته بندی: اقتصادی

نگرانی عمده ما از گرمای هواست - هلال‌احمر همچون گذشته مردم را یاری کند

... و بتوان گرمای پیش رو را پشت سر گذاشت. وی در پایان تأکید کرد: در این زمینه انتظار داریم، هلال‌احمر همچون گذشته، همکاری‌های لازم را انجام دهد‌.   انتهای پیام./    ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 73
دسته بندی: دین و اندیشه

اقدامات حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز در مناطق سیل زده

اقداماتحوزهبهداشتدانشگاهعلومپزشکیاهوازدرمناطقسیلزده    رییسمرکزبهداشتخوزستانبااشارهبهپیامدهایوقوعسیلابدرحوزهبهداشتوسلامت،اظهارداشتطبیعتاوقوعسیلابعلاوهبرخساراتیکهبهمنازل،تاسیساتواموالواردمی‌کند،سلامتجسمیوروانیافرادرانیزتحتتاثیرخودقرارمی‌دهد ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 76
دسته بندی: دولت

تشريح اقدامات سازمان بهزيستي كشور در مناطق آسيب ديده از سيل خوزستان

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به نقل از تسنیم ، " وحید قبادی دانا " با اشاره به بازدیدی که  از مناطق آسیب دیده از سیل استان خوزستان ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 70
دسته بندی: دولت

۳۰ درصد مرگ ها در جوانان به دلیل حوادث ترافیکی است

مديركلدفترسلامتجمعيت،خانوادهومدارسوزارتبهداشتدرنشستخبریروزجوان     مديركلدفترسلامتجمعيت،خانوادهومدارسوزارتبهداشت،بابیاناینکه۳۰درصدمرگهادرجوانانبهدلیلحوادثترافیکیاست،گفتعدمتحرکفیزیکیومصرفالکلبهعنوانعواملخطرمحسوبمیشوندوسلامتجوانانراتحتتاثیرقرارمیدهندهمچنینخودکشیدرصد،خشونت‌هادرصدوبیماری‌هایقلبیوعروقیحدود۵درصدعلتمرگومیرجوانانراتشکیلمیدهد ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 66
دسته بندی: دولت

کشف اسکلت‌های سه هزارساله قربانیان آئین‌های خاص، در انگلیس

به گزارش روز سه شنبه گروه فرهنگی اقتصادآیندهبه نقل از سی ان ان، اجساد 26 نفر مردمان عصر آهن و دوره رم باستان در آکسفوردشایر» ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 67
دسته بندی: اقتصادی

مسلمانان بوسنی ایران را برادر خود می دانند - اروپا و آمریکا در برابرکشتار مسلمانان بوسنی ساکت بودند

... سطح شاخه می ماند، البته در جای خودش لازم است، ولی به ریشه نیز باید توجه شود. گفت و گو از وجیهه سادات حسینی      ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 76
دسته بندی: دین و اندیشه

برگزاري نخستين نشست تخصصی پیشگیری و مقابله با قاچاق کالاهای سلامت محور در سال ٩٨

برگزارينخستيننشستتخصصیپیشگیریومقابلهباقاچاقکالاهایسلامتمحوردرسال٩٨ نخستيننشستتخصصیپیشگیریومقابلهباقاچاقکالاهایسلامتمحوردرسال٩٨بهمنظوراجرایقانونمبارزهباقاچاقکالاوارزوپیگیریبرنامهجامعپیشگیریومبارزهباقاچاقکالاهایسلامتمحور،برگزارشد ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 76
دسته بندی: دولت

ارائه پيشنهاد افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي براي سال جاري به هيات دولت

به گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 75
دسته بندی: دولت

برگزاری نشست هماهنگی پیشگیری و کنترل بیماری‌ها در مناطق سیل زده کشور

برگزارینشستهماهنگیپیشگیریوکنترلبیماری‌هادرمناطقسیلزدهکشور نشستهماهنگیمدیریتبحراندربلایاوپیشگیریوکنترلبیماریهادرمناطقآسیبدیدهازسیلدردانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیبرگزارشد   بهگزارشوبدا،درایننشستکهمعاونینبهداشتدانشگاههایعلومپزشکیتهران،شهیدبهشتیوایرانحضورداشتند،دکترمحمدمهدیگویا،رییسمرکزمدیریتبیماری‌هایواگیروزارتبهداشتضمنبیانمسائلوچالش‌هایبهوجودآمدهدربرخیاستان‌هایدرگیرسیلاخیر،برلزومآمادگیهرچهبیشتردانشگاههایعلومپزشکیدرسراسرکشورتاکیدکرد ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 75
دسته بندی: دولت

کارشناس بازار سرمایه:شاخص بورس اوایل هفته آینده کاهشی می شود

تهران-اقتصاد آینده- کارشناس بازار سرمایه گفت: رشد شاخص بورس با این شدت ادامه دار نخواهد بود و با توجه به پیش بینی های صورت گرفته، بازار اواخر هفته جاری و یا اوایل هفته آینده یک اصلاحی را ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 68
دسته بندی: اقتصادی

شکل بیان این مضامین دینی در - برسر دوراهی - تکراری است

... پایانی روی تصویر می‌آید روشی خوب است. به هر حال در پایان باید گفت این سریال می‌تواند مخاطب را سرگرم کند، اما از آن نباید انتظار داشت که، تاثیرگذاری داشته باشد. داوود کنشلو    ...
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 74
دسته بندی: دین و اندیشه

اجرای طرح شهروند سالم در هفته سلامت

سرپرستدانشکدهعلومپزشکیآبادانازاجراییشدنطرحشهروندسالمدرهفتهسلامتبامشارکتشهرداریوتاکیدبرشعارهفتهسلامتخبرداد بهگزارشوبدا،دکترشکرالهسلمان‌زاده،اظهارکردهفتهسلامت،فرصتمناسبیبرایتعاملهرچهبیشتربانهادهایمرتبطباحوزهسلامتاست ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 76
دسته بندی: دولت

معاون روابط كار وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي : همايش ملي كار با موضوع - آينده كار - برگزار مي شود

به گزارش مرکز روابط عومی و اطلاع رسانی حاتم شاکرمی معاون روابط کار از  برپایی  همایش ملی کار با موضوع  " آینده کار"  خبر داد .  شاکرمی گفت : امسال  همزمان با یکصدومین سال ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 75
دسته بندی: دولت

دوباب مدرسه در مناطق سیلزده توسط آیت الله فاضل ساخته می شود

در اطلاعیه این دفتر که عصر دوشنبه در اختیار اقتصاد آینده قرار گرفت ،آمده است: به دنبال حوادث سیل اخیر در برخی از استانهای کشور و لزوم توجه همه ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 70
دسته بندی: اقتصادی

حکم شرعی مسح سر با وجود تافت مو

... دو سانتیمتر از محل مسح سر) مانع وجود نداشته باشد، یا #فرق_سر را باز کند و بر #پوست_سر مسح کند، وضو صحیح است.      ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 77
دسته بندی: دین و اندیشه

پرونده الکترونیک سلامت، اولین زیرساخت برای ورود به پزشکی خانواده و نظام ارجاع است

وزیربهداشتدردومینجلسهشورایسیاستگذارینظامسلامتالکترونیککشور پروندهالکترونیکسلامت،اولینزیرساختبرایورودبهپزشکیخانوادهونظامارجاعاست وزیربهداشتگفتاززمانیکهبهوزارتبهداشتآمدم،چندیننشستکارشناسیدرمورداجرایپروندهالکترونیکسلامتبرگزارکردیمودرزمانتصدیوزارتوپیشازآن،بارهابرایمشاهدهسامانههایسیب،ناب،پارساوسینابهاستانهایمختلفسفرکردهاماماپروندهالکترونیکسلامت،اولینزیرساختبرایورودبهپزشکیخانوادهونظامارجاعاست ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 80
دسته بندی: دولت

شريعتمداري خبر داد: نيروي كار ماهر ايراني به كشورهاي خارجي اعزام مي‌شود

محمد شریعتمداری در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: برنامه‌های عملیاتی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 98 در کتابچه‌ای و با زمان‌بندی‌های معین تدوین و در اختیار ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 78
دسته بندی: دولت

یکی از اهداف نظام سلامت الکترونیک، کمک به بهبود مدیریت سلامت در کشور است

وزیرارتباطاتدردومینجلسهشورایسیاستگذارینظامسلامتالکترونیککشور یکیازاهدافنظامسلامتالکترونیک،کمکبهبهبودمدیریتسلامتدرکشوراست وزیرارتباطاتگفتبایدببینیمهدفماازاستقراردولتالکترونیکونظامسلامتالکترونیکچیستیکیازاهدافمابرایاجراینظامسلامتالکترونیک،کمکبهبهبودمدیریتسلامتدرکشوربهمتولیومسئولسلامتیعنیوزارتبهداشتاست ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 77
دسته بندی: دولت

کشف سکه‌های اشکانی قاچاق در فرودگاه کیش

به گزارش ایرنا، سرهنگ پاسدار علی عامری زاده روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: یک مسافر زن قصد داشت سکه ها را از ایران ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 69
دسته بندی: اقتصادی

طلاب و روحانیون تا حل مشکلات سیل زدگان در صحنه خواهند بود

... از سیل تلاش خواهد شد و در این خصوص اقدام لازم اتخاذ خواهد گردید. انتهای پیام      ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 74
دسته بندی: دین و اندیشه

دومین جلسه شورای سیاستگذاری نظام سلامت الکترونیک کشور برگزار شد

دومینجلسهشورایسیاستگذارینظامسلامتالکترونیککشوربرگزارشد دومینجلسهشورایسیاستگذارینظامسلامتالکترونیککشورباحضوروزرایبهداشت،درمانوآموزشپزشکیوارتباطاتوفناوریاطلاعات،معاونینوزارتبهداشتوارتباطات،رییسسازمانبیمهسلامتوغذاوداروونمایندگانیازسازماننظامپزشکیوتامیناجتماعیبرگزارشد ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 78
دسته بندی: دولت

با حكم وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي - شفيعي - به عنوان - بازرس وزير - منصوب شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متن حکم به شرح ذیل است: جناب آقای حسن شفیعی سلام علیکم؛ نظر به تعهد، دانش و تجربه ارزشمند جنابعالی ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 80
دسته بندی: دولت

موردی از بیماری های واگیر در مناطق سیل زده نداشتیم

موردیازبیماریهایواگیردرمناطقسیلزدهنداشتیم رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشتگفتمواردیازبیماریهایواگیرازطریقآبوغذادرمناطقسیلزدهگلستان،لرستانوخوزستانگزارشنشدهاست بهگزارشوبدا،دکترمحمدمهدیگویابابیاناینمطلبافزودباگرمشدنهواممکناستبیماریهایواگیرشیوعیابدکههمکارانماتلاشمیکنندآبمصرفیسالمرابهدستمردمبرسانند ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 75
دسته بندی: دولت

عرضه سهام 3 شرکت پتروشیمی در بورس

تهران - اقتصاد آینده- مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس گفت: سهام سه مجتمع پتروشیمی نوری،بندر امام خمینی و بوعلی امسال در بورس عرضه خواهد شد. به گزارش روز دوشنبه اقتصاد آینده ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 75
دسته بندی: اقتصادی

کارشناس دینی : بقیة الله(عج) نیروی رزمنده می خواهد

... و به سمت ظهور سوق داد و سربازانی را برای ظهور حضرت مهیا کرد. انتهای پیام    ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 76
دسته بندی: دین و اندیشه

تلاش وزارت بهداشت برای تکمیل زیرساخت‌های الکترونیک در کشور

تلاشوزارتبهداشتبرایتکمیلزیرساخت‌هایالکترونیکدرکشور   معاوندرمانوزارتبهداشت،گفتباهمکاریبیمهسلامت،برخیاقداماتالکترونیکیشدنبهصورتپایلوتدربرخیاستان‌هاآغازشدهاست،امانیازاستبستروزیرساخت‌هایالکترونیکازجملهدرخریدنرم‌افزارهادرکشورفراهمشودکهوزارتبهداشتدرتلاشاستتااینشرایطرافراهمکند ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 76
دسته بندی: دولت

سامانه ثبت خسارت سيل‌زدگان راه‌اندازي شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نقل از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، به منظور شناسایی انواع خسارات و میزان آسیب ...
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 76
دسته بندی: دولت
Scroll to Top