ابعاد

تصاویر بازخوانی ابعاد مکتب شهید قاسم سلیمانی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: تصاویر بازخوانی ابعاد مکتب شهید قاسم سلیمانی تصاویر بازخوانی ابعاد مکتب شهید قاسم سلیمانی تصاویر بازخوانی ابعاد مکتب شهید قاسم سلیمانی تصاویر بازخوانی ابعاد مکتب ...
تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 42
دسته بندی: عکس

حجت الاسلام تهامی: با تمرکز ومداخله در ابعاد مختلف شخصیت کودکان و نوجوانان بایستی از بزهکاری مجدد و مزمن شدن جرم در آنها جلوگیری نماییم

... است و انسان دچار زیان و ضرر اخروی و دنیوی می شود. ایشان به خطاب به مددجویان گفتند: در تمامی ابعاد از شما حمایت  خواهیم کرد و متقابلا از نوجوانان تقاضا نمود که تصمیم واقعی برای جبران اشتباهات خود بگیرند  ...
تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

ابعاد شخصیتی امام صادق(ع) از دیدگاه فریقین

گروه خبر: نشست علمی- پژوهشی «بررسی ابعاد شخصیتی امام صادق(ع) از دیدگاه فریقین» به همت معاونت پژوهش مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی، با همکاری گروه علمی- تربیتی معارف اسلامی برگزار شد. به گزارش مرکز ...
تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

ابعاد پدافند غیرعامل کشور تقویت شود

آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی ازمراجع تقلید گفت: از آنجایی که انقلاب اسلامی با دشمن قسم خورده و سرسختی روبه رو است، تقویت بعد پدافند غیرعامل در حوزه‌های مختلف ضرورت بیشتری پیدا کرده‌است.  ...
تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

مجموعه‌های علمی و تبلیغی برای گسترش اسلام در همه ابعاد بکوشند

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای به مناسبت پایان ایام سوگواری اهل‌بیت(ع) و حلول ماه ربیع‌الاول آورده است: بر همه مجموعه‌های علمی، دینی و تبلیغی لازم است برای گسترش اسلام در همه ابعاد، به‌ویژه ...
تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

نگاهي بر ابعاد كتاب برگزيده جشنواره قلم زرين بر امواج فضيلت و فطرت

برنامه "يار مهربان" با معرفي كتاب "روي ماه خداوند را ببوس" مخاطبان فرهيخته خود را با چیستی وجود انسان و خداوند آشنا مي كند  برنامه" يارمهربان" در هفته جاري 19 الي 24 مرداد 98 با معرف كتاب "روي ...
تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

شهرداری به تنهایی نمی‌تواند تمام ابعاد هویت اسلامی و دینی را در شهر پیش ببرد

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم گفت: شهرداری به تنهایی نمی‌تواند تمام ابعاد هویت اسلامی و دینی را در شهر پیش ببرد و همه نهادها باید در یک جهت و هماهنگ با یکدیگر پیش روند و نسخه واحد برای شهر دیده شود. ...
تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

سمنان از استان های امن کشور - اعلام حمایت استاندار از پلیس در تمام ابعاد

... به نقطه مطلوب با پلیس همکاری کنند اظهارداشت: از پلیس در تمام ابعاد، حمایت می کنیم. فرمانده انتظامی استان سمنان نیز در این دیدار از حمایت و همراهی موثر مدیران ارشد اجرایی استان به ویژه مهندس آشناگر ...
تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

حیا، تقوا و ولایتمداری برجسته ترین ابعاد شخصیتی حضرت معصومه(س) بود

حجت الاسلام محمد راستگو، امام جمعه درح، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» ‌در بیرجند، ضمن تبریک سالروز میلاد کریمه اهل بیت عصمت و طهارت حضرت معصومه(س)، گفت: از مهمترین ابعاد شخصیتی آن حضرت، می‌توان ...
تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

جشنواره رضوی گامی مهم در شناخت ابعاد شخصیتی امام رضا(ع) است

... به معرفی و تبیین ابعاد شخصیتی ائمه اطهار بویژه امام رضا (ع) منتج شود. وی تلاش برای شناخت فضائل ائمه معصومین (ع) را از مهمترین اهداف برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی برشمرد و تاکید کرد که تمام دستگاه‌های ...
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

مادر، مراقب سلامت خانواده است - همه ابعاد سلامت در خانواده شکل می گیرد

رییسدانشگاهعلومپزشکیاصفهان مادر،مراقبسلامتخانوادهاستهمهابعادسلامتدرخانوادهشکلمیگیرد رییسدانشگاهعلومپزشکیاصفهانگفتاخیراوزیربهداشتکارزارهرخانهیکپایگاهسلامترااعلامکردودراینپایگاه،یکنفربایدنقشمراقبسلامتراداشتهباشدکهاینمراقبسلامت،کسیغیرازمادرخانوادهنیست  ...
تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

کارآیی و اثربخشی خدمات یکی از ابعاد مهم پوشش همگانی سلامت است

رییسمرکزمدیریتآماروفناوریاطلاعاتوزارتبهداشت کارآییواثربخشیخدماتیکیازابعادمهمپوششهمگانیسلامتاست دکترصفیخانیگفتمفهومپوششهمگانیسلامتیعنینظامهایسلامترابهسمتیسوقدهیمکهبیشترینکاراییواثربخشیراداشتهباشند دکترحمیدرضاصفیخانیبهمناسبتهفتهسلامتودرگفتوگوباوبدا،گفتپوششهمگانیسلامتیکیازاهدافنظامهایسلامتدردنیااستومفهومآنبرخودرایتمامآحادجامعهازخدماتپایهسلامتبدوناینکهناتوانیمالیمانعبهرهمندیآنهاشود،است ...
تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

کنترل بیماری های واگیر یکی از ابعاد مهم پوشش همگانی سلامت است

کنترلبیماریهایواگیریکیازابعادمهمپوششهمگانیسلامتاست رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشتبهتشریحبرنامههایکنترلوپیشگیریازبیماریهایواگیرباهدفدستیابیبهپوششهمگانیسلامتپرداخت دکترمحمدمهدیگویابهمناسبتهفتهسلامتودرگفتوگوباوبدا،درتشریحبرنامههایکنترلبیماریهایواگیرباهدفدستیابیبهپوششهمگانیسلامت،اظهارداشتپوششهمگانیسلامتچندهدفعمدهرادنبالمیکندکهمهمترینهدفاصلیآن،ایناستکهتمامآحادمردمیکجامعهبتوانندازخدماتسلامتبرخوردارشوندهمچنیناینامر،کیفیتمناسبیداشتهباشدبدوناینکهپرداختهایمردمراافزایشدهدکهاگرچنینهدفیرامحققکند،یعنیخدمتعادلانهارائهکردهاستومارابهجاییمیرساندکهمردمکمتربیمارشوندوکمترهزینهبرایدرمانشانپرداختکنندوکمترجانخودراازدستبدهند ...
تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید:
دسته بندی: دولت

آیت الله اعرافی: وقف پشتوانه نظام اسلامی در ابعاد مختلف است

... رسالت ها محسوب می شوند. اعرافی با تاکید بر قرار گرفتن وقف به عنوان پشتوانه نظام اسلامی در ابعاد مختلف خاطرنشان کرد: لازم است وقف به پایگاه مهم کمک رسانی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در جامعه اسلامی تبدیل ...
تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

بررسی ابعاد نهضت روح الله در راديو معارف

برنامه "نهضت روح الله" به تبيين واكنش و اقدامات امام خمينی (ره) در مقابل به آتش كشيدن مسجدالاقصی توسط رژيم اسرائيل می پردازد. به گزارش روابط عمومي راديو معارف ،در سی ام مرداد 1348 شمسی ...
تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: اقتصادی

بررسی ابعاد نهضت روح الله در راديو معارف

برنامه "نهضت روح الله" به تبيين واكنش و اقدامات امام خمينی (ره) در مقابل به آتش كشيدن مسجدالاقصی توسط رژيم اسرائيل می پردازد. به گزارش روابط عمومي راديو معارف ،در سی ام مرداد 1348 شمسی مصادف با ٢١ آگوست ...
تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

دکتر نمکی شناخت عمیقی از ابعاد و رده های مختلف ساختار سلامت کشور از جمله حوزه بهداشت، پزشکی خانواده و نظام ارجاع دارد

دکترنمکیشناختعمیقیازابعادوردههایمختلفساختارسلامتکشورازجملهحوزهبهداشت،پزشکیخانوادهونظامارجاعدارد رییسشورایعالیوسرپرستسازماننظامپزشکیبااشارهبهنشستروزگذشتهشورایعالینظامپزشکیباسرپرستوزارتبهداشتگفتشورایعالینظامپزشکیمانندمجلسیاقوهمقننهبرایسازماننظامپزشکیاستومتشکلازنمایندگانتماماستانهااستکهدرانتخاباتنظامپزشکی،انتخابشدهاند ...
تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ریشه ها و ابعاد مختلف فتنه ۸۸ باید بررسی و شناسایی شود

به گزارش خبرنگارخبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام والمسلمین  قاسم روانبخش  یکشنبه شب در سلسله های نشست های دهه بصیرت که در مسجد امام صادق(ع)در قم برگزار شد،اظهار داشت: امام خامنه ای در خصوص فتنه 88 می فرمایند، ...
تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

ماموریت‌های ویژه‌ واسپاری شده به کلان مناطق آمایشی، دارای ابعاد ملی است

ماموریت‌هایویژه‌واسپاریشدهبهکلانمناطقآمایشی،دارایابعادملیاست بهمنظورهماهنگیبرخیامورمربوطبهبرنامهتحولونوآوریدرآموزشعلومپزشکیبامناطقآمایشی،وبیناریسمینارآنلاینباحضورمعاونآموزشیوزارتبهداشتوبرخیمسئولینحوزه‌آموزشبرگزارشد ...
تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

جشنواره مقاله نویسی ابعاد شخصیتی آیت الله شاهرودی در تکاب برگزار می‌شود

حجت الاسلام خلیل شکری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در ارومیه اظهار داشت: جشنواره مقاله نویسی به مناسبت ارتحال آیت الله هاشمی شاهرودی باموضوع ابعاد شخصیتی و علمی ایشان، در مدرسه علمیه رسول اکرم ...
تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

خودمراقبتی در تمام ابعاد سلامت خصوصا سلامت روان نقش کلیدی دارد

خودمراقبتیدرتمامابعادسلامتخصوصاسلامترواننقشکلیدیدارد سخنگويوزارتبهداشتبااشارهبهنقشمهموکلیدیخودمراقبتیدرتمامابعادسلامتخصوصاسلامتروانگفتخودمراقبتی،اقداماتورفتارهاییاستاکتسابی،آگاهانهوهدفدارکهمردمبرایخود،فرزندانوخانوادهشانانجاممیدهندتاسالمتربمانند،سلامتفعلیخودراحفظکنندونیازهایجسمی،روانیواجتماعیخودرابرآوردهکردند ...
تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دولت

ابعاد مهم حماسه اربعین را از دریچه رسانه به دنیا نشان دهیم

... هنری و رسانه ای قوی و خلاق است. وی تاکید کرد: از سوی دیگر ما وظیفه داریم که قیام امام حسین(ع) را هر چه بیشتر و بهتر در ابعاد جهانی معرفی کنیم و به راستی چه فرصتی از اربعین بهتر برای این که این هدف ...
تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

فتوای دفاع آیت الله العظمی سیستانی دارای ابعاد فقهی، نظامی و سیاسی بود

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، چهاردهمین جشنواره فرهنگی بهار شهادت با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید احمد صافی نماینده آیت الله سیستانی و تولیت آستان مقدس عباسی به کار خود پایان ...
تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

ابعاد فتنه ۸۸ برای نسل جوان تبیین و تحلیل شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از قزوین ،حجت الاسلام محمد محبی صبح امروز در نشست بصیرتی طلاب مرکز تحصصی کلام حوزه علمیه قزوین، گفت: حماسه نهم دی نقطه اوج بیداری انقلابی و بصیرت مردم ولایتمداری ...
تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

نگاه جدی حوزه به ابواب جدیدی فقهی - درابعاد فقهی جدید نیازمند عنایت مراجع معظم هستیم - به دنبال بهبود معیشت طلاب متاهل می باشیم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»،‌آیت الله علیرضا اعرافی شب گذشته در دیدار با آیت الله  العظمی شبیری زنجانی اظهارداشت: امروز با توجه به شرایط و مقتضیات زمان، ابعاد مختلف فقهی مورد توجه حوزه ...
تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تشریح طرح تحول نظام جامع آموزشی المصطفی و ابعاد آن

    در نود و هشتمین جلسه شورای معاونان آموزش المصطفی صورت گرفت   تشریح طرح تحول نظام جامع آموزشی المصطفی و ابعاد آن   تاريخ  انتشار خبر: چهارشنبه ٣ آبان ١٣٩٦   ساعت انتشار خبر: ...
تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

در ٦ رشته تخصصى كمبود پزشک متخصص داريم - ضرورت افزایش 20 هزار تخت بیمارستانی آموزشی - سلامت روان یکی از ابعاد سه گانه سلامت است

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه در ٦ رشته تخصصى كمبود پزشک متخصص وجود دارد، گفت: در تلاش هستیم، با حفظ كيفيت آموزش، ظرفيت ها را افزايش دهیم که در این خصوص افزایش 20 هزار تخت آموزشی ضروری است. به ...
تاریخ: ۰۷ شهریور ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

از - کالبد شکافی تغییرات کابینه - تا - ابعاد تحول در تهران جدید -

در روزنامه های چهارشنبه می خوانید: چهارشنبه 18 مرداد 1396 - 07:13  ...
تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

کتاب - ابعاد سیاسی فرهنگ در ایران - منتشر شد

کتاب «ابعاد سیاسی فرهنگ در ایران؛ انسان شناسی، سیاست و جامعه در قرن بیستم» نوشته نعمت الله فاضلی توسط انتشارات سبزان منتشر شد. به گزارش خبرنگار مهر، کتاب نوشته نعمت الله فاضلی که در سال ۲۰۰۶ توسط انتشارات ...
تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

نشست علمي - درآمدی بر نظام سلامت در اسلام - در قم برگزار شد - از ظرفیت اسلام در ابعاد روحانی انسان بهره گرفته شود

... شخصیت‌های بزرگ حوزه، تعریف دقیقی از طب سنتی ارائه شده و در خصوص استفاده از ظرفیت اسلام در ابعاد روحانی انسان بهره گرفته شود. باید افراد سودجو از جامعه سلامت جدا شوند دکتر ابوالفضل ایرانی‌خواه، ...
تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

سردار سلامی: ابعاد دفاعی خود را باید گسترش دهیم

بندرعباس- ایرنا- جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فضای حاکم بر تحولات جاری و تحرکات معنادار دشمن ما را به این ضرورت و باور رسانده که باید ابعاد دفاعی خود را گسترش دهیم ...
تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

رونمایی از ابعاد تازه پرونده فساد بزرگ نفتی

تهران- ایرنا- برگزاری نخستین جلسه محاکمه شریکان جرم متهم اول پرونده فساد نفتی، با اظهاراتی از سوی متهم ردیف دوم همراه بود که ابعاد تازه ای را از این پرونده به تصویر کشید.  ...
تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

برگزاری نشست تبیین ابعاد حقوق بشر آمریکایی در قم

به همت سازمان بسیج حقوقدانان استان قم و سخنرانی آیت‌الله کعبی، نشست تبیین ابعاد حقوق بشر آمریکایی و راهکارهای مقابله با آن در قم برگزار می‌شود. به گزارش پایگاه خبری فجر۲۴ به نقل ازخبرگزاری تسنیم از قم، ...
تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

کمیته ویژه بررسی ابعاد لو رفتن سوالات امتحانی تشکیل شد

تهران - ایرنا - معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، از تشکیل کمیته ویژه ای برای بررسی ابعاد مختلف مساله لو رفتن سوالات امتحان نهایی متوسطه دوم خبر داد و گفت: البته شوراهای آموزش و پرورش ...
تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ویکی لیکس از ابعاد جنایت رژیم سعودی در یمن پرده برداشت

تهران- ایرنا- 'ویکی لیکس' در تازه ترین افشاگری خود درباره اقدامات عربستان در یمن اعلام کرد: شدت تجاوزات عربستان سعودی در یمن به حدی است که در هر ده دقیقه یک کودک یمنی جان می سپارد.  ...
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

احتمال گسترش تنش دوحه-ریاض به ابعاد فرامنطقه ای - اختلافات بین عربستان و قطر تاثیری در سوریه نمی گذارد

تهران-ایرنا- کارشناس مسائل خاورمیانه از احتمال گسترش بحران قطر- عربستان به ابعاد فرامنطقه ای خبر داد و گفت: هرچه تنش های دوحه - ریاض و متحدان آن طولانی تر شود، رقبا و قدرت های دیگری وارد ...
تاریخ: ۰۴ تیر ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

درنشست بررسي ابعاد اجتماعي - رفاهي مستندهاي انتخاباتي كانديداهاي دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ، مطرح شد : فرهنگ مي تواند به داد سياست برسد

نشست بررسی ابعاد اجتماعی - رفاهی مستندهای انتخاباتی کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری توسط دفتر امور اسیب های اجتماعی وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی در مجموعه فرهنگی ...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دولت

ابعاد پنهان شخصیت امام را بازکاوی کنیم - عشق امام به همسر وخانواده

غلامرضا خارکوهی، پژوهشگر تاریخ انقلاب گفت: یکی از ویژگی های بارز امام علاقه به همسرش و استحکام کانون گرم خانواده بود. به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خارکوهی، پژوهشگر تاریخ در خصوص ابعاد ناگفته شخصیت امام ...
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی برگزار می شود

همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی در سال آینده برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بررسی و تبیین ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی برگزار می شود. محورهای همایش ۱- کلیات ومفاهیم: ...
تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

واکاوی ابعاد مظلومیت حضرت زهرا (س) از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

به گزارش خبرگزاری«حوزه»، با اينكه زندگانى بانوى اسلام، حضرت زهرا، سيده نساء العالمين بسيار كوتاه بود؛ ولى شرح حال او و مصائبش بسيار طولانى است. [1] لذا مصيبت زهرا عليها السلام فوق العاده جانكاه ...
تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

نشست بررسی ابعاد حقوقی نفوذ در عرصه اقتصاد سیاسی

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: نشست «بررسی ابعاد حقوقی نفوذ در عرصه اقتصاد سیاسی» صبح یکشنبه دهم بهمن با سخنرانی حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در دانشگاه امام حسین(ع) برگزار شد. معاون اول ...
تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس

برگزاری جشنواره قرآن موجب تعمیق باورهای مذهبی دانشجویان می‌شود - رسالت دانشگاه در تقویت ابعاد اخلاق

... اساس این سخن گهربار بنیان‌گذار جمهوری اسلامی توجه به جنبه‌های فرهنگی و تقویت ابعاد اخلاقی دانشجویان از رسالت‌های دانشگاه است؛ تخصص در کنار تعهد معنا پیدا می‌کند و این مهم تضمین‌کننده موفقیت در زمینه‌های ...
تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

ابعاد علمی آیت الله هاشمی رفسنجانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است

... علمیه قم با بیان اینکه نباید تنها در زمانی که شخصیت‌ها از میان ما می‌روند قدردان آنها باشیم، گفت: ابعاد علمی آیت الله هاشمی رفسنجانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به گزارش خبرنگار ...
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

ابعاد شخصیتی یار دیرین رهبری تبیین شود

... در استان نیز مراسمی در شان این شخصیت برجسته انقلاب برگزار شود و همه مردم در آن شرکت کنند. وی ابرازکرد: باید یاران انقلاب را ارج بنهیم و در معرفی ابعاد ناشناخته شخصیت آنها بکوشیم تا نسل جوان با ارزشهای ...
تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

بررسی ابعاد و جزئیات استعفای کارلوس کی‌روش - اَرّه روی گردن فوتبال!

.jwplayer استعفای کی‌روش فوتبال ...
تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

سلامت معنوی در تحقق سایر سلامتی های انسان موثر است - اسلام به تمام ابعاد سلامت توجه دارد

... نکته این است که برای تامین سلامت معنوی چه نسخه هایی وجود دارد ؛در عرصه سلامت معنوی نیازمند بهداشت و درمان هستیم؛ اسلام به بحث سلامت انسان نظر دارد که تمام ابعاد آن را شامل می‎شود. وی گفت: در ادبیات ...
تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تضاد میان سلامت معنوی با ابعاد دیگر سلامت از ارمغان های غرب است

... و ابعاد دیگر سلامت است. پایگاه خبری تحلیلی قم پرس، حجت الاسلام والمسلمین عبدالله حاج صادقی روز پنجشنبه در دومین روز از همایش ملی سلامت معنوی در قم اظهار داشت: سلامت معنوی به عنوان یکی ...
تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

ناگفته هایی از ابعاد علمی و شخصیتی آیت الله العظمی میلانی(ره) - آیت الله میلانی ذوب در ولایت ائمه(ع)

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، آیت الله العظمی وحید خراسانی به مناسبت آیین نکوداشت مرحوم آیت الله العظمی سیدمحمدهادی میلانی (ره) در پاسخ به چند سئوال ابعاد شخصیتی این عالم و فقیه ربانی ...
تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

روحانیون قزوینی ابعاد حماسه ۹دی را بررسی می کنند

... تبیین  ابعاد حماسه ای كه  در این روز خلق شد برای نسل حاضر و نسل های آینده ضرورت دارد. وی ادامه داد: حماسه روز نهم دی سال 88، تجلی بصیرت و عشق به ولایت و رهبری بود و حضور آگاهانه ملت ایران در راهپیمایی ...
تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

روحانیت ابعاد فتنه ۸۸ و حماسه ۹ دی را تبیین کند

... در ظاهر به عنوان اعتراض به نتیجه انتخابات شروع شد و در ادامه  ماهیت حقیقی خود را که براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی بود نشان داد. در ادامه این بیانیه آمده است: عده ای از مردم با روشن شدن ابعاد مسئله ...
تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

رئیس شورای هماهنگی تبلغیات اسلامی اصفهان: روحانیون در منابر ابعاد حماسه ۹ دی را تبیین کنند

... و روحانیون در مساجد و مدارس و کانون های فرهنگی بر محور تبیین  ابعاد حماسه 9 دی، توجه دادن افکار عمومی به حماسه 9دی برای نسل نوجوان به دور از بهره برداری سیاسی و جناحی از برنامه های پیش بینی شده برای هفتمین ...
تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

نشست ابعاد فرهنگی و اجتماعی پیاده روی اربعین برگزار می شود

.jwplayer نشست ابعاد فرهنگی ...
تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

ابعاد شخصیتی آیت الله العظمی مظاهری ناشناخته مانده است - تکریم مراجع و بزرگان از شخصیت عالم بی تکلف

... تاکنون برکات زیادی برای استان داشته که باید برای همه اقشارجامعه  تبیین شود . وی بیان کرد: با توجه به ابعاد علمی، اخلاقی و اجتماعی شخصیت این مرجع تقلید، برگزاری نکوداشتی برای ایشان همواره مورد توجه ...
تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

کنفرانس ابعاد تربیتی اخلاقی اسلام در موریتانی برگزار شد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه، بیست و نهمین کنفرانس جمعیت فرهنگی اسلامی موریتانی با عنوان ابعاد تربیتی و اخلاقی اسلام در نواکشوت پایتخت کشور موریتانی برگزار شد و تا پایان هفته اول ...
تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

تمام ابعاد زندگی پیامبر گرامی اسلام (ص) سراسر درس و نور است

... تمام ابعاد زندگی حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) از جمله ابعاد فردی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره سراسر درس و عبرت است. خانم وفادار افزود: احادیث زیبایی از رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) ...
تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

ابعاد مختلف شخصیت پیامبر اسلام برای جوانان تبیین گردد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» از قزوین ، حجت الاسلام  والمسلمین عباسی امروز در جمع طلاب مدرسه علمیه مولاوردیخان ضمن تسلیت فرارسیدن ایام ارتحال حضرت رسول گرامی اسلام حضرت محمد (ص) به  ابعاد ...
تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

لزوم تبیین ابعاد زندگی حضرت آمنه، حضرت خدیجه و حضرت فاطمه بنت اسد

... ابعاد شخصیّتی حضرت آمنه و همچنین قدر و منزلت آن بانوی گرامی تاکنون ناشناخته مانده و به فضل الهی با برگزاری این کنگره، قدمی در جهت شناخت ایشان برداشته خواهد شد. وی با اظهار این نکته که نهادهای فرهنگی ...
تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

اهمیت پژوهش علمی در زمینه ابعاد مختلف اربعین

... دانشگاههای مختلف در متن صحنه به بررسی علمی این رویداد عظیم می پردازند. رییس دانشکده ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به اهمیت پژوهش علمی ابعاد مختلف اربعین گفت: ما روز گذشته با پیاده روی اساتید ...
تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

طرح تحول سلامت با همه ابعادش در زاهدان نمایان است

رییس شورای شهر زاهدان: طرح تحول سلامت با همه ابعادش در زاهدان نمایان است در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات عبدالله ...
تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دولت

نشست - بررسی ابعاد شخصیتی مرحوم علامه طهرانی - برگزار می شود

... مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد نشست تخصصی «بررسی ابعاد شخصیتی مرحوم علامه طهرانی»را ۱۹ آبان برگزار می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، به همت گروه علمی عرفانی مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد ...
تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

لزوم استمرار روحیه استکبارستیزی در همه ابعاد

... انقلاب فرهنگی با صدور بیانیه ای ضمن گرامیداشت ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، بر لزوم استمرار روحیه استکبار ستیزی در همه ابعاد تاکید کرد. به گزارش خرگزاری مهر، متن کامل ...
تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

رساله حقوق امام سجاد (ع) ناظر به ابعاد مختلف زندگی است

... است اما این یادگار ارزشمند از پیشوای شیعیان، ابعاد روحی، اجتماعی، دینی و سیاسی را در زندگی انسان بررسی می کند. وی تاکید کرد: رساله حقوق امام سجاد (ع) بر رکن اساسی که همان حق الله، ایمان به او و صفات ...
تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

روحانیون ابعاد نفوذ دشمن را تبیین کنند

به گزارش خبرگزاري «حوزه» از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طیبی‌فر،  در جمع طلاب مدرسه علميه عالي نواب مشهد با تاكيد بر اين كه وظیفه طلاب در شرایط کنونی سنگین است، تصريح كرد: باید اتفاقاتی ...
تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

زندگی اهل بیت(ع) را با همه ابعاد بشناسیم و معرفی کنیم

... السلام)، افزود: دو حرکت خطرناک برای هر حرکتی وجود دارد، یکی وارونه معنا کردن یا به تعبیری تحریف و دیگری ناقص تفسیرکردن است. وی با اشاره به اینکه هرچیزی را باید با تمام ابعادش مد نظر داشت، ادامه داد: اینکه ...
تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

ابعاد معنوی کار و تلاش و طلب معاش از دیدگاه اهل بیت (ع)

خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا/ سرویس صفحات فرهنگی: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به قلم: کاظم دلیری ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ در این نوشتار برخی ابعاد معنوی ...
تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

ابعاد شخصیتی امام سجاد (ع) تنها به راز و نیاز محدود نمی شود

... و ولایت، به تبیین ابعاد شخصیتی این امام بزرگوار پرداخت وگفت: شخصیت امام چهارم شیعیان تنها به راز و نیاز محدود نمی شود بلکه  این امام بزرگوار دریایی از عرفان و معارف گوناگون هستند و می توان از جنبه های ...
تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

مبلغین از تبیین ابعاد سیاسی عاشورا غافل نشوند

... و ابعاد سیاسی عاشورا صحبت کنیم. روضه‌خوان بزرگ کربلا، حضرت زینب(س) در کنار گودی قتلگاه یک سخن کاملاً سیاسی بیان کرد: (بِأَبِی مَنْ أَضْحَى عَسْکَرُهُ فِی یَوْمِ الْإِثْنَیْنِ نَهْبا؛ لهوف/133) در حالی ...
تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

ابعاد اجتماعی و تمدن‌زایی حرکت اربعین بررسی شد

ابعاد اجتماعی و تمدن‌زایی حرکت اربعین بررسی شد سومین پیش نشست کنگره بین المللی لقاءالحسین (علیه السلام) در دانشگاه ...
تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

بررسی ابعاد نفوذ با حضور مسئولان وزارت اطلاعات در کمیسیون امنیت

... امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از بررسی بخشی از ابعاد پروژه «نفوذ» با حضور مسئولان و کارشناسان اطلاعات در این کمیسیون خبر داد. ابوالفضل حسن‌بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره ...
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

عراقچی در مورد ابعاد برجام به اعضای کمیته هسته ای مجلس گزارش می دهد

محمد جواد جمالی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا اظهار داشت: قرار است امروز عباس عراقچی در جلسه کمیته هسته ای مجلس حضور یابد و ...
تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

ابعاد اخلاقی و عرفانی عاشورا - پرتوی از معرفت و اخلاق امام حسین(ع)

.jwplayer لحظه لحظه حادثه عاشورا ...
تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

توجه به زیبایی جریان کربلا یکی از ابعاد زنده نگه داشتن آن است

... نمونه‌ای از این موارد است. نیاز به زیبایی و توجه به موضوع کربلا یکی از ابعاد نگه داشتن است. عاطفه و دوست داشتن اگر بر مبنای زیبایی نباشد ماندگار نیست. وی در ادامه با اشاره به تولید آثار برای تقویت ...
تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

بررسی ابعاد حادثه کربلا از نگاه سیدحسن خمینی

به گزارش قم پرس به نقل از جماران یادگار گرامی امام با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرامش، به بررسی ابعاد دوگانه حادثه کربلا پرداخت. به گزارش جماران، متن یادداشت اینستاگرامی حجت‌الاسلام و المسلمین سیدحسن ...
تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

استفاده از ظرفیت‌های مردمی در تقویت ابعاد فرهنگی پیاده‌روی اربعین

... علمیه کشور با اشاره به ابعاد فرهنگی پیاده روی عظیم اربعین، استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای بهره‌مندی زائرین از فیوضات معنوی این سفر را مورد تأکید قرار داد. پایگاه خبری تحلیلی قم ...
تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

آیت الله اعرافی: از ظرفیت های مردمی در تقویت ابعاد فرهنگی پیاده روی عظیم اربعین استفاده شود

مدیر حوزه های علمیه کشور با اشاره به ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی پیاده روی بزرگ اربعین، بر استفاده از ظرفیت های مردمی برای بهره مندی زائرین از فیوضات معنوی این سفر تاکید کرد.  ...
تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

استفاده از ظرفيت هاي مردمي در تقويت ابعاد فرهنگي پياده روي اربعين - با شرايط ایده آل فاصله داريم

... استان قم است. مدير حوزه هاي علميه در ادامه با اشاره به کارهای صورت گرفته درمقوله اربعین، تصريح كرد: ازقم انتظار مي رود علاوه بردیگر خدمات، در ابعاد فرهنگی نيز الگو پذیر باشد. آيت الله اعرافي تصريح ...
تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

خطبا و مداحان ابعاد نهضت حسینی را روان و شیوا بیان کنند

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از فارس، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی فال اسیری، تولیت مدرسه علمیه امام مهدی(عج) شهرستان نیریز در مراسم سوگواری سالار شهیدان که ظهر امروز در این مدرسه  و با حضور ...
تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

توسعه ابعاد فرهنگی جامعه از اثرات مخرب کالاهای قاچاق می کاهد

سعید نیاکوثری، که در ارائه مقاله خود به نخستین همایش ملی پیشگیری از قاچاق کالای سلامت محور به بررسی ابعاد ابعاد فرهنگی استفاده ازکالاهای ...
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

تاج: وزارت ورزش ابعاد برگزاری بازی تیم ملی فوتبال را بررسی می‌کند

... فوتبال با بیان اینکه دنبال فراگیر کردن فوتبال در همه استان‌ها هستیم، گفت: وزارت ورزش ابعاد برگزاری بازی تیم ملی فوتبال ایران مقابل کره جنوبی را بررسی می‌کند. به گزارش خبرنگار مهر، ...
تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: ورزشی

آیین رونمایی از کتاب ابعاد ظریف مذاکرات

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:
تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس

رونمایی از کتاب ابعاد ظریف مذاکرات

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس: مراسم رونمایی از کتاب ابعاد ظریف مذاکرات شامل کاریکاتور و شعر طنز درباره مذاکرات هسته‌ای عصر شنبه (دهم مهر) با حضور «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ...
تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: عکس

برگزاری همایش بررسی ابعاد حقوقی FATF در قم + پوستر

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش نیم روزه بررسی ابعاد حقوقی FATF در قم برگزار می شود. این همایش روز چهارشنبه هفتم مهر ماه از ساعت ۱۵ تا ۱۸ از سوی ...
تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

آیت الله مجتهد شبستری: دفاع مقدس ذات‌ الابعاد بود

... بیت(ع) خاطرنشان کرد: دفاع مقدس ما یک ویژگی خاصی داشت و آن اینکه ذات‌ الابعاد بود، هیچ‌یک از جنگ‌های جهانی هشت سال طول نکشیده است و در هیچکدام از این جنگ ها یک طرف تنها نبوده است. امام جمعه تبریز، رمز پیروزی ...
تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

علم محوری و رشد ابعاد انسانی دوبال نظام تعلیم و تربیت در جامعه اسلام

به گزارش ایرنا، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی شامگاه یکشنبه در طرح مهر تحصیلی در مسجد علی ابن ابی طالب(ع) اراک، افزود: تربیت نسل علم گرا، ...
تاریخ: ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: صفحه نخست

کتاب - ابعاد حقوقی فاجعه منا - در افغانستان منتشر شد

: 708861 منبع : ابنا خلاصه کتاب «ابعاد حقوقی فاجعه منا» به همت بنیاد فرهنگی پیامبر اعظم (ص) در كابل به چاپ رسید.  ...
تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

مفهوم شناسی، ماهیت و ابعاد جنگ نرم

... زیر بخش اول یادداشت حجت الاسلام محمدرضا کتابی در مورد مفهوم شناسی، ماهیت و ابعاد جنگ نرم است که از نظر می گذرد. کلیدواژه جنگ نرم یکی از پربسامد ترین واژه های چند سال اخیر در سپهر ...
تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

ویژه نامه همایش بررسی ابعاد ـ سیاسی حقوقی فاجعه منا منتشر شد + نسخه‌ PDF

: 708641 منبع : ابنا خلاصه ویژه نامه بررسی ابعاد ـ سیاسی حقوقی فاجعه منا به همت روابط عمومی دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم منتشر شد.  ...
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

ویژه نامه بررسی ابعاد سیاسی -حقوقی فاجعه منا منتشر شد

... ابعاد سیاسی -حقوقی فاجعه منا به همت روابط عمومی دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم منتشر شد. به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری همایش بررسی ابعاد سیاسی – حقوقی فاجعه منا توسط ...
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

عربستان محکوم به سقوط است - لزوم اهتمام شاعران به تبیین ابعاد فاجعه منا

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، آیت‌الله حسین نوری همدانی شنبه شب در همایش شب شعر منا که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، شعرخوانی را یکی از راهکارهای مقابله با تهاجم دشمن دانست و اظهار کرد: در طول ...
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

برگزاری همایش بررسی ابعاد سیاسی – حقوقی فاجعه منا در قم

برگزاری همایش بررسی ابعاد سیاسی – حقوقی فاجعه منا در قم شنبه , ۲۰ شهریور , ۱۳۹۵   قم    ...
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

گزارش تصویری - مراسم اختتامیه همایش بررسی ابعاد سیاسی ـ حقوقی فاجعه منا در قم

گزارش تصویری / مراسم اختتامیه همایش بررسی ابعاد سیاسی ـ حقوقی فاجعه منا در قم 20 شهریور 1395 - 19:08 : 708496 منبع : اختصاصی ابنا به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ...
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

همایش بررسی ابعادسیاسی- حقوقی فاجعه منا پایان یافت

... یک نرم افزاربا موضوع بررسی ابعاد فاجعه منا و همچنین معرفی و بررسی ابعاد وجودی فرقه ضاله وهابیت از برنامه های دیگر این همایش یک روز بود. تشکیل دو میزگرد سیاسی و فقهی - حقوقی فاجعه منا با حضور کارشناسان ...
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

گزارش تصویری - کمسیون های همایش بررسی ابعاد سیاسی ـ حقوقی فاجعه منا

گزارش تصویری / کمسیون های همایش بررسی ابعاد سیاسی ـ حقوقی فاجعه منا - خبرگزاری اهل بیت (علیهم‌السلام) - ابنا - اخبار شیعیان و تشیع گزارش تصویری / کمسیون ...
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

رونمایی از نسخه الکترونیکی کتاب - تحلیلی بر ابعاد سیاسی و حقوقی فاجعه منا - در قم

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، مراسم اختتامیه همایش بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی همایش فاجعه منا ظهر امروز در سالن همایش‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی حوزه علمیه قم برگزار و در حاشیه این مراسم نسخه ...
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

گزارش تصویری - افتتاحیه همایش بررسی ابعاد سیاسی ـ حقوقی فاجعه منا در قم

گزارش تصویری / افتتاحیه همایش بررسی ابعاد سیاسی ـ حقوقی فاجعه منا در قم - خبرگزاری اهل بیت (علیهم‌السلام) - ابنا - اخبار شیعیان و تشیع گزارش تصویری / ...
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

همایش بررسی ابعاد سیاسی و حقوقی فاجعه منا در قم برگزار شد

... ابعاد سیاسی - حقوقی فاجعه منا به منظور بررسی ابعاد این حادثه در در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار شد. به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات ...
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم

کتاب - بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا - منتشر شد + نسخه‌ PDF

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا » از مجموعه مقالات حقوقدانان درباره فاجعه منا و تبیین حقوقی این فاجعه منتشر شد. این کتاب به همت سازمان بسیج حقوق ...
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: سیاسی

همایش - بررسی ابعاد حقوقی وسیاسی فاجعه­ منا - برگزار می شود

.jwplayer همایش بررسی ابعاد ...
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

نظارت و بازرسی از ابعاد مهم هندسه نظام اسلامی است

... گفت: یکی از ابعاد نظام عالم خلقت، بازرسی است و در قرآن بحث بازرسی و نظارت فراوان دیده شده است. نماینده ولی فقیه در بوشهر با بیان اینکه خداوند یکی از ابعاد وجودی خود را بازرسی، نظارت و تصحیح گذاشته، ...
تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: دین و اندیشه

همایش بررسی ابعاد سیاسی- حقوقی فاجعه منا در قم برگزار می شود

قم – ایرنا – رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: همایش یکروزه بررسی ابعاد سیاسی- حقوقی فاجعه منا، با حضور کارشناسان برجسته کشور بیستم شهریورماه جاری از ساعت هشت صبح در سالن همایش های ...
تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۵
بازدید:
دسته بندی: اخبار قم
Scroll to Top